A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://tqf.buu.ac.th/tqf/index.php/MjF8fHB1YmxpYy9jdXJyL2FsbGN1cnJEZXRhaWwvODc): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error

Filename: controllers/frontend.php

Line Number: 36

Burapha University

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา :

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ปารเมศ วรเศยานนท์ * D.B.A (Management)
Southern Cross University (2549)
อาจารย์ เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์ * Ph.D (Business)
มหาวิทยาลัยรมคำแหง (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2545)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

Course codes : 662521
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการคุณภาพการบริการในธุรกิจท่องเที่ยว

ความหมายของการบริการและคุณภาพการบริการ แนวคิดในการจัดการคุณภาพการบริการ การสร้างคุณค่าที่สำคัญของธุรกิจบริการ โมเดลการจัดการคุณภาพการบริการ การควบคุมคุณภาพการบริการเชิงสถิติวิเคราะห์ เครื่องมือและระเบียบวิธีสำหรับการศึกษาวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการในการดำเนินการ

Course codes : 669511
Credit : 2(2-0-4)
สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติธุรกิจและการประยุกต์ใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การสุ่มข้อมูล การแจกแจงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์ การเรียบเรียงข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลสถิติ

Course codes : 669512
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายด้านการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว

ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย การปรับตัวขององค์กรธุรกิจท่องเที่ยวต่อข้อกำหนดทางกฎหมาย การลดผลกระทบจากข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ

2. หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 662571
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนากลยุทธ์การจัดการบุคคลและการจัดการข้ามวัฒนธรรม

การพิจารณา วิเคราะห์ และนำเสนอ ปัญหาและรูบแบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร พฤติกรรมองค์กร วิเคราะห์งาน ออกแบบระบบงาน การวางแผนกลยุทธ์ด้านอัตรากำลังและการตอบสนองความต้องการด้านทักษะเฉพาะ การคัดเลือก การจัดสรร การอบรมและพัฒนา การพัฒนาตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพ การประเมินค่างานและค่าตอบแทน รูปแบบและนวัตกรรมการทำงาน ความสมดุลในการทำงาน การสื่อสารในองค์กร การหลอมรวมวัฒนธรรมการทำงานและการจัดการความแตกต่างด้านวัฒนธรรม

Course codes : 662625
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการบริการและการจัดการเทคโนโลยี

ความหมายของการจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรม และบทบาทของเทคโนโลยีในนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว การวิเคราะห์หาความได้เปรียบหรือข้อจำกัดในแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยว การระบุโอกาสด้านการบริการท่องเที่ยว กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรมบริการและการสร้างประสบการณ์ การสร้างคุณค่า การสร้างมูลค่าเพิ่มต่อแหล่งท่องเที่ยวปลายทางและการสร้างแรงดึงดูดที่สำคัญต่อแหล่งท่องเที่ยว

Course codes : 665522
Credit : 3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

การพิเคราะห์และสังเคราะห์โอกาสทางธุรกิจท่องเที่ยว การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน การพัฒนาองค์กรธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจ การจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการณ์และผู้ถือหุ้น

Course codes : 665523
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ

ความหมายของการตลาดระหว่างประเทศ ปัจจัยสภาพแวดล้อมและผลกระทบต่อการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีการดำเนินการตลาดระหว่างประเทศ การพิจารณาโอกาสทางการตลาดระหว่างประเทศ การเข้าตลาด การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การกำหนดราคา การเลือกและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารประชาสัมพันธ์สินค้าในตลาดระหว่างประเทศ และการพัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการปัญหาในการดำเนินการตลาดในตลาดระหว่างประเทศ

Course codes : 668516
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ

แนวคิดทางการบัญชี การจัดทำงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ แนวคิดทางการเงิน การจัดการทางการเงินในธุรกิจ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการนำแนวคิดทางการเงินมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น การทำงบประมาณลงทุน

Course codes : 668553
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการองค์กรและการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวสมัยใหม่

การเข้าใจกลไกขององค์กร และการพัฒนาองค์การ พัฒนาและระบุปัญหาในการพัฒนาโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของธุรกิจองค์กรการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการ โครงสร้างการดำเนินการการจัดการองค์กร พฤติกรรมการดำเนินงานในองค์กร เครื่องมือในการวิเคราะห์ การตัดสินใจในการดำเนินการในองค์กร ความเป็นผู้นำ การควบคุม การวัดผล การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรภายในภายนอก และความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู้แข่ง และลูกค้า

Course codes : 668623
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์ธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

การเข้าใจโครงสร้างการพัฒนากลยุทธ์ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ เปรียบเทียบและประเมินการแข่งขันขององค์กร การใช้เครื่องมือในการสังเคราะห์กลยุทธ์รูปแบบต่างๆ การพัฒนากลยุทธ์ ประเมินทางเลือกทางกลยุทธ์ การตรวจสอบและการอ้างอิงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวใน เงื่อนไขการดำเนินการและพัฒนาองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง

Course codes : 668624
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว

ความหมายและบทบาทองระบบโลจิสติกส์สำหรับองค์กรท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่อุปทาน ระบบโลจิสติกส์และกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจ เครื่องมือในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจในกระบวนการดำเนินการโลจิสติกส์ การวางแผน การเสาะและแสวงหาวัตถุดิบ การจัดซื้อ การพยากรณ์ การนำเข้าวัตถุดิบเพื่อจัดเก็บ การจัดการสินค้าคงคลัง การประหยัดของขนาด การนำวัตถุดิบเข้าส่งเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต การขนส่งและการบริการ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและการจัดการความเสี่ยงในกระบวนการโลจิสติกส์

Course codes : 669513
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการการท่องเที่ยว

ความหมายและการประยุกต์ใช้ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค วิเคราะห์พฤติกรรมของตลาดและองค์กรธุรกิจ พิเคราะห์ต้นทุน ความต้องการสินค้า การแข่งขัน การผู้ขาดและผลกระทบทางธุรกิจ การดำเนินการผลิตและการบริการ การควบคุม การควบคุม การจัดการด้านประโยชน์และการให้ค่าตอบแทน การลงทุน การตั้งราคา การพยากรณ์ และการตัดสินใจ

Course codes : 669614
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

บทบาทและความสำคัญของการวิจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว การระบุปัญหา การตั้งปัญหาการวิจัย การระบุวัตถุประสงค์การวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดทางการวิจัย ประเภทและขอบเขตการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย การประเมินและการสังเคราะห์ จริยธรรมในการวิจัย การอ่านรายงานการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปเสนอแนะปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาการดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

3. หมวดวิทยานิพนธ์

Course codes : 662699
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจ โดยคำแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุม นำเสนอ และสอบวิทยานิพนธ์

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

Course codes : 662521
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการคุณภาพการบริการในธุรกิจท่องเที่ยว

ความหมายของการบริการและคุณภาพการบริการ แนวคิดในการจัดการคุณภาพการบริการ การสร้างคุณค่าที่สำคัญของธุรกิจบริการ โมเดลการจัดการคุณภาพการบริการ การควบคุมคุณภาพการบริการเชิงสถิติวิเคราะห์ เครื่องมือและระเบียบวิธีสำหรับการศึกษาวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการในการดำเนินการ

Course codes : 669511
Credit : 2(2-0-4)
สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติธุรกิจและการประยุกต์ใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การสุ่มข้อมูล การแจกแจงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์ การเรียบเรียงข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลสถิติ

Course codes : 669512
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายด้านการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว

ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย การปรับตัวขององค์กรธุรกิจท่องเที่ยวต่อข้อกำหนดทางกฎหมาย การลดผลกระทบจากข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ

2. หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 662571
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนากลยุทธ์การจัดการบุคคลและการจัดการข้ามวัฒนธรรม

การพิจารณา วิเคราะห์ และนำเสนอ ปัญหาและรูบแบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร พฤติกรรมองค์กร วิเคราะห์งาน ออกแบบระบบงาน การวางแผนกลยุทธ์ด้านอัตรากำลังและการตอบสนองความต้องการด้านทักษะเฉพาะ การคัดเลือก การจัดสรร การอบรมและพัฒนา การพัฒนาตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพ การประเมินค่างานและค่าตอบแทน รูปแบบและนวัตกรรมการทำงาน ความสมดุลในการทำงาน การสื่อสารในองค์กร การหลอมรวมวัฒนธรรมการทำงานและการจัดการความแตกต่างด้านวัฒนธรรม

Course codes : 662625
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการบริการและการจัดการเทคโนโลยี

ความหมายของการจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรม และบทบาทของเทคโนโลยีในนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว การวิเคราะห์หาความได้เปรียบหรือข้อจำกัดในแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยว การระบุโอกาสด้านการบริการท่องเที่ยว กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรมบริการและการสร้างประสบการณ์ การสร้างคุณค่า การสร้างมูลค่าเพิ่มต่อแหล่งท่องเที่ยวปลายทางและการสร้างแรงดึงดูดที่สำคัญต่อแหล่งท่องเที่ยว

Course codes : 665522
Credit : 3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

การพิเคราะห์และสังเคราะห์โอกาสทางธุรกิจท่องเที่ยว การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน การพัฒนาองค์กรธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจ การจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการณ์และผู้ถือหุ้น

Course codes : 665523
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ

ความหมายของการตลาดระหว่างประเทศ ปัจจัยสภาพแวดล้อมและผลกระทบต่อการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีการดำเนินการตลาดระหว่างประเทศ การพิจารณาโอกาสทางการตลาดระหว่างประเทศ การเข้าตลาด การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การกำหนดราคา การเลือกและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารประชาสัมพันธ์สินค้าในตลาดระหว่างประเทศ และการพัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการปัญหาในการดำเนินการตลาดในตลาดระหว่างประเทศ

Course codes : 668515
Credit : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับงานวิจัย

ความน่าจะเป็น สถิติกับการตัดสินใจ ประเภทของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ และสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์

Course codes : 668553
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการองค์กรและการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวสมัยใหม่

การเข้าใจกลไกขององค์กร และการพัฒนาองค์การ พัฒนาและระบุปัญหาในการพัฒนาโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของธุรกิจองค์กรการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการ โครงสร้างการดำเนินการการจัดการองค์กร พฤติกรรมการดำเนินงานในองค์กร เครื่องมือในการวิเคราะห์ การตัดสินใจในการดำเนินการในองค์กร ความเป็นผู้นำ การควบคุม การวัดผล การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรภายในภายนอก และความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู้แข่ง และลูกค้า

Course codes : 668623
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์ธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

การเข้าใจโครงสร้างการพัฒนากลยุทธ์ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ เปรียบเทียบและประเมินการแข่งขันขององค์กร การใช้เครื่องมือในการสังเคราะห์กลยุทธ์รูปแบบต่างๆ การพัฒนากลยุทธ์ ประเมินทางเลือกทางกลยุทธ์ การตรวจสอบและการอ้างอิงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวใน เงื่อนไขการดำเนินการและพัฒนาองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง

Course codes : 668624
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว

ความหมายและบทบาทองระบบโลจิสติกส์สำหรับองค์กรท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่อุปทาน ระบบโลจิสติกส์และกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจ เครื่องมือในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจในกระบวนการดำเนินการโลจิสติกส์ การวางแผน การเสาะและแสวงหาวัตถุดิบ การจัดซื้อ การพยากรณ์ การนำเข้าวัตถุดิบเพื่อจัดเก็บ การจัดการสินค้าคงคลัง การประหยัดของขนาด การนำวัตถุดิบเข้าส่งเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต การขนส่งและการบริการ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและการจัดการความเสี่ยงในกระบวนการโลจิสติกส์

Course codes : 669513
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการการท่องเที่ยว

ความหมายและการประยุกต์ใช้ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค วิเคราะห์พฤติกรรมของตลาดและองค์กรธุรกิจ พิเคราะห์ต้นทุน ความต้องการสินค้า การแข่งขัน การผู้ขาดและผลกระทบทางธุรกิจ การดำเนินการผลิตและการบริการ การควบคุม การควบคุม การจัดการด้านประโยชน์และการให้ค่าตอบแทน การลงทุน การตั้งราคา การพยากรณ์ และการตัดสินใจ

Course codes : 669614
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

บทบาทและความสำคัญของการวิจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว การระบุปัญหา การตั้งปัญหาการวิจัย การระบุวัตถุประสงค์การวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดทางการวิจัย ประเภทและขอบเขตการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย การประเมินและการสังเคราะห์ จริยธรรมในการวิจัย การอ่านรายงานการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปเสนอแนะปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาการดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

3. หมวดวิชาเลือก

Course codes : 662641
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการท่องเที่ยวอิเลคทรอนิกส์

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยว ความเข้าใจด้านองค์ประกอบข้อมูล อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูล เครือข่ายข้อมูล การวิเคราะห์และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศ การใช้งานฐานข้อมูลสำหรับกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจ การสร้างความสัมพันธืกับลูกค้าผ่านการใช้ข้อมูลสารสนเทศ พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์และการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้านเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

Course codes : 662661
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการงานประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยว

วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ การออกแบบระบบการให้บริการ การสร้างคุณค่าการบริการ การการจัดการงบประมาณ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการและวัดผลการดำเนินการ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของลูกค้าองค์กร

Course codes : 662662
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวและการสร้างตราสินค้า

การศึกษา องค์ประกอบด้านคุณลักษณะและลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว การวิเคราะห์ด้านการแข่งขันและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การแบ่งประเภทและลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากร พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดท่องเที่ยว การกำหนดอัตลักษณ์ ของสถานที่ท่องเที่ยว การบริหารจัดการด้านการเงิน การจัดการโครงการในพื้นที่ท่องเที่ยว การประสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและ การส่งเสริมภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว

Course codes : 662663
Credit : 3(3-0-6)
ฝรั่งเศสศึกษาสำหรับการท่องเที่ยว

การศึกษาวิวัฒนาการสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส สังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศสปัจจุบัน ระบบการเมืองการปกครองของฝรั่งเศส ฝรั่งเศสกับประชาคมโลก อุดมการณ์ทางการเมืองของฝรั่งเศสเศรษฐกิจฝรั่งเศส ศิลปะในสังคมฝรั่งเศส การวิเคราะห์เปรียบเทียบวัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย กวีนิพนธ์ฝรั่งเศส บทละครฝรั่งเศส สถานที่และแหล่งท่องเที่ยงฝรั่งเศส ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทยและฝรั่งเศส

Course codes : 662665
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการวิเคราะห์

เป็นการศึกษาถึงปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเลือกรับข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ การศึกษารูปแบบการสร้างการรับรู้ การตีความ การเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการเดินทางท่องเทียว ทัศนคติ ความเชื่อ แรงกระตุ้นภายนอกและลักษณะของบุคคล วิเคราะห์และสังเคราะห์แรงจูงใจ ความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ พื้นฐานสินค้าท่องเที่ยวและบริการในแต่ละประเภทและในแต่ละท่องถิ่น

Course codes : 662672
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการท่องเที่ยวอาเซียน

การพิจารณา วิเคราะห์ และนำเสนอ บทบาทและความสำคัญของสมาคมประชาชาติอาเซียนต่อการท่องเที่ยว กรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การดำเนินนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการท่องเที่ยวอาเซียน ความการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะและประเภทแหล่งท่องเที่ยว ประเภทของการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยวอาเซียน กฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอาเซียน ปัญหาด้านการท่องเที่ยว แตกต่างด้านวัฒนธรรม ความเหลื่อมล้ำของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยงเชิงรวมของภูมิภาค

Course codes : 662673
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการท่องเที่ยวยุโรป

การพิจารณา วิเคราะห์ และนำเสนอ การศึกษาบทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยุโรป การร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การดำเนินนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการท่องเที่ยวอาเซียน-ยุโรป ความการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะและประเภทแหล่งท่องเที่ยว ประเภทของการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุโรป กฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวยุโรป ปัญหาด้านการท่องเที่ยว แตกต่างด้านวัฒนธรรม การใช้ประโยชน์ด้านการจัดการสารสนเทศสำหรับการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

Course codes : 662674
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างมืออาชีพด้านการท่องเที่ยว

อภิปรายกรณีการดำเนินการขององค์กรด้านการท่องเที่ยว ในด้านการดำเนินการ การตลาด การพัฒนาธุรกิจ การจัดการบุคลากร การพัฒนานวัตกรรมบริการ กาควบคุมคุณภาพการให้บริการ การออกแบบประสบการณ์และเส้นทางการท่องเที่ยว การจัดการอุปกรณ์หรือบุคคลการแก้ปัญหาด้านการท่องเที่ยว บทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยุโรป การร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การแก้ปัญหาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการปัญหาวิกฤตในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวในยุโรป

Course codes : 666664
Credit : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองในธุรกิจท่องเที่ยว

การศึกษากลยุทธ์และวิธีการในการเจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทางธุรกิจ การระบุเรื่องเพื่อเจรจา การหาสาเหตุปัญหาความขัดแย้งในการเจรจา เทคนิคและกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างและหลังการเจรจา การจัดการวัฒนธรรมสำหรับการเจรจาระหว่างวัฒนธรรม ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับอำนาจการต่อรอง และบทบาทของบุคคลกลางในการต่อรอง

4. หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์

Course codes : 662698
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาอิสระ

เสนอโครงการและรายงานการศึกษาอย่างลึกซึ้งในประเด็นการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยการเขียนรายงานและนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา