ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ) (พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นัยนา พิพัฒน์วณิชชา *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย จูลเมตต์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารี กังใจ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมารดี มาสิงบุญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน ถนัดวณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลภา คุณทรงเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สหัทยา รัตนจรณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายฝน ม่วงคุ้ม
รองศาสตราจารย์ อาภรณ์ ดีนาน
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 10550161
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง (Pathophysiology and Pharmacology for Advanced Gerontological Nursing)

การเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ ทางสรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยาของปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เภสัชศาสตร์ และการตอบสนองของร่างกายต่อยาในผู้สูงอายุ วิเคราะห์กรณีศึกษาเชิงลึก เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยา กลุ่มอาการและอาการแสดงที่เกี่ยวข้องโดยประยุกต์ทฤษฎีและงานวิจัยทางสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา เพื่อเป็นฐานของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

รหัสวิชา : 10550261
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1 (Advanced Gerontological Nursing 1)

การประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตามวัยและภาวะเสี่ยง ทางด้านร่างกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อการพยาบาลขั้นสูง เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 10550361
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2 (Advanced Gerontological Nursing 2)

การประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อการพยาบาลขั้นสูง เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแล ฟื้นฟูสภาพและป้องกันความพิการของผู้สูงอายุ บูรณาการแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 10550461
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1 (Practicum in Advanced Gerontological Nursing 1)

การฝึกปฏิบัติเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตามวัยและภาวะเสี่ยงทางด้านร่างกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อการพยาบาลขั้นสูง เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 10560561
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2 (Practicum in Advanced Gerontological Nursing 2)

การฝึกปฏิบัติเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อการพยาบาลขั้นสูง เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแล ฟื้นฟูสภาพและป้องกันความพิการของผู้สูงอายุ บูรณาการแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 10750160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล (Nursing Concepts and Theories)

วิวัฒนาการขององค์ความรู้ทางการพยาบาล ระดับของทฤษฎีการพยาบาล วิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่คัดสรร การประยุกต์ในการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัย

รหัสวิชา : 10750260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล (Applied Statistics for Nursing Research)

ตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

รหัสวิชา : 10750360
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นโยบายและระบบสุขภาพ (Policy and Health System)

นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ โครงสร้างขอบข่ายการจัดบริการสุขภาพ การวัดและประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบข้อมูลสารสนเทศทางด้านสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในระบบสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล

รหัสวิชา : 10750460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล (Nursing Research and Research Utilization)

แนวคิดและหลักการวิจัยทางการพยาบาล ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย จริยธรรมการวิจัย หลักการเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย การวิพากษ์งานวิจัย การประยุกต์การวิจัยในการพยาบาล

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 10563561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ (Mental Health Promotion in the elderly)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ การประเมิน ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต และการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริม ป้องกัน และดูแลผู้สูงอายุให้มีภาวะผาสุกทางจิตใจ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

รหัสวิชา : 10563661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลผู้สูงอายุ (Research Seminar in Gerontological Nursing)

สัมมนาประเด็นปัญหาการวิจัยทางการพยาบาลผู้สูงอายุ การพัฒนากรอบแนวคิด การวิจัย การออกแบบวิจัย และการพัฒนาโครงร่างวิจัยด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ

รหัสวิชา : 11160360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Concepts and Roles of Advanced Nursing Practice)

วิชาชีพการพยาบาลกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง บทบาทและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบบริการสุขภาพ วิเคราะห์การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงโดย เน้นประเด็นนโยบายสุขภาพ นโยบายและกระบวนการขององค์การทางสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการทำงานในทีมสหสาขาวิชาชีพ

รหัสวิชา : 11160460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักสูตรและการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ (Curriculum and Teaching Learning in Nursing Science)

แนวคิด หลักการและทฤษฎี ซึ่งประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการสอนทางการศึกษาพยาบาล

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 10569961
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Master Thesis)

ทำวิทยานิพนธ์ในประเด็นทางการพยาบาลผู้สูงอายุภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์