ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) (ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 52 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์จินตนา วัชรสินธุ์ *
รองศาสตราจารย์ นุจรี ไชยมงคล *
รองศาสตราจารย์ วรรณี เดียวอิศเรศ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมารดี มาสิงบุญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารี กังใจ
รองศาสตราจารย์ อาภรณ์ ดีนาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีรัตน์ ขำอยู่
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาแกน

Course codes : 11280161
Credit : 2(2-0-4)
ปรัชญาของศาสตร์ทางการพยาบาล

พัฒนาการของปรัชญาและศาสตร์ในมุมมองตะวันตกและตะวันออก ปรัชญาที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล

Course codes : 11280261
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาศาสตร์และทฤษฎีทางการพยาบาล

การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล วิเคราะห์และประเมินวิธีที่ใช้ในการพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล การทดสอบทฤษฎี และพัฒนาแนวคิดหรือทฤษฎีด้วยวิธีการที่ผู้เรียนสนใจ

Course codes : 11280361
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางการพยาบาล

การออกแบบการวิจัยเพื่อตอบปัญหาที่ซับซ้อนและหลากหลายทางวัฒนธรรม การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย ขนาดตัวอย่างและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินคุณภาพการวิจัย และการเผยแพร่ผลการวิจัย รวมถึงประเด็นจริยธรรมการวิจัย

Course codes : 11280461
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงทางการพยาบาล

ปรัชญาพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจารณ์การวิจัยและการวิเคราะห์อภิมานการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมถึงประเด็นจริยธรรมการวิจัย

Course codes : 11280561
Credit : 3(3-0-6)
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการพยาบาล

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรในการวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพ การวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ำ การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณและความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์ถดถอยไบนารี การวิเคราะห์เส้นทางและรูปแบบสมการโครงสร้าง และการวิเคราะห์พหุระดับ รวมทั้งการแปลผลและรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 11280661
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนานโยบายสุขภาพและภาวะผู้นำ

นโยบายสุขภาพ กระบวนการพัฒนานโยบายสุขภาพ การวิเคราะห์วิจัยนโยบายสุขภาพ ภาวะผู้นำของพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสุขภาพในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ตลอดจนการให้ข้อมูลผู้กำหนดนโยบาย

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 11280761
Credit : 2(2-0-4)
วิธีการวิจัยแบบผสมวิธี

การผสมแนวคิดหรือกระบวนทัศน์ของการวิจัยแบบผสมวิธี การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การบูรณาการข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแปลผลการวิจัย การประเมินคุณภาพการวิจัยแบบผสมวิธี จรรยาบรรณการวิจัยแบบผสมวิธี และการพัฒนาโครงร่างการวิจัยตามความสนใจของผู้เรียน

Course codes : 11280861
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยเชิงบำบัดทางการพยาบาล

หลักการและการออกแบบการวิจัยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของโปรแกรมหรือการบำบัดทางการพยาบาล ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐานงานวิจัย วิธีการวิจัยและการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์อภิมานและการสังเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิจัย การประเมินคุณภาพการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัยเชิงบำบัดทางการพยาบาล และการพัฒนาโครงร่างการวิจัยตามความสนใจของผู้เรียน

Course codes : 11280961
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย

ทฤษฎีเกี่ยวกับการวัด การสร้าง และการทดลองใช้เครื่องมือในงานวิจัยทางการพยาบาลและงานวิจัยทางสุขภาพ การทดสอบความตรงและความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ตลอดจนการวิเคราะห์ ประเด็นการวัดในกลุ่มตัวอย่างที่มีหลากหลายทางวัฒนธรรม

Course codes : 11281061
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยเชิงผลลัพธ์ทางการพยาบาล

หลักการและการออกแบบการวิจัยเชิงผลลัพท์ การกำหนดชนิดของตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ทางการพยาบาล ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงผลลัพธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐานงานวิจัย วิธีการวิจัยและการสุ่มตัวอย่าง การแปลผลการวิจัย การประเมินคุณภาพการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัยเชิงผลลัพธ์ การพัฒนาโครงร่างการวิจัยตามความสนใจของผู้เรียน

Course codes : 11281161
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา

ปรัชญาพื้นฐานการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาทั้งแนวโครงสร้างนิยม ตีความนิยม และ วิพากษ์นิยม ระเบียบวิธีการวิจัย ประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับปัญหาการวิจัย การเลือกผู้ให้ข้อมูล การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลการวิจัย การประเมินคุณภาพและจรรยาบรรณการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา การพัฒนาโครงร่างการวิจัยตามความสนใจของผู้เรียน

Course codes : 11281261
Credit : 2(2-0-4)
วิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา

ปรัชญาพื้นฐานการวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยาทั้งแนวสัจจนิยม อัตถิภาวะ และอรรถปริวรรต ระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อเข้าใจการกระทำของมนุษย์ ประเด็นและทักษะเฉพาะเกี่ยวกับการทำวิจัยเชิงตีความ การประเมินคุณภาพและจรรยาบรรณการวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา การพัฒนาโครงร่างการวิจัยตามความสนใจของผู้เรียน

Course codes : 11281361
Credit : 2(2-0-4)
วิธีวิทยาการทฤษฎีรากฐาน

ปรัชญาพื้นฐานการวิจัยเชิงวิธีวิทยาการทฤษฎีรากฐาน ระเบียบวิธีการวิจัย ประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับปัญหาการวิจัย การเลือกผู้ให้ข้อมูล การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลการวิจัย การประเมินคุณภาพและจรรยาบรรณการวิจัยเชิงวิธีวิทยาการทฤษฎีรากฐาน การพัฒนาโครงร่างการวิจัยตามความสนใจของผู้เรียน

Course codes : 11281461
Credit : 2(2-0-4)
การค้นคว้าอิสระทางการพยาบาล

เลือกปรากฎการณ์ที่สนใจศึกษาที่ตกลงร่วมกันระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา ค้นคว้าอย่างลึกซึ้งทั้งในเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง งานวิจัย และวิธีการวิจัย รวมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์

3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 11299961
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

วิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจและภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์