การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561

24 เมษายน พ.ศ. 2561


                 ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๗ ราย   

                 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ใบสมัคร ประวัติและผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพาใน ๔ ปี ข้างหน้าของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพาที่มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์ฯ    


                 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดให้มีการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ในระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และกำหนดให้มีการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้สนใจเข้ารับการสรรหาฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศฯ ที่แนบนี้

                   ๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
                         เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑

                   ๒. แบบฟอร์มใบสมัคร/ส่วนงานเสนอชื่อ เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

                   ๓. ประวัติและผลงานผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

                   ๔. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (๔ ปี)

                   ๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐


                 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดช่วงเวลาและแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑

                   - แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา (แบบ สอมบ. ๐๑) ติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. - ๑๖:๐๐ น.

                   - แบบบันทึกข้อความขอรายงานผลการเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (แบบ สอมบ. ๐๒)

                   - แบบบันทึกข้อความขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจากส่วนงาน (แบบ สอมบ. ๐๓)

                   - หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (แบบ สอมบ. ๐๔)