มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตอบแบบสำรวจในระบบการสำรวจความสุขออนไลน์ รอบที่ ๒

18 กันยายน พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนตามแนวคิด “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ด้วยยุทธศาสตร์ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาเครื่องมือ HAPPINOMETER เพื่อสำรวจความสุข ความพึงพอใจ และความผูกพันองค์กร