ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ชื่อปริญญา : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง) (ร.ด. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ชัยณรงค์ เครือนวน *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร ถิ่นบางเตียว *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 67389862
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ภายใต้การให้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1 วิชาปรับพื้นฐาน

Course codes : 67370462
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองและการจัดการปกครอง

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการของรัฐศาสตร์ ทั้งด้านการเมืองและการจัดการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ รัฐบาล และประชาชน พัฒนาการความคิดทางทฤษฎีในอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเด็นร่วมสมัย โดยเชื่อมโยงความรู้ของโลกตะวันตกกับภูมิปัญญาของโลกตะวันออก การแก้ไขปัญหาและการเสนอทางเลือกที่เหมาะสม

Course codes : 67370562
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติความคิดทางเศรษฐกิจและการเมือง

ประวัติความคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองของนักคิดและสำนักต่างๆ เช่น คาร์ล มาร์กซ์ อดัม สมิท เดวิด ริคาโด จอห์น เมนาร์ด เคนส์ สำนักทางเลือกสาธารณะ สำนักสถาบันนิยม สำนักทฤษฎีพึ่งพา ทฤษฎีระบบโลก เป็นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และการเมือง

2 วิชาบังคับ

Course codes : 67375262
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาสังคมศาสตร์และแนวการวิเคราะห์ทางการเมือง

พัฒนาการของวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ สำนักความคิดหลักในปรัชญาสังคมศาสตร์ อาทิ ปฏิฐานนิยม การตีความทางสังคม และสัจนิยม ปัญหาระดับและหน่วยในการวิเคราะห์สังคม ได้แก่ ปัจเจกชนนิยม องค์รวม โครงสร้างและผู้กระทำการ รวมถึงพหุนิยมทางวิธีวิทยา การวิเคราะห์การเมืองจากแนวทางต่าง ๆ ที่มีฐานปรัชญาสังคมศาสตร์ที่แตกต่างกัน

Course codes : 67376862
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองและทฤษฎีสังคมวิทยา

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมือง ความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับเศรษฐศาสตร์การเมือง พัฒนาการสำนักคิดหลักของเศรษฐศาสตร์การเมือง ปัญหาสำคัญของเศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมสมัย เศรษฐศาสตร์การเมืองสีเขียวและความยั่งยืน การวิเคราะห์ทุนนิยมสมัยใหม่และเศรษฐกิจโลก การวิเคราะห์อำนาจ ความรู้ วัฒนธรรมและชนชั้น แนววิเคราะห์โพสต์โมเดิร์นและวาทกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์การเมืองกับทฤษฎีสังคมแนววิพากษ์ ข้อจำกัดของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองและทฤษฎีสังคมวิทยา และข้อเสนอเพื่อการก้าวข้าม

Course codes : 67377262
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง

หลักการ วิธีการ และเทคนิคการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง วิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ กระบวนการวิจัยเชิงบูรณาการ วิธีวิทยาสำหรับการกำหนดแบบแผนการวิจัยหลายรูปแบบ วิธีวิทยาแบบผสมผสาน สถิติขั้นสูง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ จริยธรรมการวิจัย

Course codes : 67385362
Credit : 3(3-0-6)
บูรณาการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวคิดหลักเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง ความรู้ในองค์รวมของเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรณาการศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงสังคม โลกาภิวัตน์และโลกที่ไม่เสมอภาคกัน ลัทธิเสรีนิยมใหม่และอุดมการณ์ตลาดเสรี ความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์และวัฒนธรรมของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ปัญหาความยากจนของโลก วิกฤตการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในยุคโลกร้อน นิเวศวิทยาการเมืองว่าด้วยมลภาวะ เศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ยั่งยืน ปัญหาของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความชอบธรรมทางการเมือง ทุนนิยมโลก ทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย

Course codes : 67388962
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบวิจัยและการเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ เนื้อหาและหัวข้อของการสัมมนาถูกปรับให้เป็นไปตามความสนใจของนิสิต การสำรวจและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครองเพื่อค้นหาช่องว่างของความรู้และการตั้งคำถามการวิจัย สร้างเครื่องมือและออกแบบวิจัยสมัยใหม่ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง การสร้างกรอบแนวคิดที่จะใช้ในการทำดุษฎีนิพนธ์ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอเพื่อการพัฒนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

3 วิชาเลือก

Course codes : 67323162
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาโลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยม

แนวคิดโลกาภิวัตน์และแนวคิดท้องถิ่นนิยม ความสัมพันธ์ของโลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยมทางเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม การกลับมาของท้องถิ่นนิยมท่ามกลางการขยายตัวของโลกาภิวัตน์ การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ท้องถิ่นนิยมต่อศูนย์กลางอำนาจรัฐ ทุน และการครอบงำของกระแสโลกาภิวัตน์ การปะทะกันของสองแนวคิดต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Course codes : 67323262
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนานิเวศวิทยาการเมือง

ความคิดทางนิเวศวิทยาและการเมือง แนวคิดอำนาจนิยมทางนิเวศ การปฎิรูปนิยมแนวนิเวศ และสำนักมาร์ซิสม์ต่าง ๆ เชื่อมโยงรัฐ อำนาจรัฐ อำนาจทุน กับปัญหาสิ่งแวดล้อม ปรัชญาของสำนักคิดต่างๆ ที่มีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและพิทักษ์ธรรมชาติของประเทศโลกที่สาม การแสวงหาทางออกด้วยแนวทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

Course codes : 67323362
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการเมืองเรื่องอัตลักษณ์

การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติ กระบวนการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ การสร้าง ขยาย และแย่งชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรม การสร้างภาพเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงอัตลักษณ์และตัวตนในความสัมพันธ์กับกลุ่มชนอื่นๆและรัฐ การเข้าใจความแตกต่างเพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม

Course codes : 67324462
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชน

ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชนของสำนักคิดต่างๆ ในตะวันตก และในตะวันออก แนวคิดเรื่องทุนทางสังคม เศรษฐกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน การเมืองเรื่องพื้นที่ โครงสร้างอำนาจและอำนาจเชิงสัญลักษณ์ของชุมชน สิทธิชุมชน การจัดสรรและจัดการทรัพยากรของชุมชน การเคลื่อนไหวทางสังคมในระดับชุมชน ความเป็นชาติพันธุ์และอัตลักษณ์ และชุมชนนิยม ความเป็นไปได้ของชุมชนในสังคมเมืองสมัยใหม่

Course codes : 67325362
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยวัฒนธรรมและการสื่อสารมวลชน ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาและ การวิพากษ์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง การวิเคราะห์เชิงวาทกรรมและโพสต์มาร์กซิสม์ การวิพากษ์ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาและแนวโน้มในอนาคต เพื่อการคิดเชิงวิพากษ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นระบบ

Course codes : 67325662
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเมืองหลังสมัยใหม่

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยแนวคิดลัทธิมาร์กซ์แบบหลังโครงสร้างนิยม หรือ ลัทธิมาร์กซ์ หลังสมัยใหม่ การวิพากษ์แนวคิดลัทธิมาร์กซ์ของนักคิดสายโพสต์โมเดิร์น คุณูปการของแนวคิดหลังสมัยใหม่ต่อเศรษฐศาสตร์การเมือง การวิเคราะห์และการวิพากษ์ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่

Course codes : 67382962
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพในทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

แนวคิดพื้นฐาน ปรัชญาการวิจัย และวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครองการตั้งคำถามวิจัยที่มีคุณูปการทางวิชาการ การค้นคว้าวรรณกรรม การสำรวจผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผล ศึกษาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เพื่อทำความเข้าใจถึงการวิจัยแนวทฤษฎีฐานราก การวิจัยทางชาติพันธุ์วรรณนา การวิจัยทางประวัติศาสตร์เชิงวิพากษ์ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ มีส่วนร่วม

Course codes : 67383462
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปฏิบัติการการวิจัยเชิงปริมาณในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง

แนวคิดพื้นฐาน ปรัชญาการวิจัย และวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง เพื่อทำความเข้าใจถึงการตั้งคำถามวิจัยที่มีคุณูปการทางวิชาการ การค้นคว้าวรรณกรรม การสำรวจผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา สมมติฐาน การวัดตัวแปร เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การนำเสนอรายงาน และการอภิปรายผล ศึกษาตัวอย่างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองในระดับก้าวหน้า

Course codes : 67383562
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาโลกาภิบาลโลก

โลกาภิบาลโลกในฐานะปฎิสัมพันธ์ทางการเมืองของตัวแสดงข้ามชาติ การจัดการสถาบัน กลไก ความสัมพันธ์ และกระบวนการโลกทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ระหว่างรัฐ ตลาด พลเมือง และองค์ระหว่างรัฐหรือไม่ใช่รัฐ การวิเคราะห์มโนทัศน์โลกาภิบาลโลกกับปรากฏการณ์ระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศหรือของภูมิภาค ศักยภาพของตัวแสดงข้ามชาติในการแก้ไขปัญหา

Course codes : 67384562
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนานโยบายสาธารณะและการจัดการปกครอง

แนวคิดทฤษฎี และหลักการในการวิเคราะห์นโยบาย กระบวนการกำหนดนโยบาย นโยบายสาธารณะ กับบริบททางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม บทบาทของผู้นำทางการเมือง และสถาบันทางสังคม การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย นโยบายสาธารณะ ในสถานการณ์วิกฤต ทฤษฎีการจัดการปกครองสมัยใหม่และผลกระทบต่อการคิดใหม่ทางทฤษฎีนโยบายสาธารณะ ประชาสังคม การเคลื่อนไหวทางสังคม พื้นที่สาธารณะและนโยบายสาธารณะจากข้างล่าง

Course codes : 67385462
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเมืองโลกขั้นสูง

แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโลกฝ่ายเหนือและโลกฝ่ายใต้ ทฤษฎีใหม่ว่าด้วยจักรวรรดินิยม การครอบงำของบรรษัทข้ามชาติทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ทฤษฎีโลกาภิวัตน์ และกระแสการต่อต้านจากท้องถิ่น เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องทุนนิยม พัฒนาการและวิกฤตของระบบทุนนิยม การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายของทุนนิยม โลกาภิวัตน์ทางการเงิน และวิกฤตเศรษฐกิจโลก การเคลื่อนไหวสังคมต่อต้านทุนนิยมโลก

Course codes : 67385562
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนารัฐ เศรษฐกิจ และสังคม ในภูมิภาคอาเซียน

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ เศรษฐกิจ และสังคมของสำนักคิดหลักในเศรษฐศาสตร์การเมือง พัฒนาการของรัฐ และประชาสังคมในอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ทุนนิยม และประชาสังคมในบริบทประชาธิปไตยของอาเซียน โลกาภิวัตน์และผลกระทบต่ออาเซียน มหาอำนาจและปัญหาความมั่นคงของภูมิภาค อนาคตของการพัฒนาอาเซียน

Course codes : 67385662
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศไทย

วิวัฒนาการเศรษฐกิจการเมือง และการปกครองไทย การวิเคราะห์แนววิวัฒนาการกับเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบประวัติศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับการเมืองอุดมการณ์เศรษฐกิจกับวัฒนธรรมทางการเมือง ระบบทุนนิยมโลก และโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมการเมืองไทย อนาคตของเศรษฐกิจการเมืองไทย

Course codes : 67385762
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น

แนวคิด และทฤษฎีของสำนักคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ชุมชนท้องถิ่น เช่น ทฤษฎีมาร์กซิสต์ หรือ ทฤษฎีอนาธิปัตย์นิยม แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมและสังคม เป็นต้น รวมถึงการเมืองเรื่องพื้นที่ เครือข่ายโครงสร้างอำนาจ สิทธิชุมชนท้องถิ่น การจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่น รวมถึงการเคลื่อนไหวทางด้านชาติพันธุ์และอัตลักษณ์ พัฒนาการของทุนนิยมในท้องถิ่น ความแตกต่างหลากหลายเกี่ยวกับชุมชนในชนบทในมิติเศรษฐกิจการเมือง และวัฒนธรรม การเคลื่อนไหวทางสังคม และการเมืองการปกครองในชุมชนท้องถิ่น ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมของชุมชนท้องถิ่นเขตต่าง ๆ และระหว่างเศรษฐกิจการเมืองระดับท้องถิ่นกับระดับชาติ ตลอดจนความสัมพันธ์เชิงอำนาจในท้องถิ่น

Course codes : 67385862
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการเคลื่อนไหวสังคมและการจัดการความขัดแย้ง

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้ง รูปแบบและพัฒนาการของความขัดแย้งระหว่างรัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาชนในสังคมไทย ความขัดแย้งและการก่อเกิดขบวนการทางสังคม การจัดองค์กรและอุดมการณ์ในการเคลื่อนไหวทางสังคม ขบวนการทางสังคมรูปแบบใหม่และรูปแบบเก่า การจัดการความขัดแย้งในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นภาคตะวันออก

Course codes : 67385962
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องเพศสภาพ

เศรษฐศาสตร์การเมืองเกี่ยวกับเพศสภาพของสำนักต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างหญิง-ชาย ในระบบเศรษฐกิจการเมือง วิวัฒนาการบทบาทของหญิงในระบบทุนนิยม ความสัมพันธ์เชิงอำนาจและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างหญิง-ชาย การก่อตัวของการต่อสู้ทางการเมืองของสตรีนิยม ขบวนการทางสังคมเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของสตรี

4 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 67399862
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ภายใต้ การให้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา