เรื่องเด่น

18 กันยายน พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนตามแนวคิด “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ด้วยยุทธศาสตร์ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาเครื่องมือ HAPPINOMETER เพื่อสำรวจความสุข ความพึงพอใจ และค...
18 กันยายน พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่ โดยสามารถใช้เป็นบัตร ATM ใช้เบิกเงินสด เป็นบัตร VISA Debit เพื่อรองรับ e-Wallet โดยจะเริ่มใช้กับนิสิตรหัส ๖๒ ก่อน ส่วนนิสิตรหัสอื่นมหาวิทยาลัยจะดำเนินการในระยะต่อไป ทั้งนี้ นิสิตรหัส ๖๒ แจ้งทำบัตรนิสิตใหม่ฟรี โดยเป็นบัตร ATM แบบ VISA Debit สามารถติดต่อได...

เรื่องเด่น

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมือ...

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนตามแน...

ม.บูรพา เปิดตัว บัตรนิสิตรูปแบ...

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่ โดยสามารถใช้เป็นบัตร ATM ใช้เบิกเงินสด เป็นบ...