ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) (วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ ณกร อินทร์พยุง *
รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ *
อาจารย์ พอพันธ์ วัชจิตพันธ์ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 91650161
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

ส่วนประกอบของการวิจัย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย ขั้นตอนการดำเนินการของการวิจัย การกำหนดประเด็นปัญหาและขอบเขตของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การวางแผนการวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล การเขียนรายงานการวิจัย

รหัสวิชา : 91655161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Supply Chain Management)

แนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน บทบาทของกลยุทธ์ด้านการจัดการโซ่อุปทานและกลยุทธ์ทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ในการจัดการอุปสงค์และอุปทาน การไหลเวียนของพัสดุและสต็อก คลังสินค้าและการกระจายสินค้าตลอดจนทำเลที่ตั้ง การวางแผนและกระจายสินค้า กลยุทธ์การจัดส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการโซ่อุปทาน การจัดการองค์กรและวางแผนสำหรับโซ่อุปทาน โลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับสากล แนวโน้มเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน

รหัสวิชา : 91655261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดหา (Strategic Procurement)

บทบาทโครงสร้างและองค์ประกอบของการจัดหา ตลาดขายสินค้า การจัดหาจากทั่วโลกและการจัดหาจากแหล่งภายนอก การแข่งขันในตลาดและกลไกการประมูลที่มีประสิทธิภาพ การควบคุมและการลดค่าใช้จ่ายของการจัดหา ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ ระดับการบริการ และกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

รหัสวิชา : 91655361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า (Warehousing and Distribution Management)

การเลือกตำแหน่งที่ตั้งคลังสินค้าที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรภายในคลังสินค้า การวิเคราะห์การไหลเวียนของสินค้า การวิเคราะห์ระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม การออกแบบระบบและการเลือกใช้อุปกรณ์ขนย้ายสินค้า การสร้างแบบจำลองสถานการณ์ การประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน กลยุทธ์การกระจายสินค้า

รหัสวิชา : 91655461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการขนส่ง (Transport Management)

ระบบการขนส่งประเภทต่าง ๆ การบริหารและการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า กลยุทธ์การวางแผนการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้า การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการบริหารระบบการขนส่ง การวางแผนการจัดตารางเวลาและการกำหนดเส้นทางในการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ นโยบายในการขนส่งระหว่างประเทศ กลไกของการกำหนดราคาค่าขนส่ง ต้นทุนการขนส่งและการบริการ การนำเทคโนโลยีด้านข้อมูลสารสนเทศมาประยุกต์ในการขนส่ง

รหัสวิชา : 91669161
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา (Seminar)

การรายงานและอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางวิชาการ การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมอภิปราย

2 หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 91651161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายและธุรกิจการขนส่ง (Transport Business and Law)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและระบบการประกันภัยของการขนส่งหลายรูปแบบ เอกสารและสัญญาที่ใช้ในการขนส่งได้แก่ การขนส่งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการการขนส่ง การวิเคราะห์และคำนวณการชดเชยค่าเสียหาย กฎข้อบังคับและสนธิสัญญาในการขนส่งหลายรูปแบบระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 91652161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Economics)

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ของการขนส่งหลายรูปแบบ ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางบก และการขนส่งทางน้ำ การจัดการอุปสงค์และอุปทาน แนวคิดของการกำหนดราคาและการลงทุน การวิเคราะห์ทางด้านการเงินและการตลาด การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการการขนส่งหลายรูปแบบ กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 91653161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Quantitative Analysis for Logistics and Supply Chain Management)

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงถดถอยอนุกรมเวลา การจัดการปัญหาการขนส่ง ทฤษฎีการควบคุมการไหลของสินค้าด้วยต้นทุนที่ประหยัด แบบจำลองการตัดสินใจเลือกรูปแบบของการขนส่ง ทฤษฎีการจัดตารางเวลาและขบวนพาหนะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการขนส่ง กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 91661261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประกันภัยในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ (Industrial and Commercial Insurance)

หลักการสำคัญของการประกันภัย การวิเคราะห์รายละเอียดของความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยฉบับต่างๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ทั้งระบบ ทั้งการประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยความรับผิด รวมทั้งการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และการประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 91663261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสังเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Data Analytics)

บทบาทและความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจต่อความสำเร็จในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ หลักการของเทคนิคเบื้องต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ การแก้ปัญหาและการจัดการทางธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงบรรยาย การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ การวิเคราะห์เชิงอภิปราย การประยุกต์เทคนิคเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจในการจัดการและตัดสินใจทางธุรกิจ

รหัสวิชา : 91664161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (Global Logistics Management)

บทบาทความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง การควบคุมขั้นตอนการนำเข้าและการส่งออกสินค้า ระบบเอกสารและเทอมของการดำเนินการธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการจัดการและการบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 91664261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการขนส่งทางอากาศ (Air Transport Management)

ลักษณะและประเภทของท่าอากาศยาน วางแผนและการจัดการความจุของท่าอากาศยาน ระบบสายการบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การดำเนินงานและการปฏิบัติการท่าอากาศยานและสายการบิน การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ การวางแผนยุทธ์ศาสตร์การขนส่งทางอากาศและระบบโลจิสติกส์ของท่าอากาศยาน

รหัสวิชา : 91664361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการขนส่งทางเรือ (Shipping Management)

การปฏิบัติการและการจัดการการขนส่งสินค้าทางเรือ กลไกทางการตลาดและเศรษฐศาสตร์ของชิปปิ้ง การพยากรณ์และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการจัดการทางด้านชิปปิ้ง การกำหนดราคาค่าระวางและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าระวาง การวิเคราะห์ด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยง สัญญาการเช่าเรือและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางเรือ

รหัสวิชา : 91664461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Information Technology for Logistics and Supply Chain)

การจัดการระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลและการนำไปใช้จัดการเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง เทคนิคการจัดการและการใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์ ระบบที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจและระบบสารสนเทศที่ใช้ในระดับผู้บริหารและการนำมาใช้งานในระบบโลจิสติกส์ การจำลองและแบบจำลองที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และการประยุกต์ มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคำนวณและการสับเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กโทรนิกส์ การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อองค์การที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

รหัสวิชา : 91665161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงานสำหรับวิศวกรรมโซ่อุปทาน (Supply Chain Engineering Operations Research)

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องของการสร้างและใช้แบบจำลองวิจัยดำเนินงาน แบบจำลองเชิงเส้น แบบจำลองแถวคอย แบบจำลองสถานการณ์ และแบบจำลองตัดสินใจต่าง ๆ การประยุกต์แบบจำลองทางวิจัยดำเนินงานในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้าน โลจิสติกส์

รหัสวิชา : 91665261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบโครงข่ายโซ่อุปทาน (Supply Chain Network Design)

องค์ประกอบพื้นฐานและความสัมพันธ์ของโซ่อุปทาน ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการกระจายสินค้า ตำแหน่งที่ตั้งของโรงงานผลิต คลังสินค้า และลูกค้า การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในการออกแบบโครงข่ายโซ่อุปทาน การเลือกตำแหน่งที่ตั้งโรงงานผลิตและคลังสินค้าที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 91665361
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การแก้ปัญหาโลจิสติกส์ด้วยการเขียนโปรแกรมในเอ็กเซล (Solving Logistics Problems with Excel VBA)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วย VBA Excel โครงสร้างชุดคำสั่ง VBA การเขียนโปรแกรม VBA ตัวอย่างกรณีศึกษาการเขียนโปรแกรม VBA การใช้ VBA Excel แก้ปัญหาโลจิสติกส์ การจัดเส้นทางรถขนส่งสินค้า การหาคำตอบของปัญหาการตัดสินใจด้วยวิธีฮิวริสติกส์ และการเขียนโปรแกรมการจัดลำดับงาน

รหัสวิชา : 91665461
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจำลองสถานการณ์ในโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Simulation in Supply Chain and Logistics)

ความรู้ความเข้าใจเรื่องของแนวคิดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบบจำลองสถานการณ์ องค์ประกอบของแบบจำลองสถานการณ์ การใช้โปรแกรมประยุกต์ MATLAB: SimEvents ในการจำลองและวิเคราะห์ระบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การปฏิบัติการคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง

รหัสวิชา : 91665561
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
วิทยาศาสตร์ข้อมูลในโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Data science in Supply Chain and Logistics)

การวิเคราะห์ข้อมูลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับการใช้ภาษา R การประยุกต์ภาษา R ร่วมกับระบบฐานข้อมูลสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ Hadoop การใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลแบบต่าง ๆ การจัดกลุ่มข้อมูล การจำแนกข้อมูล การจับคู่ข้อมูล และการลดขนาดข้อมูล

รหัสวิชา : 91665661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (Automation Systems in Industrial Applications)

บทบาทของสถาปัตยกรรมข้อมูลในฟังก์ชันโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทคโนโลยีที่ใช้ในการวางแผนและการจัดการโซ่อุปทาน ฟังก์ชันทั่วไปของระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมระบบควบคุม ประเภทของอุปกรณ์เซ็นต์เซอร์ที่นำมาประยุกต์ หุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 91666161
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
หัวข้อเลือกสรรด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1 (Selected Topics in Logistics and Supply Chain Management I)

หัวข้อพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รหัสวิชา : 91666261
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
หัวข้อเลือกสรรด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2 (Selected Topics in Logistics and Supply Chain Management II)

หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีล่าสุดและแนวโน้มในอนาคตที่มีบทบาทต่อการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 91669961
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 91650161
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

ส่วนประกอบของการวิจัย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย ขั้นตอนการดำเนินการของการวิจัย การกำหนดประเด็นปัญหาและขอบเขตของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การวางแผนการวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล การเขียนรายงานการวิจัย

รหัสวิชา : 91655161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Supply Chain Management)

แนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน บทบาทของกลยุทธ์ด้านการจัดการโซ่อุปทานและกลยุทธ์ทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ในการจัดการอุปสงค์และอุปทาน การไหลเวียนของพัสดุและสต็อก คลังสินค้าและการกระจายสินค้าตลอดจนทำเลที่ตั้ง การวางแผนและกระจายสินค้า กลยุทธ์การจัดส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการโซ่อุปทาน การจัดการองค์กรและวางแผนสำหรับโซ่อุปทาน โลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับสากล แนวโน้มเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน

รหัสวิชา : 91655261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การจัดหา (Strategic Procurement)

บทบาทโครงสร้างและองค์ประกอบของการจัดหา ตลาดขายสินค้า การจัดหาจากทั่วโลกและการจัดหาจากแหล่งภายนอก การแข่งขันในตลาดและกลไกการประมูลที่มีประสิทธิภาพ การควบคุมและการลดค่าใช้จ่ายของการจัดหา ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ ระดับการบริการ และกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

รหัสวิชา : 91655361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า (Warehousing and Distribution Management)

การเลือกตำแหน่งที่ตั้งคลังสินค้าที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรภายในคลังสินค้า การวิเคราะห์การไหลเวียนของสินค้า การวิเคราะห์ระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม การออกแบบระบบและการเลือกใช้อุปกรณ์ขนย้ายสินค้า การสร้างแบบจำลองสถานการณ์ การประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน กลยุทธ์การกระจายสินค้า

รหัสวิชา : 91655461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการขนส่ง (Transport Management)

ระบบการขนส่งประเภทต่าง ๆ การบริหารและการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า กลยุทธ์การวางแผนการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้า การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการบริหารระบบการขนส่ง การวางแผนการจัดตารางเวลาและการกำหนดเส้นทางในการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ นโยบายในการขนส่งระหว่างประเทศ กลไกของการกำหนดราคาค่าขนส่ง ต้นทุนการขนส่งและการบริการ การนำเทคโนโลยีด้านข้อมูลสารสนเทศมาประยุกต์ในการขนส่ง

รหัสวิชา : 91669161
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา (Seminar)

การรายงานและอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางวิชาการ การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมอภิปราย

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 91651161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายและธุรกิจการขนส่ง (Transport Business and Law)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและระบบการประกันภัยของการขนส่งหลายรูปแบบ เอกสารและสัญญาที่ใช้ในการขนส่งได้แก่ การขนส่งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการการขนส่ง การวิเคราะห์และคำนวณการชดเชยค่าเสียหาย กฎข้อบังคับและสนธิสัญญาในการขนส่งหลายรูปแบบระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 91652161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Economics)

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ของการขนส่งหลายรูปแบบ ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางบก และการขนส่งทางน้ำ การจัดการอุปสงค์และอุปทาน แนวคิดของการกำหนดราคาและการลงทุน การวิเคราะห์ทางด้านการเงินและการตลาด การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการการขนส่งหลายรูปแบบ กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 91653161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Quantitative Analysis for Logistics and Supply Chain Management)

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงถดถอยอนุกรมเวลา การจัดการปัญหาการขนส่ง ทฤษฎีการควบคุมการไหลของสินค้าด้วยต้นทุนที่ประหยัด แบบจำลองการตัดสินใจเลือกรูปแบบของการขนส่ง ทฤษฎีการจัดตารางเวลาและขบวนพาหนะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการขนส่ง กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 91661261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประกันภัยในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ (Industrial and Commercial Insurance)

หลักการสำคัญของการประกันภัย การวิเคราะห์รายละเอียดของความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยฉบับต่างๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ทั้งระบบ ทั้งการประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยความรับผิด รวมทั้งการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และการประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 91663261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสังเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Data Analytics)

บทบาทและความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจต่อความสำเร็จในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ หลักการของเทคนิคเบื้องต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ การแก้ปัญหาและการจัดการทางธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงบรรยาย การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ การวิเคราะห์เชิงอภิปราย การประยุกต์เทคนิคเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจในการจัดการและตัดสินใจทางธุรกิจ

รหัสวิชา : 91664161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (Global Logistics Management)

บทบาทความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง การควบคุมขั้นตอนการนำเข้าและการส่งออกสินค้า ระบบเอกสารและเทอมของการดำเนินการธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการจัดการและการบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 91664261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการขนส่งทางอากาศ (Air Transport Management)

