ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) (ปร.ด. (การจัดการ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 60 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรัตน์ แสดงหาญ * Ph.D. (Development Administration))
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (2553)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์ * ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2550)
รองศาสตราจารย์ วุฒิชาติ สุนทรสมัย * D.B.A.
Nova Southeastern University,USA (2544)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. แบบ 1.1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 66070262
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย

การวัดการกระจายข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การประมาณค่าพารามิเตอร์ การวิเคราะห์สถิติ การทดสอบสมมติฐาน สถิติเบื้องต้นและสถิติชั้นสูง สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน สถิติที่ใช้และไม่ใช้พารามิเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

1.1 แบบ 1.1 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 66989862
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)

การกำหนดหัวข้อในการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดระเบียบวิธีวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

2 แบบ 2.1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 66070262
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย

การวัดการกระจายข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การประมาณค่าพารามิเตอร์ การวิเคราะห์สถิติ การทดสอบสมมติฐาน สถิติเบื้องต้นและสถิติชั้นสูง สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน สถิติที่ใช้และไม่ใช้พารามิเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

2.1 แบบ 2.1 หมวดวิชาพื้นฐาน

Course codes : 66370162
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐมิติ

หลักทฤษฎีของ Guass Markov การประมาณค่าความน่าจะเป็นสูงสุด แบบจำลองทางเศรษฐมิติและเทคนิคการประมาณค่า แบบจำลองตัวแปรที่เป็นเส้นตรงและไม่เป็นเส้นตรง แบบจำลองตัวแปรเดียวและระบบสมการ การประมาณค่าแบบจำลองพลวัต อนุกรมเวลา การทดสอบความเป็นเหตุเป็น ผลการทำนายความสัมพันธ์ของตัวแปรระยะยาวและการปรับตัว การพิสูจน์และความเข้าใจที่มาและที่ไปของเครื่องมือทางเศรษฐมิติขั้นสูง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เศรษฐมิติในการประมาณค่าแบบจำลอง การตีความและอภิปรายผลที่ได้จากการประมาณค่า

Course codes : 66870162
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาทฤษฎีการจัดการชั้นสูง

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ การจัดการร่วมสมัย มุมมองเกี่ยวกับการศึกษาองค์การ ทฤษฎีต้นทุนการทำธุรกรรมและตัวแทน ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ การเชื่อมโยงและเครือข่ายขององค์การ การเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์การ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พลังอำนาจและนโยบายขององค์การ ค่านิยมและวัฒนธรรมไทย ประเด็นการจัดการข้ามวัฒนธรรม การสร้างทฤษฎีในการวิจัยด้านการจัดการ

Course codes : 66870762
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลก

การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจในระดับโลก การวิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจในระดับโลก ปัจจัยเชิงความสัมพันธ์ของกลยุทธ์สารสนเทศ ตัวแบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างกลยุทธ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้ด้วยนวัตกรรม การวิเคราะห์องค์การและคุณค่าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างคุณค่าทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์

Course codes : 66970162
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์สถิติชั้นสูง

เทคนิคสถิติขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรพหุ การแจกแจงพหุตัวแปร การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์จำแนก การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนคอล การวิเคราะห์มาตรพหุมิติ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างการวิเคราะห์โมเดลพหุระดับ การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป

Course codes : 66980162
Credit : 3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง

กระบวนทัศน์การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ปฏิฐานนิยม ปรากฏการณ์นิยม ภววิทยา ญาณวิทยา วิธีวิทยา แนวทางในการดำเนินการวิจัย กระบวนการวิจัย ปรัชญาในการวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงพรรณา การวิจัยเชิงสาเหตุ ข้อมูลตัดขวาง ข้อมูลต่อเนื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การพัฒนาและทดสอบเครื่องมือวิจัย การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือทางสถิติ การเขียนรายงานผลการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัยเชิงปริมาณ ปรัชญาในการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ จรรยาบรรณนักวิจัยเชิงคุณภาพ

2.2 แบบ 2.1 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า

Course codes : 66270162
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาทฤษฎีและแนวคิดทางการท่องเที่ยว

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ ทฤษฎีและแนวคิดทางการท่องเที่ยว ประเด็นการท่องเที่ยวในปัจจุบัน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบการท่องเที่ยว

Course codes : 66270262
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการกลยุทธ์ระดับโลกทางการท่องเที่ยวและบริการ

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ กลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในระดับโลก

Course codes : 66270362
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการ

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ นวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการ การเปลี่ยนแปลงในนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการ ประเด็นในการสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการ กรณีศึกษาการสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการ

Course codes : 66270462
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาวิจัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ แนวคิดและทฤษฎีในงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ ประเด็นปัจจุบันของงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ และระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

Course codes : 66470162
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาทฤษฏีบัญชีชั้นสูง

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ ทฤษฎีตลาดทุนและการเงินธุรกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจทางการเงินภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยง ทฤษฎีกิจการ ทฤษฎีตัวแทน ทฤษฎีการบัญชีผลประโยชน์ โครงสร้างเงินทุน เงินปันผล การประเมินค่าสินทรัพย์ งานวิจัยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตลาดทุนและงบการเงิน แหล่งข้อมูลที่สำคัญของอุปสงค์สำหรับการวิจัยเชิงประจักษ์ทางการบัญชี การวิเคราะห์และการวัดมูลค่า สมมติฐานความมีประสิทธิภาพของตลาดทุน การทดสอบประสิทธิภาพของตลาดที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชี ความเกี่ยวข้องของมูลค่าที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน

Course codes : 66470262
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาบัญชีการเงิน

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการบัญชีการเงิน ประเด็นจากงานวิจัยทางบัญชีการเงินที่น่าสนใจในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนในหลักทรัพย์และกำไรทางบัญชีต่อการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พฤติกรรมการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีการเงิน ข้อมูลทางบัญชีการเงินในกระบวนการตัดสินใจ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางบัญชีการเงินและมูลค่าขององค์การ

Course codes : 66470362
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาบัญชีการจัดการ

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิจัยทางการบัญชีการจัดการ ประเด็นจากงานวิจัยทางบัญชีการจัดการที่น่าสนใจในปัจจุบัน การวางแผน การควบคุม การตรวจสอบ การประเมินผลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เทคนิคบัญชีการจัดการร่วมสมัย การบัญชีเชิงพฤติกรรม การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การตีความด้วยเทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ

Course codes : 66470462
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการวิจัยทางการบัญชี

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ การวิจัยด้านการบัญชีการเงิน การวิจัยการสอบบัญชี การวิจัยการบัญชีบริหาร การวิจัยระบบสารสนเทศทางการบัญชี การวิจัยการภาษีอากร ปัญหาร่วมสมัย กรอบแนวความคิดงานวิจัย การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย วิจารณ์งานวิจัย การนำผลวิจัยไปใช้ การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยทางการบัญชี

Course codes : 66570162
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาพฤติกรรมผู้บริโภค

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ ทฤษฎี งานวิจัย โมเดลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภคและการบริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีทางจิตวิทยาและจิตวิทยาสังคมที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู้ ความจำ กระบวนการรับรู้ข้อมูล ทัศนคติ กลุ่มอ้างอิงและอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง วัฒนธรรม ปัญหาเกี่ยวกับบริโภคนิยม การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ

Course codes : 66570262
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาทฤษฎีและกลยุทธ์การตลาด

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทางการตลาดในอดีตและปัจจุบัน การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมตรวจสอบ การออกแบบและการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกลยุทธ์ทางการตลาด การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวางตำแหน่งสินค้า 4 P’s พันธมิตรเชิงกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บทบาทของการตลาดต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Course codes : 66570362
Credit : 3(3-0-6)
ตัวแบบเชิงปริมาณในการตลาด

ตัวแบบทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางการตลาด ตัวแบบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคและผู้ซื้อธุรกิจ ตัวแบบการเลือกของผู้บริโภค การตัดสินใจ ตราสินค้า กลยุทธ์สินค้าใหม่ การตั้งราคา การตัดสินใจทางช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารการตลาด ประเด็นปัญหาการใช้ตัวแบบเชิงปริมาณในการตัดสินใจทางการตลาด

Course codes : 66570462
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการวิจัยการตลาด

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ วิทยาการวิจัยทางการตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบัน การตั้งคำถามงานวิจัย การออกแบบงานวิจัยทางการตลาด การวิจัยพฤติกรรม การวิจัยการซื้อ การวิจัยองค์การ การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงการทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 66770162
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ งานวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา และการคัดเลือก การจัดการผลการปฏิบัติงานผลงาน การบริหารคนเก่ง และการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

Course codes : 66770262
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม การพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ และการพัฒนาองค์การ แนวโน้มและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

Course codes : 66770362
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการพนักงานสัมพันธ์

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยเกี่ยวกับการพนักงานสัมพันธ์ บริบทและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสัมพันธ์ การพัฒนาและบทบาทของสหภาพแรงงาน โครงสร้างของสหภาพแรงงาน การเจรจาต่อรอง การมีส่วนร่วมของพนักงาน การไกล่เกลี่ยและประนีประนอม และการวางแผนกลยุทธ์ด้านพนักงานสัมพันธ์

Course codes : 66770462
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ วิทยาการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพนักงานสัมพันธ์ในปัจจุบัน

Course codes : 66870262
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาทฤษฎีพฤติกรรมองค์การชั้นสูง

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ พฤติกรรมส่วนบุคคลและพฤติกรรมองค์การจากงานวิจัย ในมุมมองของทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคม ผลกระทบอารมณ์ ความยุติธรรม ทัศนคติต่องาน และเครือข่ายทางสังคม งานวิจัยทางด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา และการศึกษาองค์การ การวิจัยพฤติกรรมองค์การและทฤษฎีและงานวิจัยใหม่

Course codes : 66870362
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาความรับผิดชอบต่อสังคม

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้ตรวจสอบ กระบวนการ ประสิทธิภาพในการจัดการบรรษัทภิบาล ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ความหมายและความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรับและเชิงกลยุทธ์ กระบวนการและปัญหาในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 66870462
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการระหว่างประเทศและข้ามวัฒนธรรม

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ ผลกระทบของวัฒนธรรมต่อการจัดการ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เงื่อนไขทางวัฒนธรรม การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม การรับมอบหมายให้ประจำในต่างประเทศและการพัฒนาอาชีพในระดับโลก การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการระหว่างประเทศ สิ่งแวดล้อมหลากหลายวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารและการเจรจาต่อรองข้ามวัฒนธรรม

Course codes : 66870562
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี หลักการด้านกลยุทธ์ ผลการวิจัยเชิงประจักษ์ด้านกลยุทธ์ ความซับซ้อนของปัญหาทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชั่นทางธุรกิจ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การประเมินสถานการณ์เชิงกลยุทธ์ ระบบและเทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดำเนินงานและการควบคุม มุมมองเชิงทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ และมุมมองด้านทฤษฎีฐานทรัพยากร ทฤษฎีเกมและตัวแทน ทฤษฎีต้นทุนการทำธุรกรรมทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเชิงสถาบันและนิเวศวิทยาองค์การ

Course codes : 66870662
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการวิจัยการจัดการ

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับวิทยาการวิจัยทางด้านการจัดการที่น่าสนใจในปัจจุบัน การตั้งคำถามงานวิจัยทางการจัดการ การออกแบบงานวิจัยทางการจัดการ การวิจัยการด้านจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิจัยด้านภาวะผู้นำ การวิจัยด้านองค์การและการจัดการ การจัดการข้ามวัฒนธรรม การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางการจัดการ

2.3 แบบ 2.1 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 66999862
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)

ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการวิจัยในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสม การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดระเบียบวิธีวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงาน การวิจัยฉบับสมบูรณ์ การนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

3 แบบ 2.2 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน(ไม่น้บหน่วยกิต)

Course codes : 66070262
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย

การวัดการกระจายข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การประมาณค่าพารามิเตอร์ การวิเคราะห์สถิติ การทดสอบสมมติฐาน สถิติเบื้องต้นและสถิติชั้นสูง สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน สถิติที่ใช้และไม่ใช้พารามิเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

3.1 แบบ 2.2 หมวดวิชาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า

Course codes : 66370162
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐมิติ

หลักทฤษฎีของ Guass Markov การประมาณค่าความน่าจะเป็นสูงสุด แบบจำลองทางเศรษฐมิติและเทคนิคการประมาณค่า แบบจำลองตัวแปรที่เป็นเส้นตรงและไม่เป็นเส้นตรง แบบจำลองตัวแปรเดียวและระบบสมการ การประมาณค่าแบบจำลองพลวัต อนุกรมเวลา การทดสอบความเป็นเหตุเป็น ผลการทำนายความสัมพันธ์ของตัวแปรระยะยาวและการปรับตัว การพิสูจน์และความเข้าใจที่มาและที่ไปของเครื่องมือทางเศรษฐมิติขั้นสูง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เศรษฐมิติในการประมาณค่าแบบจำลอง การตีความและอภิปรายผลที่ได้จากการประมาณค่า

Course codes : 66450162
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ผลประกอบการเพื่อการตัดสินใจ

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ ความสามารถในการทำกำไร ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากร ผลตอบแทนจากการลงทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การกำหนดนโยบายทางการเงินของกิจการ งบลงทุน การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจในมุมมองของผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย

Course codes : 66550162
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์และนโยบายการตลาด

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการและการตัดสินใจทางการตลาด กรณีศึกษาทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การทำความเข้าใจลูกค้าเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า การแบ่งกลุ่มลูกค้า การเลือกกลุ่มลูกค้า การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การสร้างความแตกต่าง นโยบายทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการสื่อสารทางการตลาด

Course codes : 66850162
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกิจ ภาวะผู้นำและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ทฤษฎีและกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดการองค์การ พฤติกรรมองค์การ ภาวะผู้นำ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ปัจจัยแวดล้อมองค์การธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การธุรกิจกับปัจจัยแวดล้อม และบทบาทของผู้บริหาร

Course codes : 66870162
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาทฤษฎีการจัดการชั้นสูง

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ การจัดการร่วมสมัย มุมมองเกี่ยวกับการศึกษาองค์การ ทฤษฎีต้นทุนการทำธุรกรรมและตัวแทน ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ การเชื่อมโยงและเครือข่ายขององค์การ การเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์การ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พลังอำนาจและนโยบายขององค์การ ค่านิยมและวัฒนธรรมไทย ประเด็นการจัดการข้ามวัฒนธรรม การสร้างทฤษฎีในการวิจัยด้านการจัดการ

Course codes : 66870762
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลก

การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจในระดับโลก การวิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจในระดับโลก ปัจจัยเชิงความสัมพันธ์ของกลยุทธ์สารสนเทศ ตัวแบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างกลยุทธ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้ด้วยนวัตกรรม การวิเคราะห์องค์การและคุณค่าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างคุณค่าทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์

Course codes : 66950162
Credit : 3(2-2-5)
การวิจัยการจัดการธุรกิจ

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับวิธีวิจัยทางการจัดการธุรกิจ ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการธุรกิจ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ กระบวนการวิจัย ความสำคัญและที่มาของงานวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์วิจัย คำถามวิจัย การทบทวนวรรณกรรม สมมติฐานงานวิจัย การออกแบบงานวิจัยประเภทต่างๆ (วิจัยเชิงสำรวจ วิจัยเชิงพรรณา และวิจัยเชิงสาเหตุ) การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปราย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารธุรกิจ

Course codes : 66970162
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์สถิติชั้นสูง

เทคนิคสถิติขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรพหุ การแจกแจงพหุตัวแปร การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์จำแนก การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนคอล การวิเคราะห์มาตรพหุมิติ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างการวิเคราะห์โมเดลพหุระดับ การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป

Course codes : 66980162
Credit : 3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง

กระบวนทัศน์การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ปฏิฐานนิยม ปรากฏการณ์นิยม ภววิทยา ญาณวิทยา วิธีวิทยา แนวทางในการดำเนินการวิจัย กระบวนการวิจัย ปรัชญาในการวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงพรรณา การวิจัยเชิงสาเหตุ ข้อมูลตัดขวาง ข้อมูลต่อเนื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การพัฒนาและทดสอบเครื่องมือวิจัย การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือทางสถิติ การเขียนรายงานผลการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัยเชิงปริมาณ ปรัชญาในการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ จรรยาบรรณนักวิจัยเชิงคุณภาพ

3.2 แบบ 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า

Course codes : 66270162
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาทฤษฎีและแนวคิดทางการท่องเที่ยว

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ ทฤษฎีและแนวคิดทางการท่องเที่ยว ประเด็นการท่องเที่ยวในปัจจุบัน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบการท่องเที่ยว

Course codes : 66270262
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการกลยุทธ์ระดับโลกทางการท่องเที่ยวและบริการ

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ กลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในระดับโลก

Course codes : 66270362
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการ

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ นวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการ การเปลี่ยนแปลงในนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการ ประเด็นในการสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการ กรณีศึกษาการสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวและบริการ

Course codes : 66270462
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาวิจัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ แนวคิดและทฤษฎีในงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ ประเด็นปัจจุบันของงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ และระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

Course codes : 66470162
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาทฤษฏีบัญชีชั้นสูง

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ ทฤษฎีตลาดทุนและการเงินธุรกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจทางการเงินภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยง ทฤษฎีกิจการ ทฤษฎีตัวแทน ทฤษฎีการบัญชีผลประโยชน์ โครงสร้างเงินทุน เงินปันผล การประเมินค่าสินทรัพย์ งานวิจัยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตลาดทุนและงบการเงิน แหล่งข้อมูลที่สำคัญของอุปสงค์สำหรับการวิจัยเชิงประจักษ์ทางการบัญชี การวิเคราะห์และการวัดมูลค่า สมมติฐานความมีประสิทธิภาพของตลาดทุน การทดสอบประสิทธิภาพของตลาดที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชี ความเกี่ยวข้องของมูลค่าที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน

Course codes : 66470262
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาบัญชีการเงิน

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการบัญชีการเงิน ประเด็นจากงานวิจัยทางบัญชีการเงินที่น่าสนใจในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนในหลักทรัพย์และกำไรทางบัญชีต่อการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พฤติกรรมการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีการเงิน ข้อมูลทางบัญชีการเงินในกระบวนการตัดสินใจ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางบัญชีการเงินและมูลค่าขององค์การ

Course codes : 66470362
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาบัญชีการจัดการ

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิจัยทางการบัญชีการจัดการ ประเด็นจากงานวิจัยทางบัญชีการจัดการที่น่าสนใจในปัจจุบัน การวางแผน การควบคุม การตรวจสอบ การประเมินผลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เทคนิคบัญชีการจัดการร่วมสมัย การบัญชีเชิงพฤติกรรม การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การตีความด้วยเทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ

Course codes : 66470462
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการวิจัยทางการบัญชี

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ การวิจัยด้านการบัญชีการเงิน การวิจัยการสอบบัญชี การวิจัยการบัญชีบริหาร การวิจัยระบบสารสนเทศทางการบัญชี การวิจัยการภาษีอากร ปัญหาร่วมสมัย กรอบแนวความคิดงานวิจัย การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย วิจารณ์งานวิจัย การนำผลวิจัยไปใช้ การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยทางการบัญชี

Course codes : 66570162
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาพฤติกรรมผู้บริโภค

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ ทฤษฎี งานวิจัย โมเดลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภคและการบริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีทางจิตวิทยาและจิตวิทยาสังคมที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู้ ความจำ กระบวนการรับรู้ข้อมูล ทัศนคติ กลุ่มอ้างอิงและอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง วัฒนธรรม ปัญหาเกี่ยวกับบริโภคนิยม การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ

Course codes : 66570262
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาทฤษฎีและกลยุทธ์การตลาด

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทางการตลาดในอดีตและปัจจุบัน การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมตรวจสอบ การออกแบบและการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกลยุทธ์ทางการตลาด การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวางตำแหน่งสินค้า 4 P’s พันธมิตรเชิงกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บทบาทของการตลาดต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Course codes : 66570362
Credit : 3(3-0-6)
ตัวแบบเชิงปริมาณในการตลาด

ตัวแบบทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางการตลาด ตัวแบบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคและผู้ซื้อธุรกิจ ตัวแบบการเลือกของผู้บริโภค การตัดสินใจ ตราสินค้า กลยุทธ์สินค้าใหม่ การตั้งราคา การตัดสินใจทางช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารการตลาด ประเด็นปัญหาการใช้ตัวแบบเชิงปริมาณในการตัดสินใจทางการตลาด

Course codes : 66570462
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการวิจัยการตลาด

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ วิทยาการวิจัยทางการตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบัน การตั้งคำถามงานวิจัย การออกแบบงานวิจัยทางการตลาด การวิจัยพฤติกรรม การวิจัยการซื้อ การวิจัยองค์การ การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงการทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 66770162
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ งานวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา และการคัดเลือก การจัดการผลการปฏิบัติงานผลงาน การบริหารคนเก่ง และการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

Course codes : 66770262
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม การพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ และการพัฒนาองค์การ แนวโน้มและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

Course codes : 66770362
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการพนักงานสัมพันธ์

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยเกี่ยวกับการพนักงานสัมพันธ์ บริบทและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสัมพันธ์ การพัฒนาและบทบาทของสหภาพแรงงาน โครงสร้างของสหภาพแรงงาน การเจรจาต่อรอง การมีส่วนร่วมของพนักงาน การไกล่เกลี่ยและประนีประนอม และการวางแผนกลยุทธ์ด้านพนักงานสัมพันธ์

Course codes : 66770462
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ วิทยาการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพนักงานสัมพันธ์ในปัจจุบัน

Course codes : 66870262
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาทฤษฎีพฤติกรรมองค์การชั้นสูง

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ พฤติกรรมส่วนบุคคลและพฤติกรรมองค์การจากงานวิจัย ในมุมมองของทฤษฎีอัตลักษณ์ทางสังคม ผลกระทบอารมณ์ ความยุติธรรม ทัศนคติต่องาน และเครือข่ายทางสังคม งานวิจัยทางด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา และการศึกษาองค์การ การวิจัยพฤติกรรมองค์การและทฤษฎีและงานวิจัยใหม่

Course codes : 66870362
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาความรับผิดชอบต่อสังคม

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้ตรวจสอบ กระบวนการ ประสิทธิภาพในการจัดการบรรษัทภิบาล ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ความหมายและความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรับและเชิงกลยุทธ์ กระบวนการและปัญหาในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 66870462
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการระหว่างประเทศและข้ามวัฒนธรรม

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ ผลกระทบของวัฒนธรรมต่อการจัดการ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เงื่อนไขทางวัฒนธรรม การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม การรับมอบหมายให้ประจำในต่างประเทศและการพัฒนาอาชีพในระดับโลก การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการระหว่างประเทศ สิ่งแวดล้อมหลากหลายวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารและการเจรจาต่อรองข้ามวัฒนธรรม

Course codes : 66870562
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี หลักการด้านกลยุทธ์ ผลการวิจัยเชิงประจักษ์ด้านกลยุทธ์ ความซับซ้อนของปัญหาทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชั่นทางธุรกิจ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การประเมินสถานการณ์เชิงกลยุทธ์ ระบบและเทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดำเนินงานและการควบคุม มุมมองเชิงทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ และมุมมองด้านทฤษฎีฐานทรัพยากร ทฤษฎีเกมและตัวแทน ทฤษฎีต้นทุนการทำธุรกรรมทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเชิงสถาบันและนิเวศวิทยาองค์การ

Course codes : 66870662
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการวิจัยการจัดการ

ทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยร่วมสมัยและปัจจุบันที่เกี่ยวกับวิทยาการวิจัยทางด้านการจัดการที่น่าสนใจในปัจจุบัน การตั้งคำถามงานวิจัยทางการจัดการ การออกแบบงานวิจัยทางการจัดการ การวิจัยการด้านจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิจัยด้านภาวะผู้นำ การวิจัยด้านองค์การและการจัดการ การจัดการข้ามวัฒนธรรม การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางการจัดการ

3.3 แบบ 2.2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 66999962
Credit : 48(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.2)

วิธีการวิจัยในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสมในเชิงลึก การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดระเบียบวิธีวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงาน การวิจัยฉบับสมบูรณ์ การนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัย