เรื่องเด่น

15 สิงหาคม พ.ศ. 2562
*โครงการเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ ด้านการแพทย์จีโนมิกส์* **โครงการพัฒนา ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก**เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน1.การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้อง 20305 ชั้น 3...

เรื่องเด่น

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับฟังควา...

*โครงการเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ ด้านการแพทย์จีโนมิกส์* **โครงการพัฒนา ...