ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) (ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา *
อาจารย์ภรณี สวัสดิ์-ชูโต *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพิน ชูชื่น *
อาจารย์ วทัญญู สุวรรณเศรษฐ *
รองศาสตราจารย์ สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
รองศาสตราจารย์ สุเมธ งามกนก
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 หมวดวิชาเพื่อพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ

Course codes : 44853561
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา

ส่วนประกอบของคำ โครงสร้างของประโยค กาลเวลาในภาษาอังกฤษ ประโยคเงื่อนไข ประโยคแสดงความสัมพันธ์กันและการลดรูป กลยุทธ์การอ่าน การเดาความหมายคำศัพท์ การออกเสียงคำศัพท์ คำปรากฏร่วม ฐานข้อมูลคำศัพท์และตัวอย่างคำศัพท์ในประโยค คำเหมือน พื้นฐานการเขียนเรียงความงานวิชาการ การเขียนสรุปใจความ

1.2 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 44850161
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและการปฏิบัติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) กระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริบทและสภาพแวดล้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติ (NHRD) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับภาค (RHRD) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (IHRD) และการพัฒนาทรัพยากรระดับโลก (GHRD)

Course codes : 44850261
Credit : 3(3-0-6)
การเรียนรู้และการพัฒนาของมนุษย์

มุมมองเกี่ยวกับตนเอง และการพัฒนาตนเอง ความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ การประยุกต์ทฤษฏีการเรียนรู้ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ขั้นตอนการพัฒนาจริยธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ บทบาทผู้เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ในองค์การ การเรียนรู้ในองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ กระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

Course codes : 44850361
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

การออกแบบ การศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ หน้าที่ของงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์และการออกแบบงาน การวางแผนด้านกำลังคน การสรรหา และคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค์การ การบริหารจัดการและการประเมินผลการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ความปลอดภัยและการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์

Course codes : 44850461
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาอาชีพและการพัฒนาองค์การ

กระบวนการพัฒนาอาชีพ โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ และทักษะที่จำเป็น ในการเติบโตและความก้าวหน้าในอาชีพ ความสำเร็จในอาชีพ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานและทีมงาน องค์การแห่งการเรียนรู้และองค์การที่มีศักยภาพสูง

1.3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 44850561
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แบบความคิดของการวิจัย ชนิดและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรชนิดต่างๆ การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การเขียนรายงานวิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัยและการประเมินรายงานวิจัย

Course codes : 44850661
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปรัชญา แบบความคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพ การทบทวนระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาเชิงคุณภาพ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การพัฒนาเค้าโครงวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยผสมผสาน การเขียนรายงานการวิจัย ความน่าเชื่อถือในการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์วิจารณ์ งานวิจัยเชิงคุณภาพ

Course codes : 44850761
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในงานด้านทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 44850861
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการปรึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทฤษฎีและแนวคิดในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การฝึกทักษะการให้คำปรึกษา การประยุกต์ใช้แนวคิดด้านจิตวิทยาการปรึกษาสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาประเด็นการให้คำปรึกษาในองค์การ การจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาในองค์การ

Course codes : 44850961
Credit : 3(3-0-6)
พหุวัฒนธรรมในการปรึกษาและมนุษยสัมพันธ์

การให้คำปรึกษาในองค์การวัฒนธรรมข้ามชาติ ทักษะการให้คำปรึกษาในบริบทวัฒนธรรมที่แตกต่าง การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อการให้คำปรึกษาและปฏิบัติงานในองค์การที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Course codes : 44851061
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

กระบวนการในการบริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กร การวิเคราะห์สาเหตุของผลการปฏิบัติงานที่ตกต่ำ กลยุทธ์การจูงใจพนักงาน การออกแบบงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

Course codes : 44851161
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการสื่อสารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รูปแบบและทฤษฏีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์การ การสื่อสารกับกลุ่มคนประเภทต่าง ๆ กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อโน้มนาวใจอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการใช้ภาษารวม

Course codes : 44851261
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมผู้นำต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักจริยธรรมในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม บทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในฐานะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง การศึกษาและทบทวนประเด็นด้านจริยธรรมและภาวะผู้นำที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 44851361
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การเรียนรู้ของมนุษย์ การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ เทคนิคและแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนในการฝึกอบรมและการพัฒนา รูปแบบและวิธีการสอน การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนานักฝึกอบรม การประเมินผลการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างการเรียนการสอนและประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

Course codes : 44851461
Credit : 3(3-0-6)
โครงการและการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

ลักษณะโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ การปฏิบัติงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรระดับนานาชาติ ความท้าทายในการจัดโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การข้ามชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแรงกดดันที่นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องเผชิญเมื่อทำงานต่างประเทศ การวางแผนค่าใช้จ่ายและทรัพยากรในการงานฝึกอบรม

Course codes : 44851561
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดทุนมนุษย์

แนวคิดพื้นฐานทุนมนุษย์ การประยุกต์ใช้ทฤษฏีทุนมนุษย์ในบริบทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การให้การศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิต ลักษณะการวัดและประเมินความคุ้มค่าการลงทุนในโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 44851661
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาและฝึกอบรม

รูปแบบต่าง ๆ ของโครงการฝึกอบรม กระบวนการการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรม ทักษะการจัดการโครงการฝึกอบรม การเขียนข้อเสนอโครงการการฝึกอบรม การประเมินความสำเร็จของโครงการฝึกอบรม การสัมมนาประเด็นและแนวคิดการฝึกอบรมสมัยใหม่

Course codes : 44851761
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ความเข้าใจพื้นฐานในเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โปรแกรมสำเร็จรูปในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการเรียนรู้ในสถานที่ทำงาน กรอบสถาปัตยกรรมองค์การและนโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศในองค์การ

Course codes : 44851861
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรดาวเด่น

นิยามดาวเด่นในองค์การ กลยุทธ์การบริหารดาวเด่นในองค์การ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยดาวเด่นในองค์การ เข้าใจความต้องการในการพัฒนาสายอาชีพของดาวเด่น โปรแกรมการสร้างดาวเด่นรุ่นใหม่

Course codes : 44851961
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ประเด็นด้านการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพัฒนาทรัยยากรมนุษย์ด้วยการให้การศึกษา

Course codes : 44852061
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การสร้างและการใช้เครื่องมือในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขีดสมรรถนะ ดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร การวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เกณฑ์มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับคนในองค์การ การจัดการผลการปฏิบัติงานโดยยึดวัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเพื่อการพัฒนาคนและธุรกิจ

Course codes : 44852161
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการความหลากหลายในการทำงาน

ทฤษฏีด้านสิทธิความเท่าเทียมกันและมนุษยธรรมรูปแบบการกีดกันและปัญหาด้านความหลากหลายในที่ทำงาน การจัดการความหลากหลายของแรงงาน นโยบายการบริหารความแตกต่างในองค์การ

Course codes : 44852261
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ประกอบการ

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ การฝึกอบรมแรงงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Course codes : 44852361
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์พนักงานสัมพันธ์และการจัดการการเปลี่ยนแปลง

วิวัฒนาการทางด้านระบบแรงงานสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บทบาทของตัวแทนนายจ้างและตัวแทนลูกจ้าง การเจรจาต่อรอง ข้อพิพาทแรงงาน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน การชี้ขาด การปิดงาน การนัดหยุดงาน และการนำกิจกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การอภิปรายในเชิงลึกและการสำรวจความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผู้ปฏิบัติงาน การตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย การมองที่อุปสรรคและวิธีการสำหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง การศึกษากรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 44852461
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาหัวข้อคัดสรรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การสัมมนาหัวข้อคัดสรรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การระบุปัญหาประเด็นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คัดสรร การเขียนและนำเสนอแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่ศึกษา การพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยและการเขียนโครงร่างการวิจัย

Course codes : 44852561
Credit : 3(3-0-6)
ระบบการเงินเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแผนการเงินและงบประมาณในธุรกิจ การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน คำศัพท์และความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ในระบบการเงิน การศึกษาองค์ประกอบต่างๆ สำหรับการตัดสินใจลงทุน การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 44852661
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมต่อทรัพยากรมนุษย์ และธรรมาภิบาล กลยุทธ์เกี่ยวกับบริบทของความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายใน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม

Course codes : 44852761
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ศึกษาประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ศึกษาผ่านแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย อภิปรายกรณีศึกษาที่เป็นทิศทางและแนวโน้มด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและระดับนานาชาติ

Course codes : 44852861
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์กร

โครงสร้างขององค์การแบบทางการและไม่เป็นทางการ สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การธุรกิจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล พฤติกรรมกลุ่มและการทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ แรงจูงใจและสิ่งเสริมแรง ความขัดแย้งและรูปแบบการแก้ไขความขัดแย้งในองค์การ วัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ

Course codes : 44852961
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักการด้านการบริหารการศึกษา การพัฒนาองค์การด้านการศึกษา การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระบบการจัดการโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน การฝึกอบรมครูและการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา ภาวะผู้นำทางการศึกษา ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของครู การจัดการความรู้ในสถาบันการศึกษา

Course codes : 44853061
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา

หลักการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา การฝึกอบรมและการพัฒนา การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มความรู้ และทักษะ ทักษะการแก้ไขปัญหาของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 44853161
Credit : 3(3-0-6)
องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารธุรกิจการศึกษา

หลักการการวางแผน การจัดองค์การ การอํานวยการ ภาวะผู้นํา การควบคุม การประเมิน และการจัดทํางบประมาณ จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

Course codes : 44853261
Credit : 3(3-0-6)
หลักการบริหารองค์การทางการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎีองค์การ โครงสร้างและระบบขององค์การทางการศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาองค์การ การวางแผนกำลังคนและการบริหารทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษา พฤติกรรมองค์การ รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์การทางการศึกษา บทบาทของผู้บริหารการศึกษาในการพัฒนาองค์การ

Course codes : 44853361
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำ คุณลักษณะ ประเภท และบทบาทหน้าที่ของผู้นำทางการบริหารศึกษา มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร คุณธรรม จริยธรรมของผู้นำ การเสริมสร้างและการพัฒนาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา ศึกษากรณีตัวอย่างความสำเร็จของการใช้ภาวะผู้นำในการบริหารการศึกษาในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

Course codes : 44853461
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความรู้ทางการศึกษา

บทบาทการศึกษาในการพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้ การจัดการความรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ให้เน้นกระบวนการจัดการความรู้และตัวแบบการจัดการความรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้และสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งประยุกต์การจัดการความรู้ที่สามารถใช้ในการศึกษา

1.4 วิทยานิพนธ์

Course codes : 44869961
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดหัวข้อวิจัย กระบวนทัศน์ในการศึกษา การออกงานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเลือกเครื่องมือการวิจัย กระบวนการและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ความถูกต้องและความเชื่อมั่นของข้อมูลและกระบวนการวิจัย การเขียนข้อเสนอในการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย

2.1 หมวดวิชาเพื่อพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ

Course codes : 44853561
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา

ส่วนประกอบของคำ โครงสร้างของประโยค กาลเวลาในภาษาอังกฤษ ประโยคเงื่อนไข ประโยคแสดงความสัมพันธ์กันและการลดรูป กลยุทธ์การอ่าน การเดาความหมายคำศัพท์ การออกเสียงคำศัพท์ คำปรากฏร่วม ฐานข้อมูลคำศัพท์และตัวอย่างคำศัพท์ในประโยค คำเหมือน พื้นฐานการเขียนเรียงความงานวิชาการ การเขียนสรุปใจความ

2.2 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 44850161
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและการปฏิบัติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) กระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริบทและสภาพแวดล้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติ (NHRD) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับภาค (RHRD) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (IHRD) และการพัฒนาทรัพยากรระดับโลก (GHRD)

Course codes : 44850261
Credit : 3(3-0-6)
การเรียนรู้และการพัฒนาของมนุษย์

มุมมองเกี่ยวกับตนเอง และการพัฒนาตนเอง ความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ การประยุกต์ทฤษฏีการเรียนรู้ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ขั้นตอนการพัฒนาจริยธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ บทบาทผู้เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ในองค์การ การเรียนรู้ในองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ กระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

Course codes : 44850361
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

การออกแบบ การศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ หน้าที่ของงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์และการออกแบบงาน การวางแผนด้านกำลังคน การสรรหา และคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค์การ การบริหารจัดการและการประเมินผลการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ความปลอดภัยและการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์

Course codes : 44850461
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาอาชีพและการพัฒนาองค์การ

กระบวนการพัฒนาอาชีพ โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ และทักษะที่จำเป็น ในการเติบโตและความก้าวหน้าในอาชีพ ความสำเร็จในอาชีพ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานและทีมงาน องค์การแห่งการเรียนรู้และองค์การที่มีศักยภาพสูง

2.3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 44850561
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แบบความคิดของการวิจัย ชนิดและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรชนิดต่างๆ การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การเขียนรายงานวิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัยและการประเมินรายงานวิจัย

Course codes : 44850661
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปรัชญา แบบความคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพ การทบทวนระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาเชิงคุณภาพ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การพัฒนาเค้าโครงวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยผสมผสาน การเขียนรายงานการวิจัย ความน่าเชื่อถือในการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์วิจารณ์ งานวิจัยเชิงคุณภาพ

Course codes : 44850761
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในงานด้านทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 44850861
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการปรึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทฤษฎีและแนวคิดในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การฝึกทักษะการให้คำปรึกษา การประยุกต์ใช้แนวคิดด้านจิตวิทยาการปรึกษาสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาประเด็นการให้คำปรึกษาในองค์การ การจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาในองค์การ

Course codes : 44850961
Credit : 3(3-0-6)
พหุวัฒนธรรมในการปรึกษาและมนุษยสัมพันธ์

การให้คำปรึกษาในองค์การวัฒนธรรมข้ามชาติ ทักษะการให้คำปรึกษาในบริบทวัฒนธรรมที่แตกต่าง การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อการให้คำปรึกษาและปฏิบัติงานในองค์การที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Course codes : 44851061
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

กระบวนการในการบริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กร การวิเคราะห์สาเหตุของผลการปฏิบัติงานที่ตกต่ำ กลยุทธ์การจูงใจพนักงาน การออกแบบงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

Course codes : 44851161
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการสื่อสารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รูปแบบและทฤษฏีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์การ การสื่อสารกับกลุ่มคนประเภทต่าง ๆ กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อโน้มนาวใจอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการใช้ภาษารวม

Course codes : 44851261
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมผู้นำต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักจริยธรรมในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม บทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในฐานะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง การศึกษาและทบทวนประเด็นด้านจริยธรรมและภาวะผู้นำที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 44851361
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การเรียนรู้ของมนุษย์ การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ เทคนิคและแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนในการฝึกอบรมและการพัฒนา รูปแบบและวิธีการสอน การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนานักฝึกอบรม การประเมินผลการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างการเรียนการสอนและประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

Course codes : 44851461
Credit : 3(3-0-6)
โครงการและการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

ลักษณะโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ การปฏิบัติงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรระดับนานาชาติ ความท้าทายในการจัดโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การข้ามชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแรงกดดันที่นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องเผชิญเมื่อทำงานต่างประเทศ การวางแผนค่าใช้จ่ายและทรัพยากรในการงานฝึกอบรม

Course codes : 44851561
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดทุนมนุษย์

แนวคิดพื้นฐานทุนมนุษย์ การประยุกต์ใช้ทฤษฏีทุนมนุษย์ในบริบทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การให้การศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิต ลักษณะการวัดและประเมินความคุ้มค่าการลงทุนในโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 44851661
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาและฝึกอบรม

รูปแบบต่าง ๆ ของโครงการฝึกอบรม กระบวนการการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรม ทักษะการจัดการโครงการฝึกอบรม การเขียนข้อเสนอโครงการการฝึกอบรม การประเมินความสำเร็จของโครงการฝึกอบรม การสัมมนาประเด็นและแนวคิดการฝึกอบรมสมัยใหม่

Course codes : 44851761
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ความเข้าใจพื้นฐานในเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โปรแกรมสำเร็จรูปในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการเรียนรู้ในสถานที่ทำงาน กรอบสถาปัตยกรรมองค์การและนโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศในองค์การ

Course codes : 44851861
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรดาวเด่น

นิยามดาวเด่นในองค์การ กลยุทธ์การบริหารดาวเด่นในองค์การ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยดาวเด่นในองค์การ เข้าใจความต้องการในการพัฒนาสายอาชีพของดาวเด่น โปรแกรมการสร้างดาวเด่นรุ่นใหม่

Course codes : 44851961
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ประเด็นด้านการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพัฒนาทรัยยากรมนุษย์ด้วยการให้การศึกษา

Course codes : 44852061
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การสร้างและการใช้เครื่องมือในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขีดสมรรถนะ ดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร การวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เกณฑ์มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับคนในองค์การ การจัดการผลการปฏิบัติงานโดยยึดวัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเพื่อการพัฒนาคนและธุรกิจ

Course codes : 44852161
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการความหลากหลายในการทำงาน

ทฤษฏีด้านสิทธิความเท่าเทียมกันและมนุษยธรรมรูปแบบการกีดกันและปัญหาด้านความหลากหลายในที่ทำงาน การจัดการความหลากหลายของแรงงาน นโยบายการบริหารความแตกต่างในองค์การ

Course codes : 44852261
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ประกอบการ

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ การฝึกอบรมแรงงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Course codes : 44852361
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์พนักงานสัมพันธ์และการจัดการการเปลี่ยนแปลง

วิวัฒนาการทางด้านระบบแรงงานสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บทบาทของตัวแทนนายจ้างและตัวแทนลูกจ้าง การเจรจาต่อรอง ข้อพิพาทแรงงาน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน การชี้ขาด การปิดงาน การนัดหยุดงาน และการนำกิจกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การอภิปรายในเชิงลึกและการสำรวจความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผู้ปฏิบัติงาน การตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย การมองที่อุปสรรคและวิธีการสำหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง การศึกษากรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 44852461
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาหัวข้อคัดสรรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การสัมมนาหัวข้อคัดสรรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การระบุปัญหาประเด็นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คัดสรร การเขียนและนำเสนอแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่ศึกษา การพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยและการเขียนโครงร่างการวิจัย

Course codes : 44852561
Credit : 3(3-0-6)
ระบบการเงินเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแผนการเงินและงบประมาณในธุรกิจ การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน คำศัพท์และความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ในระบบการเงิน การศึกษาองค์ประกอบต่างๆ สำหรับการตัดสินใจลงทุน การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 44852661
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมต่อทรัพยากรมนุษย์ และธรรมาภิบาล กลยุทธ์เกี่ยวกับบริบทของความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายใน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม

Course codes : 44852761
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ศึกษาประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ศึกษาผ่านแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย อภิปรายกรณีศึกษาที่เป็นทิศทางและแนวโน้มด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและระดับนานาชาติ

Course codes : 44852861
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์กร

โครงสร้างขององค์การแบบทางการและไม่เป็นทางการ สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การธุรกิจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล พฤติกรรมกลุ่มและการทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ แรงจูงใจและสิ่งเสริมแรง ความขัดแย้งและรูปแบบการแก้ไขความขัดแย้งในองค์การ วัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ

Course codes : 44852961
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักการด้านการบริหารการศึกษา การพัฒนาองค์การด้านการศึกษา การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระบบการจัดการโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน การฝึกอบรมครูและการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา ภาวะผู้นำทางการศึกษา ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของครู การจัดการความรู้ในสถาบันการศึกษา

Course codes : 44853061
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา

หลักการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา การฝึกอบรมและการพัฒนา การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มความรู้ และทักษะ ทักษะการแก้ไขปัญหาของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 44853161
Credit : 3(3-0-6)
องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารธุรกิจการศึกษา

หลักการการวางแผน การจัดองค์การ การอํานวยการ ภาวะผู้นํา การควบคุม การประเมิน และการจัดทํางบประมาณ จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

Course codes : 44853261
Credit : 3(3-0-6)
หลักการบริหารองค์การทางการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎีองค์การ โครงสร้างและระบบขององค์การทางการศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาองค์การ การวางแผนกำลังคนและการบริหารทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษา พฤติกรรมองค์การ รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์การทางการศึกษา บทบาทของผู้บริหารการศึกษาในการพัฒนาองค์การ

Course codes : 44853361
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำ คุณลักษณะ ประเภท และบทบาทหน้าที่ของผู้นำทางการบริหารศึกษา มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร คุณธรรม จริยธรรมของผู้นำ การเสริมสร้างและการพัฒนาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา ศึกษากรณีตัวอย่างความสำเร็จของการใช้ภาวะผู้นำในการบริหารการศึกษาในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

Course codes : 44853461
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความรู้ทางการศึกษา

บทบาทการศึกษาในการพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้ การจัดการความรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ให้เน้นกระบวนการจัดการความรู้และตัวแบบการจัดการความรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้และสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งประยุกต์การจัดการความรู้ที่สามารถใช้ในการศึกษา

2.4 การศึกษาอิสระ

Course codes : 44869861
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาอิสระ

การศึกษาประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหาประเด็นที่สนใจ การปฏิบัติการแก้ปัญหาประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนที่ออกแบบ การประเมินผลโครงการการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น