เรื่องเด่น

22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
กองคลังและทรัพย์สิน ขอความร่วมมือเฉพาะบุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายการลดหย่อนภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้บุคคลธรรมดา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถบันทึกรายการลดหย่อนในระบบบุคลากรอิเล็คทรอนิกส์ โดยจะเปิดระบบให้บันทึกรายการดังกล่าวได้ ในวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน พ...
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ถึง ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ๐ ๓๘๑๐ ๒๑๗๖ หรือ ...
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สารแสดงความยินดีจากประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
24 เมษายน พ.ศ. 2562
ขอเชิญชวน ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
24 เมษายน พ.ศ. 2562
ด้วยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มีความประสงค์จะจัดทำฐานข้อมูลระบบหมายเลขโทรศัพท์ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อใช้สำหรับสืบค้นและให้บริการติดต่อสอบถาม ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา กรอกแบบฟอร์มข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์โดยสามารถกรอกข้อมูลโดยสแกนคิวอาร...

เรื่องเด่น

ขอเชิญบุคลากรที่ต้องการเปลี่ยน...

กองคลังและทรัพย์สิน ขอความร่วมมือเฉพาะบุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายการลดหย...

เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่...

มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะมน...

สารแสดงความยินดี จากประธานกรรม...

สารแสดงความยินดีจากประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญชวน ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อ...

ขอเชิญชวน ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒เพื่อเป็นการเฉ...

ขยายเวลาให้ส่วนงาน/หน่วยงาน แ...

ด้วยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มีความประสงค์จะจัดทำฐานข้อมูลระบบหมายเลขโทรศัพท์ผู้ปฏิบัติงาน...