ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) (ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา *
อาจารย์ภรณี สวัสดิ์-ชูโต *
อาจารย์ วทัญญู สุวรรณเศรษฐ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 หมวดวิชาเพื่อพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 44853561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา (English for Academic Purposes for Graduate Studies)

ส่วนประกอบของคำ โครงสร้างของประโยค กาลเวลาในภาษาอังกฤษ ประโยคเงื่อนไข ประโยคแสดงความสัมพันธ์กันและการลดรูป กลยุทธ์การอ่าน การเดาความหมายคำศัพท์ การออกเสียงคำศัพท์ คำปรากฏร่วม ฐานข้อมูลคำศัพท์และตัวอย่างคำศัพท์ในประโยค คำเหมือน พื้นฐานการเขียนเรียงความงานวิชาการ การเขียนสรุปใจความ

1.2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 44850161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Modern Concepts in Human Resource Development)

แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและการปฏิบัติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) กระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริบทและสภาพแวดล้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติ (NHRD) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับภาค (RHRD) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (IHRD) และการพัฒนาทรัพยากรระดับโลก (GHRD)

รหัสวิชา : 44850261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเรียนรู้และการพัฒนาของมนุษย์ (Human Learning and Development)

มุมมองเกี่ยวกับตนเอง และการพัฒนาตนเอง ความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ การประยุกต์ทฤษฏีการเรียนรู้ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ขั้นตอนการพัฒนาจริยธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ บทบาทผู้เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ในองค์การ การเรียนรู้ในองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ กระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

รหัสวิชา : 44850361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management)

การออกแบบ การศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ หน้าที่ของงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์และการออกแบบงาน การวางแผนด้านกำลังคน การสรรหา และคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค์การ การบริหารจัดการและการประเมินผลการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ความปลอดภัยและการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์

รหัสวิชา : 44850461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาอาชีพและการพัฒนาองค์การ (Career Development and Organization Development)

กระบวนการพัฒนาอาชีพ โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ และทักษะที่จำเป็น ในการเติบโตและความก้าวหน้าในอาชีพ ความสำเร็จในอาชีพ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานและทีมงาน องค์การแห่งการเรียนรู้และองค์การที่มีศักยภาพสูง

1.3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 44850561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Quantitative Research Methodology in Human Resource Development)

แบบความคิดของการวิจัย ชนิดและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรชนิดต่างๆ การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การเขียนรายงานวิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัยและการประเมินรายงานวิจัย

รหัสวิชา : 44850661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Qualitative Research Methodology in Human Resource Development)

ปรัชญา แบบความคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพ การทบทวนระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาเชิงคุณภาพ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การพัฒนาเค้าโครงวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยผสมผสาน การเขียนรายงานการวิจัย ความน่าเชื่อถือในการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์วิจารณ์ งานวิจัยเชิงคุณภาพ

รหัสวิชา : 44850761
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thinking Skills Development for Human Resource Development)

การพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในงานด้านทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 44850861
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการปรึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Counseling Psychology for Human Resource Development)

ทฤษฎีและแนวคิดในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การฝึกทักษะการให้คำปรึกษา การประยุกต์ใช้แนวคิดด้านจิตวิทยาการปรึกษาสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาประเด็นการให้คำปรึกษาในองค์การ การจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาในองค์การ

รหัสวิชา : 44850961
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พหุวัฒนธรรมในการปรึกษาและมนุษยสัมพันธ์ (Multicultural Counseling and Human Relations)

การให้คำปรึกษาในองค์การวัฒนธรรมข้ามชาติ ทักษะการให้คำปรึกษาในบริบทวัฒนธรรมที่แตกต่าง การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อการให้คำปรึกษาและปฏิบัติงานในองค์การที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 44851061
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management and Performance Appraisal)

กระบวนการในการบริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กร การวิเคราะห์สาเหตุของผลการปฏิบัติงานที่ตกต่ำ กลยุทธ์การจูงใจพนักงาน การออกแบบงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 44851161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการสื่อสารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Communication Skills in Human Resource Development)

รูปแบบและทฤษฏีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์การ การสื่อสารกับกลุ่มคนประเภทต่าง ๆ กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อโน้มนาวใจอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการใช้ภาษารวม

รหัสวิชา : 44851261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จริยธรรมผู้นำต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Ethics and Leadership Issues in Human Resource Development)

หลักจริยธรรมในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม บทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในฐานะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง การศึกษาและทบทวนประเด็นด้านจริยธรรมและภาวะผู้นำที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 44851361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Learning Design for Human Resource Development)

การเรียนรู้ของมนุษย์ การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ เทคนิคและแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนในการฝึกอบรมและการพัฒนา รูปแบบและวิธีการสอน การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนานักฝึกอบรม การประเมินผลการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างการเรียนการสอนและประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

รหัสวิชา : 44851461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงการและการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (International HRD Practices and Programs)

ลักษณะโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ การปฏิบัติงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรระดับนานาชาติ ความท้าทายในการจัดโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การข้ามชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแรงกดดันที่นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องเผชิญเมื่อทำงานต่างประเทศ การวางแผนค่าใช้จ่ายและทรัพยากรในการงานฝึกอบรม

รหัสวิชา : 44851561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดทุนมนุษย์ (Human Capital Concepts)

แนวคิดพื้นฐานทุนมนุษย์ การประยุกต์ใช้ทฤษฏีทุนมนุษย์ในบริบทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การให้การศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิต ลักษณะการวัดและประเมินความคุ้มค่าการลงทุนในโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 44851661
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การพัฒนาและฝึกอบรม (Training and Development)

รูปแบบต่าง ๆ ของโครงการฝึกอบรม กระบวนการการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรม ทักษะการจัดการโครงการฝึกอบรม การเขียนข้อเสนอโครงการการฝึกอบรม การประเมินความสำเร็จของโครงการฝึกอบรม การสัมมนาประเด็นและแนวคิดการฝึกอบรมสมัยใหม่

รหัสวิชา : 44851761
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Information Technology for Human Resource Development)

ความเข้าใจพื้นฐานในเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โปรแกรมสำเร็จรูปในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการเรียนรู้ในสถานที่ทำงาน กรอบสถาปัตยกรรมองค์การและนโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศในองค์การ

รหัสวิชา : 44851861
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรดาวเด่น (Talent Management and Development)

นิยามดาวเด่นในองค์การ กลยุทธ์การบริหารดาวเด่นในองค์การ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยดาวเด่นในองค์การ เข้าใจความต้องการในการพัฒนาสายอาชีพของดาวเด่น โปรแกรมการสร้างดาวเด่นรุ่นใหม่

รหัสวิชา : 44851961
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Quality Development)

แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ประเด็นด้านการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพัฒนาทรัยยากรมนุษย์ด้วยการให้การศึกษา

รหัสวิชา : 44852061
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Seminar in Human Resource Development Tools)

การสร้างและการใช้เครื่องมือในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขีดสมรรถนะ ดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร การวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เกณฑ์มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับคนในองค์การ การจัดการผลการปฏิบัติงานโดยยึดวัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเพื่อการพัฒนาคนและธุรกิจ

รหัสวิชา : 44852161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการความหลากหลายในการทำงาน (Management of Workforce Diversity)

ทฤษฏีด้านสิทธิความเท่าเทียมกันและมนุษยธรรมรูปแบบการกีดกันและปัญหาด้านความหลากหลายในที่ทำงาน การจัดการความหลากหลายของแรงงาน นโยบายการบริหารความแตกต่างในองค์การ

รหัสวิชา : 44852261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ประกอบการ (Human Resource Development for Entrepreneurs)

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ การฝึกอบรมแรงงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รหัสวิชา : 44852361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์พนักงานสัมพันธ์และการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Strategic Employee Relations and Change Management)

