ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น Python for Logistics #PyLog รุ่น 1

20 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น
Python for Logistics #PyLog รุ่น 1

เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 1 ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2560 - 2579 โดยประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน

ครั้งที่ 1: Py for Sciecne - Beginning to Program in Python
ครั้งที่ 2: Working with Lists and Importing Libraries
ครั้งที่ 3: Array, Data Dictionaries, Files
ครั้งที่ 4: Functional Values, Sorting, Formatting, Math & Statistics
ครั้งที่ 5: Workshop1 การจัดตารางการผลิตและลำดับงาน Job Scheduling
ครั้งที่ 6: Workshop2 การจัดเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้า
ครั้งที่ 7: Workshop3 เทคโนโลยี AI เพื่อพยากรณ์ราคา และ Demand สินค้า
ครั้งที่ 8: Workshop4 Computer Vision และแขนกล Robotics เพื่อช่วยในการทำงาน

*การเรียนการสอนใช้ Visual Studio Community IDE
*ครั้งที่ 2 DinnerTalk และกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ ณ ร้านอาหารริมทะเล บางแสน

หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้น ที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
มีพื้นฐาน หรือเคยเรียนด้าน Programming

วิทยากร
รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง
รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์
ดร.เกษม ปิ่นทอง
ดร.พีรพล สิทธิวิจารณ์
ดร.เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์
เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
48 ชม. (ทุกวันเสาร์ เวลา 9:00 - 16:00 จำนวน 8 ครั้ง) เทียบ CreditBank ปริญญาโท 1 วิชา
ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท