ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม) (นศ.ม. (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กังวาฬ ฟองแก้ว *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงยศ บัวเผื่อน *
รองศาสตราจารย์ สุกัญญา บูรณเดชาชัย *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตาภา สุขพลำ
อาจารย์ ธนิต โตอดิเทพย์
อาจารย์ วรธรรม พงษ์สีชมพู
อาจารย์ศักดินา บุญเปี่ยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 20651161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม (Concepts and Theories of Innovation in Political and Social Communication)

ความรู้และทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อสารทางการเมืองและสังคม องค์ประกอบ แบบจำลอง บทบาท หน้าที่ ประเภทและระดับของการสื่อสาร แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการสื่อสารในสังคม อิทธิพลของการสื่อสารที่มีต่อสังคมและการเมือง

รหัสวิชา : 20652161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การรณรงค์ทางการเมืองและสังคม (Political and Social Campaign)

การสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสาร 2 จังหวะ การรณรงค์ทางการเมืองและสังคม กระบวนการเลือกตั้ง ปัจจัยบริบทที่มีผลต่อการเลือกตั้ง กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และกรณีศึกษากิจกรรมทางการเมืองและสังคม

รหัสวิชา : 20655161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม (Research on Innovation in Political and Social Communication)

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การตั้งปัญหาการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานนำเสนอการวิจัย การประเมินคุณค่าของงานวิจัย ตลอดจนการนำข้อค้นพบจากการวิจัยไปสร้างองค์ความรู้และประยุกต์กับกระบวนการสื่อสารทางการเมืองและสังคมได้

รหัสวิชา : 20656161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารองค์กร (Corporate Communication)

แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมขององค์กร ปัญหา อุปสรรค การสร้างภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร กลยุทธ์การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการบริหาร การจัดการการสื่อสารขององค์กร

รหัสวิชา : 20665161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม (Seminar on Innovation in Political and Social Communication)

ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารในทางการเมืองและสังคม การสื่อสารทางการเมืองและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ การระดมความคิดเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 หมวดวิชาเลือก ให้เลือกไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 20652261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารมวลชนกับการเมือง (Mass Communication and Politics)

พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนไทยกับสถาบันทางการเมือง การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับสื่อมวลชน บทบาทของสื่อมวลชนในทางการเมือง สังคม การแสวงหาข่าวสารทางการเมืองของสื่อมวลชน การกำหนดวาระข่าวสารในสังคม การใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือสื่อสารขององค์กรทางการเมืองต่างๆ

รหัสวิชา : 20652361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การเมืองและสังคม (Political and Social Analysis)

การสื่อสารมวลชน การเมือง บทบาทของสื่อมวลชนในทางการเมือง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมและในวงการเมืองไทย โครงสร้างของสื่อมวลชนไทย การแสดงบทบาทของสื่อมวลชนในสถานการณ์ปัจจุบัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อเนื้อหาของสื่อมวลชนในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

รหัสวิชา : 20654261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคมในยุคหลอมรวมสื่อ (Innovation in Political and Social Communication in the Age of Media Convergence)

ความสำคัญ สภาพปัญหา แนวโน้มการนำแนวคิด แบบแผน เทคโนโลยีใหม่มา ประยุกต์ในการสื่อสารทางการเมืองและสังคมในยุคหลอมรวมสื่อ

รหัสวิชา : 20654361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

ปรัชญาของการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการทำวิจัยเชิงคุณภาพ การพัฒนา วัตถุประสงค์การวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การนำเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ และการอธิปรายผลการวิจัย

รหัสวิชา : 20655261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม (Applied Statistics for Innovation in Political and Social Communication Research)

สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย การแปลความหมายข้อมูล การสรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัย

รหัสวิชา : 20656261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สื่อสังคมออนไลน์ การเมือง และสังคม (Communication in Local Politics)

บทบาทการสื่อสารทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ชุมชน แนวคิดประชาสังคม เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์บทบาททางสังคม วัฒนธรรม ทัศนคติและพฤติกรรมของคนในท้องถิ่น การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองให้เหมาะสม

รหัสวิชา : 20656361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและสังคม (Management of Information Technology for Political and Social Communication)

การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารทางการเมืองและสังคม มุมมองเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารกับการเมืองและสังคม การเลือกใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลทางการเมืองและสังคม แนวคิดของกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงวิพากษ์ กลุ่มวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มสตรีศึกษา ผลกระทบของปัจจัยทางการเมืองและสังคมต่อการสื่อสาร และผลกระทบด้านเทคโนโลยีที่มีต่อกิจกรรมทางการเมืองและสังคม

รหัสวิชา : 20656461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำเพื่อการสื่อสาร (Personality and Leadership Development for Communication)

วาทวิทยาและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน การเสริมสร้างบุคลิกภาพและภาวะผู้นำผู้นำในการปรากฏตัวต่อสาธารณชน กลยุทธ์ในการสื่อสารความคิดและนำเสนอข้อมูลข่าวสารในที่สาธารณะ การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน บุคลิกภาพและกลยุทธ์การสื่อสารของผู้นำทางการเมืองและผู้มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ

รหัสวิชา : 20656561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารทางการเมืองท้องถิ่น (Communication in Local Politics)

บทบาทการสื่อสารทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ชุมชน แนวคิดประชาสังคม เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์บทบาททางสังคม วัฒนธรรม ทัศนคติและพฤติกรรมของคนในท้องถิ่น การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองให้เหมาะสม

รหัสวิชา : 20658161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมาย จริยธรรม และนวัตกรรมการสื่อสาร (Laws, Ethics and Communication Innovation)

สิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการสื่อสารด้านนวัตกรรม และจริยธรรมของสื่อมวลชน

รหัสวิชา : 20664161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เพศสภาวะกับการเมืองและสังคม (Gender and Politics and Society)

ประวัติศาสตร์ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับเพศภาวะ วัฒนธรรม ความเชื่อ การขัดเกลาทางสังคมในมิติเพศสภาวะ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศภาวะกับการเมืองและสังคม

รหัสวิชา : 20664261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมศึกษากับการเมืองและสังคม (Cultural Studies and Politics and Society)

ประวัติศาสตร์ และทฤษฎีของแนวคิดวัฒนธรรมศึกษาสำนักต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับการสื่อสารทางการเมืองและสังคม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมสมัยนิยม วัฒนธรรมขายขอบ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมข้ามแดนและโลกาภิวัตน์

รหัสวิชา : 20666161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารภาพลักษณ์ทางการเมือง (Political Image Management)

ภาพลักษณ์ ประเภทของภาพลักษณ์ คุณค่าของภาพลักษณ์ กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง ตราสินค้า การสื่อสารการตลาดทางการเมืองและสังคม การประชาสัมพันธ์ทางการเมือง

รหัสวิชา : 20666261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้งทางสังคม (Communication for Conflict Management in Society)

นิยาม องค์ประกอบ มุมมองของความขัดแย้ง สาเหตุการก่อตัวของความขัดแย้ง ประเภท ผลกระทบ ค่านิยม บทบาท วัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อความขัดแย้ง วิธีการจัดการความขัดแย้ง

รหัสวิชา : 20666361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารเพื่อการบริหารวิกฤต (Communication for Crisis Management)

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความอ่อนไหวต่อภาวะวิกฤต การจัดการทางการสื่อสารในด้านความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตรูปแบบต่างๆ ประเภทและคุณลักษณะของความเสี่ยง กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะวิกฤต

รหัสวิชา : 20666461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารกับการตลาดทางการเมือง (Communication and Political Marketing)

ความหมาย ความสำคัญของการสื่อสาร หลักการตลาดทางการเมือง การรณรงค์ทางการเมือง การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางการเมือง การสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายทางการเมือง การสำรวจความคิดเห็นทางการเมือง

รหัสวิชา : 20666561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการสื่อสารทางการเมืองและสังคม (Selected Topic on Political and Social Communication)

ประเด็นศึกษาเจาะลึกเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้ศึกษาและผู้สอน เป็นเนื้อหาที่ไม่ซ้ำซ้อนกับเนื้อหาในรายวิชาอื่น

รหัสวิชา : 20666661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารกับการพัฒนาประชาธิปไตย (Communication and Democracy Development)

การสื่อสาร หลักการ การปกครองระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาประชาธิปไตย สื่อมวลชนกับการพัฒนาประชาธิปไตย บทบาทของสื่อมวลชนไทยกับประชาธิปไตยในประเทศไทย

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 20669961
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การกําหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

4 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 20121159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Theories)

กำเนิด พัฒนาการของทฤษฎีสื่อสารมวลชน แนวคิดหลัก ข้อจำกัด อิทธิพลและการนำทฤษฎีอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม

รหัสวิชา : 20135159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์ (Research Methodology in Communication Arts)

กระบวนทัศน์การวิจัย กระบวนการในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ การเขียน โครงการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย และจริยธรรมในการวิจัย