เรื่องเด่น

10 กรกฏาคม พ.ศ. 2562
ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดแจ้งเจริญดอน (วัดกลางดอน) ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีโดยมหาวิทยาลัย จัดรถรับ-ส่ง ร...
13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผลการพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รายชื่อเรียงตามตัวอักษร ดังนี้
13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณและมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สมควรได้รับรางวัล“รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อมอบเป็นรางวัลเกียรติยศแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ผลงานดีเด่นและสมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลทั่วไป โดยคณะกรรมการพิจารณ...

เรื่องเด่น

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ ผ...

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมขบวนแห่เ...

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ม...

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ...

ขอแสดงความยินดี ต่อผู้ได้รับรา...

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณและมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมประกาศนียบัตรใ...