ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) (วท.ม. (ชีวเวชศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ วงศ์ดี *
อาจารย์ ทิษฏยา เสมาเงิน *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาพร หนูอุไร *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรอนันต์ เกื้อไข่ *
อาจารย์ กนกพร ศรีสุจริตพานิช
อาจารย์ กุลวรา พูลผล
อาจารย์ คุณาวุฒิ วรรณจักร
อาจารย์ จิราพร จรอนันต์
รองศาสตราจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข
อาจารย์ ธนพรรณ เสียงแจ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรมล ธรรมวิริยสติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
อาจารย์ รังสิมา ดรุณพันธ์
อาจารย์ วิทูร ขาวสุข
อาจารย์ วิภาพร ใจเกื้อ
รองศาสตราจารย์ ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
อาจารย์ สานิตา สิงห์สนั่น
อาจารย์ อรชร บุญลา
รองศาสตราจารย์ อุไรวรรณ อินทมาโส
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 68750063
Credit : 3(3-0-6)
หลักสำคัญทางเซลล์และชีววิทยาโมเลกุล

หลักสำคัญโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ สารพันธุกรรม เมแทบอลิซึม วัฏจักรของเซลล์ การสื่อสารระหว่างเซลล์ พัฒนาการของเซลล์ การเปลี่ยนแปลงของเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะ วิธีการปัจจุบันที่ใช้ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์

Course codes : 68750163
Credit : 3(3-0-6)
หลักสำคัญทางชีวเวชศาสตร์

เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล โครงสร้าง ตำแหน่ง หน้าที่ และความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ หลักการรักษาสมดุลในร่างกาย หน้าที่ทั่วไปของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ การติดเชื้อจุลชีพ กลไกการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอม การปรับตัวของเซลล์ การบาดเจ็บของเซลล์และเนื้อเยื่อ การอักเสบและการซ่อมแซม

Course codes : 68750263
Credit : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยทางชีวเวชศาสตร์

หลักการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ การเลือกหัวข้อการวิจัย เครื่องมือทางสถิติ การวางแผนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม บทความวิจัย บทคัดย่อ

Course codes : 68750363
Credit : 2(2-0-4)
จริยธรรมในการวิจัยและความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางชีวเวชศาสตร์

จริยธรรมในการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง มาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ความรู้พื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง มาตรฐานการเก็บรักษาและการกำจัดวัตถุและสารเคมี จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

Course codes : 68759163
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ 1

การนำเสนอ อภิปราย สรุปบทความวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ที่เป็นปัจจุบัน

Course codes : 68759263
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ 2

การนำเสนอ อภิปราย วิเคราะห์ สรุปบทความวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ที่เป็นปัจจุบันและสัมพันธ์กับวิทยานิพนธ์

2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 68751163
Credit : 3(3-0-6)
มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์เชิงระบบ 1

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่ง หน้าที่และความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของอวัยวะต่าง ๆ แยกตามระบบ คือ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และระบบทางเดินหายใจ รวมถึงความสัมพันธ์ทางการแพทย์เบื้องต้น

Course codes : 68751263
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์เชิงระบบ 1

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่ง หน้าที่และความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของอวัยวะต่าง ๆ แยกตามระบบ คือ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และระบบทางเดินหายใจ รวมถึงความสัมพันธ์ทางการแพทย์เบื้องต้น การศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่

Course codes : 68751363
Credit : 3(3-0-6)
มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์เชิงระบบ 2

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่ง หน้าที่และความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของอวัยวะต่าง ๆ แยกตามระบบ คือ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ และระบบทางเดินปัสสาวะ รวมถึงความสัมพันธ์ทางการแพทย์เบื้องต้น

Course codes : 68751463
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์เชิงระบบ 2

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่ง หน้าที่และความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของอวัยวะต่าง ๆ แยกตามระบบ คือ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ และระบบทางเดินปัสสาวะ รวมถึงความสัมพันธ์ทางการแพทย์เบื้องต้น การศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่

Course codes : 68751563
Credit : 3(3-0-6)
เนื้อเยื่อวิทยาทางการแพทย์

เทคนิคในการศึกษาทางเนื้อเยื่อโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อที่ประกอบเป็นอวัยวะของมนุษย์ ความสัมพันธ์ทางการแพทย์

Course codes : 68751663
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเนื้อเยื่อวิทยา

เทคนิคในการศึกษาทางเนื้อเยื่อ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดา โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อที่ประกอบเป็นอวัยวะของมนุษย์

Course codes : 68751763
Credit : 3(3-0-6)
พัฒนาการกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

ขั้นตอนหรือกระบวนการเจริญเติบโตของมนุษย์ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหรืออวัยวะในระบบต่าง ๆ และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องเริ่มจากปฏิสนธิจนถึงคลอด ความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงการพัฒนาของตัวอ่อนมนุษย์

Course codes : 68751863
Credit : 3(3-0-6)
ประสาทชีววิทยาทางการแพทย์

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ความสัมพันธ์ หน้าที่ และกลไกการทำงานระดับต่าง ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย และระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบรับความรู้สึกและระบบสั่งการ การทำหน้าที่ขั้นสูงของสมอง โรคและความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์

Course codes : 68751963
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการประสาทชีววิทยา

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ความสัมพันธ์ หน้าที่ ของระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย และระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบรับความรู้สึกและระบบสั่งการ การทำหน้าที่ขั้นสูงของสมอง โดยศึกษาจากโครงสร้างสมองและไขสันหลังของมนุษย์

Course codes : 68752063
Credit : 2(2-0-4)
หลักการทางกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่และการพัฒนาของตัวอ่อนมนุษย์

โครงสร้าง ตำแหน่ง หน้าที่ ความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ในแต่ละระบบของร่างกายมนุษย์ และการพัฒนาของอวัยวะในระบบต่าง ๆ ของตัวอ่อนมนุษย์

Course codes : 68752163
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่

หัวข้อทางกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ ในระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบน้ำเหลือง ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ และระบบทางเดินปัสสาวะ งานวิจัยและเทคนิคที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการศึกษาในปัจจุบัน

Course codes : 68752263
Credit : 3(3-0-6)
สรีรวิทยาของมนุษย์ขั้นสูง

หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบในร่างกายมนุษย์ สรีรวิทยาของเซลล์ สรีรวิทยาระบบกล้ามเนื้อ สรีรวิทยาระบบประสาท สรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อ สรีรวิทยาระบบหายใจ สรีรวิทยาของไต สรีรวิทยาระบบหัวใจและหลอดเลือด กลไกและกระบวนการระดับเซลล์และระดับโมเลกุลเพื่อดำรงสภาพสมดุลของร่างกาย การศึกษาความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันของระบบต่าง ๆ ในสภาวะสมดุลปกติและผิดปกติ

Course codes : 68753163
Credit : 2(2-0-4)
หลักสำคัญทางพยาธิวิทยา

การบาดเจ็บและการตายของเซลล์ การปรับตัวของเซลล์ การอักเสบและการซ่อมแซม ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด โรคที่เกิดจากความผิดปกติของเมแทบอลิซึม โรคที่เกิดจากความพิการแต่กำเนิด โรคทางพันธุกรรม พยาธิวิทยาจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม พยาธิวิทยาภูมิคุ้มกัน มะเร็งและการก่อมะเร็ง โรคติดเชื้อ

Course codes : 68753263
Credit : 2(2-0-4)
พยาธิวิทยาเชิงระบบ

พยาธิกำเนิดของโรคที่พบบ่อยในคนไทย พยาธิสรีรวิทยา การเปลี่ยนแปลงของเซลล์และเนื้อเยื่อในระบบของอวัยวะในภาวะที่เป็นโรค การตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ การแปลผลคำวินิจฉัยทางเซลล์วิทยาและพยาธิวิทยากายวิภาคให้สัมพันธ์กับโรค

