ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจพาณิชยนาวี) (บธ.บ. (ธุรกิจพาณิชยนาวี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 122 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ฐานันดร์ กัณฑะษา *
อาจารย์ ธนภรณ์ ศรพรหม *
อาจารย์ ธัญภัส เมืองปัน *
อาจารย์ ภูเบศ อยู่สุข *
อาจารย์ อรุณี แสงวารีทิพย์ *
อาจารย์ มัธยะ ยุวมิตร
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 26510359
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Course codes : 26510959
Credit : 3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ

ความจริงและคุณค่าของชีวิต สิทธิและหน้าที่ ความรู้และการแสวงหาความรู้ การคิดวิพากษ์และการใช้เหตุผล คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

Course codes : 30910359
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 41420259
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

Course codes : 90320159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

ปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษ สำนวนการสื่อสารในสถานการณ์ทางธุรกิจ ฝึกการอ่านเอกสารทางธุรกิจ การเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ การบันทึกข้อความ การบันทึกโทรศัพท์ และการเขียนจดหมายในโอกาสต่าง ๆ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2 วิชาเฉพาะด้าน

Course codes : 30211862
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัสและสถิติเบื้องต้น

สถิติเบื้องต้น คณิตศาสตร์การเงิน แคลคูลลัสเชิงอนุพันธ์และแคลคูลัสเชิงอินทิกรัล โดยเน้นการประยุกต์ในเชิงธุรกิจ

Course codes : 90010459
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดขั้นแนะนำ

แนวคิดทั่วไปทางการตลาด ระบบการตลาดและสิ่งแวดล้อมการตลาด การวางแผนกลยุทธ์และกระบวนการทางการตลาด ระบบข่าวสารและการวิจัยตลาด ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ตลาดองค์กรและพฤติกรรมการซื้อ การแบ่งส่วนตลาดและการตลาดเป้าหมาย แนวคิดการวางแผนผลิตภัณฑ์ หีบห่อและตราสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ราคาและกลยุทธ์ในการกำหนดราคา กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายและการแจกจ่ายตัวสินค้า การค้าปลีกและการค้าส่ง การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขายและการเผยแพร่ข่าวสาร การขายโดยบุคคล การบริหารงานขาย การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดบริการ การตลาดสินค้าเกษตรกรรม การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม การตลาดและสังคม การตลาดในอนาคต

Course codes : 90010559
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารธุรกิจและการจัดการองค์การ

การจัดการยุคใหม่ แนวคิดการจัดการสภาพแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และวัฒนธรรมองค์การ การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม องค์ประกอบพื้นฐานและการวางแผน การจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบพื้นฐานการจัดองค์การ การออกแบบโครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคล การจูงใจ ภาวะผู้นำ การควบคุม ธรรมาภิบาล

Course codes : 90010659
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ

หลักทั่วไปว่าด้วยสัญญา เช่น การเกิดสัญญา ความสมบูรณ์ของสัญญา การตีความสัญญา ฯลฯ หลักกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ้างแรงงงาน สัญญาจ้างทำของ สัญญาฝากทรัพย์ สัญญารับขน สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ สัญญาเก็บของในคลังสินค้า สัญญาตัวแทน สัญญานายหน้า สัญญาประนีประนอมยอมความ สัญญาประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท หลักทั่วไปว่าด้วยหนี้ หนี้ที่เกิดจากการละเมิด สัญญา จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ รวมถึงหนี้บุริมสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น กฎหมายว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

Course codes : 90020259
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการและการเงิน

หลักการ วิธีการประยุกต์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ แนวคิดการจำแนกประเภทต้นทุน ระบบการสะสมต้นทุน ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไร การจัดทำและควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน การจัดทำและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับอุตสาหกรรม โลจิสติกส์และการให้บริการงบประมาณเงินสด เทคนิคทางการบัญชีเพื่อการจัดการสมัยใหม่

Course codes : 90020359
Credit : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ

สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้จากการวิเคราะห์ทางการเงินในชีวิตจริง หลักการลงทุนในหลักทรัพย์ทางการเงิน อันประกอบด้วยตราสารหนี้ และตราสารทุน การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะต่างๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินงบลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางด้านโลจิสติกส์

Course codes : 90310359
Credit : 2(2-0-4)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจเกี่ยวกับการจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี การเงิน การตลาด การผลิต การนำเข้า การส่งออก การคำนวณทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

Course codes : 90320259
Credit : 3(3-0-6)
การภาษีอากรธุรกิจ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ความรับผิดชอบทางภาษีอากรธุรกิจ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รวมถึงภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

Course codes : 92030159
Credit : 3(1-4-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านโลจิสติกส์

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านโลจิสติกส์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ การค้นคว้า การนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านโลจิสติกส์

3 วิชาบังคับ

Course codes : 91310159
Credit : 3(3-0-6)
การประกันภัยทางทะเล

ประวัติความเป็นมาของการป้องกันภัยทางทะเล ลักษณะประกันภัยทางทะเลต่างๆ การประกันภัยสินค้าทางทะเล การประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร การปกป้องและคุ้มครองความรับผิด การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การโอนสิทธิและการรับช่วงสิทธิ์ การคิดอัตราค่าประกันภัย การคำนวณค่าสินไหมทดแทน การป้องกันการฉ้อฉล (Fraud Prevention) ความรู้เกี่ยวกับประกาศนียบัตรต่างๆ ที่จำเป็นในเรือสำหรับการประกันภัย

Course codes : 91310162
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกิจพาณิชยนาวีเบื้องต้น

การจัดการและองค์ประกอบที่สำคัญพื้นฐานในธุรกิจพาณิชยนาวีเช่น การค้าโลก การค้าทางทะเล การกำหนดรูปแบบทางการค้าเป็นต้น ประเภทและลักษณะของสินค้า เรือ ท่าเรือ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชยนาวี ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า การจัดโครงสร้างของบริษัทเรือ การพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวีในอนาคต ลักษณะทั่วไปของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

Course codes : 91320259
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายและการจัดการด้านศุลกากร

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ข้อกำหนดและพิธีการทางศุลกากร พิธีการเกี่ยวกับการส่งสินค้าออก และการนำสินค้าเข้าพิกัดอัตราศุลกากร ระบบภาษีและพิธีการศุลกากรนานาชาติ

Course codes : 91320559
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์พาณิชยนาวี

อุปสงค์และอุปทานของการขนส่งทางแม่น้ำและทะเล ประเภทขององค์การทางเรือ ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนการเดินเรือ ค่าใช้จ่ายการขนส่งทางแม่น้ำและทะเล การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและหลักการกำหนดอัตราค่าระวางตลาด ค่าระวางการขนส่งทางแม่น้ำและทะเล กลไกกำหนดค่าใช้จ่ายการขนส่งเศรษฐศาสตร์การขนส่ง แนวโน้มของการพัฒนาธุรกิจการขนส่งทางเรือ

Course codes : 91320659
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกรรมธุรกิจพาณิชยนาวี

เอกสารและรายละเอียดของเอกสารที่ใช้ในธุรกิจพาณิชยนาวี ธุรกรรมในการส่งสินค้าออกและการนำสินค้าเข้า การชำระเงินค่าสินค้าผ่านธนาคาร เอกสารที่เกี่ยวข้องเขตการค้าเสรีในประเทศไทยและการตลาดในธุรกิจพาณิชยนาวี

Course codes : 91320959
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์พาณิชยนาวี

รูปแบบและวิธีการขนส่งทางเรือ ทั้งแม่น้ำภายในประเทศ ชายฝั่งและทางทะเลระหว่างประเทศ การดำเนินการขนส่งสินค้าทางเรือ ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทางเรือและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการในการขนส่งทางเรือให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Course codes : 91321059
Credit : 3(3-0-6)
เรือสินค้าและลักษณะของเรือ 1

สมุทรทานุภาพเรขาคณิตของเรือ การจำแนกประเภทเรือ เสถียรภาพและการลอย การบ่งบอกความจุและขนาดของเรือ ความแข็งแรงของเรือ โครงสร้างหลักและโครงสร้างของส่วนประกอบ ตัวเรือ

Course codes : 91331162
Credit : 3(3-0-6)
พิธีการศุลกากรและการประเมินภาษี

หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข ในการกำหนดราคาเพื่อการประเมินภาษี การวางประกันราคา การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาตามวิธีต่างๆ กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า การลดอัตราอากรเนื่องจากแหล่งกำเนิด พิธีการศุลกากรไร้เอกสารในระบบอิเลคทรอนิคส์ของอาเซียน การประเมินค่าภาษีและการคืนอากรในกรณีต่างๆ

Course codes : 91332162
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายและการจัดการท่าเรือ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบต่อความต้องการ การขนส่งทางทะเลและท่าเรือ ประสิทธิภาพของท่าเรือกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ องค์ประกอบการปฏิบัติงานในท่าเรือ ประสิทธิภาพ การวัดประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุงและการวางแผนให้สอดคล้องต่อความต้องการใช้ท่าเรือในอนาคต ความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในท่าเรือสินค้าทั่วไปและท่าเรือตู้สินค้า การขนส่งหลายรูปแบบ การกำหนดราคาค่าภาระกฎระเบียบและโครงสร้างการบริหารท่าเรือ

Course codes : 91339562
Credit : 9(0-30-2)
สหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ อย่างเป็นระบบทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวี การวางแผน การปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมทำโครงงาน และรวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานด้วย

Course codes : 91345162
Credit : 1(0-2-1)
ศึกษาด้วยตนเอง

ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจ หรือจัดทำธุรกิจตามคำแนะนำของสาขาวิชา ตลอดจนมีการนำเสนอ และจัดทำเป็นรายงาน

Course codes : 92330459
Credit : 2(2-0-4)
ธุรกิจการเช่าเรือ

ตลาดการเช่าเรือ ประเภทของการเช่าเรือ แบบสัญญามาตรฐานการเช่าเรือ เงื่อนไขการเช่าเรือแบบต่าง ๆ ปัจจัยกำหนดค่าเช่าเรือ การประเมินค่าใช้จ่ายในการเดินเรือจร ตลาดซื้อขายค่าระวางล่วงหน้า การคิดค่าระวางในการขนส่งทางเรือ การคิดค่าใช้จ่ายเลย์ไทม์ เอกสารและการติดต่อเช่าเรือ การซ่อมบำรุงและสัญญาซ่อมเรือ

Course codes : 92330859
Credit : 2(1-2-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศพาณิชยนาวี

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี การจัดการฐานข้อมูลและการดูแลรักษาระบบ การสื่อสารระบบข้อมูลภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีการขนส่งทางเรือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ระบบการควบคุมการจราจรทางทะเล อุปกรณ์การสื่อสาร การนำทางและการหาพิกัด พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

4 วิชาเลือก

Course codes : 90520259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการข้ามวัฒนธรรม

การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน มิติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ การจัดการความขัดแย้งเนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ จริยธรรมที่สำคัญขององค์กร และการจัดการวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 90845362
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจพาณิชยนาวี 1

หัวข้อพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวีโดยเน้นด้านการจัดการ

Course codes : 90845462
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจพาณิชยนาวี 2

หัวข้อพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวีโดยเน้นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Course codes : 91030259
Credit : 2(2-0-4)
วิธีวิจัยธุรกิจ

ความหมายและความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัยการเขียนเค้าโครงการวิจัย การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมุติฐานและการทดสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การประเมินความน่าเชื่อถือและประโยชน์จากผลงานวิจัย วิธีการนำเสนอรายงานผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย

Course codes : 91320359
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายพาณิชยนาวี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วยการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี บริบทและวิธีพิจารณาความ ขอบเขต และอำนาจศาลในการพิจารณาคดีสิทธิในการยึด อายัดเรือ หรือสินค้า กฎหมายและข้อตกลงว่าด้วยการช่วยกู้เรือ หรือสินค้า เรือโดนกัน การเรียกค่าชดเชยค่าเสียหาย ความรับผิดชอบในการชดใช้ การบันทึกและรายงานตามคำแนะนำขององค์การทะเลระหว่างประเทศ ความรู้โดยสังเขปเกี่ยวกับกฎหมายการขนส่งสินค้า

Course codes : 91341462
Credit : 3(3-0-6)
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หลักการขอชดเชยอากร การขอคืนอากรการผลิตเพื่อส่งออก การขอคืนอากรทั่วไป ประเภทของคลังสินค้าทัณฑ์บน พิธีการเกี่ยวกับการนำของเข้าออกในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป คลังสินค้าทัณฑ์บนโรงผลิต คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร หลักการและพิธีการศุลกากรในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เขตปลอดอากร การจัดตั้งเขตปลอดอากร สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการเขตปลอดอากร พิธีการศุลกากรในเขตปลอดอากร เขตเศรษฐกิจพิเศษ สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการและพิธีการศุลกากรของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

Course codes : 91342262
Credit : 3(3-0-6)
การปฏิบัติงานท่าเรือ

กระบวนการความสัมพันธ์ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในท่าเทียบเรือของระบบการปฏิบัติงานในท่าเทียบเรือ ประเภทต่างๆ การปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าลงเรือและขึ้นจากเรือ การเคลื่อนย้ายสินค้า การจัดพื้นที่สำหรับการจัดวางสินค้า และการเก็บสินค้าในคลังสินค้า การรับและส่งมอบสินค้า การวางแผนและการจัดการเพื่อการปฏิบัติการขนถ่ายสินค้า การติดตั้งและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานในท่าเทียบเรือ และการเชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการส่งผ่านข้อมูลด้านการปฏิบัติการ

Course codes : 91349462
Credit : 2(0-10-1)
การฝึกปฏิบัติงาน 4

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวี โดยเน้นการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตลอดโซ่อุปทานของธุรกิจพาณิชยนาวี

Course codes : 91520559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดซื้อจัดหาระหว่างประเทศ

บทบาทของการจัดหาจัดซื้อต่อการบริหารโซ่อุปทานในประเทศและระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานของระบบการค้าและเศรษฐกิจระดับโลก ศึกษาสิ่งแวดล้อมของระบบเศรษฐกิจโลก ความร่วมมือระหว่างประเทศ นโยบายเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจในประเทศที่ส่งผลต่อการจัดหาในระดับโลก กลยุทธ์ในการจัดหาจัดซื้อเพื่อรักษาสมรรถนะในการแข่งขันขององค์กร

Course codes : 92310559
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติการพาณิชยนาวีไทย

บทบาทของเรือสินค้าในประวัติศาสตร์ การค้าทางน้ำของไทย เรือสินค้าชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเภทของสินค้าที่มีการขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นๆ วิถีชีวิตชาวเรือในประเทศไทย

Course codes : 92330659
Credit : 3(3-0-6)
เรือสินค้าและลักษณะของเรือ 2

พื้นฐานความรู้ ลมทะเล คลื่น และการจำแนกความรุนแรงเรือ อนุพันธุ์ในวงการ พาณิชยนาวี ความต้านทานและการขับเคลื่อนของเรือ วัฎจักรการออกแบบเรือ พัฒนาการและแนวโน้มของเรือในอนาคต ระบบนำขึ้นและปล่อยเรือลงน้ำ การซ่อมเรือ จุดเด่นและจุดด้อยของอุตสาหกรรมต่อและซ่อมเรือในประเทศไทย

Course codes : 92340759
Credit : 2(2-0-4)
การปฏิบัติงานสินค้าสำหรับเรือ

องค์การในการจัดหาสินค้า จัดเก็บดูแลและจัดส่งของเจ้าของเรือ ความรับผิดชอบต่อสินค้า หลักการจัดเก็บสินค้า อุปกรณ์ในการบรรจุสินค้าลงเรือ และการขนถ่ายสินค้าลง/ขึ้นจากเรือ

Course codes : 92340959
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ

ข้อตกลงและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของตัวเรือและสินค้า การสร้างหลักประกันความเสี่ยงทั้งในขณะที่เรือเทียบท่าและเดินทาง ระบบความปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้า อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการรายงานอันตรายต่อการเดินเรือ

Course codes : 92540459
Credit : 3(3-0-6)
สิทธิบัตรทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา

แนวคิดและหลักการของสิทธิบัตรทางการค้า ขั้นตอนการขอสิทธิบัตรทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

Course codes : 92540959
Credit : 3(3-0-6)
การขนส่งทางอากาศ

องค์ประกอบของระบบการขนส่งทางอากาศ เทคโนโลยีและรูปแบบทางธุรกิจที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน กฎหมายการเดินอากาศ กฎระเบียบว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและวิธีปฏิบัติที่เสนอแนะ การบริหารความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงในธุรกิจการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและที่ไม่ใช่ภาครัฐ

Course codes : 92541159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจในตลาดเกิดใหม่

การเจริญเติบโตขึ้น และแนวโน้มในรูปแบบต่างๆ ในตลาดเกิดใหม่ การเคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานผ่านเส้นแบ่งพรมแดนต่างๆ และทะเล/มหาสมุทร การพัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรม รูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์ยุคใหม่ แนวโน้มตลาดเกิดใหม่เปลี่ยนแปลงธุรกิจในระดับโลก

Course codes : 92541259
Credit : 3(3-0-6)
โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ มุมมองด้านกลยุทธ์และด้านการดำเนินงานขององค์กร ประเด็นสาคัญในเรื่องพลังงานทางเลือก การวางกลยุทธ์ระบบโลจิสติกส์เพื่อความยั่งยืน นโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม

Course codes : 92541459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจและพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ สภาวะแวดล้อมเชิงอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด และการโฆษณา ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบริษัทกับบริษัท และระหว่างบริษัทกับ รายย่อย ห่วงโซ่อุปทานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ความร่วมมือกันในการทําธุรกิจ นวัตกรรมของระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ โทรศัพท์มือถือ การโกงและระบบจ่ายเงิน การใช้งานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และการ บํารุงรักษา

Course codes : 92541659
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดการบริการ

แนวคิดและความหมายของการตลาดการบริการ ลักษณะของตลาดการบริการ ส่วนประสมของการตลาดบริการ พฤติกรรมของผู้บริโภคด้านตลาดบริการ การสร้างแผนผังเพื่อแสดงกระบวนการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า ความภักดีของลูกค้า การวัดความพึงพอใจของลูกค้า การตลาดสัมพันธภาพ การจัดวางตำแหน่งและการแบ่งส่วนตลาด กลยุทธ์การตั้งราคาสำหรับธุรกิจบริการ แนวคิดการจัดการความต้องการของลูกค้าและความสามารถในการให้บริการและเข้าใจการกำหนดกลยุทธ์ การประยุกต์กลยุทธ์ในการจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ

1 ศึกษาทั่วไป

Course codes : 30910359
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

Course codes : 90320159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

ปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษ สำนวนการสื่อสารในสถานการณ์ทางธุรกิจ ฝึกการอ่านเอกสารทางธุรกิจ การเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ การบันทึกข้อความ การบันทึกโทรศัพท์ และการเขียนจดหมายในโอกาสต่าง ๆ

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2 วิชาแกน

Course codes : 30211862
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัสและสถิติเบื้องต้น

สถิติเบื้องต้น คณิตศาสตร์การเงิน แคลคูลลัสเชิงอนุพันธ์และแคลคูลัสเชิงอินทิกรัล โดยเน้นการประยุกต์ในเชิงธุรกิจ

Course codes : 92030159
Credit : 3(1-4-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านโลจิสติกส์

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านโลจิสติกส์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ การค้นคว้า การนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านโลจิสติกส์

3 วิชาบังคับ

Course codes : 91310159
Credit : 3(3-0-6)
การประกันภัยทางทะเล

ประวัติความเป็นมาของการป้องกันภัยทางทะเล ลักษณะประกันภัยทางทะเลต่างๆ การประกันภัยสินค้าทางทะเล การประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร การปกป้องและคุ้มครองความรับผิด การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การโอนสิทธิและการรับช่วงสิทธิ์ การคิดอัตราค่าประกันภัย การคำนวณค่าสินไหมทดแทน การป้องกันการฉ้อฉล (Fraud Prevention) ความรู้เกี่ยวกับประกาศนียบัตรต่างๆ ที่จำเป็นในเรือสำหรับการประกันภัย

Course codes : 91310162
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกิจพาณิชยนาวีเบื้องต้น

การจัดการและองค์ประกอบที่สำคัญพื้นฐานในธุรกิจพาณิชยนาวีเช่น การค้าโลก การค้าทางทะเล การกำหนดรูปแบบทางการค้าเป็นต้น ประเภทและลักษณะของสินค้า เรือ ท่าเรือ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชยนาวี ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า การจัดโครงสร้างของบริษัทเรือ การพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวีในอนาคต ลักษณะทั่วไปของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

Course codes : 91320259
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายและการจัดการด้านศุลกากร

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ข้อกำหนดและพิธีการทางศุลกากร พิธีการเกี่ยวกับการส่งสินค้าออก และการนำสินค้าเข้าพิกัดอัตราศุลกากร ระบบภาษีและพิธีการศุลกากรนานาชาติ

Course codes : 91320559
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์พาณิชยนาวี

อุปสงค์และอุปทานของการขนส่งทางแม่น้ำและทะเล ประเภทขององค์การทางเรือ ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนการเดินเรือ ค่าใช้จ่ายการขนส่งทางแม่น้ำและทะเล การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและหลักการกำหนดอัตราค่าระวางตลาด ค่าระวางการขนส่งทางแม่น้ำและทะเล กลไกกำหนดค่าใช้จ่ายการขนส่งเศรษฐศาสตร์การขนส่ง แนวโน้มของการพัฒนาธุรกิจการขนส่งทางเรือ

Course codes : 91320659
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกรรมธุรกิจพาณิชยนาวี

เอกสารและรายละเอียดของเอกสารที่ใช้ในธุรกิจพาณิชยนาวี ธุรกรรมในการส่งสินค้าออกและการนำสินค้าเข้า การชำระเงินค่าสินค้าผ่านธนาคาร เอกสารที่เกี่ยวข้องเขตการค้าเสรีในประเทศไทยและการตลาดในธุรกิจพาณิชยนาวี

Course codes : 91320959
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์พาณิชยนาวี

รูปแบบและวิธีการขนส่งทางเรือ ทั้งแม่น้ำภายในประเทศ ชายฝั่งและทางทะเลระหว่างประเทศ การดำเนินการขนส่งสินค้าทางเรือ ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทางเรือและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการในการขนส่งทางเรือให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Course codes : 91321059
Credit : 3(3-0-6)
เรือสินค้าและลักษณะของเรือ 1

สมุทรทานุภาพเรขาคณิตของเรือ การจำแนกประเภทเรือ เสถียรภาพและการลอย การบ่งบอกความจุและขนาดของเรือ ความแข็งแรงของเรือ โครงสร้างหลักและโครงสร้างของส่วนประกอบ ตัวเรือ

Course codes : 91331162
Credit : 3(3-0-6)
พิธีการศุลกากรและการประเมินภาษี

หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข ในการกำหนดราคาเพื่อการประเมินภาษี การวางประกันราคา การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาตามวิธีต่างๆ กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า การลดอัตราอากรเนื่องจากแหล่งกำเนิด พิธีการศุลกากรไร้เอกสารในระบบอิเลคทรอนิคส์ของอาเซียน การประเมินค่าภาษีและการคืนอากรในกรณีต่างๆ

Course codes : 91332162
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายและการจัดการท่าเรือ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบต่อความต้องการ การขนส่งทางทะเลและท่าเรือ ประสิทธิภาพของท่าเรือกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ องค์ประกอบการปฏิบัติงานในท่าเรือ ประสิทธิภาพ การวัดประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุงและการวางแผนให้สอดคล้องต่อความต้องการใช้ท่าเรือในอนาคต ความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในท่าเรือสินค้าทั่วไปและท่าเรือตู้สินค้า การขนส่งหลายรูปแบบ การกำหนดราคาค่าภาระกฎระเบียบและโครงสร้างการบริหารท่าเรือ

Course codes : 91339162
Credit : 3(0-15-1)
การฝึกปฏิบัติงาน 1

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวี โดยเน้นผู้ให้บริการการขนส่งทางทะเล

Course codes : 91339262
Credit : 3(0-15-1)
การฝึกปฏิบัติงาน 2

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวี โดยเน้นกิจการทางท่าเรือและกระจายสินค้า

Course codes : 91345162
Credit : 1(0-2-1)
ศึกษาด้วยตนเอง

ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจ หรือจัดทำธุรกิจตามคำแนะนำของสาขาวิชา ตลอดจนมีการนำเสนอ และจัดทำเป็นรายงาน

Course codes : 91349362
Credit : 2(0-10-1)
การฝึกปฏิบัติงาน 3

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวี โดยเน้นเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก

Course codes : 92330459
Credit : 2(2-0-4)
ธุรกิจการเช่าเรือ

ตลาดการเช่าเรือ ประเภทของการเช่าเรือ แบบสัญญามาตรฐานการเช่าเรือ เงื่อนไขการเช่าเรือแบบต่าง ๆ ปัจจัยกำหนดค่าเช่าเรือ การประเมินค่าใช้จ่ายในการเดินเรือจร ตลาดซื้อขายค่าระวางล่วงหน้า การคิดค่าระวางในการขนส่งทางเรือ การคิดค่าใช้จ่ายเลย์ไทม์ เอกสารและการติดต่อเช่าเรือ การซ่อมบำรุงและสัญญาซ่อมเรือ

Course codes : 92330859
Credit : 2(1-2-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศพาณิชยนาวี

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี การจัดการฐานข้อมูลและการดูแลรักษาระบบ การสื่อสารระบบข้อมูลภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีการขนส่งทางเรือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ระบบการควบคุมการจราจรทางทะเล อุปกรณ์การสื่อสาร การนำทางและการหาพิกัด พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

4 วิชาเลือก

Course codes : 90520259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการข้ามวัฒนธรรม

การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน มิติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ การจัดการความขัดแย้งเนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ จริยธรรมที่สำคัญขององค์กร และการจัดการวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 90845362
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจพาณิชยนาวี 1

หัวข้อพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวีโดยเน้นด้านการจัดการ

Course codes : 90845462
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจพาณิชยนาวี 2

หัวข้อพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวีโดยเน้นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Course codes : 91030259
Credit : 2(2-0-4)
วิธีวิจัยธุรกิจ

ความหมายและความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัยการเขียนเค้าโครงการวิจัย การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมุติฐานและการทดสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การประเมินความน่าเชื่อถือและประโยชน์จากผลงานวิจัย วิธีการนำเสนอรายงานผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย

Course codes : 91320359
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายพาณิชยนาวี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วยการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี บริบทและวิธีพิจารณาความ ขอบเขต และอำนาจศาลในการพิจารณาคดีสิทธิในการยึด อายัดเรือ หรือสินค้า กฎหมายและข้อตกลงว่าด้วยการช่วยกู้เรือ หรือสินค้า เรือโดนกัน การเรียกค่าชดเชยค่าเสียหาย ความรับผิดชอบในการชดใช้ การบันทึกและรายงานตามคำแนะนำขององค์การทะเลระหว่างประเทศ ความรู้โดยสังเขปเกี่ยวกับกฎหมายการขนส่งสินค้า

Course codes : 91341462
Credit : 3(3-0-6)
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หลักการขอชดเชยอากร การขอคืนอากรการผลิตเพื่อส่งออก การขอคืนอากรทั่วไป ประเภทของคลังสินค้าทัณฑ์บน พิธีการเกี่ยวกับการนำของเข้าออกในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป คลังสินค้าทัณฑ์บนโรงผลิต คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร หลักการและพิธีการศุลกากรในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เขตปลอดอากร การจัดตั้งเขตปลอดอากร สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการเขตปลอดอากร พิธีการศุลกากรในเขตปลอดอากร เขตเศรษฐกิจพิเศษ สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการและพิธีการศุลกากรของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

Course codes : 91342262
Credit : 3(3-0-6)
การปฏิบัติงานท่าเรือ

กระบวนการความสัมพันธ์ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในท่าเทียบเรือของระบบการปฏิบัติงานในท่าเทียบเรือ ประเภทต่างๆ การปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าลงเรือและขึ้นจากเรือ การเคลื่อนย้ายสินค้า การจัดพื้นที่สำหรับการจัดวางสินค้า และการเก็บสินค้าในคลังสินค้า การรับและส่งมอบสินค้า การวางแผนและการจัดการเพื่อการปฏิบัติการขนถ่ายสินค้า การติดตั้งและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานในท่าเทียบเรือ และการเชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการส่งผ่านข้อมูลด้านการปฏิบัติการ

Course codes : 91349462
Credit : 2(0-10-1)
การฝึกปฏิบัติงาน 4

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวี โดยเน้นการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตลอดโซ่อุปทานของธุรกิจพาณิชยนาวี

Course codes : 91520559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดซื้อจัดหาระหว่างประเทศ

บทบาทของการจัดหาจัดซื้อต่อการบริหารโซ่อุปทานในประเทศและระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานของระบบการค้าและเศรษฐกิจระดับโลก ศึกษาสิ่งแวดล้อมของระบบเศรษฐกิจโลก ความร่วมมือระหว่างประเทศ นโยบายเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจในประเทศที่ส่งผลต่อการจัดหาในระดับโลก กลยุทธ์ในการจัดหาจัดซื้อเพื่อรักษาสมรรถนะในการแข่งขันขององค์กร

Course codes : 92310559
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติการพาณิชยนาวีไทย

บทบาทของเรือสินค้าในประวัติศาสตร์ การค้าทางน้ำของไทย เรือสินค้าชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเภทของสินค้าที่มีการขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นๆ วิถีชีวิตชาวเรือในประเทศไทย

Course codes : 92330659
Credit : 3(3-0-6)
เรือสินค้าและลักษณะของเรือ 2

พื้นฐานความรู้ ลมทะเล คลื่น และการจำแนกความรุนแรงเรือ อนุพันธุ์ในวงการ พาณิชยนาวี ความต้านทานและการขับเคลื่อนของเรือ วัฎจักรการออกแบบเรือ พัฒนาการและแนวโน้มของเรือในอนาคต ระบบนำขึ้นและปล่อยเรือลงน้ำ การซ่อมเรือ จุดเด่นและจุดด้อยของอุตสาหกรรมต่อและซ่อมเรือในประเทศไทย

Course codes : 92340759
Credit : 2(2-0-4)
การปฏิบัติงานสินค้าสำหรับเรือ

องค์การในการจัดหาสินค้า จัดเก็บดูแลและจัดส่งของเจ้าของเรือ ความรับผิดชอบต่อสินค้า หลักการจัดเก็บสินค้า อุปกรณ์ในการบรรจุสินค้าลงเรือ และการขนถ่ายสินค้าลง/ขึ้นจากเรือ

Course codes : 92340959
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ

ข้อตกลงและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของตัวเรือและสินค้า การสร้างหลักประกันความเสี่ยงทั้งในขณะที่เรือเทียบท่าและเดินทาง ระบบความปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้า อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการรายงานอันตรายต่อการเดินเรือ

Course codes : 92540459
Credit : 3(3-0-6)
สิทธิบัตรทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา

แนวคิดและหลักการของสิทธิบัตรทางการค้า ขั้นตอนการขอสิทธิบัตรทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

Course codes : 92540959
Credit : 3(3-0-6)
การขนส่งทางอากาศ

องค์ประกอบของระบบการขนส่งทางอากาศ เทคโนโลยีและรูปแบบทางธุรกิจที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน กฎหมายการเดินอากาศ กฎระเบียบว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและวิธีปฏิบัติที่เสนอแนะ การบริหารความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงในธุรกิจการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและที่ไม่ใช่ภาครัฐ

Course codes : 92541159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจในตลาดเกิดใหม่

การเจริญเติบโตขึ้น และแนวโน้มในรูปแบบต่างๆ ในตลาดเกิดใหม่ การเคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานผ่านเส้นแบ่งพรมแดนต่างๆ และทะเล/มหาสมุทร การพัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรม รูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์ยุคใหม่ แนวโน้มตลาดเกิดใหม่เปลี่ยนแปลงธุรกิจในระดับโลก

Course codes : 92541259
Credit : 3(3-0-6)
โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ มุมมองด้านกลยุทธ์และด้านการดำเนินงานขององค์กร ประเด็นสาคัญในเรื่องพลังงานทางเลือก การวางกลยุทธ์ระบบโลจิสติกส์เพื่อความยั่งยืน นโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม

Course codes : 92541459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจและพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ สภาวะแวดล้อมเชิงอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด และการโฆษณา ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบริษัทกับบริษัท และระหว่างบริษัทกับ รายย่อย ห่วงโซ่อุปทานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ความร่วมมือกันในการทําธุรกิจ นวัตกรรมของระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ โทรศัพท์มือถือ การโกงและระบบจ่ายเงิน การใช้งานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และการ บํารุงรักษา

Course codes : 92541659
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดการบริการ

แนวคิดและความหมายของการตลาดการบริการ ลักษณะของตลาดการบริการ ส่วนประสมของการตลาดบริการ พฤติกรรมของผู้บริโภคด้านตลาดบริการ การสร้างแผนผังเพื่อแสดงกระบวนการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า ความภักดีของลูกค้า การวัดความพึงพอใจของลูกค้า การตลาดสัมพันธภาพ การจัดวางตำแหน่งและการแบ่งส่วนตลาด กลยุทธ์การตั้งราคาสำหรับธุรกิจบริการ แนวคิดการจัดการความต้องการของลูกค้าและความสามารถในการให้บริการและเข้าใจการกำหนดกลยุทธ์ การประยุกต์กลยุทธ์ในการจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