เรื่องเด่น

3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
               กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ให้บุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา บันทึกรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี สำหรับผู้มีเงินได้ประจำปีภาษี ๒๕๖๒ ในระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ (Person.buu.ac.th) โดยจะเริ่มเปิดระบบให้บันทึกรายการลดหย่อนภาษี ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๗ ม...
2 ตุลาคม พ.ศ. 2561
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๓๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา​ อนุสนธิคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๔๔๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีคำสั่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา นั้น เนื่องจาก รอง...

เรื่องเด่น

ขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพา ...

               กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ให้บุคลากร มหาวิทยาลัยบูร...

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง ...

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๓๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหา...