ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐

8 สิงหาคม พ.ศ. 2560
                         มหาวิทยาลัยได้นำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ เผยแพร่ให้ทราบ หากท่านใดมีข้อเสนอแนะในร่างข้อบังคับดังกล่าว กรุณารวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะโดยผ่านส่วนงานที่ท่านสังกัด  และขอความกรุณาหัวหน้าส่วนงาน รวบรวมประเด็นเสนอแนะดังกล่าว ส่งมายัง สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา  ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จักได้รวบรวมนำเสนอสภามหาวิทยาลัยบูรพา ต่อไป
ทั้งนี้ ร่างข้อบังคับดังกล่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้นำเสนอทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังแนบ