ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) (ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ปริญญา เรืองทิพย์ *
รองศาสตราจารย์ ภัทราวดี มากมี *
อาจารย์ สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ *
อาจารย์ Poliny Ung
อาจารย์ กนก พานทอง
อาจารย์ ปรัชญา แก้วแก่น
อาจารย์ ปิยะทิพย์ ประดุจพรม
อาจารย์ พีร วงศ์อุปราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูลพงศ์ สุขสว่าง
อาจารย์ ยุทธนา จันทะขิน
อาจารย์ ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์
อาจารย์ เสรี ชัดแช้ม
อาจารย์ อุทัยพร ไก่แก้ว
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1-3

Course codes : 69178361
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1

หลักการสังเคราะห์งานวิจัย การพัฒนาหัวข้อปัญหาวิจัยจากผลการสังเคราะห์งานวิจัย การค้นหาและการประเมินวรรณกรรมที่สนับสนุนปัญหาวิจัย การบรรยายผลการวิเคราะห์ทางสถิติและการเชื่อมโยงกับปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของผลการวิจัย และการเขียนผลการวิจัย หลักการเขียนเชิงวิชาชีพ (บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ และบทความวิจัย) การวางแผนและการเขียนบทความ การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับเขียนบทความ การเขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Course codes : 69178461
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2

การกำหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยสำหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ การทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ขั้นตอนการวิจัยสำหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ การอภิปรายถกเถียงเรื่องความเหมาะสมของแบบวิจัยที่เลือกใช้อย่างละเอียดลึกซึ้ง และการเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 69178561
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3

ความถูกต้องของเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ การนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ต่อที่ประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาเป็นดุษฎีนิพนธ์

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 69189861
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

การทำดุษฎีนิพนธ์ การวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 69171161
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพขั้นสูง

กรอบแนวคิดสำหรับการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมสนับสนุนปัญหาวิจัย การออกแบบการวิจัย ปัญหาการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย การประมาณขนาดอิทธิพล วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และเทคนิควิจัยแบบผสมระหว่างวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ และจริยธรรมการวิจัย

Course codes : 69178261
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา

การตรวจสอบประเด็นปัญหาทางการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ในปัจจุบันที่สำคัญ ๆ ซึ่งพบในงานวิจัยและสื่อทางวิชาชีพ

Course codes : 69371161
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง

วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคัล การวิเคราะห์การจัดกลุ่มพหุนาม การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ การวิเคราะห์มาตรพหุมิติ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์อิทธิพลแบบมีตัวแปรแฝง การวิเคราะห์กลุ่มพหุ การวิเคราะห์พหุระดับ การวิเคราะห์โค้งพัฒนาการ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 69571161
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาทางปัญญา

ความเป็นมาของจิตวิทยาทางปัญญา ทฤษฎีการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ โครงสร้างและรูปแบบของความจำระยะยาว กระบวนการถอดรหัสความจำ การค้นคืนข้อมูลสารสนเทศ ความเชื่อกับปัญญา ความเชื่อเกี่ยวกับตน ความเชื่อเกี่ยวกับสติปัญญาและความรู้ พัฒนาการทางปัญญา การแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ การสร้างองค์ความรู้ ปัญญาทางสังคม เทคโนโลยีกับพัฒนาการทางปัญญา มนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์

2 วิชาปรับพื้นฐานความรู้

Course codes : 69151161
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ

หลักการวิจัย กระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหาวิจัย การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธี การกำหนดและการเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย เทคนิคการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การเขียนบทความการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย

Course codes : 69151261
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ

หลักการพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ งานภาคสนาม ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการตีความหมาย การวิจัยปฏิบัติการทางวิทยาการปัญญา และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพ และการเขียนรายงานการวิจัย

Course codes : 69151361
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบเครื่องมือวิจัย

วิธีการสังเกต การทำแผนที่พฤติกรรมและการวัดร่องรอยของพฤติกรรม การออกแบบสำรวจ วิธีการสัมภาษณ์ การออกแบบแบบสอบถาม การสร้างมาตราส่วนประมาณค่าวัดเจตคติและมาตราส่วนประมาณค่าแบบต่าง ๆ วิธีการวิจัยและวัสดุอุปกรณ์ การใช้เอกสารส่วนบุคคลและเอกสารสำคัญ การใช้อุปกรณ์ช่วยวิจัย การใช้แบบทดสอบมาตรฐานและแบบสำรวจ

Course codes : 69151461
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงสำรวจ

ธรรมชาติของการวิจัยเชิงสำรวจ แบบวิจัยเชิงสำรวจ แบบวิจัยระยะยาว แบบวิจัยภาคตัดขวาง วิธีวิทยาการวิจัย เชิงสำรวจ วิธีการสุ่มตัวอย่าง การสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม การสร้างแบบสอบถาม วิธีการเพิ่มอัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม การสำรวจโดยใช้การสัมภาษณ์ การสร้างรายการสัมภาษณ์ วิธีการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์โดยใช้โทรศัพท์ การวิเคราะห์และการเขียนผลการวิจัยเชิงสำรวจ จริยธรรมของการวิจัยเชิงสำรวจ

Course codes : 69151561
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยการดำเนินงาน

ธรรมชาติของการวิจัยดำเนินการ กำหนดการเชิงเส้น การวิเคราะห์เครือข่าย การวิเคราะห์การตัดสินใจ กระบวนการสุ่ม โมเดลแถวคอย โมเดลการสำรวจ สถานการณ์จำลอง วิธีการเชิงยืดหยุ่น วิธีการที่ไม่ใช่เส้นตรง การประยุกต์วิธีการวิจัยดำเนินงานในการบริหารโครงการ

Course codes : 69151661
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยหลักสูตร

หลักการพัฒนาหลักสูตร วิธีการสังเกตและบรรยาย การสำรวจแบบไม่มีการสังเกต และเทคนิคการรายงานตัวเอง วิธีการแก้ปัญหา วิธีการประเมิน การวิเคราะห์และประเด็นในการวิจัยหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินหลักสูตร

Course codes : 69151761
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง

วิธีวิจัยเชิงทดลอง การกำหนดปัญหาและการสร้างสมมติฐาน จริยธรรม ตัวแปรในการทดลอง การควบคุมการทดลอง เทคนิคที่ใช้ในการควบคุมตัวแปร การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลองและหนึ่งหน่วยตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน ความตรงภายในและความตรงภายนอกของการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย

Course codes : 69151861
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศสำหรับการวิจัยสถาบัน

สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสถาบัน ประเภทของข้อมูลสำหรับงานวิจัยสถาบัน การออกแบบการวิจัยสถาบัน การจัดระบบสารสนเทศ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดทำระบบสารสนเทศ การจัดการเกี่ยวกับความต้องการของบุคลากร ความร่วมมือระหว่างสถาบัน การจัดการคุณภาพโดยรวม การพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุน ปัญหาของการวิจัยสถาบันและการใช้ระบบสารสนเทศ

Course codes : 69151961
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยทางอินเทอร์เน็ต

ลักษณะและขอบเขตของการวิจัยทางอินเทอร์เน็ต คุณลักษณะของนักวิจัยทางอินเทอร์เน็ต ข้อควรระวังของการวิจัยทางอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูลสารสนเทศ การออกแบบวิจัย กระบวนการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางอินเทอร์เน็ต จริยธรรมของนักวิจัยทางอินเทอร์เน็ต การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง การสนทนากลุ่มทางอินเทอร์เน็ต การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารออนไลน์ การเผยแพร่งานวิจัยทางอินเทอร์เน็ต และอนาคตของการวิจัยทางอินเทอร์เน็ต

Course codes : 69152061
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางการวิจัยสำหรับวิทยาการปัญญา

หัวข้อใหม่ ๆ ของการวิจัยทางวิทยาการปัญญา นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Course codes : 69251161
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการวัด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการวัด สถิติพื้นฐานที่ใช้กับทฤษฎีการสอบ โมเดลคะแนนจริงแบบดั้งเดิม การประมาณค่าความเที่ยง ทฤษฎีการอ้างอิงสรุป สัมประสิทธิ์ความเที่ยงสำหรับแบบทดสอบอิงเกณฑ์ ความตรง ความลำเอียงในการคัดเลือก การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ การตรวจสอบความลำเอียงของข้อสอบ วิธีการให้คะแนนและ การตีความหมายคะแนน วิธีการแก้ไขการเดาและการให้คะแนนแบบต่าง ๆ การกำหนดมาตรฐาน ปกติวิสัย และคะแนนมาตรฐานการปรับเทียบคะแนนจากแบบทดสอบต่างฉบับ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อสอบ

Course codes : 69251261
Credit : 3(3-0-6)
การสร้างเครื่องมือวัดด้านการรู้คิดและปัญญา

การศึกษากระบวนการทางปัญญา ลักษณะเครื่องมือวัดที่ดี วิธีสร้างเครื่องมือวัดแบบต่าง ๆ (แบบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัดความถนัด แบบวัดความสามารถ) การทดลองข้อสอบ การคำนวณค่าอำนาจจำแนกและความเที่ยงของแบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน การสอบด้วยแบบทดสอบเฉพาะตัวและมาตรวัดของราสช์

Course codes : 69251361
Credit : 3(3-0-6)
การสร้างเครื่องมือวัดด้านที่ไม่ใช่ทางการรู้คิดและปัญญา

ธรรมชาติของการวัดทางด้านที่ไม่ใช่การรู้คิดและปัญญา อาทิ การวัดเจตคติ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ อารมณ์ และค่านิยม เป็นต้น สเกลแบบต่าง ๆ (เทอร์สโตน ลิเคิร์ท กัตต์แมน ออสกูด) การประเมินความตรงและความเที่ยงของแบบวัด การออกแบบและวิธีการสร้างเครื่องมือวัดแบบต่าง ๆ (แบบวัดทางจิตวิทยา การวัดภาคปฏิบัติ) ความตรงและความเที่ยงของแบบวัด วิธีการพัฒนาและประเมินแบบวัด การนำเครื่องมือวัดทางด้านที่ไม่ใช่ปัญญาไปใช้ทางวิทยาการปัญญา

Course codes : 69251461
Credit : 3(3-0-6)
การทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์

โมเดลการทดสอบสำหรับการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ การพัฒนาคลังข้อสอบสำหรับใช้กับการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ การทดลองก่อน การเก็บรักษาข้อสอบและการนำข้อสอบมาใช้ใหม่สำหรับสนับสนุนการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ การควบคุม การเปิดเผยข้อสอบและการเก็บรักษาความลับของข้อสอบ การบริหารการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ การให้คะแนน และการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เข้าสอบสำหรับการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์

Course codes : 69251561
Credit : 3(3-0-6)
การกำหนดมาตรฐาน

เกณฑ์ มาตรฐาน ความหมายของการกำหนดมาตรฐาน องค์ประกอบของการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ วิธีการกำหนดมาตรฐาน (วิธีเนเดสกี้ วิธีอีเบล วิธีแองกอฟฟ์ วิธีความเห็นร่วมทางตรง วิธีกลุ่มตรงกันข้าม วิธีบุคมาร์ควิธีการจับคู่รายข้อ วิธีฮอฟสตีและบุค) ความท้าทายและทิศทางการกำหนดมาตรฐานในอนาคต

Course codes : 69251661
Credit : 3(3-0-6)
การตรวจสอบการทุจริตในการสอบ

การสำรวจการทุจริตในการสอบประเภทต่างๆ (บริบท ข้อควรคำนึง และความท้าทาย) ระเบียบวิธีสำหรับการระบุการทุจริตในการสอบประเภทต่างๆ การตรวจสอบความเหมือน การคัดลอกคำตอบ และความผิดปกติด้วยแนวทางที่หลากหลายบนพื้นฐานของการวัดทางจิตวิทยาและการเรียนรู้ของเครื่อง การตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับข้อสอบและข้อสอบรั่ว การตรวจสอบคะแนนสอบเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติและการเปลี่ยนคำตอบของข้อสอบ และทฤษฎี การปฏิบัติ และอนาคตของวิธีต่างๆ ในการตรวจสอบเชิงปริมาณ

Course codes : 69251761
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาตัวบ่งชี้

แนวความคิดเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ ความแตกต่างระหว่างตัวแปรกับตัวบ่งชี้ ประเด็นทางสถิติที่ได้มาจากข้อมูลต่าง ๆ นิยามเชิงทฤษฎีกับการพัฒนาตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการกับการพัฒนาตัวบ่งชี้ การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับระดับประเทศและระดับภูมิภาค การนำเสนอตัวบ่งชี้ การใช้ตัวบ่งชี้ในการวางแผน การวิจัยและการจำแนก การพัฒนาตัวบ่งชี้ในอนาคต

Course codes : 69251861
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางการวัด

หัวข้อใหม่ ๆ ของการวัดทางวิทยาการปัญญา นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Course codes : 69255161
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินผลโครงการ

ความรู้เกี่ยวกับการประเมินโครงการ การวิจัยเชิงประเมิน หลักการประเมินโครงการ วิธีการประเมินโครงการแบบต่าง ๆ แนวปฏิบัติในการวางแผนการประเมิน แนวปฏิบัติในการดำเนินการประเมินและการใช้ผลการประเมิน แนวโน้มการประเมินโครงการในอนาคต

Course codes : 69255261
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินบุคลากร

ความเป็นมาของการประเมินบุคลากร ข้อบังคับและการประยุกต์ คำอธิบายลักษณะงาน ลักษณะเฉพาะของตำแหน่ง และการกำหนดเป้าหมาย การฝึกสังเกตการทำงานและการรวบรวมข้อมูล ทักษะการสัมภาษณ์และการประเมินการสัมภาษณ์ การประเมินหัวหน้าหน่วยงานและ รองหัวหน้าหน่วยงาน ข้อบังคับกับการดูแลรักษาเงินทุน การประเมินกับการควบคุมคุณภาพ

Course codes : 69255361
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางการประเมินผล

หัวข้อใหม่ ๆ ของการประเมิน นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Course codes : 69271161
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการวัดขั้นสูง

การทบทวนทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการอ้างอิงสรุป กฎของการวัดแนวใหม่ ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) แบบจำลอง IRT แบบทวิภาคและแบบหลายค่า การประมาณค่าความสามารถของบุคคล การให้คะแนนกับแบบจำลอง IRT ลักษณะของข้อสอบ การประมาณค่า และ การประเมินความเหมาะสมของแบบจำลอง IRT การประยุกต์ IRT (DIF, CAT, EQUATING) การนำ IRT ไปใช้ประเมินพัฒนาการและสติปัญญา บุคลิกภาพและเจตคติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ตาม IRT

Course codes : 69271261
Credit : 3(3-0-6)
การทดสอบทางจิตวิทยา

ความเป็นมาของการทดสอบทางจิตวิทยา แบบทดสอบสติปัญญาและผลสัมฤทธิ์เป็นรายบุคคล แบบทดสอบความสามารถเป็นกลุ่ม การทดสอบกับประชากรกลุ่มพิเศษ การทดสอบบุคลิกภาพ แบบสำรวจตนเอง การประเมิน การสังเกตและพฤติกรรม การประเมินทางจิตวิทยาระบบประสาท การประเมินทางอาชีพและอุตสาหกรรม ประเด็นทางกฎหมายและการทดสอบในอนาคต

Course codes : 69351161
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติสำหรับวิทยาการปัญญา

หลักการทางสถิติ การแจกแจงปกติและคะแนนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว การถดถอย และการพยากรณ์ การสุ่มและการประมาณช่วงการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย สถิติสำหรับตัวแปรตามแบบจำแนกประเภท การทดสอบเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบพหุและการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองและสามองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 69351261
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการสหสัมพันธ์และการถดถอย

แนวความคิดเกี่ยวกับสหสัมพันธ์ ความสัมพันธ์บางส่วน สหสัมพันธ์พหุนามและสมการถดถอยพหุนาม ความเป็นสาเหตุและการควบคุมการทดลอง สถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้กับการถดถอย การถดถอยที่ใช้กับการพยากรณ์ การวิเคราะห์เส้นทางและการออกแบบลำดับชั้น ตัวแปรพหุระดับ การทดสอบความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เส้นตรง การออกแบบการวัดปฏิสัมพันธ์ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การถดถอยโลจิสติก และโมเดลล็อกลิเนียร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 693513
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภท

แบบจำลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง แบบจำลองโลจิทและโปรบิทสำหรับข้อมูลทวิภาค แบบจำลอง ล็อกลิเนียร์สำหรับตารางการณ์จร แบบจำลองสถิติต่างๆ สำหรับข้อมูลจัดประเภท แบบจำลองสำหรับตัวแปรตามจัดอันดับ แบบจำลองสำหรับตัวแปรไม่จัดอันดับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภท

Course codes : 69351461
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติตัวแปรพหุนาม

หลักการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรพหุนาม การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์การถดถอยพหุนาม การวิเคราะห์การจำแนกพหุนาม การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคัล การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์การจัดกลุ่มพหุนาม การวิเคราะห์เส้นทาง และการวิเคราะห์มาตรพหุมิติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรพหุนาม

Course codes : 69351561
Credit : 3(3-0-6)
โมเดลสมการโครงสร้าง

หลักการของโมเดลสมการโครงสร้าง โมเดลลิสเรลและวิธีการเขียนคำสั่งโปรแกรมลิสเรล การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์อิทธิพลแบบมีตัวแปรแฝง การวิเคราะห์กลุ่มพหุ การวิเคราะห์พหุระดับ การวิเคราะห์โค้งพัฒนาการ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 69351661
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางสถิติสำหรับการวิจัย

หัวข้อใหม่ ๆ ทางสถิติสำหรับการวิจัยทางวิทยาการปัญญา นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Course codes : 69451161
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย

ระบบสารสนเทศ แหล่งและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสำนักงานอัตโนมัติ และเทคโนโลยีการพิมพ์) เน้นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อีเมล์ อินเทอร์เน็ต การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แก้ปัญหาวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับปัญหาวิจัย กฎหมายเกี่ยวกับสารสนเทศ จริยธรรมนักสารสนเทศ

Course codes : 69451261
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม วิธีการทางคอมพิวเตอร์ การเขียนผังงานการเขียนโปรแกรม เน้นการเขียนภาษาโปรแกรม โครงสร้างข้อมูล แฟ้มข้อมูล การป้อนข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการแสดงผล

Course codes : 69451361
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการปัญญา

หลักการและแนวคิดในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดี โปรแกรมแบบโครงสร้าง รูปแบบของฐานข้อมูลทางการวิจัย วิธีการสร้างโปรแกรมและภาษาโปรแกรมการทดสอบและการตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมทางด้านวิทยาการปัญญา

Course codes : 69451461
Credit : 3(3-0-6)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ผลการวัด

ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (BILOG, MULTILOG, TESTFACTS, PARSCALE) การออกแบบระบบโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ผลการวัด การป้อนข้อมูลและการตรวจสอบ การเรียกใช้โปรแกรม และการตีความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 69451561
Credit : 3(3-0-6)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ

ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (SPSS, SAS, MINITAB, SYSTAT) การออกแบบระบบโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ การป้อนข้อมูลและการตรวจสอบ การเรียกใช้โปรแกรม และการตีความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 69451661
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิธีการคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย

หัวข้อใหม่ๆ ของวิธีการทางคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Course codes : 69471161
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบฐานข้อมูลสำหรับวิทยาการปัญญา

หลักการและแนวคิดของระบบแฟ้มข้อมูลและระบบฐานข้อมูล จุดเด่นและจุดอ่อนของระบบแฟ้มข้อมูลและระบบฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ ของแบบจำลองข้อมูล (แบบจำลองเครือข่าย แบบจำลองเชิงลำดับ แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ และแบบจำลองเชิงวัตถุ) เน้นศึกษาแบบจำลองเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาสำหรับการสร้างและการเข้าถึงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล และการจัดทำโครงงานการพัฒนาฐานข้อมูลทางวิทยาการทางปัญญา

Course codes : 69551161
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาการปัญญาเบื้องต้น

การศึกษาการทำงานของจิตและเชาว์ปัญญาจากมุมมองสหวิทยาการ ด้านความคิด การเรียนรู้ และการจัดระบบทางจิต ซึ่งอาศัยแง่มุมของศาสตร์ การศึกษา ภาษาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปัญญาประดิษฐ์) ประสาทวิทยาศาสตร์ และมานุษยวิทยา ตลอดจนศึกษากระบวนการทางปัญญา คือ การรับรู้ การจำ การคิด และ การกระทำ

Course codes : 69551261
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาและมานุษยวิทยาเพื่อการพัฒนาทางปัญญา

วิวัฒนาการความคิดเชิงปรัชญา ความเชื่อในเรื่องมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกาย ความเชื่อและประสบการณ์ บ่อเกิดความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ความรู้กับความจริง ค่านิยมและจริยธรรม กลไกการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม วิธีการทางมานุษยวิทยา การปรับตัวต่อวัฒนธรรมและการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การประยุกต์ความรู้ทางปรัชญาและมานุษยวิทยากับการพัฒนาทางปัญญา

Course codes : 69551361
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาระบบประสาท

ความเป็นมาของจิตวิทยาระบบประสาท การบูรณาการทฤษฎีที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของสมอง วิธีการต่าง ๆ ในการตรวจสอบการทำงานของสมอง เซลนิวรอน การสื่อสารภายในนิวรอน การสื่อสารระหว่างนิวรอน การเกิดนิวรอนใหม่ การประมวลผลภาพและภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างความจำ ความตั้งใจ และการกระทำ จิตวิทยาระบบประสาทของการประมวลผลอารมณ์

Course codes : 69551461
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคการสร้างภาพสมอง

หลักการและวิธีการสร้างภาพสมอง การสร้างภาพทางการทำงานของสมอง ทบทวนการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมองและการเขียนรายงาน ประสาทกายวิภาคศาสตร์สัมพันธ์ การประยุกต์ทางประสาทวิทยา เทคนิคการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง ระบบไบโอแพคและนิวโรสแกน

Course codes : 69571261
Credit : 3(3-0-6)
หลักการและทฤษฎีทางวิทยาการปัญญาขั้นสูง

ทฤษฎีพื้นฐานและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับวิทยาการปัญญา ประเด็นปัญหาสำคัญด้านกระบวนการทางปัญญา การรับรู้ ภาพลักษณ์ ความจำ การคิด การตัดสินใจและการพัฒนา โดยพิจารณาจากหลากหลายมุมมองร่วมกัน (มุมมองด้านปรัชญา จิตวิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการระบบประสาท ภาษาศาสตร์ และมานุษยวิทยา) ลักษณะธรรมชาติ การประยุกต์และข้อจำกัดของโมเดลทางจิตเชิงการคำนวณ

Course codes : 69571361
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาการระบบประสาทกับจิตวิทยาการเรียนรู้

ระบบประสาทและการทำงานของสมอง ใยประสาทกับการรู้สึก การทำงานของใยประสาทในการเรียนรู้ การทำงานของสมองที่แสดงถึงความสามารถทางปัญญาด้านการรับรู้ ความสามารถทางภาษา ความจำ การคิด การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ ความเชื่อมโยงระหว่างระบบทางประสาทที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ การอภิปรายเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับการเรียนรู้ การทำหน้าที่บกพร่องของสมองกับพฤติกรรม

Course codes : 69571461
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิธีวิทยาการปัญญาสำหรับการวิจัย

หัวข้อใหม่ ๆ ของวิธีการทางวิทยาการปัญญาสำหรับการวิจัย นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Course codes : 69571561
Credit : 3(3-0-6)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการปัญญา

ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (Opensesame, STIM2, EEGLAB, ERPLAB, MATLAB, & Curry7) การออกแบบระบบโปรแกรมเพื่อวิทยาการปัญญา การป้อนข้อมูลและการตรวจสอบ การเรียกใช้โปรแกรม การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 69571661
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานการวัดและเครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์

พื้นฐานการวัดและเครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์ พื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ เซนเซอร์ทรานสดิวเซอร์ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือวัดสัญญาณชีวการแพทย์ (สัญญาณไฟฟ้าสมอง สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ) ระบบการวัดสัญาณชีวการแพทย์ และความปลอดภัย พื้นฐานการใช้โปรแกรม MATLAB เพื่อประมวลสัญญาณชีวการแพทย์

Course codes : 69571761
Credit : 3(3-0-6)
จิตสรีรวิทยาของมนุษย์

หลักการทางจิตสรีรวิทยาของมนุษย์ พื้นฐานสรีรวิทยาของมนุษย์ ระบบประสาทอัตโนวัติ การตรวจวัดทางจิตสรีรวิทยา (การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าผิวหนัง การตรวจวัดสัญญาณชีพ การตรวจจับรูม่านตา เป็นต้น) การประยุกต์ทางด้านสุขภาพ สังคม คลินิก และจิตวิทยาทางปัญญา

Course codes : 69571861
Credit : 3(3-0-6)
ศาสตร์การมองเห็น

พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาการมองเห็น กลไกประสาทการมองเห็น การรับสัมผัสและการรับรู้ภาพ การมองเห็นสี การรู้จำวัตถุและใบหน้าคน การรับรู้เคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวของลูกตา การอ่าน การตรวจวัดสายตา พัฒนาการการมองเห็น ความผิดปกติด้านการมองเห็น ประสาทวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณของการมองเห็น ความสัมพันธ์ระหว่างการมองเห็นกับกระบวนการปัญญา (ความใส่ใจ ความจำ การตัดสินใจ การตอบสนองต่อสิ่งเร้า)

Course codes : 69571961
Credit : 3(3-0-6)
หลักชีววิทยาการปัญญาเบื้องต้น

หลักการรู้คิดในมนุษย์ การรับรู้ การจำ การเรียนรู้ การประเมิน การตัดสินใจ การวางแผน การรู้คิดที่สอดคล้องกับสภาวะการณ์ กลไกของกระบวนการปัญญาและความแตกต่างที่พบในสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท คุณสมบัติของเซลล์ประสาทและเซลล์อื่น ๆ ในสภาวะกระตุ้นในระดับโครงสร้าง การส่งผ่านไซแนป เคมีเซลล์ประสาท การพัฒนาระบบประสาท การเชื่อมโยงข้อมูลในระบบพื้นฐาน และระบบภาพ

Course codes : 69572061
Credit : 3(3-0-6)
หลักอณูชีววิทยาการปัญญาขั้นสูง

กลไกทางชีววิทยากับกระบวนการปัญญาที่นำไปสู่พฤติกรรมที่ซับซ้อน การทำงานระดับเซลล์และโมเลกุลของกระบวนการรู้คิดทั้งในสภาวะปกติและพยาธิสภาพ กระบวนการส่งสัญญาณประสาทผ่านไซแนป กระบวนการเหนี่ยวนำการเกิดและการรักษาเสถียรภาพของ synaptic plasticity ประสาทวิทยาในระดับเซลล์และโมเลกุล เซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ในสภาวะกระตุ้น ไอออนแชนแนล รีเซปเตอร์ ตัวรับสัณญาณ การส่งผ่านไซแนป การกำหนดชนิดของเซลล์ การส่งสัญญาณประสาทโดยอาศัย neurotrophin การอยู่รอดของเซลล์ และการทำงานของเซลล์ในการพัฒนาสภาพความยืดหยุ่นในการปรับตัวและความคงตัวของเซลล์ประสาท

Course codes : 69572161
Credit : 3(3-0-6)
หลักสรีรวิทยาไฟฟ้าเบื้องต้น

เทคนิคทางประสาทชีววิทยา หลักสรีรวิทยาไฟฟ้า เทคนิคทางชีววิทยาที่ใช้แสงในการควบคุมเซลล์ เทคโนโลยีทางประสาทชีววิทยา กลไกการสื่อสารของระบบประสาทในระดับเซลล์และโมเลกุล ความสัมพันธ์ระหว่าง ion channel และ การส่งสัณญาณผ่านไซแนป กลไกในระดับเซลล์และโมเลกุลของการสื่อสารของเซลล์ประสาท โดยศึกษาทางสรีรวิทยา เช่น การเรียนรู้และความจำ และหลักการในการพัฒนาเครือข่ายประสาทเทียมในระดับไซแนปและระดับเซลล์

3 วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 69178361
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1

หลักการสังเคราะห์งานวิจัย การพัฒนาหัวข้อปัญหาวิจัยจากผลการสังเคราะห์งานวิจัย การค้นหาและการประเมินวรรณกรรมที่สนับสนุนปัญหาวิจัย การบรรยายผลการวิเคราะห์ทางสถิติและการเชื่อมโยงกับปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของผลการวิจัย และการเขียนผลการวิจัย หลักการเขียนเชิงวิชาชีพ (บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ และบทความวิจัย) การวางแผนและการเขียนบทความ การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับเขียนบทความ การเขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Course codes : 69178461
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2

การกำหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยสำหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ การทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ขั้นตอนการวิจัยสำหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ การอภิปรายถกเถียงเรื่องความเหมาะสมของแบบวิจัยที่เลือกใช้อย่างละเอียดลึกซึ้ง และการเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 69178561
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3

ความถูกต้องของเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ การนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ต่อที่ประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาเป็นดุษฎีนิพนธ์

4 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 69199861
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การทำดุษฎีนิพนธ์ การวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่