เรื่องเด่น

1 กรกฏาคม พ.ศ. 2563
ประวัติ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา คนที่ 8โดยได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563อ่านฉบับเต็มได้ที่https://drive.google.com/file/d/18fJeNFSsCujNYWa8QNKzVs_7ZeXa2QeU/view?usp=sharingหรือแสกน QR CODE
25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ประกาศสำนักบริการวิชาการ ที่ 014/2563 เรื่อง รายชื่อเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการตามพื้นที่ดำเนินการ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)====ประกาศรายชื่อดังเอกสารแนบ====ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ การระบาดโควิด 2019
19 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ ๑๘มิถุนายน ๒๕๖๓เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมพล พงศ์ไทยให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ...
15 มิถุนายน พ.ศ. 2563
World's Universities with Real Impact (WURI) จัดให้มหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ในอันดับที่ ๘๐ จากการจัดอันดับ ๑๐๐ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมปี ๒๐๒๐ (WURI 2020 : Global Top 100 Innovative Universities) เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ ซึ่งได้มีการประกาศผลการจัดอันดับในการประชุมออน...

เรื่องเด่น

ประวัติ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก...

ประวัติ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา คนที่ 8โดยได้รับการโปรดเกล้าโปรดก...

ประกาศรายชื่อ อว.เฟส 2

ประกาศสำนักบริการวิชาการ ที่ 014/2563 เรื่อง รายชื่อเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการตามพื้นที่ดำเ...

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “รศ.ดร.วัชร...

เมื่อวันที่ ๑๘มิถุนายน ๒๕๖๓เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แ...

มหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ในอันดับที...

World's Universities with Real Impact (WURI) จัดให้มหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ในอันดับที่ ๘๐ จากก...