ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) (ศศ.ม. (ภาษาไทย))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ขจิตา ศรีพุ่ม *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา * Ph.D. (Sanskrit)
Banaras Hindu University, India (2544)
อาจารย์ ณัฐา ค้ำชู * อ.ด. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 22851161
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนางานวิจัยทางภาษาไทยและวรรณกรรมไทย

การสังเคราะห์งานวิจัยทางภาษาไทย วรรณกรรมไทย ทั้งวรรณคดีมรดก วรรณกรรมท้องถิ่นและวรรณกรรมร่วมสมัย ที่ใช้เป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์

Course codes : 22851261
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย

ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา การฝึกเขียนโครงการวิจัย

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 22850461
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาไทยในชีวิตประจำวันสำหรับนิสิตต่างชาติ

การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันในโอกาสต่าง ๆ ทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

Course codes : 22850561
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาไทยสำหรับนิสิตต่างชาติ

ลักษณะของภาษาไทย การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Course codes : 22854161
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีภาษาศาสตร์

ทฤษฎีภาษาศาสตร์สำนักต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ต่าง ๆ กับการศึกษาภาษาไทย

Course codes : 22854261
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย

สัทศาสตร์ สัทวิทยาตามแนวทฤษฎีเชิงเส้นสำหรับการวิเคราะห์ภาษาไทยวากยสัมพันธ์และโครงสร้างทางไวยากรณ์ แนวคิดและทฤษฎีของการสื่อความหมายในระดับคำ วลี ประโยค ข้อความและข้อความที่เกี่ยวข้องการสื่อสารด้วยภาษาไทย

Course codes : 22854361
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาภาษากับวัฒนธรรม

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม โลกทัศน์ที่สะท้อนผ่านภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม ผลงานการศึกษาภาษาที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรม

Course codes : 22854461
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาภาษาไทยสมัยต่าง ๆ

ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและภาษาไทยเปรียบเทียบ วิวัฒนาการของภาษาไทยสมัยต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย ผลงานด้านการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย

Course codes : 22856161
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีวรรณคดี

ทฤษฎีวรรณคดีตะวันออกและตะวันตก การนำทฤษฎีไปใช้ในการศึกษาวรรณคดี ผลงานวิจารณ์เชิงทฤษฎีที่เหมาะสม

Course codes : 22856261
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาวรรณคดีเปรียบเทียบ

พัฒนาการของวรรณคดีเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง วรรณคดีไทยกับวรรณคดีต่างประเทศ ศิลปะประเภทอื่น และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนทัศน์ในการศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบ

Course codes : 22856361
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง

การเปรียบเทียบและสังเคราะห์พัฒนาการด้านรูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการประพันธ์วรรณกรรม ร้อยแก้วและร้อยกรองของไทย

Course codes : 22856461
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาวรรณคดีสุโขทัย

การสังเคราะห์ที่มา รูปแบบ เนื้อหา ภาษา กลวิธีการประพันธ์ แนวคิด คุณค่า และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสังคมสมัยสุโขทัย

Course codes : 22856561
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาวรรณคดีอยุธยาตอนต้น

การสังเคราะห์ที่มา รูปแบบ เนื้อหา ภาษา กลวิธีการประพันธ์ แนวคิด คุณค่า และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสังคมสมัยอยุธยาตอนต้น

Course codes : 22856661
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาวรรณคดีอยุธยาตอนปลาย

การสังเคราะห์ที่มารูปแบบ เนื้อหา ภาษา กลวิธีการประพันธ์ แนวคิด คุณค่า และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสังคมสมัยอยุธยาตอนปลาย

Course codes : 22856761
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาวรรณคดีรัตนโกสินทร์ตอนต้น

การสังเคราะห์ที่มา รูปแบบ เนื้อหา ภาษา กลวิธีการประพันธ์ แนวคิด คุณค่า และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสังคมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

Course codes : 22856861
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาวรรณกรรมยุคเริ่มรับอิทธิพลตะวันตก

การสังเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และกลวิธีการประพันธ์ของวรรณกรรมยุคเริ่มรับ อิทธิพลตะวันตก

Course codes : 22856961
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาวรรณกรรมปัจจุบัน

พัฒนาการของวรรณกรรมปัจจุบัน ประเภท องค์ประกอบ เปรียบเทียบและ สังเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเนื้อหา รูปแบบ แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ และการใช้ภาษาในวรรณกรรมปัจจุบัน ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม และวรรณกรรมแปลของต่างประเทศเป็นภาษาไทย

Course codes : 22857161
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาวรรณกรรมแปล

การสังเคราะห์เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ แนวคิด ภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏใน วรรณกรรม อิทธิพลของวรรณกรรมแปลที่ส่งผลต่อวรรณกรรมและสังคมไทย

Course codes : 22857261
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนางานวิจัยทางคติชนวิทยา

ทฤษฎีทางคติชนวิทยา การฝึกปฏิบัติภาคสนามและการสังเคราะห์งานวิจัยทาง คติชนวิทยาที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาคติชนและการทำวิทยานิพนธ์

Course codes : 22862161
Credit : 3(3-0-6)
ปรากฏการณ์ภาษาและวัฒนธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน

ปรากฏการณ์ทางภาษาในชีวิตประจำวันของกลุ่มบุคคลต่างๆ ภาษาในสื่อมวลชนและสื่อ สมัยใหม่ สาเหตุและลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางภาษา อิทธิพลของภาษาที่มีต่อบุคคลและสังคม

Course codes : 22864161
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ประยุกต์

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ความรู้จากแนวคิดทางภาษาศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์การใช้ภาษาในอาชีพต่าง ๆ การสื่อสาร การจัดการสื่อสาร

Course codes : 22864261
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

การวิเคราะห์คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงเสียง ไวยากรณ์ ความหมายของคำ และสำนวนต่าง ๆ อิทธิพลของภาษาเหล่านั้นที่มีต่อภาษาไทยทั้งในด้านระบบเสียงระบบไวยากรณ์ ระบบความหมาย และระบบคำศัพท์

Course codes : 22864361
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาไวยากรณ์ไทย

ไวยากรณ์ไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การศึกษาไวยากรณ์ไทยแนวต่าง ๆ ข้อขัดแย้งในไวยากรณ์ไทย ผลงานด้านไวยากรณ์ไทยแนวต่าง ๆ

Course codes : 22864461
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาภาษาศาสตร์เชิงสังคม

ภาษาในปริบทสังคม การแปรภาษา การสัมผัสภาษา ภาวะหลายภาษา ชุมชนภาษา การปนและการสลับภาษา ภาวะวิกฤตทางภาษาและการฟื้นฟู ผลงานด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม

Course codes : 22864561
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาภาษาถิ่น

ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์กับภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นต่าง ๆ วิธีวิทยาในการศึกษาภาษาถิ่น ภูมิศาสตร์ภาษา การจัดทำแผนที่ภาษา ผลงานด้านการศึกษาภาษาถิ่นไทยในประเทศและต่างประเทศ

Course codes : 22864661
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์

ความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์วิทยากับภาษาศาสตร์ ชาติพันธุ์กับวัฒนธรรม แนวคิด วิธีวิทยาในการศึกษาภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ ผลงานด้านภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์

Course codes : 22866161
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาผลงานกวีสำคัญ

การวิเคราะห์ผลงานของกวีสำคัญในด้านที่มา รูปแบบ เนื้อหา สำนวนภาษา กลวิธีการ ประพันธ์โลกทัศน์ แนวคิด คุณค่า และความสัมพันธ์กับสังคม

Course codes : 22866261
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น

การวิเคราะห์ที่มา รูปแบบ เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ การใช้ภาษา แนวคิดและความสัมพันธ์กับสังคมของวรรณกรรมท้องถิ่น ทั้งประเภทมุขปาฐะ และประเภทลายลักษณ์ เน้นการศึกษาวรรณกรรมบางท้องถิ่น รวมทั้งฝึกปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่น

Course codes : 22866361
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาวรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไท

วรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทด้านที่มา รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และคุณค่า วรรณกรรมกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น ศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมไทยกับวรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไท

Course codes : 22866461
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาภาษาและวรรณกรรมอาเซียน

ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของภาษาและวรรณกรรมแปลอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวรรณกรรมแปลอาเซียนกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ศึกษาวรรณกรรมแปลอาเซียนคัดสรร

Course codes : 22866561
Credit : 3(3-0-6)
สหวิทยาการเพื่อการศึกษาวรรณกรรมไทย

บูรณาการการศึกษาวรรณกรรมไทยกับความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ

Course codes : 22866661
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาภาคตะวันออกศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา วรรณกรรม คติชนกับสังคม ในฐานะที่เป็นเครื่องสะท้อนความคิด วิถีชีวิตและวัฒนธรรม บทบาทของภาษา วรรณกรรม และคติชนภาคตะวันออกที่มีต่อสังคมและการสร้างสรรค์สังคม ตลอดจนศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกศึกษา

3 หมวดวิทยานิพนธ์

Course codes : 22869961
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นิสิตสนใจ โดยความเห็นชอบและการ ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา