มหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ในอันดับที่ ๘๐ จากการจัดอันดับ ๑๐๐ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมปี ๒๐๒๐ (WURI 2020 : Global Top 100 Innovative Universities)

15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

World's Universities with Real Impact (WURI) จัดให้มหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ในอันดับที่ ๘๐ จากการจัดอันดับ ๑๐๐ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมปี ๒๐๒๐  (WURI 2020 : Global Top 100 Innovative Universities) เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ ซึ่งได้มีการประกาศผลการจัดอันดับในการประชุมออนไลน์เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยบูรพายังอยู่ในอันดับที่ ๒๓ จากการจัดอันดับ TOP 50 Industrial Application และ อันดับที่ ๔๐ จาก TOP 50 Entrepreneurial Spirit. 

มหาวิทยาลัยบูรพาได้เข้าเป็นสมาชิกของ Hanseatic League of Universities ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ Hanseatic League of Universities (HLU) ก่อตั้งขึ้นโดย Hanze University of Applied Science, ประเทศเนเธอร์แลนด์ในปี ๒๐๑๘  ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับความร่วมมือมหาวิทยาลัยพันธมิตร จำนวน ๑๙๐ สถาบัน ปัจจุบันเปิดให้มหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าเป็นสมาชิก

 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยนวัตกรรมในปี ๒๐๒๐ นี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแทนที่จะเป็นเพียงผลงานวิจัยและการอ้างอิงตามที่สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ใช้ในการเปรียบเทียบและประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็นหมวดย่อยดังนี้

     Industrial Application

     Entrepreneurial Spirit

     Ethic Values

     Student Mobility

มหาวิทยาลัยบูรพาได้ส่งผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อจัดอันดับในครั้งนี้ทั้งหมด 6 โครงการ

หมวด Industrial Application

1. Curriculum Development: Biotechnology Program 2021 คณะวิทยาศาสตร์

2. Development of commercial feminine cleansing whipped foam from the extract of Barbed grass

and probiotics to create a new skincare product คณะเภสัชศาสตร์

3. Development of orally dissolving Astaxanthin tablet for older adults prepared by excipients for

direct compression คณะเภสัชศาสตร์

4. Al for Automated Investing System คณะวิทยาการสารสนเทศ

5. EEC Automation Park; The Center of HDC, Innovation and Automation Education in EEC คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

หมวด Entrepreneurial Spirit

1. Startup Business in Geoinformatics คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์