ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์) (พย.ม. (การผดุงครรภ์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณทนา ศุภสีมานนท์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ *
อาจารย์ นารีรัตน์ บุญเนตร
อาจารย์ พิริยา ศุภศรี
รองศาสตราจารย์ วรรณี เดียวอิศเรศ
รองศาสตราจารย์ ศิริวรรณ แสงอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษา เชื้อหอม
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 10250161
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พยาธิสรีรวิทยาเพื่อการผดุงครรภ์ (Pathophysiology for Midwifery)

พยาธิสรีรวิทยาของสตรีตั้งครรภ์ตั้งแต่การปฏิสนธิ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ ตลอดจนการทำงานของระบบต่างๆ ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิด

รหัสวิชา : 10250261
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การผดุงครรภ์ 1 (Midwifery I)

แนวคิดทฤษฎี หลักฐานเชิงประจักษ์ และเภสัชวิทยาที่เกี่ยวกับการผดุงครรภ์ การประเมินภาวะสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ในระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด เพื่อการตั้งครรภ์คุณภาพและผลลัพธ์ที่ดี การเตรียมตัวเพื่อการคลอด การคลอดวิถีธรรมชาติ การส่งเสริมบทบาทบิดามารดา การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การดูแลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 10250361
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การผดุงครรภ์ 2 (Midwifery II)

แนวคิดทฤษฎี หลักฐานเชิงประจักษ์ และเภสัชวิทยาที่เกี่ยวกับการผดุงครรภ์ในผู้รับบริการที่มีภาวะเสี่ยงสูง การประเมินภาวะเสี่ยง การป้องกันภาวะเสี่ยง การดูแลแบบองค์รวมแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนในระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด

รหัสวิชา : 10250461
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 1 (Midwifery Practicum I)

ปฏิบัติการดูแลแบบองค์รวมแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ในระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดที่มีภาวะปกติ การเตรียมตัวเพื่อการคลอด การส่งเสริมการคลอดวิถีธรรมชาติ การส่งเสริมบทบาทบิดามารดา การให้การปรึกษาเพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการดูแลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยบูรณาการศาสตร์ทางการผดุงครรภ์ ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ และภูมิปัญญาไทย

รหัสวิชา : 10260561
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 2 (Midwifery Practicum II)

ปฏิบัติการดูแลแบบองค์รวมแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนในระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ในบริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยบูรณาการศาสตร์ทางการผดุงครรภ์ ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์

รหัสวิชา : 10750160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล (Nursing Concepts and Theories)

วิวัฒนาการขององค์ความรู้ทางการพยาบาล ระดับของทฤษฎีการพยาบาล วิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่คัดสรร การประยุกต์ในการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัย

รหัสวิชา : 10750260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล (Applied Statistics for Nursing Research)

ตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

รหัสวิชา : 10750360
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นโยบายและระบบสุขภาพ (Policy and Health System)

นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ โครงสร้างขอบข่ายการจัดบริการสุขภาพ การวัดและประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบข้อมูลสารสนเทศทางด้านสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในระบบสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล

รหัสวิชา : 10750460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล (Nursing Research and Research Utilization)

แนวคิดและหลักการวิจัยทางการพยาบาล ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย จริยธรรมการวิจัย หลักการเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย การวิพากษ์งานวิจัย การประยุกต์การวิจัยในการพยาบาล

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 10260661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาวิจัยทางการผดุงครรภ์ (Research Seminar in Midwifery)

สัมมนาประเด็นปัญหาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการผดุงครรภ์และระบบบริการสุขภาพในการผดุงครรภ์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการผดุงครรภ์อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 10260761
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการผดุงครรภ์ (Evidence-Based Practice in Midwifery)

แนวคิดของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการผดุงครรภ์ โดยการวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิก การสืบค้นและประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อเลือกใช้วิธีการหรือนวัตกรรมที่เหมาะสม ตลอดจนการประเมินผลลัพธ์

รหัสวิชา : 11160360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Concepts and Roles of Advanced Nursing Practice)

วิชาชีพการพยาบาลกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง บทบาทและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบบริการสุขภาพ วิเคราะห์การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงโดย เน้นประเด็นนโยบายสุขภาพ นโยบายและกระบวนการขององค์การทางสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการทำงานในทีมสหสาขาวิชาชีพ

รหัสวิชา : 11160460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักสูตรและการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ (Curriculum and Teaching Learning in Nursing Science)

แนวคิด หลักการและทฤษฎี ซึ่งประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการสอนทางการศึกษาพยาบาล

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 10269961
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ทำวิทยานิพนธ์ในประเด็นการผดุงครรภ์ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์