วิวัฒนาการทางด้านระบบแรงงานสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บทบาทของตัวแทนนายจ้างและตัวแทนลูกจ้าง การเจรจาต่อรอง ข้อพิพาทแรงงาน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน การชี้ขาด การปิดงาน การนัดหยุดงาน และการนำกิจกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การอภิปรายในเชิงลึกและการสำรวจความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผู้ปฏิบัติงาน การตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย การมองที่อุปสรรคและวิธีการสำหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง การศึกษากรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 44852461
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาหัวข้อคัดสรรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Seminar on Selected Topics in Human Resource Development)

การสัมมนาหัวข้อคัดสรรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การระบุปัญหาประเด็นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คัดสรร การเขียนและนำเสนอแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่ศึกษา การพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยและการเขียนโครงร่างการวิจัย

รหัสวิชา : 44852561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบการเงินเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Finance for Human Resource Development)

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแผนการเงินและงบประมาณในธุรกิจ การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน คำศัพท์และความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ในระบบการเงิน การศึกษาองค์ประกอบต่างๆ สำหรับการตัดสินใจลงทุน การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 44852661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Management)

ความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมต่อทรัพยากรมนุษย์ และธรรมาภิบาล กลยุทธ์เกี่ยวกับบริบทของความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายใน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม

รหัสวิชา : 44852761
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Seminar in Human Resource Development)

ศึกษาประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ศึกษาผ่านแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย อภิปรายกรณีศึกษาที่เป็นทิศทางและแนวโน้มด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและระดับนานาชาติ

รหัสวิชา : 44852861
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์กร (Organizational Behavior)

โครงสร้างขององค์การแบบทางการและไม่เป็นทางการ สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การธุรกิจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล พฤติกรรมกลุ่มและการทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ แรงจูงใจและสิ่งเสริมแรง ความขัดแย้งและรูปแบบการแก้ไขความขัดแย้งในองค์การ วัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 44852961
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Educational Administration and Human Resource Development)

หลักการด้านการบริหารการศึกษา การพัฒนาองค์การด้านการศึกษา การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระบบการจัดการโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน การฝึกอบรมครูและการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา ภาวะผู้นำทางการศึกษา ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของครู การจัดการความรู้ในสถาบันการศึกษา

รหัสวิชา : 44853061
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา (Human Resource Development in Education)

หลักการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา การฝึกอบรมและการพัฒนา การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มความรู้ และทักษะ ทักษะการแก้ไขปัญหาของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 44853161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารธุรกิจการศึกษา (Organization and Human Resource Management for Business Educational Administration)

หลักการการวางแผน การจัดองค์การ การอํานวยการ ภาวะผู้นํา การควบคุม การประเมิน และการจัดทํางบประมาณ จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

รหัสวิชา : 44853261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการบริหารองค์การทางการศึกษา (Principles of Organizational Administration in Education)

แนวคิด ทฤษฎีองค์การ โครงสร้างและระบบขององค์การทางการศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาองค์การ การวางแผนกำลังคนและการบริหารทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษา พฤติกรรมองค์การ รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์การทางการศึกษา บทบาทของผู้บริหารการศึกษาในการพัฒนาองค์การ

รหัสวิชา : 44853361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา (Leadership in Educational Administration)

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำ คุณลักษณะ ประเภท และบทบาทหน้าที่ของผู้นำทางการบริหารศึกษา มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร คุณธรรม จริยธรรมของผู้นำ การเสริมสร้างและการพัฒนาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา ศึกษากรณีตัวอย่างความสำเร็จของการใช้ภาวะผู้นำในการบริหารการศึกษาในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

รหัสวิชา : 44853461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความรู้ทางการศึกษา (Knowledge Management in Education)

บทบาทการศึกษาในการพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้ การจัดการความรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ให้เน้นกระบวนการจัดการความรู้และตัวแบบการจัดการความรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้และสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งประยุกต์การจัดการความรู้ที่สามารถใช้ในการศึกษา

1.4 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 44869961
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การกำหนดหัวข้อวิจัย กระบวนทัศน์ในการศึกษา การออกงานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเลือกเครื่องมือการวิจัย กระบวนการและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ความถูกต้องและความเชื่อมั่นของข้อมูลและกระบวนการวิจัย การเขียนข้อเสนอในการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย

2.1 หมวดวิชาเพื่อพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 44853561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา (English for Academic Purposes for Graduate Studies)

ส่วนประกอบของคำ โครงสร้างของประโยค กาลเวลาในภาษาอังกฤษ ประโยคเงื่อนไข ประโยคแสดงความสัมพันธ์กันและการลดรูป กลยุทธ์การอ่าน การเดาความหมายคำศัพท์ การออกเสียงคำศัพท์ คำปรากฏร่วม ฐานข้อมูลคำศัพท์และตัวอย่างคำศัพท์ในประโยค คำเหมือน พื้นฐานการเขียนเรียงความงานวิชาการ การเขียนสรุปใจความ

2.2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 44850161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Modern Concepts in Human Resource Development)

แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและการปฏิบัติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) กระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริบทและสภาพแวดล้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติ (NHRD) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับภาค (RHRD) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (IHRD) และการพัฒนาทรัพยากรระดับโลก (GHRD)

รหัสวิชา : 44850261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเรียนรู้และการพัฒนาของมนุษย์ (Human Learning and Development)

มุมมองเกี่ยวกับตนเอง และการพัฒนาตนเอง ความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ การประยุกต์ทฤษฏีการเรียนรู้ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ขั้นตอนการพัฒนาจริยธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ บทบาทผู้เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ในองค์การ การเรียนรู้ในองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ กระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

รหัสวิชา : 44850361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management)

การออกแบบ การศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ หน้าที่ของงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์และการออกแบบงาน การวางแผนด้านกำลังคน การสรรหา และคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค์การ การบริหารจัดการและการประเมินผลการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ความปลอดภัยและการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์

รหัสวิชา : 44850461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาอาชีพและการพัฒนาองค์การ (Career Development and Organization Development)

กระบวนการพัฒนาอาชีพ โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ และทักษะที่จำเป็น ในการเติบโตและความก้าวหน้าในอาชีพ ความสำเร็จในอาชีพ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานและทีมงาน องค์การแห่งการเรียนรู้และองค์การที่มีศักยภาพสูง

2.3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 44850561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Quantitative Research Methodology in Human Resource Development)

แบบความคิดของการวิจัย ชนิดและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรชนิดต่างๆ การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การเขียนรายงานวิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัยและการประเมินรายงานวิจัย

รหัสวิชา : 44850661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Qualitative Research Methodology in Human Resource Development)

ปรัชญา แบบความคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพ การทบทวนระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาเชิงคุณภาพ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การพัฒนาเค้าโครงวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยผสมผสาน การเขียนรายงานการวิจัย ความน่าเชื่อถือในการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์วิจารณ์ งานวิจัยเชิงคุณภาพ

รหัสวิชา : 44850761
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thinking Skills Development for Human Resource Development)

การพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในงานด้านทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 44850861
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการปรึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Counseling Psychology for Human Resource Development)

ทฤษฎีและแนวคิดในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การฝึกทักษะการให้คำปรึกษา การประยุกต์ใช้แนวคิดด้านจิตวิทยาการปรึกษาสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาประเด็นการให้คำปรึกษาในองค์การ การจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาในองค์การ

รหัสวิชา : 44850961
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พหุวัฒนธรรมในการปรึกษาและมนุษยสัมพันธ์ (Multicultural Counseling and Human Relations)

การให้คำปรึกษาในองค์การวัฒนธรรมข้ามชาติ ทักษะการให้คำปรึกษาในบริบทวัฒนธรรมที่แตกต่าง การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อการให้คำปรึกษาและปฏิบัติงานในองค์การที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 44851061
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management and Performance Appraisal)

กระบวนการในการบริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กร การวิเคราะห์สาเหตุของผลการปฏิบัติงานที่ตกต่ำ กลยุทธ์การจูงใจพนักงาน การออกแบบงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 44851161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการสื่อสารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Communication Skills in Human Resource Development)

รูปแบบและทฤษฏีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์การ การสื่อสารกับกลุ่มคนประเภทต่าง ๆ กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อโน้มนาวใจอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการใช้ภาษารวม

รหัสวิชา : 44851261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จริยธรรมผู้นำต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Ethics and Leadership Issues in Human Resource Development)

หลักจริยธรรมในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม บทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในฐานะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง การศึกษาและทบทวนประเด็นด้านจริยธรรมและภาวะผู้นำที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 44851361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Learning Design for Human Resource Development)

การเรียนรู้ของมนุษย์ การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ เทคนิคและแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนในการฝึกอบรมและการพัฒนา รูปแบบและวิธีการสอน การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนานักฝึกอบรม การประเมินผลการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างการเรียนการสอนและประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

รหัสวิชา : 44851461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงการและการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (International HRD Practices and Programs)

ลักษณะโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ การปฏิบัติงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรระดับนานาชาติ ความท้าทายในการจัดโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การข้ามชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแรงกดดันที่นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องเผชิญเมื่อทำงานต่างประเทศ การวางแผนค่าใช้จ่ายและทรัพยากรในการงานฝึกอบรม

รหัสวิชา : 44851561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดทุนมนุษย์ (Human Capital Concepts)

แนวคิดพื้นฐานทุนมนุษย์ การประยุกต์ใช้ทฤษฏีทุนมนุษย์ในบริบทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การให้การศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิต ลักษณะการวัดและประเมินความคุ้มค่าการลงทุนในโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 44851661
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การพัฒนาและฝึกอบรม (Training and Development)

รูปแบบต่าง ๆ ของโครงการฝึกอบรม กระบวนการการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรม ทักษะการจัดการโครงการฝึกอบรม การเขียนข้อเสนอโครงการการฝึกอบรม การประเมินความสำเร็จของโครงการฝึกอบรม การสัมมนาประเด็นและแนวคิดการฝึกอบรมสมัยใหม่

รหัสวิชา : 44851761
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Information Technology for Human Resource Development)

ความเข้าใจพื้นฐานในเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โปรแกรมสำเร็จรูปในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการเรียนรู้ในสถานที่ทำงาน กรอบสถาปัตยกรรมองค์การและนโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศในองค์การ

รหัสวิชา : 44851861
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรดาวเด่น (Talent Management and Development)

นิยามดาวเด่นในองค์การ กลยุทธ์การบริหารดาวเด่นในองค์การ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยดาวเด่นในองค์การ เข้าใจความต้องการในการพัฒนาสายอาชีพของดาวเด่น โปรแกรมการสร้างดาวเด่นรุ่นใหม่

รหัสวิชา : 44851961
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Quality Development)

แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ประเด็นด้านการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพัฒนาทรัยยากรมนุษย์ด้วยการให้การศึกษา

รหัสวิชา : 44852061
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Seminar in Human Resource Development Tools)

การสร้างและการใช้เครื่องมือในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขีดสมรรถนะ ดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร การวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เกณฑ์มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับคนในองค์การ การจัดการผลการปฏิบัติงานโดยยึดวัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเพื่อการพัฒนาคนและธุรกิจ

รหัสวิชา : 44852161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการความหลากหลายในการทำงาน (Management of Workforce Diversity)

ทฤษฏีด้านสิทธิความเท่าเทียมกันและมนุษยธรรมรูปแบบการกีดกันและปัญหาด้านความหลากหลายในที่ทำงาน การจัดการความหลากหลายของแรงงาน นโยบายการบริหารความแตกต่างในองค์การ

รหัสวิชา : 44852261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ประกอบการ (Human Resource Development for Entrepreneurs)

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ การฝึกอบรมแรงงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รหัสวิชา : 44852361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์พนักงานสัมพันธ์และการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Strategic Employee Relations and Change Management)

