ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก) (กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จันทร์พนิต สุระศิลป์ *
อาจารย์ เด่นชัย ปราบจันดี *
อาจารย์ พรรณวลัย เกวะระ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (6 หน่วยกิต)

รหัสวิชา : 44650161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการสื่อสารในระดับบัณฑิตศึกษา (Communication Skill Development for Graduate Studies)

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจากสถานการณ์ต่างๆ การใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอปากเปล่า บทบาทสมมติ งานกลุ่ม การอภิปราย ทำความเข้าใจ สรุปและอภิปรายจุดประสงค์หลักของงานเขียนทั่วไปหรือเชิงวิชาการ การระดมสมองและโต้วาที

รหัสวิชา : 44660161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (Academic English for Graduate Studies)

การพัฒนาทักษะในระดับบัณฑิตศึกษา การค้นคว้าข้อมูล การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ การเขียนเชิงวิชาการ การนำเสนอทางวิชาการ การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการส่งเสริมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 44651161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาภาษาอังกฤษในบริบทของภาษาโลก (English Language Studies in a Global Context)

ประวัติและมรดกทางวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษ ฐานะและความเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษนานาพันธุ์ ความหลากหลายของภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก แนวคิดอันเป็นรากฐานของภาษา ความเข้าใจและการยอมรับ

รหัสวิชา : 44651261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ลักษณะวัฒนธรรมต่างสังคมในการสอนภาษาอังกฤษ (Intercultural Aspects in English Language Teaching)

ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศและภาษาที่สอง (EFL/ ESL) ข้อปฏิบัติของการเรียนการสอนภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ลักษณะทางวัฒนธรรมของปริจเฉท ในการอ่าน การเขียนและการสนทนา

รหัสวิชา : 44651361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการสอนภาษา (Language Teaching Methodology)

ประวัติการสอนภาษา แนวคิดและวิธีในการเรียนและการสอนภาษา การสอนแบบเน้นไวยากรณ์การแปล การสอนแบบฟัง-พูด การสอนแบบเงียบ การสอนโดยใช้ท่าทาง การเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้โดยสร้างสรรค์ผลงาน การสอนที่ครูเป็นสื่อการสอน การสอนปากเปล่า การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน การเรียนรู้โดยการสร้างสรรค์ผลงาน การจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานประสบการณ์ของครูผู้สอน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสนทนา การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

รหัสวิชา : 44651461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (Research in Global Englishes Language Teaching)

การอ่านงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ การอภิปรายงานวิจัยและบทความในปัจจุบันที่เกี่ยวกับประเด็นทางการสอนภาษาอังกฤษ เช่น แนวโน้มและแนวปฏิบัติของการเรียนและการสอนภาษาในระดับต่างๆ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก การวิเคราะห์ประเด็นการเรียนและการสอนภาษา แนวการสอนที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมของผู้เรียน

3 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 44652161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ELT Course Design and Development)

การนิยามบริบท วิเคราะห์ความต้องการ ความเชื่อ การสร้างเป้าหมายและจุดประสงค์การเรียนรู้ การระบุเนื้อหา วางโครงสร้างรายวิชา พัฒนาสื่อการเรียนรู้ ปรับปรุงแบบเรียน และออกแบบแผนการประเมิน

รหัสวิชา : 44652261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาสื่อสำหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (Material Development for Teaching English as a Global Language)

การบ่งชี้และการวิเคราะห์สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก การสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก วิธีการใช้สื่อ เทคโนโลยีการเรียนการสอน การประเมินประสิทธิภาพของสื่อ การปรับปรุงพัฒนา และการตรวจสอบคุณภาพสื่อเพื่อการเผยแพร่

รหัสวิชา : 44652361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การทดสอบและประเมินผลทางภาษา (Language Testing and Assessment)

ทฤษฎีการทดสอบแบบคลาสสิก แนวคิดสำคัญในการวัดและประเมิน การออกแบบและสร้างแบบทดสอบทางภาษาเพื่อวัดทักษะและองค์ประกอบต่างๆ ทางภาษา การดำเนินการการสอบ การวิเคราะห์และแปลผลการสอบ ศึกษาแบบทดสอบมาตรฐานต่างๆ การวัดและประเมินทางเลือก ทฤษฎีการทดสอบแบบใหม่เบื้องต้น รวมถึงการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์และการทดสอบออนไลน์

รหัสวิชา : 44653161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ในบริบทภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (Linguistics for English as a Global Language Context)

ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ระบบเสียง ไวยากรณ์และทฤษฎีไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการสอนภาษาและความรู้ งานวิจัยทางภาษาศาสตร์ การวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์และการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก

รหัสวิชา : 44653261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาในสังคม (Language in Society)

มโนทัศน์หลักที่ใช้อธิบายการใช้ภาษาในบริบทสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคมในมุมมองภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยาร่วมสมัย แนวคิดเชิงทฤษฎีของภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจเชิงวิชาชีพ

รหัสวิชา : 44653361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การรับรู้ภาษาที่สอง (Second Language Acquisition)

ทฤษฏีการรับรู้ภาษาที่หนึ่ง ทฤษฏีการรับรู้ภาษาที่สอง ระดับการพัฒนาการรับรู้ภาษาที่สอง ระยะการรับรู้ภาษาที่สอง ช่วงวัยและการรับรู้ภาษา พัฒนาการของผู้เรียนภาษา ความแตกต่างระหว่างบุคคล มิติทางสังคมต่อการเรียนภาษา ผู้ใช้สองภาษากับการเรียนภาษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและการรับรู้ภาษาที่สอง ประเด็นปัญหาในการเรียนและการรับรู้ภาษาที่สอง

รหัสวิชา : 44664161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาความรอบรู้ในศาสตร์เพื่อการเรียนการสอน (Literacy Development for Teaching and Learning)

แนวคิดเบื้องต้นของความรอบรู้ แนวคิดร่วมสมัยของความรอบรู้ เช่น ดิจิตอล สื่อผสม ข้อมูล ความสำคัญของการรู้หนังสือและการนำไปใช้ในการสอนภาษา การพัฒนาทักษะความรอบรู้สำหรับเยาวชนทั้งในและนอกโรงเรียน

รหัสวิชา : 44664261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบูรณาการการเรียนรู้ในห้องเรียนภาษา (Integrated Learning in Language Classrooms)

การระบุปัญหาในห้องเรียนภาษา การปรับกระบวนทัศน์การสอน ความสำคัญของการบูรณาการการเรียนรู้ในห้องเรียนภาษา บทบาทของภาษาในการเรียนรู้แบบบูรณาการ การตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้แบบบูรณาการ การเลือกและวิเคราะห์สื่อการสอน การวัดและประเมินผลภาษาในห้องเรียนแบบบูรณาการ ความร่วมมือกันของครูผู้สอน

รหัสวิชา : 44664361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการเรียนรู้และการสอนภาษา (Psychology in Language Learning and Teaching)

ห้องเรียนภาษาเสมือนชุมชนแห่งการเรียนรู้ การแข่งขัน การทำงานร่วมกัน การร่วมมือ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเชื่อในการเรียนรู้ภาษา ตัวแปรด้านอารมณ์ในการเรียนภาษา พหุปัญญา การเสริมแรงบวกและลบ กระบวนการจำ แรงจูงใจในการเรียนภาษา บ่อเกิดของการควบคุมตนเอง ความวิตกกังวลในการเรียนภาษา การวิพากษ์บทความอย่างมีหลักการ

รหัสวิชา : 44664461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ (ELT Classroom Management)

ทฤษฎีและหลักการการจัดการชั้นเรียน ประเด็นปัญหาในการจัดการชั้นเรียนภาษาต่างประเทศ ประเด็นปัญหาในการจัดการชั้นเรียนในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การจัดการชั้นเรียนเชิงปริวรรต การเรียนรู้ขององค์กร ความสัมพันธ์และพฤติกรรม พันธสัญญาใน ชั้นเรียน พฤติกรรมบวก การเข้าร่วมในชั้นเรียน ความสนใจ และพลวัตในห้องเรียน

รหัสวิชา : 44664561
หน่วยกิต : 3(0-6-9)
การฝึกสอนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ELT Practicum)

การฝึกการจัดการชั้นเรียน ฝึกการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ฝึกการวัดและประเมินผล ฝึกการใช้ภาษาที่หนึ่งและสองในชั้นเรียน ฝึกการใช้เทคโนโลยี ฝึกการใช้แบบเรียน ฝึกการเลือกสื่อการเรียนรู้ การสะท้อนความคิดในการสอนของตนเอง

4 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 44669961
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ทำวิจัยในหัวข้อทางด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และนำมาเขียนเป็นรายงานโดยต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 30,000 คำ

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (6 หน่วยกิต)

รหัสวิชา : 44650161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการสื่อสารในระดับบัณฑิตศึกษา (Communication Skill Development for Graduate Studies)

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจากสถานการณ์ต่างๆ การใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอปากเปล่า บทบาทสมมติ งานกลุ่ม การอภิปราย ทำความเข้าใจ สรุปและอภิปรายจุดประสงค์หลักของงานเขียนทั่วไปหรือเชิงวิชาการ การระดมสมองและโต้วาที

รหัสวิชา : 44660161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (Academic English for Graduate Studies)

การพัฒนาทักษะในระดับบัณฑิตศึกษา การค้นคว้าข้อมูล การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ การเขียนเชิงวิชาการ การนำเสนอทางวิชาการ การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการส่งเสริมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 44651161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาภาษาอังกฤษในบริบทของภาษาโลก (English Language Studies in a Global Context)

ประวัติและมรดกทางวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษ ฐานะและความเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษนานาพันธุ์ ความหลากหลายของภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก แนวคิดอันเป็นรากฐานของภาษา ความเข้าใจและการยอมรับ

รหัสวิชา : 44651261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ลักษณะวัฒนธรรมต่างสังคมในการสอนภาษาอังกฤษ (Intercultural Aspects in English Language Teaching)

ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศและภาษาที่สอง (EFL/ ESL) ข้อปฏิบัติของการเรียนการสอนภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ลักษณะทางวัฒนธรรมของปริจเฉท ในการอ่าน การเขียนและการสนทนา

รหัสวิชา : 44651361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการสอนภาษา (Language Teaching Methodology)

ประวัติการสอนภาษา แนวคิดและวิธีในการเรียนและการสอนภาษา การสอนแบบเน้นไวยากรณ์การแปล การสอนแบบฟัง-พูด การสอนแบบเงียบ การสอนโดยใช้ท่าทาง การเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้โดยสร้างสรรค์ผลงาน การสอนที่ครูเป็นสื่อการสอน การสอนปากเปล่า การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน การเรียนรู้โดยการสร้างสรรค์ผลงาน การจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานประสบการณ์ของครูผู้สอน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสนทนา การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

รหัสวิชา : 44651461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (Research in Global Englishes Language Teaching)

การอ่านงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ การอภิปรายงานวิจัยและบทความในปัจจุบันที่เกี่ยวกับประเด็นทางการสอนภาษาอังกฤษ เช่น แนวโน้มและแนวปฏิบัติของการเรียนและการสอนภาษาในระดับต่างๆ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก การวิเคราะห์ประเด็นการเรียนและการสอนภาษา แนวการสอนที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมของผู้เรียน

3 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 44652161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ELT Course Design and Development)

การนิยามบริบท วิเคราะห์ความต้องการ ความเชื่อ การสร้างเป้าหมายและจุดประสงค์การเรียนรู้ การระบุเนื้อหา วางโครงสร้างรายวิชา พัฒนาสื่อการเรียนรู้ ปรับปรุงแบบเรียน และออกแบบแผนการประเมิน

รหัสวิชา : 44652261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาสื่อสำหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (Material Development for Teaching English as a Global Language)

การบ่งชี้และการวิเคราะห์สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก การสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก วิธีการใช้สื่อ เทคโนโลยีการเรียนการสอน การประเมินประสิทธิภาพของสื่อ การปรับปรุงพัฒนา และการตรวจสอบคุณภาพสื่อเพื่อการเผยแพร่

รหัสวิชา : 44652361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การทดสอบและประเมินผลทางภาษา (Language Testing and Assessment)

ทฤษฎีการทดสอบแบบคลาสสิก แนวคิดสำคัญในการวัดและประเมิน การออกแบบและสร้างแบบทดสอบทางภาษาเพื่อวัดทักษะและองค์ประกอบต่างๆ ทางภาษา การดำเนินการการสอบ การวิเคราะห์และแปลผลการสอบ ศึกษาแบบทดสอบมาตรฐานต่างๆ การวัดและประเมินทางเลือก ทฤษฎีการทดสอบแบบใหม่เบื้องต้น รวมถึงการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์และการทดสอบออนไลน์

รหัสวิชา : 44653161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ในบริบทภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (Linguistics for English as a Global Language Context)

ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ระบบเสียง ไวยากรณ์และทฤษฎีไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการสอนภาษาและความรู้ งานวิจัยทางภาษาศาสตร์ การวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์และการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก

รหัสวิชา : 44653261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาในสังคม (Language in Society)

มโนทัศน์หลักที่ใช้อธิบายการใช้ภาษาในบริบทสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคมในมุมมองภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยาร่วมสมัย แนวคิดเชิงทฤษฎีของภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจเชิงวิชาชีพ

รหัสวิชา : 44653361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การรับรู้ภาษาที่สอง (Second Language Acquisition)

ทฤษฏีการรับรู้ภาษาที่หนึ่ง ทฤษฏีการรับรู้ภาษาที่สอง ระดับการพัฒนาการรับรู้ภาษาที่สอง ระยะการรับรู้ภาษาที่สอง ช่วงวัยและการรับรู้ภาษา พัฒนาการของผู้เรียนภาษา ความแตกต่างระหว่างบุคคล มิติทางสังคมต่อการเรียนภาษา ผู้ใช้สองภาษากับการเรียนภาษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและการรับรู้ภาษาที่สอง ประเด็นปัญหาในการเรียนและการรับรู้ภาษาที่สอง

รหัสวิชา : 44664161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาความรอบรู้ในศาสตร์เพื่อการเรียนการสอน (Literacy Development for Teaching and Learning)

แนวคิดเบื้องต้นของความรอบรู้ แนวคิดร่วมสมัยของความรอบรู้ เช่น ดิจิตอล สื่อผสม ข้อมูล ความสำคัญของการรู้หนังสือและการนำไปใช้ในการสอนภาษา การพัฒนาทักษะความรอบรู้สำหรับเยาวชนทั้งในและนอกโรงเรียน

รหัสวิชา : 44664261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบูรณาการการเรียนรู้ในห้องเรียนภาษา (Integrated Learning in Language Classrooms)

การระบุปัญหาในห้องเรียนภาษา การปรับกระบวนทัศน์การสอน ความสำคัญของการบูรณาการการเรียนรู้ในห้องเรียนภาษา บทบาทของภาษาในการเรียนรู้แบบบูรณาการ การตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้แบบบูรณาการ การเลือกและวิเคราะห์สื่อการสอน การวัดและประเมินผลภาษาในห้องเรียนแบบบูรณาการ ความร่วมมือกันของครูผู้สอน

รหัสวิชา : 44664361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการเรียนรู้และการสอนภาษา (Psychology in Language Learning and Teaching)

ห้องเรียนภาษาเสมือนชุมชนแห่งการเรียนรู้ การแข่งขัน การทำงานร่วมกัน การร่วมมือ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเชื่อในการเรียนรู้ภาษา ตัวแปรด้านอารมณ์ในการเรียนภาษา พหุปัญญา การเสริมแรงบวกและลบ กระบวนการจำ แรงจูงใจในการเรียนภาษา บ่อเกิดของการควบคุมตนเอง ความวิตกกังวลในการเรียนภาษา การวิพากษ์บทความอย่างมีหลักการ

รหัสวิชา : 44664461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ (ELT Classroom Management)

ทฤษฎีและหลักการการจัดการชั้นเรียน ประเด็นปัญหาในการจัดการชั้นเรียนภาษาต่างประเทศ ประเด็นปัญหาในการจัดการชั้นเรียนในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การจัดการชั้นเรียนเชิงปริวรรต การเรียนรู้ขององค์กร ความสัมพันธ์และพฤติกรรม พันธสัญญาใน ชั้นเรียน พฤติกรรมบวก การเข้าร่วมในชั้นเรียน ความสนใจ และพลวัตในห้องเรียน

รหัสวิชา : 44664561
หน่วยกิต : 3(0-6-9)
การฝึกสอนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ELT Practicum)

การฝึกการจัดการชั้นเรียน ฝึกการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ฝึกการวัดและประเมินผล ฝึกการใช้ภาษาที่หนึ่งและสองในชั้นเรียน ฝึกการใช้เทคโนโลยี ฝึกการใช้แบบเรียน ฝึกการเลือกสื่อการเรียนรู้ การสะท้อนความคิดในการสอนของตนเอง

4 งานค้นคว้าอิสระ

รหัสวิชา : 44669861
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

การสืบค้นในเชิงลึกในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาส และท้าทายความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึกษา การเขียนรายงานในวิชานี้ต้องไม่น้อยกว่า 8,000 คำ