เรื่องเด่น

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ตามที่กองคลังและทรัพย์สินได้จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี ๒๕๖๒ทั้งนี้ "บุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและหนังสือรับรองหักเงินสมทบ (ประกันสังคม) ในระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ https://buu-person.buu.ac.thได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต...
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ๘ กรกฎ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ในการนี้ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และก...
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สมควรเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป จึงได้จัดให้มีโครงการรางวัล “รัตนบูรพา” เพื่อมอบเป็นเกียรติยศแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้การคั...
22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ปฏิทิน TCAS '63 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://regservice.buu.ac.th/

เรื่องเด่น

บุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถพิมพ...

ตามที่กองคลังและทรัพย์สินได้จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี ๒๕๖๒ทั้งนี้...

การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาว...

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยประ...

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวั...

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยา...

ปฏิทิน TCAS '63

ปฏิทิน TCAS '63 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://regservice.buu.ac.th/