ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ วรรณี เดียวอิศเรศ *
รองศาสตราจารย์ อาภรณ์ ดีนาน *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีรัตน์ ขำอยู่ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมารดี มาสิงบุญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงใจ วัฒนสินธุ์
รองศาสตราจารย์ นุจรี ไชยมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย จูลเมตต์
รองศาสตราจารย์ พรนภา หอมสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
รองศาสตราจารย์ รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณทนา ศุภสีมานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารี กังใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สหัทยา รัตนจรณะ
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 10750160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล (Nursing Concepts and Theories)

วิวัฒนาการขององค์ความรู้ทางการพยาบาล ระดับของทฤษฎีการพยาบาล วิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่คัดสรร การประยุกต์ในการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัย

รหัสวิชา : 10750260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล (Applied Statistics for Nursing Research)

ตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

รหัสวิชา : 10750360
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นโยบายและระบบสุขภาพ (Policy and Health System)

นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ โครงสร้างขอบข่ายการจัดบริการสุขภาพ การวัดและประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบข้อมูลสารสนเทศทางด้านสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในระบบสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล

รหัสวิชา : 10750460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล (Nursing Research and Research Utilization)

แนวคิดและหลักการวิจัยทางการพยาบาล ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย จริยธรรมการวิจัย หลักการเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย การวิพากษ์งานวิจัย การประยุกต์การวิจัยในการพยาบาล

รหัสวิชา : 11150160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
บูรณาการวิทยาศาสตร์สุขภาพทางการพยาบาล (Integrated Health Sciences in Nursing)

บูรณาการแนวคิดพยาธิสรีรภาพขั้นสูง กลไกกระบวนการเกิดโรคในมนุษย์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัย แนวคิดเภสัชวิทยาขั้นสูง หลักการของเภสัชจลศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ แนวคิดการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง องค์ประกอบเชิงทฤษฎีและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เทคนิคที่จำเป็นสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะสุขภาพ ด้านร่างกาย จิตสังคม วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของผู้รับบริการในภาวะปกติและเบี่ยงเบน

รหัสวิชา : 11151160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลชุมชนขั้นสูง 1 (Advanced Community Nursing I)

แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน ภาวะสุขภาพชุมชน ปัจจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพชุมชน วิทยาการระบาด ระบบการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพของชุมชน กระบวนการพยาบาลชุมชน กลยุทธ์การพัฒนาสุขภาพชุมชน บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลชุมชน

รหัสวิชา : 11151260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลชุมชนขั้นสูง 2 (Advanced Community Nursing II)

แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในกลุ่มเฉพาะ และการพัฒนาบริการสุขภาพในกลุ่มเฉพาะ การพัฒนาแผนงาน กลยุทธ์ในการจัดการและดำเนินงานสุขภาพ การประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนในกลุ่มเฉพาะการตัดสินใจและจริยธรรมในการดูแลกลุ่มเฉพาะ

รหัสวิชา : 11151360
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฎิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง (Advanced Community Nursing Practicum)

บูรณาการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติทางการพยาบาลชุมชน การประเมินชุมชน การวินิจฉัยภาวะสุขภาพ การออกแบบการดูแลสุขภาพชุมชน การดำเนินงานเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน และการประเมินผลลัพธ์บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน

รหัสวิชา : 11152160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ขั้นสูง 1 (Advanced Maternity Nursing and Midwifery I)

แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ขั้นสูง การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับมารดา ทารกในครรภ์และทารกแรกเกิดกลุ่มความเสี่ยงต่ำ ในระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด การประเมินและบำบัดทางการพยาบาลเพื่อการดูแลแบบองค์รวมในด้านการพยาบาลมารดาทารกขั้นสูง การเตรียมครอบครัวเพื่อการคลอด การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นบิดามารดา

รหัสวิชา : 11152260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ขั้นสูง 2 (Advanced Maternity Nursing and Midwifery II)

แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพของมารดา-ทารกที่มีความเสี่ยงและครอบครัว การประเมินและการบำบัดทางการพยาบาลเพื่อการดูแลแบบองค์รวมในกลุ่มมารดา ทารกในครรภ์และทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด

รหัสวิชา : 11152360
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ขั้นสูง 1 (Advanced Maternity Nursing and Midwifery Practicum I)

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ขั้นสูงแบบองค์รวมโดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพในมารดากลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด การปฏิบัติการผดุงครรภ์ในการคลอดวิถีธรรมชาติและการบำบัดทางเลือก และการให้การปรึกษาเพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รหัสวิชา : 11153160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 1 (Advanced Adult Nursing I)

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยเฉียบพลันและวิกฤต ผลกระทบและ การตอบสนองของบุคคลและครอบครัวต่อการเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต และครอบครัว โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรม กฎหมาย และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยเฉียบพลันและวิกฤต

รหัสวิชา : 11153260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 2 (Advanced Adult Nursing II)

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง ผลกระทบและการตอบสนองของบุคคลและครอบครัวต่อการเจ็บป่วยเรื้อรัง พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเรื้อรัง และครอบครัว โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ประเด็นจริยธรรม กฎหมาย และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง

รหัสวิชา : 11153360
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 1 (Advanced Adult Nursing Practicum I)

ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน/วิกฤตและครอบครัว โดยประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การใช้เหตุผลเชิงวัฒนธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ในการดูแลผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต

รหัสวิชา : 11154160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การพยาบาล (Human Resource Management in Nursing Organization)

แนวคิดและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังในองค์การพยาบาล แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบการมอบหมายงานทางการพยาบาล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประยุกต์แนวคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นประโยชน์กับองค์การพยาบาล บทบาทของผู้บริหารในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 11154260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการสุขภาพในองค์การสุขภาพ (Health Service Management in Health Care Organization)

แนวคิดเกี่ยวกับระบบคุณภาพ การจัดการระบบคุณภาพในงานบริการสุขภาพ ตัวชี้วัดคุณภาพขององค์การด้านสุขภาพ ระบบประกันคุณภาพ การจัดการสารสนเทศทางสุขภาพและการจัดการผลลัพธ์ทางสุขภาพ บทบาทของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการระบบคุณภาพ ในองค์การด้านสุขภาพ

รหัสวิชา : 11154360
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาวะผู้นำและการจัดการในองค์การพยาบาล (Leadership and Management in Nursing Organization)

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ องค์การ และการบริหารจัดการองค์การยุคใหม่ ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการจัดการและการวิจัยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการและพัฒนาองค์การพยาบาล

รหัสวิชา : 11154460
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล (Nursing Administration Practicum)

ฝึกปฏิบัติบทบาทผู้บริหารการพยาบาลโดยเน้นการวิเคราะห์องค์การพยาบาล การวิเคราะห์อุบัติการณ์และการตัดสินใจในองค์การพยาบาล การออกแบบแผนการพัฒนาองค์การ ร่วมปฏิบัติงาน และสังเกตการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การพยาบาลทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน

รหัสวิชา : 11155160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1 (Advanced Gerontological Nursing I)

แนวคิดของกระบวนการสูงอายุ ทฤษฎีการสูงอายุและการเปลี่ยนแปลงตามวัย ประวัติและพัฒนาการของการพยาบาลผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ รวมทั้งประยุกต์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภาวะปกติและภาวะเสี่ยง

รหัสวิชา : 11155260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2 (Advanced Gerontological Nursing II)

แนวคิดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรังในผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชน การประเมินปัญหาสุขภาพและความต้องการของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย รวมทั้งครอบครัวและชุมชน วิเคราะห์งานวิจัยทางสุขภาพ แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและ/หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในการให้การพยาบาลผู้สูงอายุรวมถึงส่งเสริมบทบาทการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวและชุมชน

รหัสวิชา : 11155360
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1 (Advanced Gerontological Nursing Practicum I)

ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภาวะปกติและภาวะเสี่ยงโดยประยุกต์ แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและ/หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยทางสุขภาพ รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้การพยาบาลผู้สูงอายุรวมถึงส่งเสริมบทบาทการดูแลผู้สูงอายุด้วยแนวคิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

รหัสวิชา : 11156160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1 (Advanced Psychiatric & Mental Health Nursing I)

แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการของการเกิดปัญหาทางจิต ความผิดปกติทางจิตในบริบทของระบบและปัจจัยทางชีวะ จิตตะ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จิตเภสัชวิทยา การประเมินความต้องการของบุคคล กลุ่มบุคคล และครอบครัว

รหัสวิชา : 11156260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 2 (Advanced Psychiatric & Mental Health Nursing II)

การบำบัดทางการพยาบาลที่เลือกสรรสำหรับบุคคลที่มีความเจ็บป่วยทางจิตและครอบครัว แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตชุมชน การปฏิบัติและการบำบัดทางการพยาบาล การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และการทำกลุ่มจิตบำบัดประคับประคอง

รหัสวิชา : 11156360
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1 (Advanced Psychiatric & Mental Health Nursing Practicum I)

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตสำหรับบุคคล และครอบครัว การการประเมินด้านสุขภาพจิตและจิตเวช การประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การบำบัดที่คัดสรร และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

รหัสวิชา : 11157160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลเด็กขั้นสูง 1 (Advanced Pediatric Nursing I)

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก การสร้างเสริมสุขภาพ นโยบายสุขภาพเด็ก การป้องกันโรคในเด็กและพฤติกรรมสุขภาพ ตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่นโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง การพยาบาลขั้นสูงในการป้องกันและจัดการในการดูแลเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งสิทธิเด็ก กฎหมายและจริยธรรมในการดูแลเด็ก

รหัสวิชา : 11157260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลเด็กขั้นสูง 2 (Advanced Pediatric Nursing II)

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะเจ็บป่วยในเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และผลการวิจัยดูแลสุขภาพเด็กป่วยในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง บทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง โดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ประเด็นและแนวโน้มการดูแลสุขภาพเด็กป่วยและครอบครัวในสภาวการณ์ต่างๆ

รหัสวิชา : 11157360
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 1 (Advanced Pediatric Nursing Practicum I)

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจวัดการเจริญเติบโต และพัฒนาการ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคในเด็กและวัยรุ่นในภาวะปกติ โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นแนวทางและพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็ก

รหัสวิชา : 11161460
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฎิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง 2 (Advanced Community Nursing Practicum II)

บูรณาการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการดูแลสุขภาพกลุ่มเฉพาะ การประเมินสถานการณ์สุขภาพในกลุ่มที่สนใจ พัฒนาแผนงานสุขภาพ ออกแบบกลยุทธ์และกิจกรรมโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และประเมินผลลัพธ์

รหัสวิชา : 11162460
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ขั้นสูง 2 (Advanced Maternity Nursing and Midwifery Practicum II)

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ขั้นสูงแบบองค์รวมแก่มารดาที่มีความเสี่ยงสูง โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมสมัย ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด การจัดการดูแลและการส่งต่อเพื่อการดูแล การให้การปรึกษาแก่มารดาและครอบครัว

รหัสวิชา : 11163460
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 2 (Advanced Adult Nursing Practicum II)

ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเรื้อรังและครอบครัว โดยประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การใช้เหตุผลเชิงวัฒนธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ในการดูแลผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเรื้อรัง

รหัสวิชา : 11164560
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการจัดการคุณภาพบริการสุขภาพ (Health Care Quality Management Practicum)

ฝึกปฏิบัติการจัดการคุณภาพในองค์การสุขภาพ โดยเน้นการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการคุณภาพ ตัวชี้วัดคุณภาพบริการสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการประกันและรับรองคุณภาพบริการสุขภาพ ตลอดจนฝึกปฏิบัติวางแผน การดำเนินงาน การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพบริการ

รหัสวิชา : 11165460
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2 (Advanced Gerontological Nursing Practicum II)

การฝึกปฏิบัติเพื่อการประเมิน วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง ของผู้สูงอายุโดยประยุกต์ แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและ/หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยทางสุขภาพ รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้การพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและป้องกันความพิการของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในทุกระยะ

รหัสวิชา : 11166460
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 2 (Advanced Psychiatric & Mental Health Nursing Practicum II)

ปฏิบัติการพยาบาลด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อคัดกรองและประเมินกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางจิตหรือที่เจ็บป่วยทางจิตในชุมชนโดยการใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยา ผลงานวิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ การพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการจัดบริการด้านสุขภาพจิตแบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิ หรือตติยภูมิ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน การฝึกกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคอง

รหัสวิชา : 11167460
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 2 (Advanced Pediatric Nursing Practicum II)

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของเด็กป่วยและครอบครัว ประยุกต์ใช้ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นแนวทาง และพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการพยาบาลเด็ก

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 11160360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Concepts and Roles of Advanced Nursing Practice)

วิชาชีพการพยาบาลกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง บทบาทและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบบริการสุขภาพ วิเคราะห์การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงโดย เน้นประเด็นนโยบายสุขภาพ นโยบายและกระบวนการขององค์การทางสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการทำงานในทีมสหสาขาวิชาชีพ

รหัสวิชา : 11160460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักสูตรและการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ (Curriculum and Teaching Learning in Nursing Science)

แนวคิด หลักการและทฤษฎี ซึ่งประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการสอนทางการศึกษาพยาบาล

รหัสวิชา : 11160560
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ครอบครัวกับการเจ็บป่วย (Family and Illness)

แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเจ็บป่วยและครอบครัว การประเมินภาวะสุขภาพและการพยาบาลครอบครัวที่วิกฤต ครอบครัวที่มีประสบกับเจ็บป่วยเฉียบพลัน การเจ็บป่วยเรื้อรัง การเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิต หรือมีปัญหาจิตสังคม โดยเน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว การทำหน้าที่ครอบครัว จิตวิญญาณและความกลมกลืนในครอบครัว

รหัสวิชา : 11160660
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (Health Behavior and Health Promotion and Prevention)

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค การประยุกต์ทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 11169960
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อทางการพยาบาลที่ผู้เรียนสนใจและภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์