ลักษณะและประเภทของท่าอากาศยาน วางแผนและการจัดการความจุของท่าอากาศยาน ระบบสายการบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การดำเนินงานและการปฏิบัติการท่าอากาศยานและสายการบิน การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ การวางแผนยุทธ์ศาสตร์การขนส่งทางอากาศและระบบโลจิสติกส์ของท่าอากาศยาน

รหัสวิชา : 91664361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการขนส่งทางเรือ (Shipping Management)

การปฏิบัติการและการจัดการการขนส่งสินค้าทางเรือ กลไกทางการตลาดและเศรษฐศาสตร์ของชิปปิ้ง การพยากรณ์และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการจัดการทางด้านชิปปิ้ง การกำหนดราคาค่าระวางและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าระวาง การวิเคราะห์ด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยง สัญญาการเช่าเรือและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางเรือ

รหัสวิชา : 91664461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Information Technology for Logistics and Supply Chain)

การจัดการระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลและการนำไปใช้จัดการเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง เทคนิคการจัดการและการใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์ ระบบที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจและระบบสารสนเทศที่ใช้ในระดับผู้บริหารและการนำมาใช้งานในระบบโลจิสติกส์ การจำลองและแบบจำลองที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และการประยุกต์ มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคำนวณและการสับเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กโทรนิกส์ การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อองค์การที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

รหัสวิชา : 91665161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงานสำหรับวิศวกรรมโซ่อุปทาน (Supply Chain Engineering Operations Research)

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องของการสร้างและใช้แบบจำลองวิจัยดำเนินงาน แบบจำลองเชิงเส้น แบบจำลองแถวคอย แบบจำลองสถานการณ์ และแบบจำลองตัดสินใจต่าง ๆ การประยุกต์แบบจำลองทางวิจัยดำเนินงานในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้าน โลจิสติกส์

รหัสวิชา : 91665261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบโครงข่ายโซ่อุปทาน (Supply Chain Network Design)

องค์ประกอบพื้นฐานและความสัมพันธ์ของโซ่อุปทาน ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการกระจายสินค้า ตำแหน่งที่ตั้งของโรงงานผลิต คลังสินค้า และลูกค้า การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในการออกแบบโครงข่ายโซ่อุปทาน การเลือกตำแหน่งที่ตั้งโรงงานผลิตและคลังสินค้าที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 91665361
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การแก้ปัญหาโลจิสติกส์ด้วยการเขียนโปรแกรมในเอ็กเซล (Solving Logistics Problems with Excel VBA)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วย VBA Excel โครงสร้างชุดคำสั่ง VBA การเขียนโปรแกรม VBA ตัวอย่างกรณีศึกษาการเขียนโปรแกรม VBA การใช้ VBA Excel แก้ปัญหาโลจิสติกส์ การจัดเส้นทางรถขนส่งสินค้า การหาคำตอบของปัญหาการตัดสินใจด้วยวิธีฮิวริสติกส์ และการเขียนโปรแกรมการจัดลำดับงาน

รหัสวิชา : 91665461
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจำลองสถานการณ์ในโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Simulation in Supply Chain and Logistics)

ความรู้ความเข้าใจเรื่องของแนวคิดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบบจำลองสถานการณ์ องค์ประกอบของแบบจำลองสถานการณ์ การใช้โปรแกรมประยุกต์ MATLAB: SimEvents ในการจำลองและวิเคราะห์ระบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การปฏิบัติการคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง

รหัสวิชา : 91665561
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
วิทยาศาสตร์ข้อมูลในโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Data science in Supply Chain and Logistics)

การวิเคราะห์ข้อมูลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับการใช้ภาษา R การประยุกต์ภาษา R ร่วมกับระบบฐานข้อมูลสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ Hadoop การใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลแบบต่าง ๆ การจัดกลุ่มข้อมูล การจำแนกข้อมูล การจับคู่ข้อมูล และการลดขนาดข้อมูล

รหัสวิชา : 91665661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (Automation Systems in Industrial Applications)

บทบาทของสถาปัตยกรรมข้อมูลในฟังก์ชันโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทคโนโลยีที่ใช้ในการวางแผนและการจัดการโซ่อุปทาน ฟังก์ชันทั่วไปของระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมระบบควบคุม ประเภทของอุปกรณ์เซ็นต์เซอร์ที่นำมาประยุกต์ หุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 91666161
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
หัวข้อเลือกสรรด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1 (Selected Topics in Logistics and Supply Chain Management I)

หัวข้อพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รหัสวิชา : 91666261
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
หัวข้อเลือกสรรด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2 (Selected Topics in Logistics and Supply Chain Management II)

หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีล่าสุดและแนวโน้มในอนาคตที่มีบทบาทต่อการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3 งานค้นคว้าอิสระ

รหัสวิชา : 91669861
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
การศึกษาอิสระ (Independent Study)

การศึกษาประเด็นปัญหาหรือหัวข้อที่น่าสนใจ โดยมีขอบข่ายเกี่ยวกับการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา