ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล) (ปร.ด. (วิทยาการข้อมูล))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักริน สุขสวัสดิ์ชน *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา รัศมีขวัญ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะ ชินสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกเมศ อัมพวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล
อาจารย์ ประจักษ์ จิตเงินมะดัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนิสา ริมเจริญ
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 88979162
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการข้อมูล 1

วิธีการและขั้นตอนขั้นสูงในการทำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์มิติของงานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการทบทวนวรรณกรรม การวางแผนและการออกแบบงานวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รูปแบบการสรุปผลและการนำเสนองานวิจัยและหัวข้อวิจัยที่ใหม่และทันสมัยโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 88979262
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการข้อมูล 2

บทนำและความสำคัญของปัญหาที่กำลังสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาปัญหานั้นเป็นดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 88979362
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการข้อมูล 3

เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ซึ่งประกอบด้วยบทนำทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิธีการที่นำเสนอ

Course codes : 88979462
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการข้อมูล 4

ผลการทดลองจากการทำวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของดุษฎีนิพนธ์

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 88989862
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธี การวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 88971162
Credit : 3(3-0-6)
สถิติขั้นสูงสำหรับวิทยาการข้อมูล

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นและค่าความคาดหวัง สถิติเชิงพรรณา สถิติของเบย์ กฎของจำนวนขนาดใหญ่ ทฤษฎีแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การทำนายและการอนุมาน วิธีการแบบพาราเมตริกซ์และนอนพาราเมตริกซ์ ความแม่นยำในการทำนายและการตีความโมเดล การประมาณ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์ปัจจัย เน้นศึกษาสถิติเชิงลึกสำหรับการประยุกต์กับวิทยาการข้อมูล

Course codes : 88976162
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการเรียนรู้ของเครื่องจักรสำหรับวิทยาการข้อมูล

ทฤษฎีการเรียนรู้ของเครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์ เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ การค้นแบบฮิวลิสติก การแทนความรู้ การให้เหตุผล การอนุมาน เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักร การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง การเรียนรู้แบบลึก งานวิจัยขั้นสูงด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิทยาการข้อมูล

Course codes : 88979162
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการข้อมูล 1

วิธีการและขั้นตอนขั้นสูงในการทำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์มิติของงานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการทบทวนวรรณกรรม การวางแผนและการออกแบบงานวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รูปแบบการสรุปผลและการนำเสนองานวิจัยและหัวข้อวิจัยที่ใหม่และทันสมัยโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 88979262
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการข้อมูล 2

บทนำและความสำคัญของปัญหาที่กำลังสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาปัญหานั้นเป็นดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 88979362
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการข้อมูล 3

เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ซึ่งประกอบด้วยบทนำทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิธีการที่นำเสนอ

Course codes : 88979462
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการข้อมูล 4

ผลการทดลองจากการทำวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของดุษฎีนิพนธ์

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 88956162
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

การวิเคราะห์โครงสร้างคำ การวิเคราะห์ความหมาย การทำความเข้าใจประโยค ความไม่กำกวมของคำที่สื่อความหมาย การ กำกับหน้าที่ของคำ การรู้จำชื่อเฉพาะ การสกัดข้อมูลสารสนเทศ การแจงส่วนแบบความน่าจะเป็น การอุปนัยไวยากรณ์ การถามตอบอัตโนมัติ เทคนิคที่ทันสมัยและงานวิจัยในด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

Course codes : 88963162
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลแบบกลุ่มหมอกและเครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ

สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบทุกหนแห่ง เครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ การประมวลผลแบบปลายขอบ การประมวลผลแบบกลุ่มหมอก ลำดับขั้นของการปะมวลผลแบบปลายขอบและแบบกลุ่มหมอก ตัวแบบทางธุรกิจ ความท้าทายในการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก จัดลำดับความสำคัญของประเภทข้อมูลที่ผ่านเครือข่าย ด้านความปลอดภัย การจักการและการประสานกันของรูปแบบเครือข่ายเสมือน ปัญหาของการเพิ่มคุณภาพในการปะมวลผลแบบปลายขอบและแบบกลุ่มหมอก การจัดการข้อมูลในการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้รองรับกับการใช้งานแอปพลิเคชั่นแบบกลุ่มหมอก แอปพลิเคชั่นและการวิเคราะห์ทิศทางการทำวิจัยในการปะมวลผลแบบปลายขอบและแบบกลุ่มหมอกและเครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ

Course codes : 88971262
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการหาค่าเหมาะที่สุดขั้นสูง

การหาค่าเหมาะที่สุดขั้นสูงแบบพลวัต การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ วิธีกําลังสองน้อยที่สุด วิธีเกรเดียนท์ วิธีนิวตัน กําหนดการเชิงเส้น กําหนดการไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะที่สุดแบบดีสครีต ขั้นตอนวิธีสำหรับปัญหาการไหลในข่ายงานทิศทางงานวิจัยในด้านวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์

Course codes : 88975162
Credit : 3(3-0-6)
การจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลขั้นสูง

การจัดเก็บ การค้นหา การเลือก การแปลงชุดข้อมูลขนาดใหญ่ขั้นสูง ทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกต์ของการค้นคืนสารสนเทศ การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล การสกัดข้อมูล การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่แบบขนาน ระบบสารสนเทศขนาดใหญ่แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การประเมินระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศขนาดใหญ่ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและประสิทธิผล การศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจทางด้านการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล

Course codes : 88975262
Credit : 3(3-0-6)
การค้นพบองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูลขั้นสูง

ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล ลักษณะของข้อมูลสำหรับการทำเหมืองข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล การแบ่งหมวดหมู่และการจัดกลุ่มข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการค้นพบองค์ความรู้ การประยุกต์ขั้นตอนวิธีการทําเหมืองข้อมูลในการแก้ปัญหาจริง

Course codes : 88975362
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ขั้นสูง

เทคโนโลยี นโยบาย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ บทบาทของการวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ของเครื่องและการใช้งาน เทคนิคการปรับให้เหมาะสมและการสร้างภาพข้อมูลสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ การเรียนรู้ของเครื่องและการใช้งานทางธุรกิจสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ การสร้างโอกาสใหม่ในตลาดที่อิ่มตัวและการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย การพัฒนากลยุทธ์ ผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว และ ปัญหาและอุปสรรรคต่างๆ ตัวอย่างและกรณีศึกษา

Course codes : 88975462
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยขั้นสูงด้านการวิเคราะห์สื่อและเครือข่ายทางสังคม

ทฤษฎีในการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและสื่อ วิธีการรวบรวมข้อมูลโซเซียล การตรวจจับและการสร้างมโนภาพเครือข่ายโซเซียล การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมโซเชียลมีเดีย การศึกษาเชิงลึกของหัวข้องานวิจัยปัจจุบันและน่าสนใจในเครือข่ายโซเซียลและการวิเคราะห์สื่อ

Course codes : 88976262
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีและการวิจัยด้านระบบแนะนำ

ทฤษฎีที่ล้ำสมัย การวิจัย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบการแนะนำในการแนะนำข้อมูลแบบการกรองร่วมกัน การแนะนำข้อมูลตามเนื้อหาคำ การแนะนำข้อมูลบนพื้นฐานความรู้ การแนะนำข้อมูลแบบผสมผสาน รวมถึงระบบการแนะนำข้อมูลอัจฉริยะที่อิงการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกที่น่าสนใจของผู้ใช้ระบบ การเรียนรู้ในเชิงลึกที่ใช้ในระบบแนะนำข้อมูล

Course codes : 88976362
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีข่ายงานประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก

ประสาทวิทยา ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีผู้สอน ไม่มีผู้สอน และแบบที่ทนต่อความผิดพร่อง ข่ายงานแบบวนซ้ำ ข่ายงานความสัมพันธ์ของฮอปฟิลด์และส่วนขยายของฮอปฟิลด์ ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสม การคำนวณของโครงข่ายกำกวม ตัวแบบสารสนเทศเชิงทฤษฎี เครื่องจักรเชิงสุ่ม พลวัตของระบบประสาทและการคำนวณที่อิงช่วงเวลา การเรียนรู้เชิงลึกทิศทางงานวิจัยในศาสตร์การคำนวณโครงข่าย

Course codes : 88976462
Credit : 3(3-0-6)
การรู้จำเสียงขั้นสูง

ทฤษฎีและเทคโนโลยีของการรู้จำเสียง นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการทีี่เกี่ยวข้องกับการรู้จำเสียง อัลกอรึทึมและการปฏิบัติสำหรับการประมวลผลสัญญาณเสียงและการรู้จำสัญญาณเสียง การเรียนรู้เชิงลึกทิศทางงานวิจัยในศาสตร์การรู้จำเสียงขั้นสูง

Course codes : 88976562
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์ขั้นสูง

ทฤษฎีและปฏิบัติในการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์ ชนิดของข้อมูลที่เก็บ การสร้างภาพ เทคนิคการประมวลผลภาพ การควบคุมคุณภาพของภาพ การแบ่งกลุ่่มภาพ การวิจัยขั้นสูงเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์เน้นตัวอย่างข้อมูลจริง

Course codes : 88976662
Credit : 3(3-0-6)
การคำนวณเชิงวิวัฒนาการขั้นสูง

ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ที่ได้แนวคิดจากการวิวัฒนาการทางชีววิทยา ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การโปรแกรมเชิงพันธุกรรม ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์ และขั้นตอนวิธีการประมาณการแจกแจง ทฤษฎีขั้นสูงและการประยุกต์ของขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ ประเด็นที่น่าสนใจทางด้านการคำนวณเชิงวิวัฒนาการเชิงลึก

Course codes : 88977162
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์แบบทันกาล และ อัตโนมัติขั้นสูง

การวิเคราะห์แบบทันกาล และอัตโนมัติขั้นสูง กระบวนการและเทคโนลียีสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทันกาล อินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง และ เซนต์เซอร์ โปรแกรมประยุกต์ และ นวัตกรรม ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แบบทันกาล และอัตโนมัติขั้นสูง

Course codes : 88979562
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการข้อมูล 1

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิทยาการข้อมูล และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 88979662
Credit : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการข้อมูล 2

หัวข้อการพัฒนาและการค้นพบใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิทยาการข้อมูล และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 88999862
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธี การวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