ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งประวัติและผลงาน เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี ๒๕๖๒

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

         มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สมควรเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรทั่วไป จึงกำหนดให้มีโครงการรางวัล “รัตนบูรพา”   เพื่อมอบเป็นเกียรติยศแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้