สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

29 มีนาคม พ.ศ. 2562
            สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยบูรพาให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ๘ กรกฎ ในการนี้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และการดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้           
       
   **  ทังนี้ สามารถดูรายละเอียดในเว็บสมาคมศิษย์เก่าคลิก **