หารือข้อกฎหมาย และแนวทางแก้ไขปัญหา มายังคณะกรรมการกฤษฎีกา

23 เมษายน พ.ศ. 2561

         สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(3) 3.16/1812 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หารือข้อกฎหมายและแนวทางแก้ไขปัญหามายังคณะกรรมการกฤษฎีกา ในประเด็นเรื่องการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ออกจากตำแหน่งตามมาตรา 17(9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้ 

      สามารถคลิกเพื่อดูเอกสารดังนี้