Course codes : 68753363
Credit : 2(2-0-4)
พยาธิวิทยาจากโภชนาการ

พยาธิวิทยาที่เกิดจากความไม่สมดุลทางโภชนาการหรือเมแทบอลิซึมที่ผิดปกติ, การขาดวิตามิน, การขาดแร่ธาตุ, การขาดโปรตีนและพลังงาน, กลุ่มโรคที่เกิดจากคาร์โบไฮเดรตและไขมันเกิน, กลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการกินอาหาร, พยาธิวิทยาที่เกิดจากปฏิกิริยาของอาหาร

Course codes : 68753463
Credit : 2(2-0-4)
มะเร็งวิทยา

ระบาดวิทยาของมะเร็ง ชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง กระบวนการก่อมะเร็ง สารก่อมะเร็ง มะเร็งระดับโมเลกุล การรุกรานและการแพร่กระจาย กลไกการหลบหลีกภูมิคุ้มกัน อาการแทรกซ้อนทางคลินิก การรักษามะเร็ง

Course codes : 68753563
Credit : 2(2-0-4)
พยาธิวิทยาจากพิษ

พยาธิชีววิทยาที่เกิดในระบบต่าง ๆ ของร่างกายจากการตอบสนองต่อสารที่เป็นพิษ การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี เซลล์ เนื้อเยื่อ และลักษณะทางกายวิภาคของอวัยวะเป้าหมายที่สำคัญ

Course codes : 68753663
Credit : 3(3-0-6)
งานวิจัยในปัจจุบันทางพยาธิวิทยา

วิเคราะห์ และอภิปรายงานวิจัยระดับนานาชาติทางพยาธิชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ในหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจ เช่น โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคติดเชื้อ ความผิดปกติทางพันธุกรรม พิษวิทยา มะเร็ง

Course codes : 68753763
Credit : 3(3-0-6)
งานวิจัยในปัจจุบันทางพยาธิวิทยาคลินิก

วิเคราะห์ และอภิปรายงานวิจัยระดับนานาชาติทางด้านพยาธิวิทยาคลินิกในหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจหรือเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ เช่น โลหิตวิทยา สารเคมีในเลือด และปัสสาวะ การแปลผล

Course codes : 68754163
Credit : 3(3-0-6)
การวินิจฉัยทางชีวโมเลกุลทางการแพทย์

การวิเคราะห์โครโมโซม ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ หรือโปรตีนในมนุษย์เพื่อหาสาเหตุการเกิดโรคและติดตามการดำเนินโรค การวินิจฉัยโรคที่จากการติดเชื้อ มะเร็ง โรคพันธุกรรม การทดสอบยีนของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการเมแทบอลิซึมของยาเพื่อเลือกการรักษาที่เหมาะสม และการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลสำหรับงานทางนิติวิทยาศาสตร์ การเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อในการปลูกถ่ายอวัยวะหรือไขกระดูก

Course codes : 68754263
Credit : 2(2-0-4)
งานวิจัยปัจจุบันทางชีวโมเลกุลทางการแพทย์

วิเคราะห์ และอภิปรายงานวิจัยระดับนานาชาติทางด้านชีวโมเลกุลทางการแพทย์ในหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจหรือเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของนิสิต

Course codes : 68754363
Credit : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล

หลักการทางชีววิทยาและพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล การควบคุมกระบวนการแปลรหัสและกระบวนการหลังการแปลรหัส การกลายพันธุ์ของดีเอ็นเอ การซ่อมแซมดีเอ็นเอ เทคนิคการศึกษาการแสดงออกของยีน เทคโนโลยีของรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ การโคลนยีน โครงสร้างโปรตีน การดัดแปลงโปรตีนโดยวิธีต่าง ๆ โปรตีนชีวสารสนเทศสำหรับชีววิทยาโมเลกุล การประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิทยาและพันธุศาสตร์โมเลกุลทางการแพทย์

Course codes : 68754463
Credit : 3(3-0-6)
การแพทย์เฉพาะบุคคลและชีวสารสนเทศ

การตรวจการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในระดับจีโนม โปรติโอม เมแทโบโลม และอิพิจีโนมด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล และค้นหาสารบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อนำมาใช้เลือกวิธีการตรวจรักษาหรือใช้วัคซีนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล พื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูลและประยุกต์ใช้ในงานทางการแพทย์ส่วนบุคคล

Course codes : 68755163
Credit : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง

รายละเอียดเชิงลึกในจุลชีววิทยาทางการแพทย์ หมายรวมถึง วิทยาแบคทีเรีย วิทยาไวรัส และกิณวิทยา

Course codes : 68755263
Credit : 3(3-0-6)
โรคติดเชื้อเขตร้อน

ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และปรสิต ภาวะโลกร้อน ระบบนิเวศกับโรคติดเชื้อ การรักษาโรคติดเชื้อ ระบาดวิทยาและชีวสถิติ อุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อ การจัดการและการควบคุมโรค เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ราและพยาธิที่ก่อโรคในเขตร้อนชื้น อาวุธชีวภาพ การแนะนำด้านสุขภาพสำหรับการท่องเที่ยว แรงงานต่างด้าวและผู้อพยพ

Course codes : 68755363
Credit : 3(3-0-6)
แบคทีเรียทางการแพทย์

กระบวนการของแบคทีเรียในการก่อโรคในมนุษย์และการตอบสนองของมนุษย์ต่อการติดเชื้อแบคทีเรียในระดับโมเลกุล อภิปรายข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับแบคทีเรียก่อโรค กลไกการเกิดโรค การตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีที่ทันสมัย การรักษา การป้องกัน

Course codes : 68755463
Credit : 3(3-0-6)
เชื้อราทางการแพทย์

เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ สารพิษ และปัจจัยความรุนแรงที่ทำให้เกิดโรคเชื้อรา กลไกของยาต้านเชื้อรา วิธีการสำหรับทดสอบความไวของยาต้านเชื้อรา กลไกการดื้อยา เทคนิคใหม่สำหรับการวินิจฉัยการติดเชื้อรา การจำแนกสายพันธุ์เชื้อราสำหรับการศึกษาด้านระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของการติดเชื้อรา

Course codes : 68755563
Credit : 3(3-0-6)
ไวรัสทางการแพทย์

ลักษณะและคุณสมบัติที่สำคัญของไวรัสที่มีความสำคัญทางการแพทย์ พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลของไวรัส ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัสและโฮสต์เจ้าบ้าน กลไกการก่อโรค พยาธิสภาพของโรค การตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัส การป้องกันและควบคุมโรค การตรวจหาและวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสด้วยเทคนิคทั่วไปและเทคโนโลยีขั้นสูง ไวรัสวิทยาทางการแพทย์กับการพัฒนายาต้านไวรัสหรือผลิตวัคซีน

Course codes : 68755663
Credit : 3(3-0-6)
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์

ปรสิตที่มีความสำคัญทางการแพทย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับโฮสต์ กลไกการก่อโรค การตอบสนองของโฮสต์เมื่อติดเชื้อปรสิตในระดับโมเลกุล การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีทันสมัยเกี่ยวกับงานวิจัยและวิทยาการก้าวหน้าทางปรสิตวิทยา การพัฒนานวัตกรรมในการตรวจวินิจฉัยจากงานวิจัย

Course codes : 68755763
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลชีววิทยา

ความหมายและขอบเขตเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์สำหรับเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม หลักการทางจุลชีววิทยาและวิศวกรรมชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม เทคนิคของกระบวนการหมักแบบต่าง ๆ จลนพลศาสตร์ของการเจริญและการสร้างผลผลิต กระบวนการหมักและกระบวนการควบคุม การวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการผลิต

Course codes : 68755863
Credit : 3(3-0-6)
งานวิจัยจุลชีววิทยาปัจจุบัน

วิเคราะห์และอภิปรายข้อมูลจากงานวิจัยในปัจจุบัน แนวโน้มของงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับจุลชีววิทยา การเกิดโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ

Course codes : 68755963
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์

หน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์แบบมีมาแต่กำเนิดและแบบเกิดขึ้นภายหลัง กลไกการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอม การทำงานของเซลล์และโมเลกุลในระบบภูมิคุ้มกัน การสร้างและชนิดของแอนติบอดี ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิคุ้มกันไวเกิน ภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง การปลูกถ่ายอวัยวะ ภูมิคุ้มกันต่อมะเร็ง วัคซีนและการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เทคนิคทางซีโรโลยี

Course codes : 68756063
Credit : 3(3-0-6)
งานวิจัยวิทยาภูมิคุ้มกันปัจจุบัน

วิเคราะห์และอภิปรายข้อมูลจากงานวิจัยในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มของงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับวิทยาภูมิคุ้มกัน พันธุกรรมที่สัมพันธ์กับโรคทางภูมิคุ้มกัน, การพัฒนาวัคซีน

Course codes : 68757163
Credit : 2(2-0-4)
ระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิตสำหรับกายภาพบำบัด

สรีรวิทยาของหัวใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ สมดุลกรด-ด่าง ระบบการหายใจภายใต้ความเครียด การทดสอบสมรรถภาพหัวใจและปอด การทดสอบสมรรถภาพปอด เครื่องช่วยหายใจ ภาพถ่ายรังสีทรวงอก คลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติและผิดปกติ การตรวจพิเศษของหัวใจ ยารักษาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

Course codes : 68757263
Credit : 2(2-0-4)
การยศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การยศาสตร์ในวิทยาศาสตร์สุขภาพ การยศาสตร์และชีวกลศาสตร์ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อการยศาสตร์ หลักการยศาสตร์เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากท่าทางที่ผิดปกติ ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลและการป้องกันการทำงานที่ผิดหลักการยศาสตร์

Course codes : 68757363
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อปัจจุบันกายภาพบำบัดทางการกีฬา

หัวข้องานวิจัยในปัจจุบันที่สัมพันธ์กับกายภาพบำบัดทางการกีฬาในนักกีฬา การตรวจประเมิน การรักษาทางและการฟื้นฟูสมรรถภาพของนักกีฬาหลังการบาดเจ็บ ระบาดวิทยาของการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่พบบ่อย ทฤษฎีในการวิเคราะห์ลักษณะท่าทางของการเล่นกีฬา การประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา สารอาหารในนักกีฬา นวัตกรรมทางการกีฬา

Course codes : 68757463
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อปัจจุบันระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต

การนำเสนอ การวิเคราะห์ และการอภิปราย หัวข้อปัจจุบันทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต

Course codes : 68758163
Credit : 3(3-0-6)
โภชนาการในการแพทย์ทางเลือก

อาหารและโภชนาการในการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวท การแพทย์พื้นบ้านเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและฟื้นฟูสุขภาพ บทความวิชาการและงานวิจัยด้านอาหารและโภชนาการในการแพทย์ทางเลือกที่เป็นปัจจุบัน แนวทางการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการในการแพทย์ทางเลือก หลักการกลั่นกรองข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในการแพทย์ทางเลือก

Course codes : 68758263
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีทางอาหารและการประเมินคุณค่าทางโภชนาการ

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสมัยใหม่ เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการวิจัยในอาหาร การใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการหมัก เอนไซม์ทางอาหาร และการประเมินคุณค่าทางโภชนาการ

Course codes : 68758363
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อปัจจุบันทางอาหารและโภชนาการ

วิเคราะห์และอภิปรายข้อมูลจากงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัจจุบัน ปัญหาทางโภชนาการและแนวทางแก้ไขปัญหา

Course codes : 68759363
Credit : 1(1-0-2)
การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

เทคนิคการนำเสนองานวิจัย ศิลปะการพูด การใช้ภาษาและการเสนอความเห็นในที่ประชุมวิชาการ

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 68769963
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดหัวข้อวิจัยระดับปริญญาโทด้านชีวเวชศาสตร์ การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนบทคัดย่อ การเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