ขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพา บันทึกรายการเพื่อหักลดหย่อนภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

               กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ให้บุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา บันทึกรายการ
เพื่อการหักลดหย่อนภาษี สำหรับผู้มีเงินได้ประจำปีภาษี ๒๕๖๒ ในระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ (Person.buu.ac.th)
โดยจะเริ่มเปิดระบบให้บันทึกรายการลดหย่อนภาษี ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๒ ซึ่งหากพ้นกำหนดระบบจะปิดการบันทึก ทำให้ไม่สามารถบันทึกรายการลดหย่อนภาษีได้อีก  และหากบุคลากร
ในส่วนงานของท่านไม่ได้บันทึกรายการลดหย่อนภาษีในระบบดังกล่าวภายในกำหนด กองคลังและทรัพย์สินจะคำนวณ
ภาษีเสมือนว่าผู้นั้นสถานภาพโสด