ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม) (นศ.ม. (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กังวาฬ ฟองแก้ว * ปร.ด. (สังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2558)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงยศ บัวเผื่อน * ปร.ด.(สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553)
รองศาสตราจารย์ สุกัญญา บูรณเดชาชัย * ปร.ด. (สังคมวิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตาภา สุขพลำ นศ.ม. (วาทวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)
อาจารย์ ธนิต โตอดิเทพย์ ปร.ด. (ไทยศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2556)
อาจารย์ วรธรรม พงษ์สีชมพู ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556)
อาจารย์ศักดินา บุญเปี่ยม วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 20651161
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม

ความรู้และทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อสารทางการเมืองและสังคม องค์ประกอบ แบบจำลอง บทบาท หน้าที่ ประเภทและระดับของการสื่อสาร แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการสื่อสารในสังคม อิทธิพลของการสื่อสารที่มีต่อสังคมและการเมือง

Course codes : 20652161
Credit : 3(3-0-6)
การรณรงค์ทางการเมืองและสังคม

การสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสาร 2 จังหวะ การรณรงค์ทางการเมืองและสังคม กระบวนการเลือกตั้ง ปัจจัยบริบทที่มีผลต่อการเลือกตั้ง กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และกรณีศึกษากิจกรรมทางการเมืองและสังคม

Course codes : 20655161
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การตั้งปัญหาการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานนำเสนอการวิจัย การประเมินคุณค่าของงานวิจัย ตลอดจนการนำข้อค้นพบจากการวิจัยไปสร้างองค์ความรู้และประยุกต์กับกระบวนการสื่อสารทางการเมืองและสังคมได้

Course codes : 20656161
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารองค์กร

แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมขององค์กร ปัญหา อุปสรรค การสร้างภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร กลยุทธ์การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการบริหาร การจัดการการสื่อสารขององค์กร

Course codes : 20665161
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม

ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารในทางการเมืองและสังคม การสื่อสารทางการเมืองและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ การระดมความคิดเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 หมวดวิชาเลือก ให้เลือกไม่น้อยกว่า

Course codes : 20652261
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารมวลชนกับการเมือง

พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนไทยกับสถาบันทางการเมือง การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับสื่อมวลชน บทบาทของสื่อมวลชนในทางการเมือง สังคม การแสวงหาข่าวสารทางการเมืองของสื่อมวลชน การกำหนดวาระข่าวสารในสังคม การใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือสื่อสารขององค์กรทางการเมืองต่างๆ

Course codes : 20652361
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การเมืองและสังคม

การสื่อสารมวลชน การเมือง บทบาทของสื่อมวลชนในทางการเมือง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมและในวงการเมืองไทย โครงสร้างของสื่อมวลชนไทย การแสดงบทบาทของสื่อมวลชนในสถานการณ์ปัจจุบัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อเนื้อหาของสื่อมวลชนในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

Course codes : 20654261
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคมในยุคหลอมรวมสื่อ

ความสำคัญ สภาพปัญหา แนวโน้มการนำแนวคิด แบบแผน เทคโนโลยีใหม่มา ประยุกต์ในการสื่อสารทางการเมืองและสังคมในยุคหลอมรวมสื่อ

Course codes : 20654361
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพ

ปรัชญาของการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการทำวิจัยเชิงคุณภาพ การพัฒนา วัตถุประสงค์การวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การนำเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ และการอธิปรายผลการวิจัย

Course codes : 20655261
Credit : 3(3-0-6)
สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม

สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย การแปลความหมายข้อมูล การสรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัย

Course codes : 20656261
Credit : 3(3-0-6)
สื่อสังคมออนไลน์ การเมือง และสังคม

บทบาทการสื่อสารทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ชุมชน แนวคิดประชาสังคม เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์บทบาททางสังคม วัฒนธรรม ทัศนคติและพฤติกรรมของคนในท้องถิ่น การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองให้เหมาะสม

Course codes : 20656361
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและสังคม

การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารทางการเมืองและสังคม มุมมองเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารกับการเมืองและสังคม การเลือกใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลทางการเมืองและสังคม แนวคิดของกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงวิพากษ์ กลุ่มวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มสตรีศึกษา ผลกระทบของปัจจัยทางการเมืองและสังคมต่อการสื่อสาร และผลกระทบด้านเทคโนโลยีที่มีต่อกิจกรรมทางการเมืองและสังคม

Course codes : 20656461
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำเพื่อการสื่อสาร

วาทวิทยาและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน การเสริมสร้างบุคลิกภาพและภาวะผู้นำผู้นำในการปรากฏตัวต่อสาธารณชน กลยุทธ์ในการสื่อสารความคิดและนำเสนอข้อมูลข่าวสารในที่สาธารณะ การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน บุคลิกภาพและกลยุทธ์การสื่อสารของผู้นำทางการเมืองและผู้มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ

Course codes : 20656561
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารทางการเมืองท้องถิ่น

บทบาทการสื่อสารทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ชุมชน แนวคิดประชาสังคม เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์บทบาททางสังคม วัฒนธรรม ทัศนคติและพฤติกรรมของคนในท้องถิ่น การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองให้เหมาะสม

Course codes : 20658161
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมาย จริยธรรม และนวัตกรรมการสื่อสาร

สิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการสื่อสารด้านนวัตกรรม และจริยธรรมของสื่อมวลชน

Course codes : 20664161
Credit : 3(3-0-6)
เพศสภาวะกับการเมืองและสังคม

ประวัติศาสตร์ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับเพศภาวะ วัฒนธรรม ความเชื่อ การขัดเกลาทางสังคมในมิติเพศสภาวะ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศภาวะกับการเมืองและสังคม

Course codes : 20664261
Credit : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมศึกษากับการเมืองและสังคม

ประวัติศาสตร์ และทฤษฎีของแนวคิดวัฒนธรรมศึกษาสำนักต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับการสื่อสารทางการเมืองและสังคม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมสมัยนิยม วัฒนธรรมขายขอบ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมข้ามแดนและโลกาภิวัตน์

Course codes : 20666161
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารภาพลักษณ์ทางการเมือง

ภาพลักษณ์ ประเภทของภาพลักษณ์ คุณค่าของภาพลักษณ์ กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง ตราสินค้า การสื่อสารการตลาดทางการเมืองและสังคม การประชาสัมพันธ์ทางการเมือง

Course codes : 20666261
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้งทางสังคม

นิยาม องค์ประกอบ มุมมองของความขัดแย้ง สาเหตุการก่อตัวของความขัดแย้ง ประเภท ผลกระทบ ค่านิยม บทบาท วัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อความขัดแย้ง วิธีการจัดการความขัดแย้ง

Course codes : 20666361
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารเพื่อการบริหารวิกฤต

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความอ่อนไหวต่อภาวะวิกฤต การจัดการทางการสื่อสารในด้านความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตรูปแบบต่างๆ ประเภทและคุณลักษณะของความเสี่ยง กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะวิกฤต

Course codes : 20666461
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารกับการตลาดทางการเมือง

ความหมาย ความสำคัญของการสื่อสาร หลักการตลาดทางการเมือง การรณรงค์ทางการเมือง การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางการเมือง การสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายทางการเมือง การสำรวจความคิดเห็นทางการเมือง

Course codes : 20666561
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการสื่อสารทางการเมืองและสังคม

ประเด็นศึกษาเจาะลึกเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้ศึกษาและผู้สอน เป็นเนื้อหาที่ไม่ซ้ำซ้อนกับเนื้อหาในรายวิชาอื่น

Course codes : 20666661
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารกับการพัฒนาประชาธิปไตย

การสื่อสาร หลักการ การปกครองระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาประชาธิปไตย สื่อมวลชนกับการพัฒนาประชาธิปไตย บทบาทของสื่อมวลชนไทยกับประชาธิปไตยในประเทศไทย

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 20669961
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การกําหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

4 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

Course codes : 20121159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีสื่อสารมวลชน

กำเนิด พัฒนาการของทฤษฎีสื่อสารมวลชน แนวคิดหลัก ข้อจำกัด อิทธิพลและการนำทฤษฎีอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม

Course codes : 20135159
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์

กระบวนทัศน์การวิจัย กระบวนการในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ การเขียน โครงการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย และจริยธรรมในการวิจัย