ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) (ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 5 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา *
อาจารย์ภรณี สวัสดิ์-ชูโต *
อาจารย์ วทัญญู สุวรรณเศรษฐ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 รายวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 44851361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Learning Design for Human Resource Development)

การเรียนรู้ของมนุษย์ การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ เทคนิคและแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนในการฝึกอบรมและการพัฒนา รูปแบบและวิธีการสอน การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนานักฝึกอบรม การประเมินผลการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างการเรียนการสอนและประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

รหัสวิชา : 44852961
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Educational Administration and Human Resource Development)

หลักการด้านการบริหารการศึกษา การพัฒนาองค์การด้านการศึกษา การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระบบการจัดการโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน การฝึกอบรมครูและการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา ภาวะผู้นำทางการศึกษา ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของครู การจัดการความรู้ในสถาบันการศึกษา

รหัสวิชา : 44853061
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา (Human Resource Development in Education)

หลักการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา การฝึกอบรมและการพัฒนา การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มความรู้ และทักษะ ทักษะการแก้ไขปัญหาของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 44853261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการบริหารองค์การทางการศึกษา (Principles of Organizational Administration in Education)

แนวคิด ทฤษฎีองค์การ โครงสร้างและระบบขององค์การทางการศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาองค์การ การวางแผนกำลังคนและการบริหารทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษา พฤติกรรมองค์การ รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์การทางการศึกษา บทบาทของผู้บริหารการศึกษาในการพัฒนาองค์การ

รหัสวิชา : 44853561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา (English for Academic Purposes for Graduate Studies)

ส่วนประกอบของคำ โครงสร้างของประโยค กาลเวลาในภาษาอังกฤษ ประโยคเงื่อนไข ประโยคแสดงความสัมพันธ์กันและการลดรูป กลยุทธ์การอ่าน การเดาความหมายคำศัพท์ การออกเสียงคำศัพท์ คำปรากฏร่วม ฐานข้อมูลคำศัพท์และตัวอย่างคำศัพท์ในประโยค คำเหมือน พื้นฐานการเขียนเรียงความงานวิชาการ การเขียนสรุปใจความ

1.2 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 44889861
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

การกำหนดหัวข้อวิจัย กระบวนทัศน์ในการศึกษา การออกงานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเลือกเครื่องมือการวิจัย กระบวนการและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ความถูกต้องและความเชื่อมั่นของข้อมูลและกระบวนการวิจัย การเขียนข้อเสนอในการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย

2.1 รายวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 44851361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Learning Design for Human Resource Development)

การเรียนรู้ของมนุษย์ การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ เทคนิคและแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนในการฝึกอบรมและการพัฒนา รูปแบบและวิธีการสอน การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนานักฝึกอบรม การประเมินผลการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างการเรียนการสอนและประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

รหัสวิชา : 44852961
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Educational Administration and Human Resource Development)

หลักการด้านการบริหารการศึกษา การพัฒนาองค์การด้านการศึกษา การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระบบการจัดการโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน การฝึกอบรมครูและการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา ภาวะผู้นำทางการศึกษา ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของครู การจัดการความรู้ในสถาบันการศึกษา

รหัสวิชา : 44853061
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา (Human Resource Development in Education)

หลักการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา การฝึกอบรมและการพัฒนา การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มความรู้ และทักษะ ทักษะการแก้ไขปัญหาของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 44853261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการบริหารองค์การทางการศึกษา (Principles of Organizational Administration in Education)

แนวคิด ทฤษฎีองค์การ โครงสร้างและระบบขององค์การทางการศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาองค์การ การวางแผนกำลังคนและการบริหารทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษา พฤติกรรมองค์การ รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์การทางการศึกษา บทบาทของผู้บริหารการศึกษาในการพัฒนาองค์การ

รหัสวิชา : 44853561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา (English for Academic Purposes for Graduate Studies)

ส่วนประกอบของคำ โครงสร้างของประโยค กาลเวลาในภาษาอังกฤษ ประโยคเงื่อนไข ประโยคแสดงความสัมพันธ์กันและการลดรูป กลยุทธ์การอ่าน การเดาความหมายคำศัพท์ การออกเสียงคำศัพท์ คำปรากฏร่วม ฐานข้อมูลคำศัพท์และตัวอย่างคำศัพท์ในประโยค คำเหมือน พื้นฐานการเขียนเรียงความงานวิชาการ การเขียนสรุปใจความ

2.2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 44870161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advanced Theories in Human Resource Development)

ทฤษฏีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสภาพแวดล้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างและพัฒนาทฤษฏีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านกระบวนการทางการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เครื่องมือสนับสนุนการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การธุรกิจหรือองค์การทางการศึกษา การจัดการผลการปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 44870261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Advanced Quantitative Research in Human Resource Development)

การวิจัยเชิงปริมาณในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยเชิงสำรวจ รูปแบบต่าง ๆ ของ การวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงทดลอง รูปแบบต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงทดลอง การเขียนสมมติฐาน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ การวัดตัวแปรต่างๆ สถิติขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การเขียนรายงานข้อค้นพบ

รหัสวิชา : 44870361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Advanced Qualitative Research in Human Resource Development)

มโนทัศน์ในงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ กลยุทธ์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ลักษณะของการวิจัยเชิง คุณภาพในงานด้านทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการสร้างเครื่องมือ กระบวนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ การจัดการข้อมูลและการแปลความหมาย การตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของการค้นพบ การเขียนรายงานการวิจัยและข้อควรพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย

2.3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 44870461
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาทางการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ (Seminar in Human Resource Research)

ประเด็นและทิศทางความต้องการในการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน ทบทวนเทคนิคการทำวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการสืบค้นข้อมูล ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อการทำวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสืบสวนเพื่อสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการเสนอและขอตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 44870561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นทางด้านจรรยาบรรณในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Ethical Issues in Human Resource Development)

ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นและความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรมนุษย์ หลักจริยธรรมสากล ทฤษฏีการพัฒนาจริยธรรม การกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในที่ทำงาน เทคนิคการสำรวจและวิเคราะห์ประเด็นด้านจริยธรรมในสถานที่ทำงาน

รหัสวิชา : 44870661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ (Current Global Changes in Human Resource)

แรงกดดัน การแข่งขันและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรมและทิศทางแรงงานในปัจจุบันและอนาคต และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในตลาดแรงงานของโลก และตลาดแรงงานของชุมชนอาเซียน

รหัสวิชา : 44870761
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์และการวางแผน (Strategic Human Resource Policies and Planning)

การเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวทางในการวัด ประเมินและพัฒนาศักยภาพแรงงาน กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวัดประสิทธิภาพของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุณย์

รหัสวิชา : 44870861
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Future Trends in Human Resource Development)

การศึกษาทิศทางและประเด็นที่ท้าทายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต เทคนิคและระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาอนาคต การวิเคราะห์ตัวแปรและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยง

รหัสวิชา : 44870961
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมองค์กรและการจัดการข้ามวัฒนธรรม (Organizational Culture and Cross-Cultural Management)

ความหลากหลายและความแตกต่างในองค์การ วัฒนธรรมองค์การและการสร้างค่านิยมร่วม การแบ่งแยกและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ข้ามวัฒนธรรม หลักการสื่อสารและการใช้ภาษารวม พฤติกรรมองค์การและการจัดการ

รหัสวิชา : 44871061
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นในปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้อง (Current Issues in Human Resource Development and Related Social Problems)

การวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการศึกษา ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านวัฒนธรรมและสังคม ปัญหาด้านเทคโนโลยีและปัญหาด้านการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยทิศทางและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รหัสวิชา : 44871161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาการศึกษาและสังคม (Social and Educational Development)

ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการศึกษาและสังคม อิทธิพลทางการเมืองและสังคมที่มีผลต่อระบบการศึกษา นโยบายและการบริหาร บทบาทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อการพัฒนาการศึกษา ทฤษฎีและแนวคิดทางด้านสังคมศาสตร์ ประเด็นที่เป็นจุดเน้นสำคัญที่สัมพันธ์กับการศึกษา ประเด็นสำคัญทางด้านการพัฒนาสังคมที่ส่งผลต่อเด็กและผู้ใหญ่ในสถานศึกษา ผลกระทบของแรงกดดันและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษา

รหัสวิชา : 44871261
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาเกี่ยวกับมุมมองทางการศึกษาของโลก (Seminar in Global Education Perspectives)

ระบบการศึกษาร่วมสมัยในประเทศต่าง ๆ การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบะการศึกษา การโต้แย้งทางทฤษฏีร่วมสมัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและการพัฒนา ประเด็น แนวโน้มและความท้าทายในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

รหัสวิชา : 44871361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงผสมขั้นสูงในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Advanced Mixed-methods research in human resource development)

คุณลักษณะของงานวิจัยเชิงผสมผสาน การเปรียบเทียบระหว่างกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและกระบวนวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 6 กลยุทธ์ในการออกแบบงานวิจัยแบบผสมผสาน การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือ การออกแบบลำดับกระบวนวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ปัญหาด้านความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นในงานวิจัยแบบผสมผสาน การเขียนรายงานผลงานวิจัยแบบผสมผสาน

รหัสวิชา : 44871461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์ข้อมูลและเทคโนโลยีด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Data Sciences and Technological Education for Human Resource Development)

เทคโนโลยีของการสร้าง จัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล ลักษณะประเภท ปริมาณ ความเร็วในการเกิดขึ้นและความหลากหลายของข้อมูล เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบการวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลวิจัย การวิเคราะห์สถิติและใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การใช้โปรแกรมจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะข้อความ การนำข้อมูลหลายลักษณะมาวิเคราะห์ร่วมกัน และการอ่านและนำเสนอสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์

2.4 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 44899861
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

การกำหนดหัวข้อวิจัย กระบวนทัศน์ในการศึกษา การออกงานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเลือกเครื่องมือการวิจัย กระบวนการและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ความถูกต้องและความเชื่อมั่นของข้อมูลและกระบวนการวิจัย การเขียนข้อเสนอในการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย