ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์วรรณี เดียวอิศเรศ *
รองศาสตราจารย์อาภรณ์ ดีนาน *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ ขำอยู่ *
อาจารย์เขมารดี มาสิงบุญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ วัฒนสินธุ์
รองศาสตราจารย์นุจรี ไชยมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จูลเมตต์
รองศาสตราจารย์พรนภา หอมสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
รองศาสตราจารย์รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณทนา ศุภสีมานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารี กังใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัทยา รัตนจรณะ
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 10750160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล (Nursing Concepts and Theories)

วิวัฒนาการขององค์ความรู้ทางการพยาบาล ระดับของทฤษฎีการพยาบาล วิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่คัดสรร การประยุกต์ในการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัย

รหัสวิชา : 10750260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล (Applied Statistics for Nursing Research)

ตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

รหัสวิชา : 10750360
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นโยบายและระบบสุขภาพ (Policy and Health System)

นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ โครงสร้างขอบข่ายการจัดบริการสุขภาพ การวัดและประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบข้อมูลสารสนเทศทางด้านสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในระบบสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล

รหัสวิชา : 10750460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล (Nursing Research and Research Utilization)

แนวคิดและหลักการวิจัยทางการพยาบาล ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย จริยธรรมการวิจัย หลักการเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย การวิพากษ์งานวิจัย การประยุกต์การวิจัยในการพยาบาล

รหัสวิชา : 11150160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
บูรณาการวิทยาศาสตร์สุขภาพทางการพยาบาล (Integrated Health Sciences in Nursing)

บูรณาการแนวคิดพยาธิสรีรภาพขั้นสูง กลไกกระบวนการเกิดโรคในมนุษย์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัย แนวคิดเภสัชวิทยาขั้นสูง หลักการของเภสัชจลศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ แนวคิดการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง องค์ประกอบเชิงทฤษฎีและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เทคนิคที่จำเป็นสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะสุขภาพ ด้านร่างกาย จิตสังคม วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของผู้รับบริการในภาวะปกติและเบี่ยงเบน

รหัสวิชา : 11151160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลชุมชนขั้นสูง 1 (Advanced Community Nursing I)

แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน ภาวะสุขภาพชุมชน ปัจจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพชุมชน วิทยาการระบาด ระบบการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพของชุมชน กระบวนการพยาบาลชุมชน กลยุทธ์การพัฒนาสุขภาพชุมชน บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลชุมชน

รหัสวิชา : 11151260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลชุมชนขั้นสูง 2 (Advanced Community Nursing II)

แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในกลุ่มเฉพาะ และการพัฒนาบริการสุขภาพในกลุ่มเฉพาะ การพัฒนาแผนงาน กลยุทธ์ในการจัดการและดำเนินงานสุขภาพ การประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนในกลุ่มเฉพาะการตัดสินใจและจริยธรรมในการดูแลกลุ่มเฉพาะ

รหัสวิชา : 11151360
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฎิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง (Advanced Community Nursing Practicum)

บูรณาการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติทางการพยาบาลชุมชน การประเมินชุมชน การวินิจฉัยภาวะสุขภาพ การออกแบบการดูแลสุขภาพชุมชน การดำเนินงานเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน และการประเมินผลลัพธ์บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน

รหัสวิชา : 11152160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ขั้นสูง 1 (Advanced Maternity Nursing and Midwifery I)

แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ขั้นสูง การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับมารดา ทารกในครรภ์และทารกแรกเกิดกลุ่มความเสี่ยงต่ำ ในระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด การประเมินและบำบัดทางการพยาบาลเพื่อการดูแลแบบองค์รวมในด้านการพยาบาลมารดาทารกขั้นสูง การเตรียมครอบครัวเพื่อการคลอด การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นบิดามารดา

รหัสวิชา : 11152260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ขั้นสูง 2 (Advanced Maternity Nursing and Midwifery II)

แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพของมารดา-ทารกที่มีความเสี่ยงและครอบครัว การประเมินและการบำบัดทางการพยาบาลเพื่อการดูแลแบบองค์รวมในกลุ่มมารดา ทารกในครรภ์และทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด

รหัสวิชา : 11152360
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ขั้นสูง 1 (Advanced Maternity Nursing and Midwifery Practicum I)

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ขั้นสูงแบบองค์รวมโดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพในมารดากลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด การปฏิบัติการผดุงครรภ์ในการคลอดวิถีธรรมชาติและการบำบัดทางเลือก และการให้การปรึกษาเพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รหัสวิชา : 11153160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 1 (Advanced Adult Nursing I)

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยเฉียบพลันและวิกฤต ผลกระทบและ การตอบสนองของบุคคลและครอบครัวต่อการเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต และครอบครัว โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรม กฎหมาย และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยเฉียบพลันและวิกฤต

รหัสวิชา : 11153260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 2 (Advanced Adult Nursing II)

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง ผลกระทบและการตอบสนองของบุคคลและครอบครัวต่อการเจ็บป่วยเรื้อรัง พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเรื้อรัง และครอบครัว โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ประเด็นจริยธรรม กฎหมาย และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง

รหัสวิชา : 11153360
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 1 (Advanced Adult Nursing Practicum I)

ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน/วิกฤตและครอบครัว โดยประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การใช้เหตุผลเชิงวัฒนธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ในการดูแลผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต

รหัสวิชา : 11154160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การพยาบาล (Human Resource Management in Nursing Organization)

แนวคิดและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังในองค์การพยาบาล แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบการมอบหมายงานทางการพยาบาล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประยุกต์แนวคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นประโยชน์กับองค์การพยาบาล บทบาทของผู้บริหารในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 11154260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการสุขภาพในองค์การสุขภาพ (Health Service Management in Health Care Organization)

แนวคิดเกี่ยวกับระบบคุณภาพ การจัดการระบบคุณภาพในงานบริการสุขภาพ ตัวชี้วัดคุณภาพขององค์การด้านสุขภาพ ระบบประกันคุณภาพ การจัดการสารสนเทศทางสุขภาพและการจัดการผลลัพธ์ทางสุขภาพ บทบาทของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการระบบคุณภาพ ในองค์การด้านสุขภาพ

รหัสวิชา : 11154360
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาวะผู้นำและการจัดการในองค์การพยาบาล (Leadership and Management in Nursing Organization)

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ องค์การ และการบริหารจัดการองค์การยุคใหม่ ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการจัดการและการวิจัยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการและพัฒนาองค์การพยาบาล

รหัสวิชา : 11154460
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล (Nursing Administration Practicum)

ฝึกปฏิบัติบทบาทผู้บริหารการพยาบาลโดยเน้นการวิเคราะห์องค์การพยาบาล การวิเคราะห์อุบัติการณ์และการตัดสินใจในองค์การพยาบาล การออกแบบแผนการพัฒนาองค์การ ร่วมปฏิบัติงาน และสังเกตการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การพยาบาลทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน

รหัสวิชา : 11155160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1 (Advanced Gerontological Nursing I)

แนวคิดของกระบวนการสูงอายุ ทฤษฎีการสูงอายุและการเปลี่ยนแปลงตามวัย ประวัติและพัฒนาการของการพยาบาลผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ รวมทั้งประยุกต์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภาวะปกติและภาวะเสี่ยง

รหัสวิชา : 11155260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2 (Advanced Gerontological Nursing II)

แนวคิดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรังในผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชน การประเมินปัญหาสุขภาพและความต้องการของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย รวมทั้งครอบครัวและชุมชน วิเคราะห์งานวิจัยทางสุขภาพ แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและ/หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในการให้การพยาบาลผู้สูงอายุรวมถึงส่งเสริมบทบาทการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวและชุมชน

รหัสวิชา : 11155360
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1 (Advanced Gerontological Nursing Practicum I)

ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภาวะปกติและภาวะเสี่ยงโดยประยุกต์ แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและ/หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยทางสุขภาพ รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้การพยาบาลผู้สูงอายุรวมถึงส่งเสริมบทบาทการดูแลผู้สูงอายุด้วยแนวคิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

รหัสวิชา : 11156160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1 (Advanced Psychiatric & Mental Health Nursing I)

แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการของการเกิดปัญหาทางจิต ความผิดปกติทางจิตในบริบทของระบบและปัจจัยทางชีวะ จิตตะ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จิตเภสัชวิทยา การประเมินความต้องการของบุคคล กลุ่มบุคคล และครอบครัว

รหัสวิชา : 11156260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 2 (Advanced Psychiatric & Mental Health Nursing II)

การบำบัดทางการพยาบาลที่เลือกสรรสำหรับบุคคลที่มีความเจ็บป่วยทางจิตและครอบครัว แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตชุมชน การปฏิบัติและการบำบัดทางการพยาบาล การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และการทำกลุ่มจิตบำบัดประคับประคอง

รหัสวิชา : 11156360
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1 (Advanced Psychiatric & Mental Health Nursing Practicum I)

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตสำหรับบุคคล และครอบครัว การการประเมินด้านสุขภาพจิตและจิตเวช การประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การบำบัดที่คัดสรร และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

รหัสวิชา : 11157160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลเด็กขั้นสูง 1 (Advanced Pediatric Nursing I)

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก การสร้างเสริมสุขภาพ นโยบายสุขภาพเด็ก การป้องกันโรคในเด็กและพฤติกรรมสุขภาพ ตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่นโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง การพยาบาลขั้นสูงในการป้องกันและจัดการในการดูแลเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งสิทธิเด็ก กฎหมายและจริยธรรมในการดูแลเด็ก

รหัสวิชา : 11157260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลเด็กขั้นสูง 2 (Advanced Pediatric Nursing II)

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะเจ็บป่วยในเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และผลการวิจัยดูแลสุขภาพเด็กป่วยในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง บทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง โดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ประเด็นและแนวโน้มการดูแลสุขภาพเด็กป่วยและครอบครัวในสภาวการณ์ต่างๆ

รหัสวิชา : 11157360
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 1 (Advanced Pediatric Nursing Practicum I)

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจวัดการเจริญเติบโต และพัฒนาการ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคในเด็กและวัยรุ่นในภาวะปกติ โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นแนวทางและพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็ก

รหัสวิชา : 11161460
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฎิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง 2 (Advanced Community Nursing Practicum II)

บูรณาการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการดูแลสุขภาพกลุ่มเฉพาะ การประเมินสถานการณ์สุขภาพในกลุ่มที่สนใจ พัฒนาแผนงานสุขภาพ ออกแบบกลยุทธ์และกิจกรรมโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และประเมินผลลัพธ์

รหัสวิชา : 11162460
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ขั้นสูง 2 (Advanced Maternity Nursing and Midwifery Practicum II)

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ขั้นสูงแบบองค์รวมแก่มารดาที่มีความเสี่ยงสูง โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมสมัย ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด การจัดการดูแลและการส่งต่อเพื่อการดูแล การให้การปรึกษาแก่มารดาและครอบครัว

รหัสวิชา : 11163460
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 2 (Advanced Adult Nursing Practicum II)

ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเรื้อรังและครอบครัว โดยประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การใช้เหตุผลเชิงวัฒนธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ในการดูแลผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเรื้อรัง

รหัสวิชา : 11164560
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการจัดการคุณภาพบริการสุขภาพ (Health Care Quality Management Practicum)

ฝึกปฏิบัติการจัดการคุณภาพในองค์การสุขภาพ โดยเน้นการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการคุณภาพ ตัวชี้วัดคุณภาพบริการสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการประกันและรับรองคุณภาพบริการสุขภาพ ตลอดจนฝึกปฏิบัติวางแผน การดำเนินงาน การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพบริการ

รหัสวิชา : 11165460
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2 (Advanced Gerontological Nursing Practicum II)

การฝึกปฏิบัติเพื่อการประเมิน วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง ของผู้สูงอายุโดยประยุกต์ แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและ/หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยทางสุขภาพ รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้การพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและป้องกันความพิการของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในทุกระยะ

รหัสวิชา : 11166460
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 2 (Advanced Psychiatric & Mental Health Nursing Practicum II)

ปฏิบัติการพยาบาลด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อคัดกรองและประเมินกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางจิตหรือที่เจ็บป่วยทางจิตในชุมชนโดยการใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยา ผลงานวิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ การพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการจัดบริการด้านสุขภาพจิตแบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิ หรือตติยภูมิ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน การฝึกกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคอง

รหัสวิชา : 11167460
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 2 (Advanced Pediatric Nursing Practicum II)

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของเด็กป่วยและครอบครัว ประยุกต์ใช้ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นแนวทาง และพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการพยาบาลเด็ก

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 11160360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Concepts and Roles of Advanced Nursing Practice)

วิชาชีพการพยาบาลกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง บทบาทและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบบริการสุขภาพ วิเคราะห์การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงโดย เน้นประเด็นนโยบายสุขภาพ นโยบายและกระบวนการขององค์การทางสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการทำงานในทีมสหสาขาวิชาชีพ

รหัสวิชา : 11160460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักสูตรและการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ (Curriculum and Teaching Learning in Nursing Science)

แนวคิด หลักการและทฤษฎี ซึ่งประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการสอนทางการศึกษาพยาบาล

รหัสวิชา : 11160560
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ครอบครัวกับการเจ็บป่วย (Family and Illness)

แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเจ็บป่วยและครอบครัว การประเมินภาวะสุขภาพและการพยาบาลครอบครัวที่วิกฤต ครอบครัวที่มีประสบกับเจ็บป่วยเฉียบพลัน การเจ็บป่วยเรื้อรัง การเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิต หรือมีปัญหาจิตสังคม โดยเน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว การทำหน้าที่ครอบครัว จิตวิญญาณและความกลมกลืนในครอบครัว

รหัสวิชา : 11160660
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (Health Behavior and Health Promotion and Prevention)

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค การประยุกต์ทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 11169960
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อทางการพยาบาลที่ผู้เรียนสนใจและภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์