ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธรุกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธรุกิจ (ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 132 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ชนาภา ตรีวรรณกุล *
อาจารย์ ชุติมา สถิตย์เสถียร *
อาจารย์ ธนนท์รัฐ นาคทั่ง *
อาจารย์ ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ *
อาจารย์ ภาวดี ศรีสังข์ *
อาจารย์ ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ *
อาจารย์ สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่นๆ

รหัสวิชา : 99930659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Pronunciation)

ระบบเสียงภาษาอังกฤษมาตรฐาน การออกเสียงที่ถูกต้อง การลงเสียงหนัก ในระดับคำ วลี และประโยค การใช้จังหวะและทำนองเสียง

รหัสวิชา : 99931259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมอาเซียนผ่านภาษาอังกฤษ (ASEAN Cultures through the English Language)

ความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ผ่านสื่อการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 99940959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 30910159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Marine Ecology and Ecotourism)

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

รหัสวิชา : 30910359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 59810259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
สุขภาพด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว (Travel Health)

โรคหรืออุบัติเหตุที่พบในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ การป้องกันโรคที่เกี่ยวข้อง การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง การปฐมพยาบาล ที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน การบูรณาการความรู้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่

รหัสวิชา : 68019359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีวิตและสุขภาพ (Life and Health)

การกำเนิดชีวิต โครงสร้างของร่างกาย ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ โรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อ อาหารปลอดภัยและอาหารเสริม นวัตกรรมทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพ การออกกำลังกาย การยศาสตร์ นวัตกรรมด้านความงาม การนวดเพื่อผ่อนคลาย การชะลอวัยในผู้สูงอายุ

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 79014159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มนุษย์กับยาและอาหาร (Drug and Food for Human Life)

ความรู้เรื่องยาเบื้องต้นเพื่อการบำบัดโรคพื้นฐานให้ตัวเองและคนรอบข้าง การเก็บรักษายา รายการยาที่ควรสำรองไว้ในบ้าน อันตรายของยาเสพติดให้โทษและการหลีกเลี่ยง อาการข้างเคียงของยา ยาที่มีข้อควรระวังเป็นพิเศษ ยาที่มีการใช้แบบเทคนิคพิเศษ ยาที่ไม่ควรกินร่วมกันกับยาหรืออาหารบางตัว การเตรียมยาเพื่อไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อาหารที่มีประโยชน์ทางยาและสุขภาพ อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ กฎหมายด้านอาหารและยาเบื้องต้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 83021759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พลังงานและสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Energy and Environment)

แหล่งกำเนิดของทรัพยากรพลังงานที่เกี่ยวกับพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมทางทะเลต่อการดำรงชีวิต ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเล พลังงานจากคลื่น พลังงานจากสาหร่าย ยุทธศาสตร์และ นโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 24110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 26327459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สิทธิมนุษยชนกับความเป็นธรรมในสังคม (Human Right and Social Fairness)

แนวคิด หลักการ และพัฒนาการของสิทธิมนุษยชนและสิทธิในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดในบริบทของสังคมไทย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ์ การป้องกันและการต่อต้านการค้ามนุษย์ และเสริมสร้างสิทธิของประชาชนทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และสังคม เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรม

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 41410159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ (Group Dynamics and Leadership)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม เทคนิควิธีการจัดกลุ่มการจัดการความขัดแย้งและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้

รหัสวิชา : 41420259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด (Emotion and Stress Management)

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

รหัสวิชา : 67110459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลเมืองไทยในโลกาภิวัตน์ (Thai Citizens in Globalization)

แนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตย รูปแบบประชาธิปไตย ระบบการเมืองและสถาบัน ทางการเมือง การเมืองการปกครองไทย ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัตน์ ความรู้ทั่วไปในทางกฎหมาย กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิและหน้าที่ในทางกฎหมายของพลเมือง ความรู้ทางการบริหารและภาวะผู้นำ ระบบราชการไทยในกระแสธรรมาภิบาล ระบบเศรษฐกิจไทยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารระดับโลก และคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพลเมือง

รหัสวิชา : 77037859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม (ASEAN Living Through Culture)

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 30311159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มหัศจรรย์โมเลกุล (Miracle of Molecules)

ความรู้เกี่ยวกับโมเลกุลของสารต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจและถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน พลาสติกและยาง เชื้อเพลิง และพลังงานทางเลือก ผลิตภัณฑ์นาโนเคมี รวมถึงความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30610659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ (Biodiversity and Conservation)

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

รหัสวิชา : 30815059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พลังงานเพื่อชีวิต (Energy for Life)

ความหมาย ประเภท แหล่งกำเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาและ แนวทางการแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 76110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พืชพรรณเพื่อชีวิต (Flora for Life)

พืชพรรณสำคัญจากทุกมุมโลก ถิ่นกำเนิด ลักษณะนิสัยการเจริญเติบโต การแพร่กระจายพันธุ์ การขยายพันธุ์ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์

รหัสวิชา : 87519659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters)

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย การเตือนภัย การเฝ้าระวังติดตาม ผลกระทบ การประเมินความเสียหาย การบรรเทาและการฟื้นฟู การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยแล้ง ไฟป่า น้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ การกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

รหัสวิชา : 17010159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (Thai Indigenous Knowledge)

แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำรงชีวิต วิธีความคิดชุมชน ประเพณีความเชื่อ คติ วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และการอนุรักษ์ สืบทอด การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

รหัสวิชา : 25010559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม (Humans and Civilization)

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

รหัสวิชา : 26510959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ (Integrated Humanities)

ความจริงและคุณค่าของชีวิต สิทธิและหน้าที่ ความรู้และการแสวงหาความรู้ การคิดวิพากษ์และการใช้เหตุผล คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

รหัสวิชา : 40430659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง (Contemplative Education for Self Development)

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

รหัสวิชา : 61010159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะกับชีวิต (Art and Life)

ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรมทางด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน

1.4.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

รหัสวิชา : 17010259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

การแสวงหาข้อมูลและความรู้ แนวคิดและทฤษฎี การพัฒนาทักษะการคิด อย่างสร้างสรรค์ เพื่อใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิต

รหัสวิชา : 26510359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด (Man and Thinking Skills)

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 40421259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking Skill Development)

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

รหัสวิชา : 42310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา (Systems Thinking and Problem Analysis)

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.4.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 30110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Contemporary Scientific Innovation)

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสวิชา : 30210159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก (Contemporary Mathematics)

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม (Logical Thinking and Problem Solving for Innovation)

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (Information Skills in Knowledge-Based Society)

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา : 79018159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สารสนเทศทางสุขภาพในชีวิตประจำวัน (Health care related informatics in daily life)

การสืบค้นหาข้อมูลใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในชีวิตประจำวันด้านการใช้ยา และด้านการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพบุคคลในระดับครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

รหัสวิชา : 87519259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Geoinformatics in Daily Life)

สภาพอากาศและอุตุนิยมวิทยา การติดตามสถานการณ์ด้านการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากแผนที่ การรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเลือกทำเลที่ตั้ง การบริการเชิงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ การสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา : 28220161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ (General Knowledge on Business)

ลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต่างๆและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจซึ่งครอบคลุมถึงการจัดองค์การการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการบัญชีการเงินการตลาดการผลิตการนำเข้าการส่งออกการคำนวณทางธุรกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

รหัสวิชา : 28220261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการตลาด (Principles of Marketing)

ความหมายและความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดสมัยใหม่ หน้าที่ทางการตลาด องค์ประกอบของตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาด เป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด ความรับผิดชอบและจริยธรรมของนักการตลาด

รหัสวิชา : 28230361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์การ (Managemet and Organisation)

แนวคิดในหลักการจัดการธุรกิจ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ การบังคับบัญชา การจูงใจ การควบคุม การติดต่อสื่อสาร การสร้างทีมงาน การทำงานเป็นทีม จริยธรรมของผู้บริหารและปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจ

รหัสวิชา : 28230461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

หลักและวิธีการดำเนินงานด้านบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานการเสริมสร้างขวัญและสิ่งจูงใจการรับสมัครการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้งการพิจารณาความดีความชอบระเบียบวินัยเทคนิคการสัมภาษณ์หลักวิธีการคิดค่าจ้างค่าตอบแทนสวัสดิการบริการทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่พนักงาน

รหัสวิชา : 28240561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Management)

ความสัมพันธ์ของการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แนวโน้มการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตภัยคุกคามบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระบบรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์กฎระเบียบและกฎหมายต่างๆสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลยุทธ์ในการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในด้านการตลาดการเงินและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน

2.2 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 28212161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการอ่าน (Reading Techniques)

หลักการอ่านและการจับในความภาษาอังกฤษโดยเน้นความเข้าใจโครงสร้างและเดาคำศัพท์จากบริบทเพื่อให้สามารถเก็บใจความสำคัญและรายละเอียดของเรื่องที่อ่านรวมถึงกลวิธีการอ่านขั้นพื้นฐานเช่นการอ่านแบบScanning และSkimming การสรุปความการหาใจความหลักและใจความเสริมการหาความหมายแฝงจากบทความประเภทต่างๆและการตอบคำถามลักษณะต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้

รหัสวิชา : 28215161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Introduction to English Structure)

ชนิดและหน้าที่ของคำวลีอนุประโยคและโครงสร้างประโยคชนิดต่างๆในภาษาอังกฤษการใช้คำเชื่อมชนิดต่างๆที่เหมาะสมกับโครงสร้างประโยคแต่ละชนิดวิเคราะห์และฝึกเขียนประโยคทุกประเภทโดยใช้หลักโครงสร้างและไวยากรณ์ที่ถูกต้องโดยเน้นลักษณะการใช้เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 28221161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การฟัง - พูดภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพทางธุรกิจ (Effective Listening and Speaking in Business English)

ทักษะการฟังการพูดและการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงานเพื่อการเข้าสังคมในบริบทของมืออาชีพการเจรจาทางธุรกิจการรับรองลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆการพูดเกี่ยวกับบริษัทงานผลิตภัณฑ์บรรยากาศทางธุรกิจลูกค้าสัมพันธ์การขายสินค้าการติดต่อขอข้อมูลทางโทรศัพท์การร้องเรียนและการแก้ปัญหาในกรณีต่างๆโดยเน้นความคล่องในการใช้ภาษาและการเลือกใช้คำศัพท์และสำนวนเชิงธุรกิจที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์

รหัสวิชา : 28221261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารด้วยวาจา 1 (Oral Communication I)

การออกเสียงและการสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันเรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมการปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่กำหนดให้เพื่อสร้างความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 28221361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารด้วยวาจา 2 (Oral Communication II)

การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันและเพื่องานอาชีพการพูดและฟังในบริบทต่างๆเช่นการพูดและการฝึกพูดการนำเสนอสินค้าและบริการการสัมภาษณ์การรายงานปากเปล่าวิธีการอภิปรายกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ถึงประเด็นต่างๆในปัจจุบันที่มาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

รหัสวิชา : 28222261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านเชิงธุรกิจ (Business Reading)

การเรียนรู้กลวิธีที่ใช้ในการอ่านงานเขียนต่างๆโดยเฉพาะงานเขียนเชิงธุรกิจการวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการนำเสนอของผู้เขียน

รหัสวิชา : 28223161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียน 1 (Writing I)

การเขียนส่วนประกอบของประโยคและประเภทของอนุประโยค 3 แบบและวลีรวมทั้งรวบรวมข้อมูลและลำดับกระบวนการคิดฝึกเขียนประโยคชนิดต่างๆและฝึกการลดรูปอนุประโยคต่างๆฝึกเขียนประโยคใจความหลักประโยคสนับสนุนและประโยคสรุปจากนั้นฝึกเขียนในระดับย่อหน้าประเภทต่างๆโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เรียบเรียงเนื้อหาสมเหตุสมผล

รหัสวิชา : 28224161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการแปล (Principles of Translation)

หลักการกระบวนการและกลวิธีขั้นพื้นฐานในการแปลบทบาทของการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในการสื่อความหมายในระดับคำวลีประโยคย่อหน้าและข้อความของงานเขียนประเภทต่างๆตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในการแปลและแนวทางแก้ไข

รหัสวิชา : 28224261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลทางธุรกิจ (Business Translation)

การแปลงานเขียนด้านธุรกิจประเภทต่างๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยเน้นการแปลเอกสารต้นฉบับความถูกต้องการใช้คำสำนวนและโครงสร้างทางภาษาต่อการสื่อความหมาย

รหัสวิชา : 28225261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์สังคมในโลกธุรกิจ (Sociolinguistics in Business World)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมความหลากหลายของภาษาตัวตนและวัฒนธรรมที่แตกต่างในโลกธุรกิจ

รหัสวิชา : 28232361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านและการย่อความ (Reading and Summarizing)

การทำความเข้าใจและจับใจสำคัญของบทอ่านประเภทต่างๆการเขียนสรุปใจความสำคัญด้วยคำของตนเองได้

รหัสวิชา : 28232461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ทางธุรกิจ (Analytical and Critical Reading in Business)

การอ่านข้อความต่างๆเพื่อให้เข้าใจความสำคัญและรายละเอียดสำคัญจากบทอ่านพร้อมทั้งการวิเคราะห์วิจารณ์ความคิดและวิธีการเขียนและเนื้อหาจากบทอ่าน

รหัสวิชา : 28233261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียน 2 (Writing II)

การเขียนเรียงความประเภทต่างๆโดยเน้นกระบวนการเขียนเริ่มตั้งแต่การฝึกการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและจัดลำดับความคิดแล้วนำเสนอข้อเขียนในรูปแบบเรียงความฝึกเขียนเรียงความที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนมีรายละเอียดสนับสนุนเพียงพอและมีการเรียบเรียงเนื้อเรื่องอย่างสมเหตุสมผลฝึกการแก้ไขภาษาด้วยตนเอง

รหัสวิชา : 28233361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนเชิงธุรกิจ (Business Writing)

องค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนอีเมล์รายงานทางธุรกิจและจดหมายทางธุรกิจในรูปแบบ ต่างๆการเขียนบรรยายกราฟและสถิติการเขียนสรุปผลและข้อเสนอแนะและบทสรุปโดยมุ่งเน้นการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเนื้อหาที่กระชับและคำนึงถึงระดับความเป็นทางการเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 28236561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมเบื้องต้น (Introduction to Intercultural Experience)

หลักการสื่อสาร และประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมระหว่างบุคคลและองค์การทางธรุกิจ กลวิธีในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม องค์ประกอบของวัฒนธรรม คุณค่าทางวัฒนธรรม และผลกระทบต่อการสื่อสารทางธุรกิจ ความขัดแย้งและอุปสรรคทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 28237261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจและเจรจาต่อรอง (English for Business Meetings and Negotiation)

การสนทนาเพื่อใช้ในการติดต่อทางธุรกิจ ได้แก่ การประชุมทางธุรกิจ การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง โดยเน้นความคล่องในการใช้ภาษา และการเลือกใช้คำศัพท์และสำนวนที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ต่าง ๆ

รหัสวิชา : 28237361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ (English for Business Presentation)

การวางแผน การออกแบบ และการเตรียมการนำเสนอ การฝึกปฏิบัติ วิธีการนำเสนอข้อมูล และความคิดเห็นด้านธุรกิจต่าง ๆ ในรูปแบบของการรายงานปากเปล่า การวิเคราะห์ปัญหาการนำเสนอทางธุรกิจ ตรงตามจุดมุ่งหมาย กลุ่มเป้าหมาย และเนื้อหาที่จะนำเสนอ ตลอดจนการศึกษาเทคนิคในการเตรียม การเลือก การใช้และการประเมินผลสื่อการนำเสนอ

รหัสวิชา : 28248161
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ฝึกงาน (Professional Internship)

การนำความรู้และทักษะที่ได้ศึกษามาปฏิบัติงานจริงในองค์การทางธุรกิจ ปรับตัวเข้ากับองค์การ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน เสริมสร้างทักษะทางสังคม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง หรือ 8 สัปดาห์

รหัสวิชา : 28248261
หน่วยกิต : 6(0-18-6)
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

รหัสวิชา : 28249161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาอิสระ (Independent Study)

หัวข้อทางภาษาอังกฤษที่อยู่ในความสนใจ โดยการค้นคว้าจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงาน

2.3 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 28237161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม (English for Tourism and Hospitality Management)

การใช้ภาษา ศัพท์ และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม การให้บริการแก่ลูกค้า ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีการศึกษานอกสถานที่

รหัสวิชา : 28237461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบิน (English for Aviation Industry)

คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน การติดต่อสื่อสารในลักษณะงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน ตลอดจนรู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษานอกสถานที่

รหัสวิชา : 28237561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (English for International Trade)

การใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษากลางในบริบทของธุรกิจนานาชาติ เน้นการศึกษาถึงบทบาทของคำศัพท์ ภาษาพูด และภาษาเขียน ข้อเขียนประเภทต่างๆที่ใช้ในชุมชนทางธุรกิจนานาชา

รหัสวิชา : 28237661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ (English for Logistics Management)

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจโลจิสติกส์ เรียนรู้คำศัพท์และวลีที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสารในธุรกิจประเภทนี้

รหัสวิชา : 28237761
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้าและส่งออก (English for Importing and Exporting)

ศัพท์เทคนิค โครงสร้าง สำนวน และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ใช้กันเป็นปกติในการนำเข้าและส่งออกสินค้า การขนส่ง การตลาดระหว่างประเทศ ขั้นตอนการนำเข้า/ส่งออก

รหัสวิชา : 28237861
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับงานสำนักงาน (English for Office Personnel)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารงานสำหรับงานสำนักงาน สำหรับองค์การต่างๆ

รหัสวิชา : 28247161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ (English for Standardized Tests)

ลักษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และคำศัพท์ ข้อความที่ตัดตอนมาสำหรับอ่าน ลักษณะการสนทนา บทสนทนา และคำพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 28247261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อมวลชน (English for Mass Media)

การใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในสื่อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ข่าว เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต

รหัสวิชา : 28247361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพและการรักษาพยาบาล (English for Health and Medical care)

ทักษะภาษาอังกฤษด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน การใช้คำศัพท์ สำนวน รูปแบบการใช้ภาษา ในเชิงธุรกิจการดูแลสุขภาพ

รหัสวิชา : 28247461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (English for Gems and Jewelry Industry)

ศัพท์เทคนิค โครงสร้าง สำนวน และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในวงการอัญมณีและเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 28247561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร (English for Agro Industry)

ศัพท์เทคนิคโครงสร้างสำนวนและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในสาขาหรืออุตสาหกรรมเกษตร

รหัสวิชา : 28247661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษด้านกฎหมายธุรกิจ (English for Business Law)

คำศัพท์และสำนวนการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเอกสารกฎหมายธุรกิจกฎหมายและพระราชบัญญัติศุลกากรฝึกอ่านสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลฝึกเขียนเรียบเรียงและนำเสนอข้อมูลรวมทั้งการตีความหมายในการอ่านเอกสารเกี่ยวข้องกับธุรกิจและกฎหมายธุรกิจโดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางไวยากรณ์สื่อสารหลักความสัมพันธ์ทางด้านความหมายต่อเนื่องแบบต่างๆที่ผู้เขียนนำมาสื่อความหมายทางวิชาการด้านกฎหมายธุรกิจ

รหัสวิชา : 28248361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจ (Seminar in Business Related Topics)

ประเด็นปัญหาทางการสื่อสารในโลกปัจจุบันจากแหล่งข้อมูลทางธุรกิจเพื่อนำมาอภิปรายในชั้นเรียนโดยเน้นการค้นคว้าด้วยตนเองการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นรวมถึงการนำเสนอข้อมูลและความคิดเห็นในรูปของการรายงานปากเปล่า

รหัสวิชา : 28249261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางภาษาอังกฤษ (Selected Topics in English Language)

หัวข้อคัดสรรด้านภาษาอังกฤษที่เพิ่มความรู้สู่โลกใหม่