การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ๘ กรกฎ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 ในการนี้ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และการดำเนินการ
คัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
บูรพาทุกภาคส่วนและทุกสายงาน/อาชีพ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าดีเด่น และส่งข้อมูลประวัติ
ของผู้ถูกเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http//www.buualumni.org/