ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot มหาวิทยาลัยบูรพา

3 เมษายน พ.ศ. 2561

ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot มหาวิทยาลัยบูรพาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในการนำเสนอภาพลักษณ์และเอกลักษณ์อันโดดเด่นของมหาวิทยาลัยบูรพาทำให้เป็นที่รู้จักและจดจำได้ง่ายมากขึ้น และเพื่อนำผลงานการออกแบบสัญลักษณ์ Mascot เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ การจัดงานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในวาระต่าง ๆ  สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

                    โดยผนึกซองและวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดสัญลักษณ์ Mascot” และส่งด้วยตนเอง ได้ที่งานประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันเวลาราชการ
หรือ ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึงงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑
(นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์
)  ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๐๐ น.  ณ หอเกียรติประวัติมหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

รายละเอียดการประกวดฯ


ดาวโหลดใบสมัคร