ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก) (ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 3 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จันทร์พนิต สุระศิลป์ *
อาจารย์ เด่นชัย ปราบจันดี *
อาจารย์ พรรณวลัย เกวะระ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 รายวิชาปรับพื้นฐาน (6-15 หน่วยกิต)

รหัสวิชา : 44651161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาภาษาอังกฤษในบริบทของภาษาโลก (English Language Studies in a Global Context)

ประวัติและมรดกทางวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษ ฐานะและความเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษนานาพันธุ์ ความหลากหลายของภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก แนวคิดอันเป็นรากฐานของภาษา ความเข้าใจและการยอมรับ

รหัสวิชา : 44651461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (Research in Global Englishes Language Teaching)

การอ่านงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ การอภิปรายงานวิจัยและบทความในปัจจุบันที่เกี่ยวกับประเด็นทางการสอนภาษาอังกฤษ เช่น แนวโน้มและแนวปฏิบัติของการเรียนและการสอนภาษาในระดับต่างๆ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก การวิเคราะห์ประเด็นการเรียนและการสอนภาษา แนวการสอนที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมของผู้เรียน

รหัสวิชา : 44653161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ในบริบทภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (Linguistics for English as a Global Language Context)

ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ระบบเสียง ไวยากรณ์และทฤษฎีไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการสอนภาษาและความรู้ งานวิจัยทางภาษาศาสตร์ การวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์และการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก

รหัสวิชา : 44670061
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและเชิงผสมผสาน (Quantitative, Qualitative, and Mixed-methods Research)

การวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงผสมผสาน ปรัชญาพื้นฐานแห่งการแสวงหาความรู้ กลยุทธ์ในการค้นคว้า และการวิจัยเฉพาะกรณี การเลือก แนวทางการวิจัยที่เหมาะสมกับปัญหาของการวิจัยในการค้นคว้าศึกษา

รหัสวิชา : 44680061
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนรายงานวิจัยภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษา (Research Paper Writing for Graduate Studies)

องค์ประกอบหลักและรูปแบบของการเขียนบทความวิจัย การเลือกและการพิจารณาความเหมาะสมของหัวข้อเรื่อง ขั้นตอนการเขียนร่างรายงานวิจัยแต่ละขั้นตอน การใช้ภาษาเชิงวิชาการในการนำเสนองานวิจัย แหล่งข้อมูลที่นำมาอ้างอิงและบรรณานุกรม การยกข้อความมากล่าวอ้างและการถอดความ การคัดลอกข้อความโดยไม่อ้างอิง และการเขียนโดยใช้บรรณานุกรรมระบบ APA

2 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 44689861
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือเชิงวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในการเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 รายวิชาปรับพื้นฐาน (6-15 หน่วยกิต)

รหัสวิชา : 44651161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาภาษาอังกฤษในบริบทของภาษาโลก (English Language Studies in a Global Context)

ประวัติและมรดกทางวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษ ฐานะและความเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษนานาพันธุ์ ความหลากหลายของภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก แนวคิดอันเป็นรากฐานของภาษา ความเข้าใจและการยอมรับ

รหัสวิชา : 44651461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (Research in Global Englishes Language Teaching)

การอ่านงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ การอภิปรายงานวิจัยและบทความในปัจจุบันที่เกี่ยวกับประเด็นทางการสอนภาษาอังกฤษ เช่น แนวโน้มและแนวปฏิบัติของการเรียนและการสอนภาษาในระดับต่างๆ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก การวิเคราะห์ประเด็นการเรียนและการสอนภาษา แนวการสอนที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมของผู้เรียน

รหัสวิชา : 44653161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ในบริบทภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (Linguistics for English as a Global Language Context)

ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ระบบเสียง ไวยากรณ์และทฤษฎีไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการสอนภาษาและความรู้ งานวิจัยทางภาษาศาสตร์ การวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์และการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก

รหัสวิชา : 44670061
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและเชิงผสมผสาน (Quantitative, Qualitative, and Mixed-methods Research)

การวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงผสมผสาน ปรัชญาพื้นฐานแห่งการแสวงหาความรู้ กลยุทธ์ในการค้นคว้า และการวิจัยเฉพาะกรณี การเลือก แนวทางการวิจัยที่เหมาะสมกับปัญหาของการวิจัยในการค้นคว้าศึกษา

รหัสวิชา : 44680061
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนรายงานวิจัยภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษา (Research Paper Writing for Graduate Studies)

องค์ประกอบหลักและรูปแบบของการเขียนบทความวิจัย การเลือกและการพิจารณาความเหมาะสมของหัวข้อเรื่อง ขั้นตอนการเขียนร่างรายงานวิจัยแต่ละขั้นตอน การใช้ภาษาเชิงวิชาการในการนำเสนองานวิจัย แหล่งข้อมูลที่นำมาอ้างอิงและบรรณานุกรม การยกข้อความมากล่าวอ้างและการถอดความ การคัดลอกข้อความโดยไม่อ้างอิง และการเขียนโดยใช้บรรณานุกรรมระบบ APA

2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 44671161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยด้านการฝึกหัดครูสอนภาษา (Research on Language Teacher Education)

การอ่านเชิงวิเคราะห์และอภิปรายงานวิจัยด้านนโยบายภาษา ความรู้ของครูสอนภาษา อัตลักษณ์ของครู ความเป็นวิชาชีพของครูสอนภาษา การพัฒนาทางวิชาชีพของครูสอนภาษา คุณสมบัติของนักการศึกษาฝึกหัดครู แนวคิดและรูปแบบการฝึกหัดครู การฝึกสอน และการสะท้อนความคิดเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง

รหัสวิชา : 44671261
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (Seminar in Teaching English as a Global Language)

การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลกเกี่ยวกับ สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลภาษา การยึดติดกับมาตรฐานภาษาอังกฤษ การฝึกหัดครูและการคัดเลือกครู ทัศนคติและประเด็นปัญหาของการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลกในห้องเรียนและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

รหัสวิชา : 44681361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวัตกรรมสำหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (Innovations for Teaching English as a Global Language)

การบ่งชี้และการวิเคราะห์สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก การประยุกต์เทคโนโลยีและการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก วิธีการใช้สื่อและนวัตกรรม การประเมินประสิทธิภาพของสื่อและนวัตกรรม การปรับปรุงพัฒนา และการตรวจสอบคุณภาพสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเผยแพร่

3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 44682161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนเพื่อป้องกันเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (Writing for a Dissertation Proposal Defense)

การฝึกเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ได้แก่ ‘บทนำ’ (ภูมิหลัง และปัญหาการวิจัย) ‘วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง’ และ ‘วิธีการวิจัย’ การเตรียมและฝึกนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 44682261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis and Interpretation)

แนวทางการอนุมานของการสืบค้นองค์ความรู้ การเข้าไปมีส่วนร่วม และสะท้อนความคิดเห็นในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเลือกกลวิธีและเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้ให้ได้การตีความที่มีประสิทธิผล

รหัสวิชา : 44682361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

การวิจัยเชิงทดลองทางการศึกษาเบื้องต้น การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงทดลองแท้จริง การวิจัยกึ่งทดลอง รูปแบบการทดลองที่ใช้กลุ่มควบคุมที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มทดลอง กระบวนการทำวิจัยเชิงทดลอง ปัจจัยคุกคามต่อความตรงภายในและความตรงภายนอกของการทดลอง การกำหนดเวลาสอบก่อนและหลังการทดลอง การวิพากษ์บทความอย่างมีหลักการ การเขียนรายงานผลการวิจัยเชิงทดลอง

รหัสวิชา : 44682461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยสืบค้นจากเรื่องเล่า (Narrative Inquiry)

การวิจัยสืบค้นจากเรื่องเล่าทางการศึกษาเบื้องต้น ปรัชญาและทฤษฎีพื้นฐานของการวิจัยสืบค้นจากเรื่องเล่า รูปแบบการวิจัยสืบค้นจากเรื่องเล่า การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ความสมจริงและความงดงามของการวิจัยสืบค้นจากเรื่องเล่า การวิพากษ์บทความอย่างมีหลักการ การเขียนรายงานผลการวิจัยเชิงพรรณนา

รหัสวิชา : 44682561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาทางการศึกษา (Educational Ethnography)

การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาทางการศึกษาเบื้องต้น มุมมองเชิงทฤษฎีของการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาทางการศึกษา ประเภทของการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา แบบร่วมมือ แบบวิพากษ์ และแบบอัตประวัติ จริยธรรมการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสังเกตแบบกลุ่มซ้อน การสัมภาษณ์ การสะท้อนบทบาทของผู้วิจัย คุณภาพของงานวิจัย การจดบันทึก การวิพากษ์งานวิจัยอย่างมีหลักการ การเขียนรายงานผลการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา

รหัสวิชา : 44683161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Selected Topics in Intercultural Communication)

มโนทัศน์หลักของความสัมพันธ์ระหว่าง การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษา ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารด้วยภาษากลางในยุคโลกาภิวัตน์ การสร้างและต่อรองอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ประเด็นอวัจนภาษาในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม มโนทัศน์หลักของการสอนวัฒนธรรมและภาษา เช่น สมรรถนะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ความตระหนักในวัฒนธรรมของตนและวัฒนธรรมอื่น ๆ

รหัสวิชา : 44683261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสร้างข้อทดสอบภาษาอังกฤษ (Test Construction and English Language Testing)

การสร้างข้อทดสอบเพื่อวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงทางทฤษฎี ความเที่ยงตรงภายนอก สหสัมพันธ์ และความเชื่อถือได้ การออกแบบชุดแบบทดสอบทุกชนิด

รหัสวิชา : 44683361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นสำคัญของไวยากรณ์เพื่อการสอน (Main Issues in Pedagogical Grammar)

ทฤษฎีและการปฏิบัติของไวยากรณ์เพื่อการสอน บนพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ระบบสัมพันธ์หน้าที่ ซึ่งถือว่าภาษาเป็นต้นทุนและทรัพยากรในการสื่อสาร การสำรวจวิธีการที่หลักไวยากรณ์นำไปใช้เพื่อทำให้การสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนมีความถูกต้องและคล่องแคล่ว

รหัสวิชา : 44683461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นสำคัญในการสอนเนื้อหาภาษาแบบบูรณาการ (Main Issues in Content and Language Integrated Learning)

การสอนเนื้อหาวิชาอื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน การวิเคราะห์การสอนวิชาเหล่านั้นโดยยึดเนื้อหาเป็นพื้นฐานตามหลักการและแนวปฏิบัติใหม่ของการสอนเนื้อหาวิชาแบบบูรณาการ

รหัสวิชา : 44683561
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการศึกษาเชิงพหุภาษา (Seminar in Multicultural Education)

ความหลากหลายของผู้เรียน เช่น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ภาษา เพศ สถานะทางสังคม ผลกระทบของความหลากหลายของผู้เรียนต่อการศึกษา บทบาทของการศึกษาเชิงพหุภาษาในการส่งเสริมความหลากหลายของผู้เรียน ลักษณะและเป้าหมายของการศึกษาเชิงพหุภาษา การนำความหลากหลายของเรียนภาษาไปใช้ในการศึกษาเชิงพหุภาษา

4 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 44699861
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือเชิงวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในการเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