เรื่องเด่น

24 เมษายน พ.ศ. 2561
                   คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดให้มีการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ในระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และกำหนดให้มีการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ...
23 เมษายน พ.ศ. 2561
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(3) 3.16/1812 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หารือข้อกฎหมายและแ...
3 เมษายน พ.ศ. 2561
ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot มหาวิทยาลัยบูรพาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในการนำเส...

เรื่องเด่น

การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบ...

                   คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดให้มีการรับสมัครผ...

หารือข้อกฎหมาย และแนวทางแก้ไขป...

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(3) 3.16/1812 ลงวันที่ 16 กุ...

ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบสัญลัก...

ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา ได...