ม.บูรพา เปิดตัว บัตรนิสิตรูปแบบใหม่ รองรับ e-Wallet เริ่มใช้กับนิสิตรหัส ๖๒

18 กันยายน พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้จัดทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่ โดยสามารถใช้เป็นบัตร ATM ใช้เบิกเงินสด เป็นบัตร VISA Debit เพื่อรองรับ e-Wallet โดยจะเริ่มใช้กับนิสิตรหัส ๖๒ ก่อน ส่วนนิสิตรหัสอื่น 
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการในระยะต่อไป
ทั้งนี้ นิสิตรหัส ๖๒ แจ้งทำบัตรนิสิตใหม่ฟรี โดยเป็นบัตร ATM แบบ VISA Debit สามารถติดต่อได้ที่ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา