ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็น ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

2 ตุลาคม พ.ศ. 2561


         คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๓๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา​ อนุสนธิคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๔๔๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีคำสั่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา นั้น

         เนื่องจาก รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นป เพื่อให้การแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังเอกสารแนบ