ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

ชื่อปริญญา : เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 220 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 6 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์ *
อาจารย์ ณัฐวุฒิ ลีลากนก *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถิรพิทย์ สุบงกช *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยศนันท์ วีระพล *
อาจารย์ สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910359
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 24110159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 30610659
Credit : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 30210159
Credit : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน

Course codes : 30211463
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ค่าเชิงอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและการประยุกต์ เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน และการหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย ปริพันธ์จำกัดเขต ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขตโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์

Course codes : 30310563
Credit : 3(3-0-6)
เคมีทั่วไป

ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย เทอร์โมไดนามิกส์ จลนศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลอิออนเชิงซ้อน เคมีไฟฟ้า โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี สารประกอบ โคเวเลนท์ เคมีนิวเคลียร์

Course codes : 30310663
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า กฎของแก๊ส โครงสร้างผลึก การสังเกตปฏิกิริยาเคมี ความหนาแน่น

Course codes : 30312263
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ 1

พันธะเคมี การเรียกชื่อสารอินทรีย์ สเตอริโอเคมี โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมีและประโยชน์การนำไปใช้ของสารอินทรีย์ในกลุ่มแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน ไซโคล แอลคีน ไดอีน แอลไคน์ อัลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ อีพอกไซด์

Course codes : 30312363
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

การตกผลึก จุดหลอมเหลว การกลั่น การสกัดกรดเบส การสกัด และโครมาโท กราฟี สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ และการทดสอบทางเคมีของหมู่ฟังก์ชันสารอินทรีย์

Course codes : 30322463
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ 2

การเรียกชื่อ โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมีของอะโรมาติกไฮโดร คาร์บอน อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ สารประกอบไนโตรเจน พอลิเมอร์ สารชีวโมเลกุลและโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 30322563
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2

การสังเคราะห์สารอินทรีย์ การสกัดแยกสารอินทรีย์จากธรรมชาติ และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดหยาบที่ได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Course codes : 30323063
Credit : 3(3-0-6)
เคมีฟิสิกัล

อุณหพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี แผนภาพวัฏภาคและสมดุลระหว่างวัฏภาคของสารบริสุทธิ์และของผสม จลนศาสตร์เคมี เคมีพื้นผิวและคอลลอยด์

Course codes : 30810863
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ทางการแพทย์

ฟิสิกส์ทั่วไปที่ประยุกต์ได้กับทางการแพทย์ กลศาสตร์กับการเคลื่อนไหวของร่างกายกลศาสตร์ของไหลกับการหมุนเวียนโลหิต อุณหพลศาสตร์กับความร้อนในร่างกาย เสียงกับการได้ยิน แสงกับการมองเห็น ไฟฟ้าและแม่เหล็กกับปรากฎการณ์ในสิ่งมีชีวิต คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์นิวเคลียร์กับการรักษาโรคและวินิจฉัย รวมทั้งหลักการทางฟิสิกส์ในทางการแพทย์กับอุปกรณ์ต่างๆ

Course codes : 30810963
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์

ทดลองในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 308108

2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาการพรีคลินิก

Course codes : 68022363
Credit : 4(3-3-6)
จุลชีววิทยาทางการแพทย์

หลักการเบื้องต้นทางธรรมชาติ ชีวเคมีของจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคในคน ปฏิกิริยาระหว่างโฮสและจุลชีพ พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ หลักการทางภูมิคุ้มกันที่ร่างกายใช้ต่อต้านการติดเชื้อ ยาชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการรักษา การป้องกันให้พ้นจากการติดเชื้อ และระบาดวิทยา ปฏิบัติการในการแยกและจำแนกเชื้อจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยรวมทั้งนำเทคนิคทางซีโรโลยีและความรู้ทางชีววิทยาระดับโมเลกุลมาใช้ เพื่อการวินิจฉัยโรค

Course codes : 79116163
Credit : 2(2-0-4)
พื้นฐานชีววิทยาทางเภสัชศาสตร์

หลักการชีววิทยาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์ การเจริญ และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายและการจำแนกสิ่งมีชีวิต พันธุกรรมพื้นฐาน ระบบภูมิคุ้มกันพื้นฐาน พฤติกรรมสัตว์และนิเวศวิทยา

Course codes : 79126263
Credit : 4(4-0-8)
ชีวเคมีการแพทย์สำหรับเภสัชศาสตร์

ส่วนประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง ความเป็นกรดด่าง บัฟเฟอร์ และสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุลประเภท คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก วิตามินและแร่ธาตุ รวมทั้งกระบวนการเมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลดังกล่าว และเมตาบอลิซึมผสมผสาน ชีวพลังงานของเซลล์ เยื่อหุ้มชีวภาพและสื่อสัญญาณทางชีวภาพ เลือดและส่วนประกอบของเลือด การควบคุมเมตาบอลิซึมและการแสดงออกทางพันธุกรรม และเทคโนโลยีทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

Course codes : 79126363
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทย์สำหรับเภสัชศาสตร์

ปฏิบัติการหัวข้อที่สอดคล้องกับ 79126263 ชีวเคมีการแพทย์สำหรับเภสัชศาสตร์

Course codes : 79126463
Credit : 1(1-0-2)
ภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับเภสัชศาสตร์

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ ภาวะภูมิไวเกินภูมิคุ้มกันต่อตนเองและการที่ภูมิคุ้มกันไม่ตอบสนองต่อตนเอง วิทยาภูมิคุ้มกันของโรคมะเร็ง กลุ่มยีนและโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน วิทยาของการปลูกถ่ายการกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคซึ่งเกิดจากการเพิ่มทางภูมิคุ้มกันและภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมทั้งหลักการเบื้องต้นทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก การวินิจฉัยและการรักษา

Course codes : 79126563
Credit : 3(3-0-6)
กายวิภาคสรีรวิทยาทางเภสัชศาสตร์ 1

โครงสร้างทางมหกายวิภาคและการทํางานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ ได้แก่ เซลล์ เนื้อเยื่อของร่างกาย ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบประสาท ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ กลไกและกระบวนการทำงานในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ ตลอดจนการทำงานของระบบต่าง ๆ เพื่อดำรงสภาพสมดุลภายในของร่างกายมนุษย์

Course codes : 79126663
Credit : 2(2-0-4)
กายวิภาคสรีรวิทยาทางเภสัชศาสตร์ 2

โครงสร้างทางมหกายวิภาคและการทํางานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ ได้แก่ เซลล์ เลือด อวัยวะในระบบน้ำเหลือง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้ำเหลือง ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะ โดยศึกษากลไกและกระบวนการทำงานในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ ตลอดจนการทำงานของระบบต่าง ๆ เพื่อดำรงสภาพสมดุลภายในของร่างกายมนุษย์

Course codes : 79126763
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการกายวิภาคสรีรวิทยาทางเภสัชศาสตร์

ปฏิบัติการหัวข้อที่สอดคล้องกับ 79126563 กายวิภาคสรีรวิทยาสำหรับเภสัชศาสตร์ 1 และ 79126663 กายวิภาคสรีรวิทยาสำหรับเภสัชศาสตร์ 2

2.2.1 กลุ่มวิชาด้านผู้ป่วย

Course codes : 79126863
Credit : 4(3-3-7)
หลักการของโรค

กลไกการเกิดโรค สาเหตุและกลไกที่ทำให้เกิดพยาธิสภาพ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน้าที่ของเนื้อเยื่ออวัยวะในระบบต่าง ๆ ปฏิกิริยาตอบสนองและการปรับตัวของร่างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ แนวทางการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกในการค้นหาพยาธิสภาพพร้อมกรณีศึกษา

Course codes : 79133163
Credit : 4(4-0-8)
เภสัชวิทยา 1

หลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้ยาบำบัดโรค เภสัชจลนศาสตร์พื้นฐาน เภสัชศาสตร์พลศาสตร์พื้นฐาน กลไกการออกฤทธิ์ของยาต้นแบบในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับอวัยวะ ข้อควรระวังและอาการข้างเคียงของยาต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ยาที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง และยาที่มีผลต่อระบบเลือด รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเลือด จรรยาบรรณในการใช้ยา

Course codes : 79133263
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเภสัชวิทยา 1

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ยา ข้อควรระวัง อาการข้างเคียง อาการไม่พึงประสงค์ ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ กลไกการออกฤทธิ์ของยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจและหลอดเลือด จรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลอง

Course codes : 79133363
Credit : 4(4-0-8)
เภสัชวิทยา 2

กลไกการออกฤทธิ์ของยาต้นแบบในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับอวัยวะ ข้อควรระวัง และอาการข้างเคียงของยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน ยาแก้แพ้ ยาที่ใช้รักษาการอักเสบและความเจ็บปวด ยาที่ใช้ในโรคหืด ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร ยาที่ใช้ในระบบต่อมไร้ท่อ ยาต้านแบคทีเรีย ยาต้านเชื้อรา ยาต้านไวรัส ยาต้านปรสิต ยาต้านมะเร็ง ยาฆ่าเชื้อ และยาต้านพิษ

Course codes : 79133463
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของยา ปัจจัยทางชีวภาพและปัจจัยอื่นๆ ต่อการดูดซึมยา การกระจายยา การเมตาบอลิซึมยา การขับยาออกจากร่างกาย เภสัชพันธุ-ศาสตร์ และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การนำหลักการทางเภสัชจลนพลศาสตร์มาใช้ในการกำหนดขนาดและความถี่ของการให้ยา และการพัฒนายา

Course codes : 79143563
Credit : 2(2-0-4)
พิษวิทยา

พิษของยา เครื่องสำอาง สิ่งเจือปนในอาหารสาร พิษในที่อยู่อาศัย สารที่ใช้ในทางเกษตรกรรม ยาเสพติด เนื้อหาครอบคลุมอาการพิษ การแก้ไขอาการการป้องกันอันตราย การตรวจสอบทั้งวิธีวิเคราะห์เบื้องต้นและการทดสอบเพื่อยืนยันทางนิติเวช จรรยาบรรณด้านการป้องกันพิษจากยาและสาร

Course codes : 79145063
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเภสัชสนเทศ

ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยบริการเภสัชสนเทศ มุ่งเน้นทักษะการตอบคำถามด้วยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลระดับต่าง ๆ การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและระดับของข้อมูลที่ใช้ตอบคำถาม การอ่านงานวิจัย การแปรผลและประเมินงานวิจัยประเภทต่าง ๆ (การวิจัยเชิงสังเกต การวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม การทบทวนวรรณกรรมและอภิวิเคราะห์) การอ่านเอกสารเฉพาะเรื่องยา สำหรับการประยุกต์ใช้ในการประเมินบัญชียาโรงพยาบาลและบัญชียาหลักแห่งชาติ การตอบคำถามทางเภสัชกรรม และการประเมินการใช้ยา

Course codes : 79145163
Credit : 3(3-0-6)
เภสัชบำบัด 1

บทนำสู่วิชาเภสัชบำบัด เน้นหลักการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย การตรวจสอบใบสั่งยาหรือยาที่ผู้ป่วยได้รับ การสัมภาษณ์ผู้ป่วย การตรวจร่างกายพื้นฐาน หลักการพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยาและการแสดงทางคลินิก การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ หลักการพื้นฐานในการจ่ายยาและการจ่ายยาเทคนิคพิเศษ ระบบการกระจายยา ความปลอดภัยในการใช้ยา ความคลาดเคลื่อนทางยา ปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา การจดบันทึกกิจกรรมการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมและประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย และกระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลรายการยาที่ผู้ป่วยใช้ก่อนเข้ามารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สาเหตุของการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา ระบาดวิทยา การแสดงออกทางคลินิก หลักการวินิจฉัยและการรักษาสำหรับโรคทางเดินอาหาร ระบบเลือด ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก อาการทางสูตินรีเวช โรคติดเชื้อเขตร้อน การใช้วัคซีนพื้นฐาน การใช้ยาในประชากรกลุ่มพิเศษ สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร การซักประวัติและจัดการผู้ป่วยแพ้ยา

Course codes : 79145263
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเภสัชบำบัด 1

ปฏิบัติการหัวข้อที่สอดคล้องกับ 79145163 เภสัชบำบัด 1

Course codes : 79145363
Credit : 3(3-0-6)
เภสัชบำบัด 2

บูรณการทางระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทางคลินิก หลักการวินิจฉัย การรักษา การประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย การฝึกทักษะในการให้บริบาลเภสัชกรรมซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์ทำประวัติการใช้ยา การจ่ายยาผู้ป่วย การหาและแก้ไขปัญหาของการใช้ยาในผู้ป่วย การติดตามผลการรักษา การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยแต่ละราย การให้คำปรึกษาและให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วย การให้บริการข้อมูลยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ สำหรับโรคความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ความผิดปกติของไตและตับ โรคเบาหวาน ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ โรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคติดเชื้อเบื้องต้น โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อ HIV และโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่เกิดจากเชื้อรา ไวรัส และแบคทีเรีย

Course codes : 79145463
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเภสัชบำบัด 2

ปฏิบัติการหัวข้อที่สอดคล้องกับ 79145363 เภสัชบำบัด 2

Course codes : 79145763
Credit : 2(2-0-4)
หลักการจ่ายยาในโรคที่พบบ่อย

หลักการคัดกรอง ประเมินสุขภาพเบื้องต้น ซักประวัติ ให้คำปรึกษา จ่ายยา ค้นหาและติดตามปัญหาจากการใช้ยา และส่งต่อผู้ป่วยในโรคที่พบบ่อยในร้านยาและโรงพยาบาล ได้แก่ โรคหู ตา คอ จมูก การใช้เลนส์สัมผัส อาการปวดศีรษะ โรคผิวหนัง (ผิวหนังอักเสบ สิว เริม โรคติดเชื้อราที่ผิวหนัง การดูแลบาดแผล) โรคติดเชื้อปรสิต โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ การอดบุหรี่

Course codes : 79145863
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการหลักการจ่ายยาในโรคที่พบบ่อย

ปฏิบัติการหัวข้อที่สอดคล้องกับ 79145763 หลักการจ่ายยาในโรคที่พบบ่อย

Course codes : 79145963
Credit : 1(1-0-2)
เภสัชสนเทศ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยบริการเภสัชสนเทศ มุ่งเน้นทักษะการตอบคำถามด้วยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลระดับต่าง ๆ การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและระดับของข้อมูลที่ใช้ตอบคำถาม การอ่านงานวิจัย การแปรผลและประเมินงานวิจัยประเภทต่าง ๆ (การวิจัยเชิงสังเกต การวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม การทบทวนวรรณกรรมและอภิวิเคราะห์) การอ่านเอกสารเฉพาะเรื่องยา สำหรับการประยุกต์ใช้ในการประเมินบัญชียาโรงพยาบาลและบัญชียาหลักแห่งชาติ การตอบคำถามทางเภสัชกรรม และการประเมินการใช้ยา

Course codes : 79146963
Credit : 2(2-0-4)
ชีววัตถุ

ที่มา การออกฤทธิ์ การใช้ทางคลินิก และข้อควรระวัง กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับชีววัตถุที่ได้จากสิ่งมีชีวิต วัคซีน เลือดและส่วนประกอบของเลือด สารก่อการแพ้ ผลิตภัณฑ์จากเซลล์ ผลิตภัณฑ์ยีนบำบัด เนื้อเยื่อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อเยื่อ และโปรตีนสายผสม ชีววัตถุเสมือน เทคโนโลยีการผลิตชีววัตถุ การทดสอบมาตรฐาน และการเก็บรักษาของชีววัตถุ

Course codes : 79155563
Credit : 3(3-0-6)
เภสัชบำบัด 3

บูรณการทางระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทางคลินิก หลักการวินิจฉัย การรักษา การประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย การฝึกทักษะในการให้บริบาลเภสัชกรรมซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์ทำประวัติการใช้ยา การจ่ายยาผู้ป่วย การหาและแก้ไขปัญหาของการใช้ยาในผู้ป่วย การติดตามผลการรักษา การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยแต่ละราย การให้คำปรึกษาและให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วย การให้บริการข้อมูลยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ สำหรับโรคติดเชื้อของอวัยวะภายใน (เยื่อหุ้มสมอง, ลิ้นหัวใจ, ปอด, ช่องท้องและเยื่อบุช่องท้อง, กระดูกและข้อต่อ) การติดเชื้อแบคทีเรียและราในกระแสเลือด การป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัด โรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หลักการทางเภสัชพลศาสตร์และเภสัชศาสตร์ของยาต้าน จุลชีพในผู้ป่วยปกติและผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับและไตบกพร่อง โรคทางอารมณ์และจิตเวช (โรคซึมเศร้า สมาธิสั้น วิตกกังวล จิตเภท อารมณ์สองขั้ว) และโรคทางระบบประสาท (การจัดการความปวด ลมชัก พาร์กินสัน ความจำเสื่อม และอาการเพ้อ)

Course codes : 79155663
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเภสัชบำบัด 3

ปฏิบัติการหัวข้อที่สอดคล้องกับ 79155563 เภสัชบำบัด 3

2.2.2 กลุ่มวิชาด้านผลิตภัณฑ์

Course codes : 79120163
Credit : 2(2-0-4)
การควบคุมเภสัชภัณฑ์ 1

ความรู้ ข้อกำหนด และจรรยาบรรณในการควบคุมเภสัชภัณฑ์ ตำรายา หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยวิธีวิเคราะห์โดยน้ำหนักและการวิเคราะห์เชิงปริมาตร การไทเทรตกรด–ด่าง การไทเทรตในตัวกลางที่ไม่ใช่น้ำ การไทเทรตโดยอาศัยปฏิกิริยารีดอกซ์ การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซ้อน หลักการวิเคราะห์โดยวิธีโพเทนชิโอเมตริก และโวลแทมเมตรี

Course codes : 79120263
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการการควบคุมเภสัชภัณฑ์ 1

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมเภสัชภัณฑ์ ตำรายา หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้วยวิธีวิเคราะห์โดยน้ำหนัก และการวิเคราะห์เชิงปริมาตร; การไทเทรตกรด–ด่าง การไทเทรตในตัวกลางที่ไม่ใช่น้ำ การไทเทรตโดยอาศัยปฏิกิริยารีดอกซ์ การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตโดยแบบเกิดสารประกอบเชิงซ้อน การวิเคราะห์โดยวิธีโพเทนชิโอเมตริก และโวลแทมเมตรี

Course codes : 79121163
Credit : 2(1-3-3)
เภสัชพฤกษศาสตร์

ความสำคัญของพืชในฐานะแหล่งของยาจากธรรมชาติ สันฐานวิทยาของพืช พฤกษอนุกรมวิธานเบื้องต้นและการจำแนกพืชตามหลักอนุกรมวิธาน ลักษณะเด่นของพืชในแต่ละวงศ์ ชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ใช้และสรรพคุณที่สำคัญของพืช เคมีอนุกรมวิธานของพืช สมุนไพรและการใช้สมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน

Course codes : 79122163
Credit : 2(2-0-4)
บทนำสู่เทคนิคทางเภสัชกรรม

เภสัชภัณฑ์รูปแบบต่างๆ คำจำกัดความ การจำแนกประเภท ส่วนประกอบสำคัญ การใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรมเทคนิคการเตรียมเบื้องต้น ภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา การคำนวณทางเภสัชกรรม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งสูตรตำรับยา สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของตัวยาและสรีรวิทยาของร่างกาย

Course codes : 79130363
Credit : 3(3-0-6)
เคมีของยา 1

หลักการทางเคมีของยา ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของยาและการออกฤทธิ์ วิถีเมแทบอลิซึม สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ วิธีการสังเคราะห์และการดัดแปลงสูตรโครงสร้างของยาในกลุ่มยาชา ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย ยาที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาที่มีผลต่อระบบทางเดินปัสสาวะและระบบเลือด

Course codes : 79130463
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมเภสัชภัณฑ์ 2

หลักการ ข้อกำหนด และจรรยาบรรณในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณด้วยเทคนิคสเปคโตรสโคปี โครมาโทกราฟี และเทคนิคอื่นๆ ความรู้เบื้องต้นในการเลือกและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ ความรู้ ความเข้าใจ และการแปลผลใบวิเคราะห์

Course codes : 79130563
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการการควบคุมเภสัชภัณฑ์ 2

ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 79130463 การควบคุมเภสัชภัณฑ์ 2

Course codes : 79131263
Credit : 2(2-0-4)
เภสัชเวท 1

ความสำคัญของเภสัชเวท แหล่งที่มาของยาจากธรรมชาติ การพัฒนายาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สารเมแทบอไลต์ปฐมภูมิ วิถีชีวสังเคราะห์เบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิ คูมาริน ลิกนิน ฟลาโวนอยด์ แทนนิน ควิโนน เทอร์ปีน อัลคาลอยด์ น้ำมันหอมระเหย เรซิน วิธีการทดสอบกลุ่มสารเบื้องต้น เทคนิคเบื้องต้นในการสกัดแยกสาร

Course codes : 79131363
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเภสัชเวท 1

ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 79131263 เภสัชเวท 1

Course codes : 79131463
Credit : 2(2-0-4)
เภสัชเวท 2

การแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทย แผนตะวันออก และแผนตะวันตก ยาสมุนไพรและยาแผนโบราณในบัญชียาหลักแห่งชาติ พืชพิษ การควบคุมคุณภาพสมุนไพร วิธีการสกัดและการแยก กระบวนการวิจัยและพัฒนายาที่มีแหล่งที่มาจากธรรมชาติ การขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ การเทียบมาตรฐานและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสมุนไพรในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย เทคโนโลยีชีวภาพในพืช ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ยาสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อันตรกิริยาระหว่างยาและสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากเห็ดรา พืชชั้นต่ำ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล การนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

Course codes : 79131563
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเภสัชเวท 2

ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 79131463 เภสัชเวท 2

Course codes : 79132263
Credit : 2(2-0-4)
เภสัชกรรม 1

รูปแบบของยาสารละลาย สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสาร เทคนิคในการเพิ่มการละลาย หลักการในการเตรียมยาสารละลายและสมบัติสารละลาย การเก็บรักษา จลนพลศาสตร์ของความคงตัว

Course codes : 79132363
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเภสัชกรรม 1

เทคนิคการเตรียมยาสารละลาย เทคนิคการชั่ง การตวง และการผสม คุณสมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย การเตรียมยาสารละลายรูปแบบต่างๆ คุณสมบัติทางเคมีของสารละลาย ความเป็นกรดด่างและสารละลายบัพเฟอร์ เสถียรภาพและการเสื่อมของยา

Course codes : 79132463
Credit : 3(3-0-6)
เภสัชกรรม 2

วิทยาศาสตร์แรงตึงผิว วิทยากระแส ระบบการกระจายตัวคอลลอยด์ และขนาดใหญ่ เทคนิคในการเตรียม สมบัติทางกายภาพ การพัฒนาตำรับ และเสถียรภาพของรูปแบบยาเตรียมประเภทเนื้อผสมจำพวกของแข็ง ของเหลว และกึ่งแข็ง รวมถึงการประยุกต์ใช้ พอลิเมอร์ การดูดซึมผ่านผิวหนัง ระบบนำส่งยา

Course codes : 79132563
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเภสัชกรรม 2

วิทยาศาสตร์แรงตึงผิว สารเพิ่มความหนืด คอลลอยด์ เทคนิคในการเตรียมตำรับของรูปแบบยาเตรียมประเภทเนื้อผสมจำพวกของแข็ง ของเหลว และกึ่งแข็ง การเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย การประเมินตำรับยากึ่งแข็ง

