ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) (วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 42 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กฤษนัยน์ เจริญจิตร * Ph.D. (G?osciences, ressources naturelles et environnement)
Universit? Pierre et Marie CURIE (UPMC), Paris France. (2558)
อาจารย์ นพคุณ บุญกระพือ * Ph.D. (Civil Engineering)
The University of Queensland, Australia (2553)
อาจารย์ ภัทราพร สร้อยทอง * Ph.D. (Urban Environment Management)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2557)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ * D.Sc. (Coastal Oceanography)
Kyushu University, Japan (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ พลีรักษ์ Ph.D. (Geoinformatics)
University of Salzburg, Austria (2552)
อาจารย์ นฤมล อินทรวิเชียร วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2552)
อาจารย์ ปริญ หล่อพิทยากร ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)
อาจารย์ ปัทมา พอดี วศ.ด. (วิศวกรรมสำรวจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)
อาจารย์ รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์ ปร.ด.(การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2559)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 87852061
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing)

ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นการรับรู้จากระยะไกล ลักษณะเครื่องตรวจวัดและยานสำรวจ คุณสมบัติและคุณลักษณะของข้อมูลดาวเทียมทั้งระบบ Optical และ Radar ข้อมูลจากระยะไกลระบบอื่น ๆ การจัดเตรียมข้อมูล การแปลตีความด้วยสายตา การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลภาพจากดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ การนำข้อมูลดาวเทียมไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ความก้าวหน้าและแนวโน้มของเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล

รหัสวิชา : 87852161
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Applications of Geographic Information System)

รูปแบบและโครงสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การสร้างแบบจำลองแบบจำลองภูมิประเทศ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แบบจำลองเชิงพื้นที่และเวลา การประยุกต์ใช้แบบจำลอง การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูล GIS เพื่อการบริหารจัดการด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์เพื่อช่วยในการตัดสินใจ การบูรณาการ GIS กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในสาขาต่าง ๆ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในอนาคต

รหัสวิชา : 87852261
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบนำทางด้วยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System)

หลักการ ความเป็นมา พัฒนาการแรกเริ่มของระบบระบุตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS) วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ หลักการทำงานของ GPS ทั้งการระบุตำแหน่งและการนำหน ปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องหรือผิดพลาดของการทำงานของ GPS พัฒนาการจาก GPS สู่ GNSS (Global Navigation Satellite System) ระบบ GLONASS ของรัสเซีย ระบบ GALILEO ของยุโรป และระบบ Baidu ของจีน การประยุกต์ใช้ GNSS ในการทำแผนที่ การสำรวจและรังวัด การการประยุกต์ระบบนำทางด้วยดาวเทียมในสาขาต่าง ๆ แนวโน้มการพัฒนา GNSS ในอนาคต

รหัสวิชา : 87852361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Research Methodology in Geoinformatics)

หลักการและกระบวนการของระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์ เทคนิคในการดำเนินวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ การออกแบบและวางแผนงานวิจัย การเลือกปัญหาวิจัย หลักการทบทวนวรรณกรรม วิธีดำเนินงานวิจัย หลักการเขียนข้อเสนองานวิจัย การวิเคราะห์ผลวิจัย การวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่และเทคนิคอื่น ๆ จรรยาบรรณนักวิจัย

รหัสวิชา : 87852461
หน่วยกิต : 1(1-0-6)
สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ I (Seminar in Geoinformatics I)

หลักการและเหตุผลของการสัมมนา ความหมาย ความสำคัญ หลักการและวัตถุประสงค์ของการสัมมนา องค์ประกอบของการสัมมนา การจัดการเรียนการสอนด้วยการสัมมนา การวางแผนการดำเนินการสัมมนา การศึกษา ค้นคว้า การทบทวนและวิเคราะห์เอกสารการวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ การจัดสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ การจัดทำรายงานการสัมมนา การอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ หลักการพูดและการนำเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนา การวิจารณ์และการอภิปรายงานวิจัย การศึกษาดูงานนวัตกรรมใหม่ด้านภูมิสารสนเทศ

รหัสวิชา : 87852561
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาจีนสำหรับชีวิตประจำวัน (Comprehensive Chinese in Daily life)

รูปแบบของอักษรภาษาจีน ตัวอักษรและต้นแบบเสียงทั้งหมด, บทกวีและเสียงของภาษาจีนแมนดาริน เรียน 795 ตัวอักษรจีนเบื้องต้น เรียนตัวอักษร 993 คำศัพท์ใหม่ และ102 จุดพื้นฐานทางไวยากรณ์ กฎการเขียน หลักคำทั่วไปในระดับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 87852661
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จีนศึกษา (Outline of China)

จีนศึกษาระบบและองค์ความรู้ประกอบ 14 ประเด็นหลัก ความรู้เกี่ยวกับดินแดนจีน ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การทูต ชีวิตของจีน ภูมิศาสตร์ กฏหมาย

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 87852761
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (Resource and Environment Management Information System)

หลักการการจัดการทรัพยากร ลักษณะของระบบการบริหารจัดการทรัพยากร ลักษณะของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ หลักการทางกายภาพของการรับรู้ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากร ประยุกต์ข้อมูลจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร การสร้างระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

รหัสวิชา : 87852861
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)

โครงสร้างของข้อมูลเชิงพื้นที่ การจัดการและการออกแบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ส่วนประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูล ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ โปรแกรมที่ใช้สำหรับการบริหารและจัดการฐานข้อมูล การทำงานของแฟ้มอยู่ข้อมูล การจัดเก็บ การจำแนก การค้นคืน และการสังเคราะห์ฐานข้อมูล การออกแบบ การประมวลผลการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแบบต่าง ๆ กำหนดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเชื่อมต่อข้อมูลและการประยุกต์ในการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

รหัสวิชา : 87852961
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ภาพดิจิทัล (Digital Image Analysis)

ข้อมูลภาพดิจิทัล ระบบ Multispectral/Hyper Spectruml Image ระบบ Radar เทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัลขั้นสูง การปรับปรุงคุณภาพของภาพ หลักการจำแนกข้อมูลภาพเชิงวัตถุ ดัชนีพืชพรรณ การวิเคราะห์ข้อมูลหลายช่วงเวลา การวิเคราห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ระบบการรับรู้ระยะไกลรูปแบบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 87853061
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มาตรฐานภูมิสารสนเทศ (Geographic Information Standards)

ความเป็นมาของมาตรฐานภูมิสารสนเทศ ประเภทของมาตรฐานในระดับประเทศภูมิภาคและนานาชาติ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำมาตรฐานภูมิสารสนเทศไปใช้งาน ตัวอย่างมาตรฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการพัฒนาเพื่อใช้งาน กระบวนการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศระดับชาติและนานาชาติ เปรียบเทียบการพัฒนามาตรฐานตามแบบ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standards Organization: ISO) และตามแบบองค์กรความร่วมมือข้อมูลภูมิศาสตร์ระบบเปิด (Open Geospatial Consortium: OGC)

รหัสวิชา : 87853161
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคนิคการจัดการและวางแผนการใช้ที่ดิน (Land Use Management and Planning Techniques)

หลักการการใช้ที่ดิน คุณลักษณะของการวางแผนการใช้ที่ดิน ขอบข่ายงานการวางแผนการใช้ที่ดิน กระบวนการวางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน เทคนิคการทำแผนที่การใช้ที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน

รหัสวิชา : 87853261
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการเขตเมืองและอุตสาหกรรม (Management of Urban and Industrial Area)

ทฤษฏี แนวคิด และหลักการวางผังเมือง วิธีการกำหนดเขตอุตสาหกรรม ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการวางผังเมือง กฎหมายเกี่ยวกับผังเมืองและอุตสาหกรรม ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการวางแผนจัดการเมือง การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเมืองและอุตสาหกรรม การทำแผนที่เมืองและอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 87853361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์กายภาพขั้นสูง (Advanced Physical Geography)

การศึกษาลักษณะทางกายภาพ การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเป็นระบบ การศึกษาปรากฏการร์ภูมิอากาศน้ำ ภูมิประเทศ ดิน หิน และแร่ และสิ่งมีชีวิต การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของผิวโลกอันเกิดจากการปัจจัยต่าง ๆ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์และมนุษย์และการประยุกต์ในด้านต่าง ๆ

รหัสวิชา : 87853461
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Management of Natural Disaster and Climate Change)

ความหมายและผลกระทบของภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การสร้างแบบจำลองและภาพฉายอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศวิเคราะห์ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

รหัสวิชา : 87853561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)

หลักการและทฤษฎีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวคิด วิธีการ หัวข้อ และรูปแบบและขั้นตอนของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบและกฎหมายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิธีการและเทคนิคที่เหมาะสมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาหัวข้อในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาในใช้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 87853661
หน่วยกิต : 1(1-0-6)
สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ II (Seminar in Geoinfomatics II)

นักเรียนพัฒนาความคิดที่สำคัญและความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการ จัดทำข้อสอบวิจัยทบทวนวรรณกรรมเขียนข้อเสนอมีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าอิสระ การสอนทักษะการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย

รหัสวิชา : 87853761
หน่วยกิต : 2(2-2-5)
ระบบนำทางบูรณาการ (Integrated Navigation)

แนะนำระบบการนำทางเฉื่อย (INS) เทคนิคการนำทางหลายตัว หลักการทางคณิตศาสตร์ การออกแบบและการใช้อัลกอริธึมการนำทางแบบบูรณาการโดยใช้ GNSS / INS ขั้นตอนวิธีขั้นพื้นฐานและการออกแบบระบบของระบบนำทางแบบบูรณาการ

รหัสวิชา : 87853861
หน่วยกิต : 2(2-2-5)
การปรับแก้ทั่วไป (Generalized Adjustment)

ความรู้ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงของการปรับการสังเกต การทดสอบสมมติฐาน การตรวจหาข้อผิดพลาด การสร้างแบบจำลองทางจลศาสตร์ การประมาณองค์ประกอบและส่วนประกอบความแปรปรวนและการใช้งาน การประยุกต์ความรู้ในโครงการวิจัย

รหัสวิชา : 87853961
หน่วยกิต : 2(2-2-5)
หลักการโฟโตแกรมเมตรี (Principles of Photogrammetry)

หลักการของการประมวลผลภาพทางอากาศและดาวเทียมและภาพดิจิตอลแบบกวาดภาพ การสกัดวัตถุให้มีรายละเอียดภาพเมตริกถูกต้อง การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการทำแผนที่ดิจิตอลและฐานข้อมูล GIS หลักการของการซื้อและการประมวลผลข้อมูล lidar ในการกำหนด DEMs และการสกัดข้อมูล

รหัสวิชา : 87854061
หน่วยกิต : 2(2-2-5)
หลักการภูมิมาตร (Principles of Geodesy)

หลักการและพื้นฐานการวัดรูปร่างและพื้นที่ผืนดิน วิศวกรรมและการสำรวจทางธรณีวิทยา การวัดรูปร่างทางกายภาพขั้นสูง ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทางธรณีวิทยาและทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

รหัสวิชา : 87854161
หน่วยกิต : 2(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง (Advanced Topics on Remote Sensing)

การตรวจสอบและการนำวิธีการที่ซับซ้อนสำหรับการประมวลผลภาพดิจิตอลดาวเทียม โดยเน้นการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อมและเมือง

รหัสวิชา : 87854261
หน่วยกิต : 2(2-2-5)
ระบบนำทางด้วยดาวเทียมขั้นสูง (Advanced Topics on GNSS)

บริบททางวิทยาศาสตร์ของเทคโนโลยีระบบนำทางด้วยดาวเทียม ประวัติศาสตร์การพัฒนาระบบนำทางด้วยดาวเทียม หลักการทางคณิตศาสตร์ของระบบนำทางด้วยดาวเทียม การประมวลผลข้อมูลระบบนำทางด้วยดาวเทียม การประยุกต์ในการนำทาง, ธรณีวิทยาและอื่น ๆ

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 87869961
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การคัดเลือกหัวข้อวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ผลการวิจัย การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์