วิวัฒนาการทางด้านระบบแรงงานสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บทบาทของตัวแทนนายจ้างและตัวแทนลูกจ้าง การเจรจาต่อรอง ข้อพิพาทแรงงาน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน การชี้ขาด การปิดงาน การนัดหยุดงาน และการนำกิจกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การอภิปรายในเชิงลึกและการสำรวจความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผู้ปฏิบัติงาน การตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย การมองที่อุปสรรคและวิธีการสำหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง การศึกษากรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 44852461
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาหัวข้อคัดสรรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Seminar on Selected Topics in Human Resource Development)

การสัมมนาหัวข้อคัดสรรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การระบุปัญหาประเด็นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คัดสรร การเขียนและนำเสนอแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่ศึกษา การพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยและการเขียนโครงร่างการวิจัย

รหัสวิชา : 44852561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบการเงินเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Finance for Human Resource Development)

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแผนการเงินและงบประมาณในธุรกิจ การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน คำศัพท์และความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ในระบบการเงิน การศึกษาองค์ประกอบต่างๆ สำหรับการตัดสินใจลงทุน การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 44852661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Management)

ความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมต่อทรัพยากรมนุษย์ และธรรมาภิบาล กลยุทธ์เกี่ยวกับบริบทของความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายใน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม

รหัสวิชา : 44852761
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Seminar in Human Resource Development)

ศึกษาประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ศึกษาผ่านแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย อภิปรายกรณีศึกษาที่เป็นทิศทางและแนวโน้มด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและระดับนานาชาติ

รหัสวิชา : 44852861
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์กร (Organizational Behavior)

โครงสร้างขององค์การแบบทางการและไม่เป็นทางการ สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การธุรกิจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล พฤติกรรมกลุ่มและการทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ แรงจูงใจและสิ่งเสริมแรง ความขัดแย้งและรูปแบบการแก้ไขความขัดแย้งในองค์การ วัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 44852961
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Educational Administration and Human Resource Development)

หลักการด้านการบริหารการศึกษา การพัฒนาองค์การด้านการศึกษา การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระบบการจัดการโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน การฝึกอบรมครูและการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา ภาวะผู้นำทางการศึกษา ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของครู การจัดการความรู้ในสถาบันการศึกษา

รหัสวิชา : 44853061
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา (Human Resource Development in Education)

หลักการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา การฝึกอบรมและการพัฒนา การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มความรู้ และทักษะ ทักษะการแก้ไขปัญหาของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 44853161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารธุรกิจการศึกษา (Organization and Human Resource Management for Business Educational Administration)

หลักการการวางแผน การจัดองค์การ การอํานวยการ ภาวะผู้นํา การควบคุม การประเมิน และการจัดทํางบประมาณ จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

รหัสวิชา : 44853261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการบริหารองค์การทางการศึกษา (Principles of Organizational Administration in Education)

แนวคิด ทฤษฎีองค์การ โครงสร้างและระบบขององค์การทางการศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาองค์การ การวางแผนกำลังคนและการบริหารทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษา พฤติกรรมองค์การ รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์การทางการศึกษา บทบาทของผู้บริหารการศึกษาในการพัฒนาองค์การ

รหัสวิชา : 44853361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา (Leadership in Educational Administration)

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำ คุณลักษณะ ประเภท และบทบาทหน้าที่ของผู้นำทางการบริหารศึกษา มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร คุณธรรม จริยธรรมของผู้นำ การเสริมสร้างและการพัฒนาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา ศึกษากรณีตัวอย่างความสำเร็จของการใช้ภาวะผู้นำในการบริหารการศึกษาในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

รหัสวิชา : 44853461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความรู้ทางการศึกษา (Knowledge Management in Education)

บทบาทการศึกษาในการพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้ การจัดการความรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ให้เน้นกระบวนการจัดการความรู้และตัวแบบการจัดการความรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้และสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งประยุกต์การจัดการความรู้ที่สามารถใช้ในการศึกษา

2.4 การศึกษาอิสระ

รหัสวิชา : 44869861
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
การศึกษาอิสระ (Independent Study)

การศึกษาประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหาประเด็นที่สนใจ การปฏิบัติการแก้ปัญหาประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนที่ออกแบบ การประเมินผลโครงการการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น