ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมอง จิตใจและการเรียนรู้) (วท.ม. (สมอง จิตใจและการเรียนรู้))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาศ แหนจอน *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ *
อาจารย์ ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์
อาจารย์ ประชา อินัง
รองศาสตราจารย์ เพ็ญนภา กุลนภาดล
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 41551162
Credit : 3(2-2-5)
การเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน

ทฤษฎีการเรียนรู้ การเรียนรู้กับพัฒนาการของสมอง หน้าต่างของการเรียนรู้ การขยายการเรียนรู้ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง การประยุกต์การจัดการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ

Course codes : 41551262
Credit : 3(2-2-5)
ยุทธศาสตร์ทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ หลักการพัฒนาสมอง จิตใจ และการเรียนรู้ เช่น การฝึกอบรมทางจิตวิทยา การฝึกหัดการรู้คิด หลักการเรียนรู้ 12 ข้อ ของสมอง/ จิตใจ ฯลฯ การวางแผนยุทธศาสตร์ทางจิตวิทยาในการพัฒนาสมองทุกช่วงวัย

Course codes : 41751162
Credit : 3(3-0-6)
ประสาทชีววิทยาของพฤติกรรม

ความรู้เรื่องระบบประสาทในยุคใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างสมอง จิตใจและการเรียนรู้ กระบวนการส่งสัญญาณของเซลประสาท สารสื่อประสาท วงจรประสาท ประสาทชีววิทยาศาสตร์ของพฤติกรรม การรับรู้ การเรียนรู้ ความจำ ภาษา อารมณ์และความผิดปกติทางจิตใจ

Course codes : 41751262
Credit : 3(2-2-5)
ศาสตร์ของการรู้คิดในยุคปัจจุบัน

ศาสตร์ปัจจุบันของกระบวนการรู้คิด หลักฐานเชิงประจักษ์แจ้งของปัจจัยการเรียนรู้และ กระบวนการคิด การเก็บประสบการณ์เป็นความจำและหน้าที่บริหารจัดการของสมอง กระบวนการรู้คิดและปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ในการศึกษา ธุรกิจ และอุตสาหกรรม

Course codes : 41752162
Credit : 3(2-2-5)
วิธีการวิจัยด้านสมอง จิตใจและการเรียนรู้

มโนมติ กระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหาด้านสมอง จิตใจและการเรียนรู้ เทคนิคการออกแบบ การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลผล การเขียนและนำเสนอรายงานการวิจัย

Course codes : 41754162
Credit : 3(1-4-4)
สัมมนางานวิจัยด้านสมอง จิตใจและการเรียนรู้

การนำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบปัญหา งานวิจัยด้านสมอง จิตใจและการเรียนรู้ ทั้งในและต่างประเทศ การวางแผนการวิจัย และการดำเนินการพัฒนาโครงร่างวิจัย

Course codes : 41762362
Credit : 3(1-4-4)
การฝึกประสบการณ์ด้านสมอง จิตใจและการเรียนรู้

ปฏิบัติการด้านสมองและจิตใจเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลทุกช่วงวัยในสถานศึกษา สถานพยาบาล สถานประกอบการทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน หรือสถาบันที่ได้รับการอนุมัติและการนิเทศจากภาควิชา การศึกษาดูงาน และการฝึกอบรมด้านจิตวิทยาการรู้คิด จิตวิทยาประสาทวิทยาศาสตร์ หรือประสาทวิทยาศาสตร์ในองค์กร หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในต่างประเทศ

2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 41551762
Credit : 3(3-0-6)
พัฒนาการทางอารมณ์และการเรียนรู้

พัฒนาการทางอารมณ์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากงานวิจัยในอดีตถึงปัจจุบันในประเด็นของกระบวนการทำงาน พัฒนาการ วัฒนธรรมและประสาทวิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านอารมณ์ในการพัฒนาการเรียนรู้และการสอน

Course codes : 41551862
Credit : 3(3-0-6)
พัฒนาการด้านการอ่านและการเขียน

กระบวนการทำงานของสมองและระบบประสาทที่มีต่อกระบวนการพัฒนาการอ่านและการเขียน กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่านและการเขียน

Course codes : 41751362
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีดิจิตอลและสมอง-จิตใจกับการเรียนรู้

โครงสร้างทางกายภาพและกระบวนการทำงานของเครื่องมือดิจิตอล โครงสร้าง ทางกายภาพและกระบวนการทำงานของสมองมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้ทางสมองของคน เทคโนโลยีดิจิตอลกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเทคโนโลยีเติมความเป็นจริงเสมือน การออกแบบการเรียนรู้ทางสมองผ่านเทคโนโลยีดิจิตอล ต่าง ๆ งานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลและการเรียนรู้ ความรู้เรื่องการเชื่อมโยงสัญญาณสมอง กับเครื่องมือดิจิตอล

Course codes : 41751462
Credit : 3(3-0-6)
พัฒนาการการรู้คิด

คัพภวิทยาของระบบประสาทส่วนกลาง การพัฒนาของสมองระหว่างในครรภ์และ หลังคลอด กระบวนการสร้างจุดซีนแนปส์และการตัดแต่งจุดประสานประสาท กระบวนการสร้าง ปลอกไมอีลิน การพัฒนาการรู้คิด ภาวะที่เกิดจากความผิดปกติในระหว่างการพัฒนาของสมองที่ส่งผลกระทบต่อการรู้คิด

Course codes : 41751562
Credit : 3(2-2-5)
สมอง จิตใจและการเรียนรู้สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์แจ้งด้านสมอง จิตใจและการเรียนรู้ สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เช่น เด็กและบุคคลที่มีอาการสมาธิสั้น ซุกซน โรคออทิสติกสเปคตั้ม บุคคลที่มี ความบกพร่องทางการเรียนรู้และเชาวน์ปัญญา เด็กที่มีพรสวรค์ ความสามารถพิเศษ และปัญญาเลิศ เป็นต้น

Course codes : 41751662
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการรู้คิดเพื่อการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

หลักการด้านประสาทวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการออกแบบหลักสูตรและการสอน งานวิจัยด้านจิตวิทยาการรู้คิดและประสาทวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน ได้แก่ การถ่ายโอน การคิดเชิงเหตุผล กระบวนการรู้คิดระดับสูง การเปลี่ยนแปลงมโนมติ การอธิบาย รูปแบบกระบวนการทางปัญญา การพัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญ การคิดเชิงเหตุผลและธรรมชาติของเชาวน์ปัญญากับการตัดสินใจเลือก

Course codes : 41751862
Credit : 3(3-0-6)
ประสาทวิทยาศาสตร์การรู้คิด

กายวิภาคศาสตร์ของสมองและประสาทสมอง สรีรวิทยาของระบบประสาทของการรู้คิด พยาธิวิทยาของสมองที่ส่งผลกระทบต่อการรู้คิด การสร้างภาพสมองโดยกิจ และการสร้างภาพโครงสร้างสมอง การทำงานของสารสื่อประสาทสมองในกระบวนการรู้คิด

Course codes : 41751962
Credit : 3(3-0-6)
ประสาทวิทยาศาสตร์เชิงระบบ

ทฤษฎีพื้นฐานของประสาทวิทยาศาสตร์เชิงระบบของระบบประสาทสัมผัส ระบบประสาทส่วนปลายและระบบประสาทส่วนกลาง ระบบรับความรู้สึกจากร่างกาย ระบบการได้ยิน การมองเห็น การรับรสและการดมกลิ่น รวมทั้งระบบประสาทรับความรู้สึก การเคลื่อนไหว ระบบประสาทอัตโนมัติและระบบไหลเวียนโลหิต ตำแหน่งหน้าที่การทำงานของสมองส่วนต่าง ๆ และการทำงานขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับอาการทางคลินิก

Course codes : 41752062
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินทางจิตวิทยาการรู้

การวัด การประเมิน การแปลความหมายของข้อมูลด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมการรู้คิด เทคโนโลยีการวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง การประเมินพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่บริหารจัดการของสมอง

Course codes : 43551162
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย

หลักการทางสถิติสำหรับการวิจัย การแจกแจงความถี่ มาตรวัด การวัดแนวโน้มเข้า สู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย การสุ่มตัวอย่าง การประเมินค่าแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ค่า การทดสอบสัดส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสององค์ประกอบ การวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 41769962
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การทดลอง ค้นคว้า วิจัยระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์และการนำเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมวิจัย