ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) (พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาวรรณ สามารถกิจ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน ถนัดวณิชย์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลภา คุณทรงเกียรติ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกนุช ชื่นเลิศสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมารดี มาสิงบุญ
รองศาสตราจารย์ อาภรณ์ ดีนาน
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 10350160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Pathophysiology and Pharmacology for Adult and Gerontological Nursing)

แนวคิดพยาธิสรีรวิทยา กลไกการเกิดโรค การตอบสนองของร่างกายต่อการเจ็บป่วยในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ ความผิดปกติในระบบต่างๆของร่างกายจากการเกิดโรค การใช้ยาอย่างเหมาะสม เพื่อการบำบัดและคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพของผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

รหัสวิชา : 10350260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง (Advanced Adult and Gerontological Nursing)

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนในระยะ เฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิต การตอบสนองของผู้ป่วยและครอบครัวต่อการเจ็บป่วย แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการดูแล การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การจัดการผลลัพธ์และการประเมินผลลัพธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางสุขภาพ ประเด็นกฎหมาย จริยธรรม และความแตกต่างทางวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 10350360
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 1 (Practicum in Advanced Adult and Gerontological Nursing I)

ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพอย่างองค์รวม การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อการตัดสินใจและวินิจฉัยภาวะสุขภาพ การพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม โดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนเฉพาะราย ที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิต และครอบครัว โดยคำนึงถึงประเด็นกฎหมาย จริยธรรม และความแตกต่างทางวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 10360460
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 2 (Practicum in Advanced Adult and Gerontological Nursing II)

ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล โดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การนำนวัตกรรมไปใช้ร่วมกับทีมสุขภาพ การจัดการผลลัพธ์และประเมินผลลัพธ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล

รหัสวิชา : 10750160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล (Nursing Concepts and Theories)

วิวัฒนาการขององค์ความรู้ทางการพยาบาล ระดับของทฤษฎีการพยาบาล วิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่คัดสรร การประยุกต์ในการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัย

รหัสวิชา : 10750260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล (Applied Statistics for Nursing Research)

ตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

รหัสวิชา : 10750360
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นโยบายและระบบสุขภาพ (Policy and Health System)

นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ โครงสร้างขอบข่ายการจัดบริการสุขภาพ การวัดและประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบข้อมูลสารสนเทศทางด้านสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในระบบสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล

รหัสวิชา : 10750460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล (Nursing Research and Research Utilization)

แนวคิดและหลักการวิจัยทางการพยาบาล ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย จริยธรรมการวิจัย หลักการเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย การวิพากษ์งานวิจัย การประยุกต์การวิจัยในการพยาบาล

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 10360560
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เลือกสรร (Selected Topics in Adult and Gerontological Nursing)

การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่และสูงอายุที่เจ็บป่วยภาวะวิกฤตหรือเรื้อรัง

รหัสวิชา : 10360660
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Seminar in Adult and Gerontological Nursing)

สัมมนาประเด็นปัญหาที่คัดสรรเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์

รหัสวิชา : 10360760
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดูแลแบบประคับประคองและการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต (Palliative Care and End-of-Life Care)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยในระยะ สุดท้ายของชีวิต กระบวนการตาย การพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิตในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและสมาชิกครอบครัวผู้ดูแล การทำงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม กฏหมาย และหลักจริยธรรม

รหัสวิชา : 11160360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Concepts and Roles of Advanced Nursing Practice)

วิชาชีพการพยาบาลกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง บทบาทและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบบริการสุขภาพ วิเคราะห์การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงโดย เน้นประเด็นนโยบายสุขภาพ นโยบายและกระบวนการขององค์การทางสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการทำงานในทีมสหสาขาวิชาชีพ

รหัสวิชา : 11160460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักสูตรและการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ (Curriculum and Teaching Learning in Nursing Science)

แนวคิด หลักการและทฤษฎี ซึ่งประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการสอนทางการศึกษาพยาบาล

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 10369960
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจและภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์