Course codes : 79140663
Credit : 3(3-0-6)
เคมีของยา 2

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของยาและการออกฤทธิ์ วิถีเมแทบอลิซึม สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ วิธีการสังเคราะห์และการดัดแปลงสูตรโครงสร้างของยาในกลุ่มยาต้านจุลชีพ ยาต้านมะเร็ง ยาต้านไวรัส ยากลุ่มสเตอรอยด์ ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ยาแก้ปวดลดไข้ ยากลุ่มโอปิออยด์ ยาลดกรดยูริก ยาไทรอยด์และยาต้านไทรอยด์ ฮีสตามีนและยาต้านฮีสตามีน ยาที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร

Course codes : 79142663
Credit : 3(3-0-6)
เภสัชกรรม 3

เทคโนโลยีของผงยา และแกรนูล ขนาดและการกระจายขนาด การวัดขนาดของผงยาในทางเภสัชกรรม การไหลของผงยา สมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมและการประเมิณคุณภาพยาในรูปแบบของแข็งโดยเน้นยาเม็ด ยาแคปซูล ยาเม็ดเคลือบ เพลเลตเคลือบและไมโครแคปซูล รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ และทฤษฏีในการตอกยาเม็ดที่สามารถอธิบายกระบวนการผลิตยาเม็ดและปัญหาในยาเม็ด เทคโนโลยีขั้นสูงของเภสัชภัณฑ์ในรูปของแข็ง เช่น ยาเม็ดดัดแปลงการปลดปล่อยยาและอนุภาคขนาด นาโนที่ใช้ในการนำส่งยาสู่เป้าหมาย

Course codes : 79142763
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเภสัชกรรม 3

การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการผลิตและควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์รูปของแข็ง การเตรียมและการประเมินเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบ ยาผง แกรนูล แคปซูล ยาเม็ดที่เตรียมด้วยวิธีตอกตรง แกรนูลเปียก/แห้ง ยาเม็ดเคลือบ สารผสมยูเทคติก การประเมินเภสัชภัณฑ์รูปของแข็งตามตำรายา

Course codes : 79142863
Credit : 2(2-0-4)
เภสัชกรรม 4

ความรู้พื้นฐานในการเตรียมยาไร้เชื้อ ประเภทรูปแบบยาเตรียมไร้เชื้อต่าง ๆ ยาเตรียมสำหรับหู คอ จมูก ยากัมมันตรังสี และยาชีววัตถุ โดยเน้นคุณลักษณะของรูปแบบยาเตรียม ส่วนประกอบของตำรับ วิธีการตั้งตำรับและการพัฒนาตำรับ การคำนวณที่เกี่ยวข้อง วิธีเตรียม เครื่องมือที่ใช้ การบรรจุและบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไร้เชื้อตามตำรายา การเตรียมยาสำหรับการบริหารทางหลอดเลือด สารอาหารทางหลอดเลือด การควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตยาไร้เชื้อ

Course codes : 79142963
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเภสัชกรรม 4

การฝึกปฏิบัติเตรียมยาและตั้งตำรับยาปราศจากเชื้อรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการประเมินและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาเตรียมตามตำรายา

2.2.3 กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ

Course codes : 79114163
Credit : 1(1-0-2)
บทนำสู่วิชาชีพเภสัชกรรม

บทนำเข้าสู่การศึกษาวิชาชีพเภสัชกรรม ปรัชญาแห่งวิชาชีพและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ วิวัฒนาการทางเภสัชศาสตร์ศึกษา จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม องค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาวิชาชีพต่าง ๆ ทางเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ

Course codes : 79134063
Credit : 2(2-0-4)
สถิติเพื่อการวิจัยทางเภสัชศาสตร์

หลักการทางสถิติสำหรับการวิจัยในวิทยาศาสตร์สุขภาพ การเลือกใช้สถิติได้อย่างเหมาะสมในการทำวิจัย ความสามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการวิจัยในวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Course codes : 79134263
Credit : 3(3-0-6)
ระบบยาและเภสัชสาธารณสุข

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการสาธารณสุข ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมต่อสุขภาพ นโยบายและระบบสุขภาพของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย ระบบยาของประเทศไทย การจัดการระบบยาในหน่วยบริการสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและสุขศึกษา การวางแผนดำเนินงานด้านสาธารณสุข บทบาทและความรับผิดชอบของวิชาชีพเภสัชกรรมในงานสาธารณสุขและการบริการสุขภาพในสาธารณสุขปฐมภูมิ

Course codes : 79134663
Credit : 1(0-3-1)
การสื่อสารเชิงวิชาชีพ

แนวคิดและทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคล การจัดทำสื่อสุขศึกษา เน้นการปฏิบัติเพื่อนำไปใช้จริงสำหรับเภสัชกรเพื่อการสื่อสารด้านการบริบาลผู้ป่วยและการสื่อสารกับบุคลากรสายงานอื่น ๆ จรรยาบรรณในการสื่อสาร

Course codes : 79134763
Credit : 1(1-0-2)
เภสัชระบาดวิทยา

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบาดวิทยาและเภสัชระบาดวิทยา การนําข้อมูลทางเภสัชระบาดวิทยาไปประยุกต์ใช้ เครื่องมือและการประเมินผลทางเภสัชระบาดวิทยา ระเบียบวิธีวิจัย และรูปแบบการศึกษา หลักการทางสถิติที่เกี่ยวข้องและการประเมินผล การอ่านและวิเคราะห์งานวิจัยทางเภสัชระบาดวิทยา

Course codes : 79144363
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายและจริยธรรมทางเภสัชกรรม

หลักกฎหมายเบื้องต้นและประเภทต่าง ๆ ของกฎหมาย เจตนารมณ์และสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของเภสัชกร สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกรในสังคม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม ปรัชญาการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม การประยุกต์และการแก้ปัญหาในกรณีศึกษาต่าง ๆ

Course codes : 79144463
Credit : 2(2-0-4)
การบริหารทางเภสัชศาสตร์

หลักการการบริหารจัดการ และกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบขององค์กรธุรกิจยา เภสัชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และชีววัตถุ งานด้านอื่น ๆ ขององค์กรเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจขององค์กรเติบโตทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ การแนะนำประสบการณ์จากเภสัชกรสายงานต่างๆ ในองค์กรธุรกิจยา เภสัชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และชีววัตถุ สำหรับประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ

Course codes : 79144563
Credit : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์

กระบวนการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ การเลือกหัวข้อวิจัย ตัวแปร การวางแผนและออกแบบงานวิจัย การเก็บข้อมูล เครื่องมือเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยชีวสถิติทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน พาราเมตริกและนอนพาราเมตริกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การแปลผลข้อมูล การเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยสาขาต่าง ๆ จรรยาบรรณในกระบวนการวิจัย

Course codes : 79144863
Credit : 1(1-0-2)
เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม

แนวคิดและทฤษฎีสุขภาพในมิติสังคมและวัฒนธรรม พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้แนวคิดจิตวิทยาสังคม สังคมวิทยาการแพทย์ มานุษยวิทยาการแพทย์และสังคมศาสตร์อื่น ๆ เพื่ออธิบายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้บริโภค ผู้ป่วย รวมถึงการให้บริการเภสัชกรรมให้เหมาะสม หลักการเบื้องต้นในการวางแผนและการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในชุมชน

Course codes : 79144963
Credit : 2(2-0-4)
เภสัชเศรษฐศาสตร์

หลักการของเศรษฐศาสตร์ทั่วไป และเภสัชเศรษฐศาสตร์ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเภสัชเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้หลักเภสัชเศรษฐศาสตร์ในงานเภสัชกรรม

2.2.4 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ

Course codes : 79147163
Credit : 3(0-14-7)
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา

การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมในร้านยา กระบวนการสอบถามข้อมูลคนไข้ และประเมินสุขภาพในโรคที่พบบ่อย การจ่ายยา การประเมินปลอดภัยจากการใช้ยา การให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย เรียนรู้เกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์ที่มีในร้านยา

Course codes : 79147263
Credit : 3(0-14-7)
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมในโรงพยาบาล

การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล กระบวนการสั่งใช้ยาและการจ่ายยาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก งานบริการทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล การประเมินปลอดภัยจากการใช้ยา การให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย เรียนรู้เกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์ที่มีในโรงพยาบาล การผลิตยาในโรงพยาบาล การสรรหา คัดเลือก จัดเก็บ และกระจายยาภายในโรงพยาบาล

2.2.5.1 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

Course codes : 79164163
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภค

การฝึกปฏิบัติงานในงานคุ้มครองผู้บริโภค เรียนรู้สิทธิผู้บริโภค การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บทบาทของเภสัชกรในการพิทักษ์สิทธิและการคุ้มครอง การวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานเน้นทางด้านอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 79165163
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ประสบการณ์ในการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ การดำเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยาและ การจ่ายยา การให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับยา โรคและการดูแลรักษาตนเอง การจ่ายยาโดย ไม่มีใบสั่งยาของแพทย์เพื่อการรักษาโรคที่ไม่ซับซ้อน การติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรัง การพัฒนาทักษะของการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ

Course codes : 79165263
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก การเข้าร่วมกับทีมสหวิชาชีพด้านสุขภาพในการดูแลผู้ป่วย ประสบการณ์ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยาและการจ่ายยา การให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับยาโรค และการดูแลรักษาตนเอง การติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การพัฒนาทักษะและการสื่อสารสัมพันธภาพกับผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ

Course codes : 79165363
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอายุรศาสตร์

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วย อายุรกรรม การเข้าร่วมกับทีมสหวิชาชีพด้านสุขภาพในการดูแลผู้ป่วย การวางแผนและติดตามการใช้ยา การให้คำปรึกษาการใช้ยาอย่างเหมาะสม การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย การพัฒนาทักษะของการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ

Course codes : 79165463
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา

การบูรณาการความรู้เภสัชบำบัดและการบริบาลเภสัชกรรมเข้ากับระบบการบริหารจัดการด้านยาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยาแก่ผู้ป่วย การประยุกต์แนวคิดการบริหารความเสี่ยง การจัดการอุบัติการณ์ การวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุ การพัฒนากระบวนการตามวงจรบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการด้านยาสำหรับสถานพยาบาลสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล และมาตรฐานคุณภาพอื่น ๆ การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์ปัญหา และการทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพที่มีความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรการแพทย์สาขาอื่น ๆ

Course codes : 79464163
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชปฐมภูมิ

การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ การประยุกต์แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวและการบริบาลทางเภสัชกรรม การบริการสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน การประเมินและแก้ไขปัญหาสุขภาพและการใช้ยาของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน

Course codes : 79464263
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานจัดการเภสัชกรรมชุมชน

การฝึกปฏิบัติงานการจัดการทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุนชน การประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางเภสัชกรรมและการจัดการสำหรับการบริหารจัดการร้านยา การวิเคราะห์ปัจจัยและวางแผนธุรกิจในร้านยา สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการทางเภสัชกรรมในกระบวนการทำงานร้านยา

Course codes : 79464363
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานด้านการตลาดและการเสนอแนะยา

การฝึกปฏิบัติงานการจัดการตลาดยา ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจต่อการตลาดยา การบริหารธุรกิจยาขั้นสูง การวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพ การขายและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อบุคลากรการแพทย์ การฝึกอบรมข้อมูลผลิตภัณฑ์ เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายเภสัชภัณฑ์

Course codes : 79464463
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานการจัดการความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การฝึกปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ องค์กรและบทบาทของหน่วยงานด้านความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การจัดการความเสี่ยงด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การเฝ้าระวัง ประเมิน จัดลำดับ การเลือกและวิเคราะห์ปัญหาความเสี่ยงและความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การประยุกต์หลักการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าว

Course codes : 79464563
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนยาและการวิจัยทางคลินิก

การฝึกปฏิบัติการในกระบวนการมาตรฐานในการขอขึ้นทะเบียนยาในประเทศไทยและภูมิภาค การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลยาเพื่อขอขึ้นทะเบียน กระบวนการเสนอเพื่อขอขึ้นทะเบียนตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย การดำเนินการวิจัยทางคลินิก การจัดการข้อมูลการวิจัยทางคลินิก การประสานงานเพื่อให้การดำเนินการวิจัยทางคลินิกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับข้อกำหนดของแนวทางการปฏิบัติการวิจัยที่ดีและข้อกำหนดอื่น ๆ

Course codes : 79465163
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง 1

การฝึกปฏิบัติงานขั้นสูงทางการบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมเกี่ยวกับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย คุณค่าและความต้องการทางโภชนาการ ความต้องการเกลือแร่และวิตามิน การให้บริการเภสัชสนเทศด้านยา การให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย การติดตามวัดระดับยาในเลือด การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ต้องได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำ การฝึกปฏิบัติงานการทางบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเฉพาะโรค การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ การติดตามผลการใช้ยา การฝึกปฏิบัติงานการเตรียมยาเฉพาะราย การเตรียมยาที่ให้ทางหลอดเลือดดำ และการเตรียมยาเคมีบำบัด จรรยาบรรณและการสัมมนาด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

Course codes : 79465263
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง 2

การฝึกปฏิบัติงานขั้นสูงด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับการวางแผนการรักษาและการใช้ยาอย่างเหมาะสม การให้บริการด้านสารสนเทศด้านยา การบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเฉพาะโรค การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ พัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมระหว่างสหวิชาชีพสุขภาพ จรรยาบรรณและการสัมมนาด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

Course codes : 79465363
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม

การฝึกปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ โดยเน้นผู้สูงอายุ เด็ก วาร์ฟาริน โรคติดเชื้อ โรคไต โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคจิตประสาท และอื่นๆ การวางแผนการรักษาและการติดตามการใช้ยา การให้คำแนะนำสารสนเทศทางยา การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย การพัฒนาทักษะ การสื่อสารสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ

Course codes : 79465463
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชจลนศาสตร์คลินิก

การฝึกปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมในหน่วยให้บริการทางเภสัชจลนศาสตร์คลินิก การประยุกต์ใช้หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์ การคำนวณขนาดยาเริ่มต้นและการคงระดับยาในเลือดแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย การติดตามระดับยาในเลือดและการปรับเปลี่ยนการให้ยาอย่างเหมาะสมตามค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ที่ได้จากการคำนวณและสภาวะทางคลินิกของผู้ป่วย การสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวกับข้อควรพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างเหมาะสม การพัฒนาทักษะของการสื่อสาร สัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ

Course codes : 79465563
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชนขั้นสูง

การฝึกปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูงในสถานปฏิบัติการ เภสัชกรรมชุมชน ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานที่ดีทางด้านเภสัชกรรม การบริการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับยาโรคและการดูแลรักษาตนเองเฉพาะราย การให้บริการจัดการด้านยาแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย การให้สุขศึกษาแก่ประชาชน เช่น การเลิกบุหรี่ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล

2.2.5.2 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ

Course codes : 79162163
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพยา 1

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเชิงบูรณาการด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ โดยเน้นการควบคุมคุณภาพยาและผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 79162263
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชภัณฑ์การผลิต 1

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเชิงบูรณาการด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ โดยเน้นงานการผลิตยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 79462163
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพยา 2

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเชิงบูรณาการด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ โดยเน้นการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา ชีววัตถุ วัคซีน เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 79462263
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพยา 3

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเชิงบูรณาการในเทคนิค กระบวนการ และขั้นตอนของการวิเคราะห์หาปริมาณตัวยาสำคัญและ/หรือเมตาโบไลท์ของตัวยาสำคัญในสารชีวภาพ เน้นการรู้จักคิดค้น การแปลผล การวางแผน และการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 79462363
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชภัณฑ์การผลิต 2

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเชิงบูรณาการด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ โดยเน้นงานการผลิตยาขั้นสูง และผลิตภัณฑ์ยา ยาชีววัตถุ วัคซีน เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 79462463
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชภัณฑ์การผลิต 3

การฝึกปฏิบัติงานเชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยีและศิลปะขั้นสูงในการผลิตยาเม็ด ยาน้ำ ยาปราศจากเชื้อ ชีววัตถุ และ วัคซีน หลักการและเทคนิควิธีการเตรียม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานรูปแบบยา การพัฒนากระบวนการผลิตและการแก้ปัญหา

Course codes : 79462563
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมียา

การปฏิบัติงานด้านการวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมียาขั้นสูง เน้นการหายาใหม่จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการออกฤทธิ์ของสารที่จะนำมาพัฒนาเป็นยา การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและเภสัชวิทยา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมียา วิจัยและการสำรวจการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในชุมชน

Course codes : 79462663
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทางเภสัชอุตสาหกรรม

การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ชีววัตถุ สมุนไพร ในขั้นตอนต่างๆ การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ การศึกษาการออกฤทธิ์ ความเป็นพิษของยา การออกแบบยาและรูปแบบยา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประเมินทางคลินิก จรรยาบรรณในการทำวิจัยและการตีพิมพ์

Course codes : 79462763
Credit : 4(0-16-8)
การฝึกปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนยา

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเชิงบูรณาการด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ โดยเน้นขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์ยา ชีววัตถุ วัคซีน เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

2.2.5.3 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเลือกสหกิจศึกษา

Course codes : 79467163
Credit : 4(0-16-8)
สหกิจศึกษา 1

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในงานด้านเภสัชศาสตร์และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกรในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

Course codes : 79467263
Credit : 4(0-16-8)
สหกิจศึกษา 2

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพโดยเน้นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานร่วมกับบุคคลากรทางการแพทย์ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

2.2.6 จุลนิพนธ์

Course codes : 79157163
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 1

กระบวนการวางแผนการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย และการนำเสนอโครงร่างงานวิจัย

Course codes : 79157263
Credit : 3(0-9-4)
โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 2

การทำการวิจัย การวิเคราะห์ การแปลผล การอภิปรายผล สรุปผล การนำเสนอผลงานวิจัย จรรยาบรรณปฏิบัติในการวิจัย

2.2.7.1 กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเน้นการบริบาลทางเภสัชกรรม

Course codes : 79454163
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการคุณภาพในองค์กรสุขภาพ

แนวคิดเรื่องการจัดการระบบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ การประเมินและจัดการความเสี่ยง การนำระบบคุณภาพไปใช้ การประเมินผลลัพธ์ เน้นความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ เครื่องมือต่าง ๆ และการประเมินข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ประยุกต์ใช้การจัดการคุณภาพในองค์กรสุขภาพ โดยการศึกษาจากระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน เน้นการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล องค์การระหว่างประเทศ การรับรองและพัฒนาคุณภาพร้านยา

Course codes : 79454263
Credit : 2(2-0-4)
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา

แนวคิด นโยบาย แผนงาน และกฎข้อบังคับระเบียบในการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภค การดำเนินงานในปัจจุบัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บทบาทของเภสัชกรในการพิทักษ์สิทธิและการคุ้มครอง กลวิธีในการดำเนินงาน เน้นทางด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 79454363
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาการระบาดขั้นสูงทางเภสัชศาสตร์

หลักการทางวิทยาการระบาดขั้นสูง ระเบียบวิธีวิจัย และ สถิติชั้นสูงในการวิจัยทางระบาดวิทยา และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องถึงประสิทธิภาพประโยชน์ในเชิงสัมพันธ์กับภาวะทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการใช้ยา ที่มีผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลและสังคม และหาแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม

Course codes : 79454463
Credit : 2(0-6-3)
เภสัชกรรมปฐมภูมิและการดูแลสุขภาพชุมชน

การฝึกทักษะปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน การค้นหาและวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข การทำความรู้จักชุมชน และการทำงานร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขด้วยความรับผิดชอบ การออกหน่วยชุมชน

Course codes : 79454563
Credit : 2(2-0-4)
เภสัชเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง

การนำพื้นฐานหลักการทางเศรษฐศาสตร์มาช่วยประเมินอย่างเป็นระบบเพื่อทางเลือกที่ดีที่สุดทางเภสัชกรรม หรือการให้บริการทางเภสัชกรรม รูปแบบการประเมินทางเภสัชเศรษฐศาสตร์ที่คำนึงถึงต้นทุน มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการให้คุณค่า

Course codes : 79454663
Credit : 2(2-0-4)
การขึ้นทะเบียนยาและการวิจัยทางคลินิก

หลักการและขั้นตอนการวิจัยทางคลินิก การออกแบบการวิจัยทางคลินิก การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางคลินิกทั้งในประเทศและสาขา ขอบเขต และขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนยา การจัดเตรียมและจัดการเอกสารในการขึ้นทะเบียนยา แนวทางการประเมินทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนยา

Course codes : 79454763
Credit : 2(2-0-4)
เภสัชศาสตร์ชุมชน

หลักการของการจัดการ การดำเนินงานในร้านยาตามแนวทางของเภสัชกรรมทิศทางของหลักปฏิบัติที่ดี ทิศทางของธุรกรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ หลักการบริหารธุรกิจที่จำเป็นต่อวิชาชีพ การวางแผนนโยบายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่สำคัญแนวทางแก้ไขเพื่อนำไปประยุกต์กับการเตรียมการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจร้านยา จรรยาบรรณของเภสัชกรรมชุมชน

Course codes : 79454863
Credit : 2(2-0-4)
เภสัชการตลาด

ปรัชญาและแนวคิดทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด ส่วนประสมการตลาดบริการ การดำเนินงาน การควบคุม และการประเมินผลกระบวนการทางการตลาด การประยุกต์แนวคิดทางการตลาดในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักการตลาดที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชศาสตร์

Course codes : 79455163
Credit : 4(4-0-8)
เภสัชบำบัด 4

บูรณการทางระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทางคลินิก หลักการวินิจฉัย การรักษา การประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย การฝึกทักษะในการให้บริบาลเภสัชกรรมซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์ทำประวัติการใช้ยา การจ่ายยาผู้ป่วย การหาและแก้ไขปัญหาของการใช้ยาในผู้ป่วย การติดตามผลการรักษา การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยแต่ละราย การให้คำปรึกษาและให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วย การให้บริการข้อมูลยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจขาดเลือดและหัวใจวาย ภาวะลิ่มเลือดแข็งตัวผิดปกติ รวมไปถึงผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน การบำบัดรักษาผู้ป่วยในภาวะวิกฤต โรคทางระบบภูมิคุ้มกัน (ภาวะไตอักเสบจากลูปัส การบำบัดทดแทนไตและยากดภูมิคุ้มกันที่ใช้ในการปลูกถ่ายไต) การตรวจติดตามการวัดระดับยาในเลือด

Course codes : 79455263
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเภสัชบำบัด 4

ปฏิบัติการหัวข้อที่สอดคล้องกับ 79455163 เภสัชบำบัด 4

Course codes : 79455363
Credit : 4(4-0-8)
เภสัชบำบัด 5

บูรณการทางระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทางคลินิก หลักการวินิจฉัย การรักษา การประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่รับการรักษาบนหอผู้ป่วย การฝึกทักษะในการให้บริบาลเภสัชกรรมซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์ทำประวัติการใช้ยา การจ่ายยา การหาและแก้ไขปัญหาของการใช้ยา การติดตามผลการรักษา การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยที่รับการรักษาบนหอผู้ป่วยแต่ละราย การให้คำปรึกษาและให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วยที่รับการรักษาบนหอผู้ป่วย การให้บริการข้อมูลยาแก่บุคลากรทางการแพทย์สำหรับโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ การเตรียมยาเคมีบำบัดและอาหารทางการแพทย์

Course codes : 79455463
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเภสัชบำบัด 5

ปฏิบัติการหัวข้อที่สอดคล้องกับ 79455363 เภสัชบำบัด 5

Course codes : 79455563
Credit : 2(2-0-4)
การประเมินการใช้ยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

การประเมินการใช้ยารักษาโรคของยาในกลุ่มโรคพื้นฐาน ภาพรวมในการใช้ยาทั้งทางด้านปริมาณ คุณภาพและมูลค่ายา ความสมเหตุสมผลทางวิชาการในการคัดเลือกยาและการสั่งใช้ยา โดยพิจารณาทางด้านชนิด ข้อบ่งใช้ ขนาดยา และความถี่ในการใช้ยา การวัดและการประเมินผลในการรักษาในประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยา พิษของยา อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา วิธีการใช้ยาให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดผลในการรักษาที่มากที่สุดและเกิดพิษน้อยที่สุด

Course codes : 79455663
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการการประเมินการใช้ยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ปฏิบัติการหัวข้อที่สอดคล้องกับ 79455563 การประเมินการใช้ยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

Course codes : 79455763
Credit : 2(2-0-4)
การบริบาลทางเภสัชกรรมบนพื้นฐานของหลักฐานทางวิชาการ

แนวคิดพื้นฐาน หลักการ และความสำคัญของการเลือกใช้ยาตามหลักฐานทางวิชาการระเบียบวิธีวิจัยและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางคลินิก การสืบค้นหาหลักฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องต่อการวิเคราะห์และตีความรายงานการวิจัย การประยุกต์ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนางานเชิงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วย

Course codes : 79455863
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการการบริบาลทางเภสัชกรรมบนพื้นฐานของหลักฐานทางวิชาการ

ปฏิบัติการหัวข้อที่สอดคล้องกับ 79455763 การบริบาลทางเภสัชกรรมบนพื้นฐานของหลักฐานทางวิชาการ

Course codes : 79455963
Credit : 2(2-0-4)
โภชนาการและโภชนบำบัด

หลักโภชนาการ สารอาหาร ความต้องการพลังงานประจำวัน อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ เบาหวาน โรคอ้วนและอื่น ๆ การป้องกันและรักษาภาวะทุพโภชนาการ

Course codes : 79465663
Credit : 1(1-0-2)
เภสัชจลนศาสตร์คลินิก

เภสัชจลนศาสตร์ประยุกต์ พยาธิสรีรวิทยาที่ส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์และ เภสัชพลศาสตร์ของยา หลักการปรับขนาดยา วัดระดับยาในเลือด และติดตามประสิทธิผลตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ของยาที่มีดัชนีการรักษาแคบที่มีการใช้ในงานการบริบาลทางเภสัชกรรม ได้แก่ aminoglycosides, vancomycin, antiepileptic drugs, theophylline, digoxin

Course codes : 79465763
Credit : 1(0-3-1)
การทบทวนข้อมูลยาใหม่

การทบทวนข้อมูลยา การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยาใหม่ที่กำหนดให้ การประเมินทางเภสัชวิทยา และคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวของกับการนำยาใหม่มาบำบัดรักษาโรค รวมถึงการเปรียบเทียบระหว่างยาใหม่และยาเก่าที่ใช้แพร่หลายทางคลินิก จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

2.2.7.2 กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเน้นเภสัชกรรมอุตสาหการ

Course codes : 79450163
Credit : 2(2-0-4)
การควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องสำอาง

การควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องสําอางตามพระราชบัญญัติอาหารและเครื่องสําอาง ระเบียบวิธีการตรวจเอกลักษณ์ และการวิเคราะห์หาวัตถุเจือปน และสารปนเปื้อนในอาหารและเครื่องสําอาง การวิเคราะห์สารสําคัญในเครื่องสําอาง การขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

Course codes : 79450263
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องสำอาง

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องสําอางตามพระราชบัญญัติอาหารและเครื่องสําอาง ระเบียบวิธีการตรวจเอกลักษณ์ การวิเคราะห์หาวัตถุเจือปน และสารปนเปื้อนในอาหารและเครื่องสําอาง การหาสารสําคัญในเครื่องสําอาง การขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

Course codes : 79450363
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมและประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร์

ระบบการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพทางเภสัชกรรมอุตสาหการ ข้อกำหนดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การตรวจรับรอง การตรวจสอบความถูกต้อง และการสอบเทียบ รวมถึงข้อกำหนดด้านคุณภาพและการออกใบรับรองผล การวิเคราะห์

Course codes : 79450463
Credit : 4(3-3-7)
การวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ขั้นสูง

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในเภสัชตำรับทางการรับรอง การพัฒนาวิธีวิเคราะห์วัตถุดิบทางยา และเภสัชภัณฑ์ โดยเน้นการใช้เครื่องมือขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลการวิเคราะห์ รวมถึงการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ

Course codes : 79450563
Credit : 3(1-6-5)
การสังเคราะห์ยา

หลักการทั่วไปของสังเคราะห์ยา หลักการของปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ยา เทคนิคพื้นฐานและวิธีการสังเคราะห์ยาทางเคมีและปฏิบัติการการสังเคราะห์ยา

Course codes : 79451163
Credit : 3(3-0-6)
พฤกษบำบัดบนหลักฐานทางวิชาการ

ความสำคัญของการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคเบื้องต้น การพัฒนายาจากสมุนไพร การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางวิชาการที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาสมุนไพร การประเมินโดยใช้หลักฐานทางวิชาการสำหรับสมุนไพรในการรักษาโรคในระบบต่างๆ การประเมินตัวยาสมุนไพรในตำรับยาพื้นบ้าน การใช้สมุนไพรตามกระแสนิยม การใช้สมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน การใช้หลักฐานทางวิชาการในการคัดเลือกยาสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ และกระบวนการขึ้นทะเบียน

Course codes : 79451263
Credit : 3(2-3-5)
เทคนิคขั้นสูงการสกัดแยกสารทางเภสัชศาสตร์

ทฤษฎีและปฏิบัติการในการสกัดเภสัชภัณฑ์และสารจากพืชสมุนไพร การเตรียมตัวอย่างในการแยกสาร หลักการแยกสารและปฏิบัติการด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีต่าง ๆ วิธีการทำให้สารบริสุทธิ์ การพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ปริมาณมาก

Course codes : 79451363
Credit : 2(2-0-4)
หลักการวิเคราะห์สูตรโครงสร้างทางเคมีสำหรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ทฤษฎีทางสเปกโตรสโกปีต่างๆ อัลตราไวโอเลตสเปกโตรสโกปี อินฟราเรด สเปกโตรสโกปี แมสสเปกโตรสโกปี และเอ็นเอ็มอาร์สเปกโตรสโกปี การแปลสเปกตรัมของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เทคนิคสำหรับการวิเคราะห์สเตอริโอเคมี

Course codes : 79451463
Credit : 3(1-6-5)
การควบคุมคุณภาพสมุนไพร

การประเมินคุณภาพสมุนไพรในรูปลักษณะมหภาค จุลภาค สารสกัดและผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพสมุนไพรระดับชาติและนานาชาติ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพสมุนไพร กลวิธีการกําหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพสมุนไพร

Course codes : 79451563
Credit : 3(2-3-5)
เทคโนโลยีชีวภาพของสมุนไพร

เทคโนโลยีชีวภาพของสมุนไพรในการผลิตสารทางยาและสารที่มีมูลค่าทางการค้า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การพัฒนาการผลิตสารสารตั้งต้นโดยใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ วิถีชีวสังเคราะห์ การพัฒนาและการประเมินความเป็นไปได้ในการผลิตสารปริมาณมาก การพิสูจน์เอกลักษณ์สมุนไพรด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

Course codes : 79451663
Credit : 2(2-0-4)
ความหลากหลายขององค์ประกอบทางเคมีจากสิ่งมีชีวิตทางทะเล

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเลจากจุลชีพ พืช และสัตว์ อนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิตในทะเล ระเบียบวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล การแยกสกัด การทำให้บริสุทธิ์ และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล บทบาทและความสำคัญของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเลในฐานะแหล่งของการวิจัยและศึกษาค้นคว้าหายาใหม่ พิษจากสิ่งมีชิวิตในทะเล การป้องกันและการรักษาอาการเบื้องต้น

Course codes : 79452063
Credit : 3(2-3-5)
การผลิตยาสำหรับสัตว์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคที่พบในสัตว์และเภสัชภัณฑ์ที่ใช้ในสัตว์ รวมถึงการป้องกัน และการรักษา หลักการและเทคนิคในการพัฒนาตำรับเภสัชภัณฑ์สำหรับสัตว์ การตั้งตำรับยาเตรียม การผลิตและการบรรจุ การประเมินและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวิจัยเกี่ยวกับยาและสมุนไพรที่ใช้ในสัตว์

Course codes : 79452163
Credit : 4(3-3-7)
การบริหารการผลิตทางเภสัชกรรม

การจัดองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมยา การวางแผนการผลิตและการควบคุม การบริหารงานบุคคล ระบบการจัดซื้อและระบบคลังพัสดุ ระบบการกระจายและการเก็บสินค้า งานซ่อมบำรุง การป้องกันอุบัติเหตุ การกำจัดของเสีย

Course codes : 79452263
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาการพอลิเมอร์เบื้องต้นทางเภสัชกรรม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของพอลิเมอร์ที่ใช้ทางด้านการแพทย์ ทั้งในสภาวะที่อยู่ในสารละลายและสภาวะของแข็ง เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมของการประดิษฐ์พอลิเมอร์ให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ การประยุกต์ใช้ การใช้พอลิเมอร์ในทางด้านการแพทย์อื่น

Course codes : 79452363
Credit : 4(3-3-7)
วิทยาการเครื่องสำอาง

หลักการและเทคนิคที่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง สิ่งปรุงแต่ง กลิ่น สี การรักษาเสถียรภาพของเครื่องสำอางรูปแบบต่างๆ เทคนิคการเตรียมตำรับ การป้องกันและทดสอบความปลอดภัย การแพ้เครื่องสำอาง เวชสำอาง การเลือกใช้และการควบคุมมาตรฐาน การจำหน่าย จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 79452463
Credit : 2(2-0-4)
เภสัชบรรจุภัณฑ์

คุณสมบัติ ข้อดี ข้อด้อย ของการใช้วัสดุชนิดต่างๆ มาเป็นภาชนะในรูปแบบที่เหมาะสมในการบรรจุเภสัชภัณฑ์ รวมถึงการประเมิน และการเก็บรักษา

Course codes : 79452563
Credit : 3(3-0-6)
ระบบนำส่งยาแบบใหม่

ระบบนำส่งยาแบบใหม่ เน้นเทคนิคและวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ที่มีความคงตัวและผลผลิตสูง

Course codes : 79452663
Credit : 3(2-3-5)
การเคลือบยาเม็ด

เทคโนโลยีและศิลปะขั้นสูงในการผลิตยาขั้นอุตสาหกรรมของการเคลือบยาเม็ด โดยเน้นการเคลือบน้ำตาล และการเคลือบฟิล์ม หลักการและเทคนิควิธีการเตรียม การประเมินคุณภาพและมาตรฐาน ปัญหาที่พบในการเตรียม ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา

Course codes : 79452763
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ชีววัตถุ สมุนไพร ในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ การศึกษาการออกฤทธิ์ และความเป็นพิษของยา การออกแบบยาและรูปแบบยา และการประเมินทางคลินิก

Course codes : 79452863
Credit : 2(0-6-3)
การพัฒนาเภสัชภัณฑ์

การพัฒนาตำรับยาเตรียมรูปแบบต่างๆ หลักการทางเคมีกายภาพที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติการตั้งตำรับ การเตรียม และการประเมินผลิตภัณฑ์

Course codes : 79452963
Credit : 3(3-0-6)
นาโนเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบต่างๆของระบบนาโนเทคโนโลยี การเตรียมการพัฒนา ข้อดีและข้อเสีย การประยุกต์ด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

Course codes : 79312163
Credit : 2(1-3-3)
หลักการออกแบบทางเภสัชศาสตร์

การออกแบบภาชนะบรรจุทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ตามข้อกำหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะของการใช้สอย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในรายวิชา

Course codes : 79321163
Credit : 2(2-0-4)
พืชสมุนไพร

ประวัติความเป็นมาของสมุนไพรและการค้นพบยา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์ยาจากพืชในทะเลและป่าชายเลน พืชชั้นต่ำ สมุนไพรที่ใช้เป็นยาจากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานและการประยุกต์ใช้

Course codes : 79321263
Credit : 2(2-0-4)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล

ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและเครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเลจากพืช จุลชีพ และสัตว์ การใช้ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพและเครื่องสำอางอย่างถูกวิธีและปลอดภัย

Course codes : 79321363
Credit : 2(2-0-4)
ยาและการท่องเที่ยว

ยาที่เกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ยาพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง ยากับการท่องเที่ยวทางน้ำและทางทะเล ยาและการท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ ความรู้เบื้องต้นในการใช้ยาและความปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปฏิบัติการช่วยพื้นคืนชีพเบื้องต้น

Course codes : 79322263
Credit : 2(2-0-4)
เครื่องสำอางกับความงาม

ประวัติความเป็นมาของเครื่องสำอาง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ของผิวหนังและเส้นผม ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบนใบหน้าและเทคนิคการแต่งหน้า ข้อควรระวังและการเลือกใช้เครื่องสำอางอย่างปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง และการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

Course codes : 79322363
Credit : 2(2-0-4)
โภชนาการและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สารอาหาร และ สารสำคัญที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ โดย เน้นถึง ประโยชน์ กลไก แหล่งที่มาและข้อควรระวังในการเลือกใช้

Course codes : 79322463
Credit : 2(2-0-4)
ผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด

ประวัติความเป็นมาและหลักการของการใช้ประโยชน์ในเวชศาสตร์ทางเลือกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด รายละเอียดน้ำมันหอมระเหย น้ำมันพาหะ แหล่งที่มาทางพฤกษศาสตร์ การสกัด เคมีและการควบคุมคุณภาพ การตั้งตำรับสุคนธบำบัด การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การเริ่มต้นธุรกิจสปา

Course codes : 79322563
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การฝึกในชั้นเรียนด้วยการใช้ไวยากรณ์อังกฤษที่ถูกต้อง ภาษาอังกฤษทางวิชาชีพ และศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ประจำวันสำหรับการพัฒนาทักษะทางภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Course codes : 79322763
Credit : 2(2-0-4)
อนามัยเภสัชกรรมอุตสาหการ

สุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม การป้องกันและการระวังอันตรายจากอุปัทวเหตุ ปัจจัยทางกายภาพ ทางเคมี และทางจิต ต่อสุขภาพทางร่างกาย สุขภาพจิตของลูกจ้าง การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง การบริการทางอนามัยและสุขภาพในโรงงาน กฎและระเบียบ การนันทนาการ และสวัสดิการ

Course codes : 79323163
Credit : 2(2-0-4)
ความรู้ทั่วไปสำหรับการใช้ยา

แนวคิดของยา การแบ่งประเภทของยาตามกฎหมาย การใช้ยาสามัญประจำบ้านยาคุมกำเนิด ยาที่ใช้ในการรักษาอาการของโรคที่มีอุบัติการณ์สูงในประเทศไทย ประโยชน์ และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในแต่ละกลุ่ม

Course codes : 79323263
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนทางการแพทย์

ทักษะการอ่าน การออกเสียง และการเขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน บทสนทนาในชีวิตประจำวันและธุรกิจการซื้อขาย ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ ยา อาหาร และการออกกำลังกาย การอธิบายอาการและอาการแสดงของโรคทั่วไป การสอบถามประวัติผู้ป่วย และการให้คำแนะนำผู้ป่วย

Course codes : 79332663
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านวิชาชีพเภสัชกรรม

ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ครอบคลุมทั้งศัพท์ทางการแพทย์และทางเภสัชศาสตร์ ทักษะภาษาอังกฤษทางเภสัชศาสตร์โดยเน้นบทความทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และทักษะในการนำเสนอข้อมูลโดยการใช้ศัพท์อังกฤษที่ถูกต้อง