ขอแสดงความยินดี ต่อผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี ๒๕๖๒

13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณและมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สมควรได้รับรางวัล 
“รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อมอบเป็นรางวัลเกียรติยศแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ผลงานดีเด่นและสมควร
ยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลทั่วไป 
      โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณารับรองผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว มีผู้สมควร
ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้