ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) (ศศ.ม. (ภาษาไทย))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา * Ph.D. (Sanskrit)
Banaras Hindu University, India (2544)
ณัฐา ค้ำชู * อ.ด. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)
ทัศนีย์ ทานตวณิช * กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2517)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 22851161
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนางานวิจัยทางภาษาไทยและวรรณกรรมไทย (Seminar on the Thai Language and Literature Research)

การสังเคราะห์งานวิจัยทางภาษาไทย วรรณกรรมไทย ทั้งวรรณคดีมรดก วรรณกรรมท้องถิ่นและวรรณกรรมร่วมสมัย ที่ใช้เป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 22851261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย (Thai Language Research Methodology)

ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา การฝึกเขียนโครงการวิจัย

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 22850461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาไทยในชีวิตประจำวันสำหรับนิสิตต่างชาติ (Thai in Everyday Life for International Students)

การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันในโอกาสต่าง ๆ ทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

รหัสวิชา : 22850561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาไทยสำหรับนิสิตต่างชาติ (Thai for International Students)

ลักษณะของภาษาไทย การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา : 22854161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีภาษาศาสตร์ (Linguistic Theories)

ทฤษฎีภาษาศาสตร์สำนักต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ต่าง ๆ กับการศึกษาภาษาไทย

รหัสวิชา : 22854261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย (Thai Linguistics)

สัทศาสตร์ สัทวิทยาตามแนวทฤษฎีเชิงเส้นสำหรับการวิเคราะห์ภาษาไทยวากยสัมพันธ์และโครงสร้างทางไวยากรณ์ แนวคิดและทฤษฎีของการสื่อความหมายในระดับคำ วลี ประโยค ข้อความและข้อความที่เกี่ยวข้องการสื่อสารด้วยภาษาไทย

รหัสวิชา : 22854361
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาภาษากับวัฒนธรรม (Seminar on Languages and Cultures)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม โลกทัศน์ที่สะท้อนผ่านภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม ผลงานการศึกษาภาษาที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 22854461
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาภาษาไทยสมัยต่าง ๆ (Seminar on the Thai Language of Various Phases)

ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและภาษาไทยเปรียบเทียบ วิวัฒนาการของภาษาไทยสมัยต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย ผลงานด้านการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย

รหัสวิชา : 22856161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีวรรณคดี (Theory of Literature)

ทฤษฎีวรรณคดีตะวันออกและตะวันตก การนำทฤษฎีไปใช้ในการศึกษาวรรณคดี ผลงานวิจารณ์เชิงทฤษฎีที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 22856261
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาวรรณคดีเปรียบเทียบ (Seminar on Comparative Literature)

พัฒนาการของวรรณคดีเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง วรรณคดีไทยกับวรรณคดีต่างประเทศ ศิลปะประเภทอื่น และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนทัศน์ในการศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบ

รหัสวิชา : 22856361
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง (Seminar on Prose and Poetry)

การเปรียบเทียบและสังเคราะห์พัฒนาการด้านรูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการประพันธ์วรรณกรรม ร้อยแก้วและร้อยกรองของไทย

รหัสวิชา : 22856461
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาวรรณคดีสุโขทัย (Seminar on Sukhothai Literature)

การสังเคราะห์ที่มา รูปแบบ เนื้อหา ภาษา กลวิธีการประพันธ์ แนวคิด คุณค่า และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสังคมสมัยสุโขทัย

รหัสวิชา : 22856561
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาวรรณคดีอยุธยาตอนต้น (Seminar on Early Ayutthaya Literature)

การสังเคราะห์ที่มา รูปแบบ เนื้อหา ภาษา กลวิธีการประพันธ์ แนวคิด คุณค่า และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสังคมสมัยอยุธยาตอนต้น

รหัสวิชา : 22856661
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาวรรณคดีอยุธยาตอนปลาย (Seminar on Late Ayutthaya Literature)

การสังเคราะห์ที่มารูปแบบ เนื้อหา ภาษา กลวิธีการประพันธ์ แนวคิด คุณค่า และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสังคมสมัยอยุธยาตอนปลาย

รหัสวิชา : 22856761
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาวรรณคดีรัตนโกสินทร์ตอนต้น (Seminar on Early Rattanakosin Literature)

การสังเคราะห์ที่มา รูปแบบ เนื้อหา ภาษา กลวิธีการประพันธ์ แนวคิด คุณค่า และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสังคมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

รหัสวิชา : 22856861
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาวรรณกรรมยุคเริ่มรับอิทธิพลตะวันตก (Seminar on Literature of Early Western Influence)

การสังเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และกลวิธีการประพันธ์ของวรรณกรรมยุคเริ่มรับ อิทธิพลตะวันตก

รหัสวิชา : 22856961
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาวรรณกรรมปัจจุบัน (Seminar on Contemporary Literature)

พัฒนาการของวรรณกรรมปัจจุบัน ประเภท องค์ประกอบ เปรียบเทียบและ สังเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเนื้อหา รูปแบบ แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ และการใช้ภาษาในวรรณกรรมปัจจุบัน ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม และวรรณกรรมแปลของต่างประเทศเป็นภาษาไทย

รหัสวิชา : 22857161
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาวรรณกรรมแปล (Seminar on Translated Literary Works)

การสังเคราะห์เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ แนวคิด ภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏใน วรรณกรรม อิทธิพลของวรรณกรรมแปลที่ส่งผลต่อวรรณกรรมและสังคมไทย

รหัสวิชา : 22857261
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนางานวิจัยทางคติชนวิทยา (Seminar on Folklore Research)

ทฤษฎีทางคติชนวิทยา การฝึกปฏิบัติภาคสนามและการสังเคราะห์งานวิจัยทาง คติชนวิทยาที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาคติชนและการทำวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 22862161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรากฏการณ์ภาษาและวัฒนธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน (Language and Culture Phenomena in Thai Society)

ปรากฏการณ์ทางภาษาในชีวิตประจำวันของกลุ่มบุคคลต่างๆ ภาษาในสื่อมวลชนและสื่อ สมัยใหม่ สาเหตุและลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางภาษา อิทธิพลของภาษาที่มีต่อบุคคลและสังคม

รหัสวิชา : 22864161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ความรู้จากแนวคิดทางภาษาศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์การใช้ภาษาในอาชีพต่าง ๆ การสื่อสาร การจัดการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22864261
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (Seminar on Foreign Elements in Thai)

การวิเคราะห์คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงเสียง ไวยากรณ์ ความหมายของคำ และสำนวนต่าง ๆ อิทธิพลของภาษาเหล่านั้นที่มีต่อภาษาไทยทั้งในด้านระบบเสียงระบบไวยากรณ์ ระบบความหมาย และระบบคำศัพท์

รหัสวิชา : 22864361
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาไวยากรณ์ไทย (Seminar on Thai Grammar)

ไวยากรณ์ไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การศึกษาไวยากรณ์ไทยแนวต่าง ๆ ข้อขัดแย้งในไวยากรณ์ไทย ผลงานด้านไวยากรณ์ไทยแนวต่าง ๆ

รหัสวิชา : 22864461
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Seminar on Sociolinguistics)

ภาษาในปริบทสังคม การแปรภาษา การสัมผัสภาษา ภาวะหลายภาษา ชุมชนภาษา การปนและการสลับภาษา ภาวะวิกฤตทางภาษาและการฟื้นฟู ผลงานด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม

รหัสวิชา : 22864561
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาภาษาถิ่น (Seminar on Thai Dialects)

ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์กับภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นต่าง ๆ วิธีวิทยาในการศึกษาภาษาถิ่น ภูมิศาสตร์ภาษา การจัดทำแผนที่ภาษา ผลงานด้านการศึกษาภาษาถิ่นไทยในประเทศและต่างประเทศ

รหัสวิชา : 22864661
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ (Seminar on Ethnolinguistics)

ความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์วิทยากับภาษาศาสตร์ ชาติพันธุ์กับวัฒนธรรม แนวคิด วิธีวิทยาในการศึกษาภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ ผลงานด้านภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์

รหัสวิชา : 22866161
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาผลงานกวีสำคัญ (Seminar on Works of Outstanding Poets)

การวิเคราะห์ผลงานของกวีสำคัญในด้านที่มา รูปแบบ เนื้อหา สำนวนภาษา กลวิธีการ ประพันธ์โลกทัศน์ แนวคิด คุณค่า และความสัมพันธ์กับสังคม

รหัสวิชา : 22866261
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น (Seminar on Folk Literature)

การวิเคราะห์ที่มา รูปแบบ เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ การใช้ภาษา แนวคิดและความสัมพันธ์กับสังคมของวรรณกรรมท้องถิ่น ทั้งประเภทมุขปาฐะ และประเภทลายลักษณ์ เน้นการศึกษาวรรณกรรมบางท้องถิ่น รวมทั้งฝึกปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่น

รหัสวิชา : 22866361
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาวรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไท (Seminar on Tai Literature)

วรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทด้านที่มา รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และคุณค่า วรรณกรรมกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น ศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมไทยกับวรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไท

รหัสวิชา : 22866461
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาภาษาและวรรณกรรมอาเซียน (Seminar on Asian Languages and Literary Works)

ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของภาษาและวรรณกรรมแปลอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวรรณกรรมแปลอาเซียนกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ศึกษาวรรณกรรมแปลอาเซียนคัดสรร

รหัสวิชา : 22866561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สหวิทยาการเพื่อการศึกษาวรรณกรรมไทย (Interdisciplinary for Studying Thai Literature)

บูรณาการการศึกษาวรรณกรรมไทยกับความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ

รหัสวิชา : 22866661
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาภาคตะวันออกศึกษา (Seminar on Eastern Study)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา วรรณกรรม คติชนกับสังคม ในฐานะที่เป็นเครื่องสะท้อนความคิด วิถีชีวิตและวัฒนธรรม บทบาทของภาษา วรรณกรรม และคติชนภาคตะวันออกที่มีต่อสังคมและการสร้างสรรค์สังคม ตลอดจนศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกศึกษา

3 หมวดวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 22869961
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นิสิตสนใจ โดยความเห็นชอบและการ ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา