ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร) (วท.บ. (โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 128 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กฤษฎาณชลี กาญจนศรี * Ph.D. (Biochemical Engineering)
University of Birmingham (2556)
อาจารย์ นริศา เรืองศรี * วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2558)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี * ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2556)
อาจารย์ อลงกต สิงห์โต * วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2557)
อาจารย์ อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล * วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2558)
อาจารย์กาญจนา วิทยาคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรวรรณ แสงแข
อาจารย์ จิรัฏฐ์ บุญมามีพูล
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง ศึกษากลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้วิธีการเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 68019359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีวิตและสุขภาพ (Life and Health)

กำเนิดชีวิต โครงสร้างของร่างกาย ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ โรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อ อาหารปลอดภัยและอาหารเสริม นวัตกรรมทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพ การออกกำลังกาย การยศาสตร์ นวัตกรรมด้านความงาม การนวดเพื่อผ่อนคลาย การชะลอวัยในผู้สูงอายุ

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30610659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ (Biodiversity and Conservation)

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

รหัสวิชา : 40430659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง (Contemplative Education for Self Development)

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

รหัสวิชา : 41410159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ (Group Dynamics and Leadership)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม เทคนิควิธีการจัดกลุ่มการจัดการความขัดแย้งและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 26510359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด (Man and Thinking Skills)

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะการคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 30210159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก (Contemporary Mathematics)

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (Information Skills in Knowledge-based Society)

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 30310759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีพื้นฐาน (Basic Chemistry)

โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุลเคมี กรด-เบส สมดุลกรดอ่อนและเบสอ่อน สมดุลการละลายและการเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

รหัสวิชา : 30310859
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (Basic Chemistry Laboratory)

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า การสังเกตปฏิกิริยาเคมี ความหนาแน่น

รหัสวิชา : 30322059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)

พันธะเคมี โครงสร้าง สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภท การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ และชีวโมเลกุล

รหัสวิชา : 30322159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory)

การตกผลึก การกลั่น การสกัดกรดเบส การสกัดและโครมาโทกราฟี สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ และปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์

รหัสวิชา : 30610059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology I)

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30610159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology Laboratory I)

ปฏิบัติการพื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสง และการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 31220159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์ (Elementary Statistics for Science)

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 68010159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ (Basic Human Anatomy)

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ

รหัสวิชา : 68021959
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
สรีรวิทยาของมนุษย์ (Human Physiology)

หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ในสภาวะปกติ เซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและกระบวนการรักษาสมดุล

รหัสวิชา : 68031259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พยาธิสรีรวิทยา (Pathophysilogy)

การทำงานและการปรับดุลของระบบต่างๆของมนุษย์ในภาวะผิดปกติ ได้แก่ระดับเซล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและสืบพันธุ์ โดยเน้นความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันของระบบต่างๆ ในภาวะผิดปกติ รวมถึงการทำงานที่ผิดปกติของระบบต่างๆ ที่สัมพันธ์กับอาการทางคลินิก

รหัสวิชา : 68032759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พันธุกรรมศาสตร์มนุษย์ (Human Genetics)

ความรู้พื้นฐานของจีโนม การจัดเรียงโครงสร้างระดับโมเลกุลของโครโมโซม และการแสดงออกของยีนของมนุษย์ หลักการการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของยีนเด่นและด้อยเพื่อทราบถึงชนิดของโรคทางพันธุกรรมและผลทางพยาธิสภาพ การประยุกต์เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลในการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม การใช้สัตว์ทดลองเพื่อการศึกษาโรคทางพันธุกรรมของมนุษย์และการรักษาผู้ป่วยด้วยการแก้ไขที่ระดับยีน

รหัสวิชา : 68431159
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology)

หลักการเบื้องต้นทางธรรมชาติ ลักษณะ รูปร่าง คุณสมบัติทางชีววิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุกรรมของจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคในคน อาการทางคลินิก กลไกการก่อโรค การติดต่อ ระบาดวิทยา การป้องกัน การแยกพิสูจน์เชื้อแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงไว้ และการประยุกต์ความรู้ทางชีววิทยาระดับโมเลกุลเพื่อการวินิจฉัยโรค การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการชันสูตรมาสนับสนุนการวินิจฉัยโดยอาการทางคลินิก

รหัสวิชา : 68431259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ (Medical Immunology)

หน้าที่ทั่วไปของภูมิคุ้มกันของมนุษย์ กลไกการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอมทั้งแบบมีมาแต่กำเนิดและแบบจำเพาะ ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี บทบาทของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค โรคมะเร็ง ผลเสียจากภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติ การปลูกถ่ายอวัยวะตลอดจนหลักการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการโดยอาศัยหลักการทางซีโรโลยี

รหัสวิชา : 68621160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น (Introduction of Food Science)

การศึกษาความรู้เบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของเนื้อสัตว์บก เนื้อสัตว์น้ำ น้ำนม ไข่ ไขมันและน้ำมัน ผักและผลไม้ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร และบรรจุภัณฑ์อาหาร

รหัสวิชา : 68621260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีทางอาหาร (Food Biochemistry)

การย่อย การดูดซึม และการใช้สารอาหารของร่างกาย เมแทบอลิสมของ คาร์โบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ น้ำ และอิเล็กโตรไลท์ ปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเสียของอาหาร การใช้ความรู้ทางชีวเคมีในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ การเก็บรักษา กระบวนการผลิต และความปลอดภัยของอาหาร

รหัสวิชา : 68622160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เภสัชวิทยาสำหรับโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร (Pharmacology for Nutritional Therapy and Dietetic)

ความหมายของเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ผลข้างเคียงของยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงไต ยารักษาความผิดปกติของระบบเลือด ฮอร์โมนและยาต้านฤทธิ์ของฮอร์โมน ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร ยาต้านจุลชีพ ยารักษามะเร็ง สารอาหารทางหลอดเลือดดำ และปฏิกิริยาต่อกันระหว่างอาหารกับยา

รหัสวิชา : 68630160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อาหารและโภชนาการของมนุษย์ (Human Food and Nutrition)

อาหารและสารอาหาร ความต้องการพลังงานของร่างกาย โภชนาการของบุคคลปกติ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่เป็นผลให้คนเลือกรับประทาน หรือไม่รับประทานอาหารใด ๆ ภาวะทุพโภชนาการ การประเมินสภาวะโภชนาการ อาหารทางเลือกและอาหารเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 68630260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร (Food Safety and Sanitation)

สารปนเปื้อน สารตกค้าง สารปลอมปน และสารเจือปนในอาหาร โรคอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรีย เชื้อรา และสารพิษอื่นๆ กลไกการกำจัดสารพิษจากร่างกาย อาหารกับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง อาหารดัดแปลงพันธุกรรม การประเมินความเสี่ยงในอาหาร ระบบจีเอ็มพีและเอชเอซีซีพีกับความปลอดภัยในอาหาร ปฏิบัติการสุ่มตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ โลหะหนักและสารเคมีในอาหาร

รหัสวิชา : 68630360
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อาหารและโภชนาการเพื่อชีวิตที่ยืนยาว (Food and Nutrition for Longitudinal Health)

ความหมาย ชนิดของอาหารและสารอาหาร ความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพอนามัย การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพอนามัย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ กฎหมายและการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริม การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริมเพื่อการชะลอวัย ความสัมพันธ์ของอาหารกับพันธุกรรม ปัญหาสุขภาพที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ภาวะโภชนาการขาดและเกิน อาหารที่มีพิษภัยต่อร่างกายและแนวทางการรักษา แบบแผนของการรับประทานอาหารต่างๆ เพื่อสุขภาพ

รหัสวิชา : 68630460
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อาหารและโภชนาการตามวัย (Food and Nutrition in Life Cycle)

อาหารและสารอาหาร ความต้องการและการจัดอาหารตามหลักโภชนาการ สำหรับประชากรวัยต่าง ๆ ทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย ปิรามิดอาหาร การให้คำแนะนำที่เหมาะสมด้านโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละวัย หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร การสร้างเมนูอาหารสำหรับภาวะต่างๆ ปัญหาและแนวทางการบำบัดภาวะทุพโภชนาการในวัยต่างๆ

รหัสวิชา : 68630560
หน่วยกิต : 3(1-6-5)
หลักการจัดการการบริการอาหาร (Principles of Food Service Management)

ระบบการจัดการการบริการอาหารในโรงพยาบาลและสถานประกอบการอื่นๆ จริยธรรมในการจัดการการบริการอาหาร การออกแบบโครงสร้างองค์กรการให้บริการ อาหาร การบริหารงานบุคคลและการเงิน การจัดรายการอาหาร การพัฒนาตำรับอาหารมาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหาร การผลิตอาหารปริมาณมาก และการควบคุมคุณภาพ

รหัสวิชา : 68632260
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
หลักการประเมินภาวะโภชนาการ (Principles of Nutritional Assessment)

หลักการประเมินภาวะโภชนาการ ความต้องการพลังงานและสารอาหาร การประเมินคุณภาพสารอาหาร การจัดอาหารให้สมดุลกับความต้องการของร่างกาย โดยศึกษาการวัดสัดส่วนต่างๆของร่างกาย การวัดทางชีวเคมี ทางคลินิค และ อาหารที่รับประทาน โดยให้ครอบคลุมถึงโรคที่เกี่ยวข้องทางด้านโภชนาการ และการป้องกันภาวะทุพโภชนาการ

รหัสวิชา : 68632360
หน่วยกิต : 4(3-2-7)
โภชนบำบัดทางการแพทย์และการจัดการด้านอาหาร (Medical Nutrition Therapy and Dietary Management)

การวินิจฉัยทางโภชนาการผู้ป่วยที่มีภาวะโรคต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะโภชนาการ การให้โภชนบำบัดแก่ผู้มีน้ำหนักตัวผิดปกติ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร โรคไตเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ ความผิดปกติของระบบประสาท ภาวะที่มีการเผาผลาญพลังงานมากกว่าปกติและภาวะวิกฤติ กระบวนการประเมินสภาวะและดูแลทางโภชนาการ หลักการให้อาหารทางสายให้อาหารและหลอดเลือดดำ

รหัสวิชา : 68632460
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักการกำหนดอาหาร (Principles of Dietetics)

พื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ รายการอาหารแลกเปลี่ยน หลักการจัดรายการอาหาร มาตรฐานอาหาร ลักษณะอาหารโรงพยาบาล และระบบการจัดการการบริการอาหารในโรงพยาบาล โภชนบำบัดทางทางเดินอาหารและทางหลอดเลือดดำที่ใช้ในกระบวนการดูแล ฟื้นฟู และบำบัดโรค

รหัสวิชา : 68632560
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มาตรฐาน กฏข้อบังคับอาหารและจริยธรรมในสาขาอาชีพ (Food Standards and Regulations and Professional Ethics)

ความหมาย ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการควบคุมอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารที่ควบคุมเฉพาะของประเทศไทยและสากล ความสำคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณในสาขาอาชีพ จริยธรรมของบุคลากรในการดูแลรักษาสุขภาพ ระเบียบการปฏิบัติ พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบอาชีพและจรรยาบรรณในสาขาอาชีพ การสอบขึ้นทะเบียนนักกำหนดอาหารในประเทศไทยและต่างประเทศ

รหัสวิชา : 68632660
หน่วยกิต : 2(1-3-4)
การให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค (Counseling for Dietary Behavior Change)

หลักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลักษณะเฉพาะบุคคลและกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ ทฤษฎีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้คำปรึกษาแบบเอื้ออำนาจ การให้คำปรึกษาในแต่ละช่วงอายุ การให้คำปรึกษาในแต่ละวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม การนำเสนอและทำกิจกรรมกับสาธารณชน การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่มีประสิทธิภาพและจริยธรรม

รหัสวิชา : 68632760
หน่วยกิต : 5(0-20-5)
การฝึกงานทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร 2 (Practicums in Nutritional Therapy and Dietetics 2)

การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านโภชนบริการ ฝึกประสบการณ์ด้านคลีนิก การให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก การประเมิน ดูแล และติดตามผลการให้โภชนบำบัดทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภายใต้การดูแลและประสานงานของอาจารย์ประจำรายวิชาและอาจารย์พี่เลี้ยง

รหัสวิชา : 68632860
หน่วยกิต : 5(0-20-5)
การฝึกงานทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร 3 (Practicums in Nutritional Therapy and Dietetics 3)

อาหารทางสายและการคำนวณสัดส่วนของสารอาหารทางหลอดเลือดดำ การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านโภชนาการ ฝึกประสบการณ์ด้านคลีนิก เพื่อประเมินภาวะโภชนาการและให้โภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ และติดตามผลการให้โภชนบำบัดทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ ภายใต้การดูแลและประสานงานของอาจารย์ประจำรายวิชาและอาจารย์พี่เลี้ยง

รหัสวิชา : 68633160
หน่วยกิต : 3(2-3-6)
โภชนาการชุมชน (Community Nutrition)

แนวโน้มการบริโภคอาหารของคนในชุมชน ปัญหาโภชนาการของคนในชุมชนที่มีผลต่อสุขภาพ รวมทั้งหลักการให้ความรู้ทางโภชนาการแก่คนในชุมชน การพัฒนาโภชนาการในรูปองค์รวม การเผยแพร่ สื่อสาร และพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค และการฝึกประสบการณ์ในชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 68633260
หน่วยกิต : 5(0-20-5)
การฝึกงานทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร 1 (Practicums in Nutritional Therapy and Dietetics 1)

ฝึกทักษะและประสบการณ์ทำงานในการวิเคราะห์หาสาเหตุ วางแผน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และส่งเสริมโภชนาการชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ภายใต้การดูแลและประสานงานของอาจารย์ประจำรายวิชาและอาจารย์พี่เลี้ยง

รหัสวิชา : 68634160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการวิจัยทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร (Research Methodology in Nutritional Therapy and Dietetics)

หลักการวิจัยทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร การเลือกหัวข้อการวิจัย การวางแผนการวิจัย การใช้สถิติวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงาน และบทคัดย่อการวิจัย

รหัสวิชา : 68644260
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมนาทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร (Seminar in Nutritional Therapy and Dietetics)

นำเสนอ วิจารณ์รายงานวิจัย บทความทางวิชาการแขนงต่าง ๆ สาขาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 68644360
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
โครงงานวิจัยทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร (Research Projects in Nutritional Therapy and Dietetics)

การค้นคว้าข้อมูลการวิจัยทางด้านอาหารและโภชนาการ โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทำการศึกษาวิจัยและรายงานการวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา

3 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 68432959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การชะลอวัยเชิงบูรณาการ (Integrative Antiaging)

กลไกการเกิดความชรา และการชะลอวัยด้วยอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางค์ การขจัดสารพิษในร่างกาย การนวดกระตุ้นผิวหนัง การผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพ รูปแบบการออกกำลังกาย การนอนและการปรับพฤติกรรม

รหัสวิชา : 68630660
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
โภชนาการการกีฬาและการออกกำลังกาย (Sport Nutrition and Exercise)

หลักการประเมินภาวะโภชนาการสำหรับนักกีฬา ความต้องการพลังงาน สารอาหาร การติดตามและประเมินผล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับโภชนาการการกีฬาและการออกกำลังกาย ปัญหาทางโภชนาการของนักกีฬาและการแก้ปัญหา

รหัสวิชา : 68630760
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ปัญหาทางโภชนาการ (Nutritional Problems)

ปัญหาทางโภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาพในพื้นที่ต่างๆทั่วโลก ปัญหาทางโภชนาการในพื้นที่ห่างไกล ปัญหาทางโภชนาการในชุมชนเมือง สถานการณ์ด้านปัญภาทางโภชนาการในประเทศไทย ภาวะทุพโภชนาการ การมีภาวะโภชนาการเกิน การขาดสารอาหาร ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาทางโภชนาการ ภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ

รหัสวิชา : 68632960
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พืชสมุนไพรเพื่อโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร (Herbs for Nutritional therapy and Dietitics)

ผักพื้นบ้านในท้องถิ่นที่ใช้ในการประกอบอาหาร การเลือกรับประทานผักพื้นบ้านที่จัดเป็นพืชสมุนไพร ประโยชน์ของสมุนไพรแต่ละชนิดที่ได้จากผักผลไม้ในท้องถิ่น หลักการเลือกรับประทานผักสมุนไพรในแต่ละสภาวะโรค ความปลอดภัยในการเลือกรับประทานและใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร