ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ วรรณี เดียวอิศเรศ *
รองศาสตราจารย์ อาภรณ์ ดีนาน *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีรัตน์ ขำอยู่ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมารดี มาสิงบุญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงใจ วัฒนสินธุ์
รองศาสตราจารย์ นุจรี ไชยมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย จูลเมตต์
รองศาสตราจารย์ พรนภา หอมสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
รองศาสตราจารย์ รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณทนา ศุภสีมานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารี กังใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สหัทยา รัตนจรณะ
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 10750160
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล

วิวัฒนาการขององค์ความรู้ทางการพยาบาล ระดับของทฤษฎีการพยาบาล วิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่คัดสรร การประยุกต์ในการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัย

Course codes : 10750260
Credit : 2(2-0-4)
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

ตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

Course codes : 10750360
Credit : 2(2-0-4)
นโยบายและระบบสุขภาพ

นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ โครงสร้างขอบข่ายการจัดบริการสุขภาพ การวัดและประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบข้อมูลสารสนเทศทางด้านสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในระบบสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล

Course codes : 10750460
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล

แนวคิดและหลักการวิจัยทางการพยาบาล ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย จริยธรรมการวิจัย หลักการเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย การวิพากษ์งานวิจัย การประยุกต์การวิจัยในการพยาบาล

Course codes : 11150160
Credit : 2(2-0-4)
บูรณาการวิทยาศาสตร์สุขภาพทางการพยาบาล

บูรณาการแนวคิดพยาธิสรีรภาพขั้นสูง กลไกกระบวนการเกิดโรคในมนุษย์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัย แนวคิดเภสัชวิทยาขั้นสูง หลักการของเภสัชจลศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ แนวคิดการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง องค์ประกอบเชิงทฤษฎีและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เทคนิคที่จำเป็นสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะสุขภาพ ด้านร่างกาย จิตสังคม วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของผู้รับบริการในภาวะปกติและเบี่ยงเบน

Course codes : 11151160
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลชุมชนขั้นสูง 1

แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน ภาวะสุขภาพชุมชน ปัจจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพชุมชน วิทยาการระบาด ระบบการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพของชุมชน กระบวนการพยาบาลชุมชน กลยุทธ์การพัฒนาสุขภาพชุมชน บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลชุมชน

Course codes : 11151260
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลชุมชนขั้นสูง 2

แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในกลุ่มเฉพาะ และการพัฒนาบริการสุขภาพในกลุ่มเฉพาะ การพัฒนาแผนงาน กลยุทธ์ในการจัดการและดำเนินงานสุขภาพ การประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนในกลุ่มเฉพาะการตัดสินใจและจริยธรรมในการดูแลกลุ่มเฉพาะ

Course codes : 11151360
Credit : 3(0-9-3)
ปฎิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง

บูรณาการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติทางการพยาบาลชุมชน การประเมินชุมชน การวินิจฉัยภาวะสุขภาพ การออกแบบการดูแลสุขภาพชุมชน การดำเนินงานเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน และการประเมินผลลัพธ์บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน

Course codes : 11152160
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ขั้นสูง 1

แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ขั้นสูง การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับมารดา ทารกในครรภ์และทารกแรกเกิดกลุ่มความเสี่ยงต่ำ ในระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด การประเมินและบำบัดทางการพยาบาลเพื่อการดูแลแบบองค์รวมในด้านการพยาบาลมารดาทารกขั้นสูง การเตรียมครอบครัวเพื่อการคลอด การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นบิดามารดา

Course codes : 11152260
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ขั้นสูง 2

แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพของมารดา-ทารกที่มีความเสี่ยงและครอบครัว การประเมินและการบำบัดทางการพยาบาลเพื่อการดูแลแบบองค์รวมในกลุ่มมารดา ทารกในครรภ์และทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด

Course codes : 11152360
Credit : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ขั้นสูง 1

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ขั้นสูงแบบองค์รวมโดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพในมารดากลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด การปฏิบัติการผดุงครรภ์ในการคลอดวิถีธรรมชาติและการบำบัดทางเลือก และการให้การปรึกษาเพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Course codes : 11153160
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 1

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยเฉียบพลันและวิกฤต ผลกระทบและ การตอบสนองของบุคคลและครอบครัวต่อการเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต และครอบครัว โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรม กฎหมาย และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยเฉียบพลันและวิกฤต

Course codes : 11153260
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 2

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง ผลกระทบและการตอบสนองของบุคคลและครอบครัวต่อการเจ็บป่วยเรื้อรัง พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเรื้อรัง และครอบครัว โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ประเด็นจริยธรรม กฎหมาย และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง

Course codes : 11153360
Credit : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 1

ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน/วิกฤตและครอบครัว โดยประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การใช้เหตุผลเชิงวัฒนธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ในการดูแลผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต

Course codes : 11154160
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การพยาบาล

แนวคิดและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังในองค์การพยาบาล แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบการมอบหมายงานทางการพยาบาล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประยุกต์แนวคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นประโยชน์กับองค์การพยาบาล บทบาทของผู้บริหารในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 11154260
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการสุขภาพในองค์การสุขภาพ

แนวคิดเกี่ยวกับระบบคุณภาพ การจัดการระบบคุณภาพในงานบริการสุขภาพ ตัวชี้วัดคุณภาพขององค์การด้านสุขภาพ ระบบประกันคุณภาพ การจัดการสารสนเทศทางสุขภาพและการจัดการผลลัพธ์ทางสุขภาพ บทบาทของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการระบบคุณภาพ ในองค์การด้านสุขภาพ

Course codes : 11154360
Credit : 2(2-0-4)
ภาวะผู้นำและการจัดการในองค์การพยาบาล

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ องค์การ และการบริหารจัดการองค์การยุคใหม่ ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการจัดการและการวิจัยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการและพัฒนาองค์การพยาบาล

Course codes : 11154460
Credit : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล

ฝึกปฏิบัติบทบาทผู้บริหารการพยาบาลโดยเน้นการวิเคราะห์องค์การพยาบาล การวิเคราะห์อุบัติการณ์และการตัดสินใจในองค์การพยาบาล การออกแบบแผนการพัฒนาองค์การ ร่วมปฏิบัติงาน และสังเกตการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การพยาบาลทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน

Course codes : 11155160
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1

แนวคิดของกระบวนการสูงอายุ ทฤษฎีการสูงอายุและการเปลี่ยนแปลงตามวัย ประวัติและพัฒนาการของการพยาบาลผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ รวมทั้งประยุกต์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภาวะปกติและภาวะเสี่ยง

Course codes : 11155260
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2

แนวคิดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรังในผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชน การประเมินปัญหาสุขภาพและความต้องการของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย รวมทั้งครอบครัวและชุมชน วิเคราะห์งานวิจัยทางสุขภาพ แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและ/หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในการให้การพยาบาลผู้สูงอายุรวมถึงส่งเสริมบทบาทการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวและชุมชน

Course codes : 11155360
Credit : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1

ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภาวะปกติและภาวะเสี่ยงโดยประยุกต์ แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและ/หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยทางสุขภาพ รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้การพยาบาลผู้สูงอายุรวมถึงส่งเสริมบทบาทการดูแลผู้สูงอายุด้วยแนวคิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

Course codes : 11156160
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1

แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการของการเกิดปัญหาทางจิต ความผิดปกติทางจิตในบริบทของระบบและปัจจัยทางชีวะ จิตตะ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จิตเภสัชวิทยา การประเมินความต้องการของบุคคล กลุ่มบุคคล และครอบครัว

Course codes : 11156260
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 2

การบำบัดทางการพยาบาลที่เลือกสรรสำหรับบุคคลที่มีความเจ็บป่วยทางจิตและครอบครัว แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตชุมชน การปฏิบัติและการบำบัดทางการพยาบาล การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และการทำกลุ่มจิตบำบัดประคับประคอง

Course codes : 11156360
Credit : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตสำหรับบุคคล และครอบครัว การการประเมินด้านสุขภาพจิตและจิตเวช การประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การบำบัดที่คัดสรร และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

Course codes : 11157160
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลเด็กขั้นสูง 1

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก การสร้างเสริมสุขภาพ นโยบายสุขภาพเด็ก การป้องกันโรคในเด็กและพฤติกรรมสุขภาพ ตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่นโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง การพยาบาลขั้นสูงในการป้องกันและจัดการในการดูแลเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งสิทธิเด็ก กฎหมายและจริยธรรมในการดูแลเด็ก

Course codes : 11157260
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลเด็กขั้นสูง 2

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะเจ็บป่วยในเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และผลการวิจัยดูแลสุขภาพเด็กป่วยในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง บทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง โดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ประเด็นและแนวโน้มการดูแลสุขภาพเด็กป่วยและครอบครัวในสภาวการณ์ต่างๆ

Course codes : 11157360
Credit : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 1

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจวัดการเจริญเติบโต และพัฒนาการ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคในเด็กและวัยรุ่นในภาวะปกติ โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นแนวทางและพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็ก

Course codes : 11161460
Credit : 3(0-9-3)
ปฎิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง 2

บูรณาการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการดูแลสุขภาพกลุ่มเฉพาะ การประเมินสถานการณ์สุขภาพในกลุ่มที่สนใจ พัฒนาแผนงานสุขภาพ ออกแบบกลยุทธ์และกิจกรรมโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และประเมินผลลัพธ์

Course codes : 11162460
Credit : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ขั้นสูง 2

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ขั้นสูงแบบองค์รวมแก่มารดาที่มีความเสี่ยงสูง โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมสมัย ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด การจัดการดูแลและการส่งต่อเพื่อการดูแล การให้การปรึกษาแก่มารดาและครอบครัว

Course codes : 11163460
Credit : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 2

ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเรื้อรังและครอบครัว โดยประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การใช้เหตุผลเชิงวัฒนธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ในการดูแลผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเรื้อรัง

Course codes : 11164560
Credit : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการจัดการคุณภาพบริการสุขภาพ

ฝึกปฏิบัติการจัดการคุณภาพในองค์การสุขภาพ โดยเน้นการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการคุณภาพ ตัวชี้วัดคุณภาพบริการสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการประกันและรับรองคุณภาพบริการสุขภาพ ตลอดจนฝึกปฏิบัติวางแผน การดำเนินงาน การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพบริการ

Course codes : 11165460
Credit : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2

การฝึกปฏิบัติเพื่อการประเมิน วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง ของผู้สูงอายุโดยประยุกต์ แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและ/หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยทางสุขภาพ รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้การพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและป้องกันความพิการของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในทุกระยะ

Course codes : 11166460
Credit : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 2

ปฏิบัติการพยาบาลด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อคัดกรองและประเมินกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางจิตหรือที่เจ็บป่วยทางจิตในชุมชนโดยการใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยา ผลงานวิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ การพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการจัดบริการด้านสุขภาพจิตแบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิ หรือตติยภูมิ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน การฝึกกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคอง

Course codes : 11167460
Credit : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 2

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของเด็กป่วยและครอบครัว ประยุกต์ใช้ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นแนวทาง และพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการพยาบาลเด็ก

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 11160360
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

วิชาชีพการพยาบาลกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง บทบาทและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบบริการสุขภาพ วิเคราะห์การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงโดย เน้นประเด็นนโยบายสุขภาพ นโยบายและกระบวนการขององค์การทางสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการทำงานในทีมสหสาขาวิชาชีพ

Course codes : 11160460
Credit : 3(3-0-6)
หลักสูตรและการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์

แนวคิด หลักการและทฤษฎี ซึ่งประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการสอนทางการศึกษาพยาบาล

Course codes : 11160560
Credit : 3(3-0-6)
ครอบครัวกับการเจ็บป่วย

แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเจ็บป่วยและครอบครัว การประเมินภาวะสุขภาพและการพยาบาลครอบครัวที่วิกฤต ครอบครัวที่มีประสบกับเจ็บป่วยเฉียบพลัน การเจ็บป่วยเรื้อรัง การเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิต หรือมีปัญหาจิตสังคม โดยเน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว การทำหน้าที่ครอบครัว จิตวิญญาณและความกลมกลืนในครอบครัว

Course codes : 11160660
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค การประยุกต์ทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 11169960
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

ทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อทางการพยาบาลที่ผู้เรียนสนใจและภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์