เรื่องเด่น

12 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
 กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑สามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้
11 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
นิสิตที่มีความประสงค์ เข้าพักอาศัยในหอพัก ของมหาวิทยาลัยบูรพาภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถทำการจองหอพักได้โดยการพิมพ์ข้อมูลของนิสิต ดังนี้1. ชื่อ - นามสกุล.......................... 2. รหัสนิสิต................................. 3. ประเภทห้องพัก (ห้องแอร์ / ห้องปรับอากาศ)........................
24 เมษายน พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๗ ราย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ใบสมัคร ประวัติและผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยบูร...
23 เมษายน พ.ศ. 2561
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(3) 3.16/1812 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หารือข้อกฎหมายและแ...

เรื่องเด่น

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ...

 กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑สามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

รับสมัครนิสิตทุกชั้นปี เข้าอยู...

นิสิตที่มีความประสงค์ เข้าพักอาศัยในหอพัก ของมหาวิทยาลัยบูรพาภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561 ...

การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบ...

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี...

หารือข้อกฎหมาย และแนวทางแก้ไขป...

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(3) 3.16/1812 ลงวันที่ 16 กุ...