เรื่องเด่น

21 มีนาคม พ.ศ. 2561
ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษา ภาคตะวันออก ครั้งที่ 8วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพาพบกับการบรรยายพิเศษจาก ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ Vice President General Manager, Western Digital Thailandและ Job Fair จากสถานประกอบการชั้นนำที่ร่วมจัดสหกิจศึกษา กว่า 50 แห่ง ครอบคลุมท...
8 สิงหาคม พ.ศ. 2560
                         มหาวิทยาลัยได้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ เผยแพร่ให้ทราบ หากท่านใดมีข้อเสนอแนะในร่างข้อบังคับดังกล่าว กรุณารวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะโดยผ่านส่วนงานที่ท่านสังกัด  และขอความกรุณาหัวหน้าส่วนงาน รวบรวมประเด็นเสนอแนะดังกล่าว ส่งมายัง สำนั...

เรื่องเด่น

ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษา ภาค...

ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษา ภาคตะวันออก ครั้งที่ 8วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ หอปร...

เผยแพร่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูร...

                         มหาวิทยาลัยได้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรร...