เรื่องเด่น

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ขอเชิญเลือกกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า รองศาสตราจารย์ ประเภทคณาจารย์ประจำ จาก ๓ กลุ่มสาขาวิชาวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑โดยให้เลือกกรรมการสภาวิชาการ กลุ่มละไม่เกิน ๒ คน จาก ๓ กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ ๑. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒. กลุ่มสาขาวิชาวิ...
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยบูรพามีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ผู้ที่สมัครสอบจะต้องสอบทั้งภาค ก. และภาค ข. ทั้งนี้จะต้องสอบผ่านภาค ก. ก่อนจึงจะมีสิทธิสอบภาค ข. โดยผลสอบภาค ก. สามารถนำมาใช้ได้ในระยะเวลา ๒ ปีโดยมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญ...
5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
   คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดให้มีการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ในระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันทำการ ระหว่างเวลา ๐๙:๐๐ น. - ๑๖:๐๐ น. รายละเอียดมีดังนี้                   ๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหา...
2 ตุลาคม พ.ศ. 2561
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๓๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา​ อนุสนธิคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๔๔๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีคำสั่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา นั้น เนื่องจาก รอง...

เรื่องเด่น

ขอเชิญเลือกกรรมการสภาวิชาการผู...

ขอเชิญเลือกกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า รองศาสตราจาร...

มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครบุ...

มหาวิทยาลัยบูรพามีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทเช...

การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบ...

   คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดให้มีการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธ...

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง ...

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๓๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหา...