ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) (วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 42 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กฤษนัยน์ เจริญจิตร * Ph.D. (G?osciences, ressources naturelles et environnement)
Universit? Pierre et Marie CURIE (UPMC), Paris France. (2558)
อาจารย์ นพคุณ บุญกระพือ * Ph.D. (Civil Engineering)
The University of Queensland, Australia (2553)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทราพร สร้อยทอง * Ph.D. (Urban Environment Management)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2557)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ พลีรักษ์ Ph.D. (Geoinformatics)
University of Salzburg, Austria (2552)
อาจารย์ นฤมล อินทรวิเชียร วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญ หล่อพิทยากร ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)
อาจารย์ ปัทมา พอดี วศ.ด. (วิศวกรรมสำรวจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)
อาจารย์ รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์ ปร.ด.(การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2559)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ D.Sc. (Coastal Oceanography)
Kyushu University, Japan (2550)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 87852061
Credit : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกล

ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นการรับรู้จากระยะไกล ลักษณะเครื่องตรวจวัดและยานสำรวจ คุณสมบัติและคุณลักษณะของข้อมูลดาวเทียมทั้งระบบ Optical และ Radar ข้อมูลจากระยะไกลระบบอื่น ๆ การจัดเตรียมข้อมูล การแปลตีความด้วยสายตา การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลภาพจากดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ การนำข้อมูลดาวเทียมไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ความก้าวหน้าและแนวโน้มของเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล

Course codes : 87852161
Credit : 3(2-2-5)
การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

รูปแบบและโครงสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การสร้างแบบจำลองแบบจำลองภูมิประเทศ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แบบจำลองเชิงพื้นที่และเวลา การประยุกต์ใช้แบบจำลอง การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูล GIS เพื่อการบริหารจัดการด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์เพื่อช่วยในการตัดสินใจ การบูรณาการ GIS กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในสาขาต่าง ๆ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในอนาคต

Course codes : 87852261
Credit : 3(2-2-5)
ระบบนำทางด้วยดาวเทียม

หลักการ ความเป็นมา พัฒนาการแรกเริ่มของระบบระบุตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS) วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ หลักการทำงานของ GPS ทั้งการระบุตำแหน่งและการนำหน ปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องหรือผิดพลาดของการทำงานของ GPS พัฒนาการจาก GPS สู่ GNSS (Global Navigation Satellite System) ระบบ GLONASS ของรัสเซีย ระบบ GALILEO ของยุโรป และระบบ Baidu ของจีน การประยุกต์ใช้ GNSS ในการทำแผนที่ การสำรวจและรังวัด การการประยุกต์ระบบนำทางด้วยดาวเทียมในสาขาต่าง ๆ แนวโน้มการพัฒนา GNSS ในอนาคต

Course codes : 87852361
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

หลักการและกระบวนการของระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์ เทคนิคในการดำเนินวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ การออกแบบและวางแผนงานวิจัย การเลือกปัญหาวิจัย หลักการทบทวนวรรณกรรม วิธีดำเนินงานวิจัย หลักการเขียนข้อเสนองานวิจัย การวิเคราะห์ผลวิจัย การวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่และเทคนิคอื่น ๆ จรรยาบรรณนักวิจัย

Course codes : 87852461
Credit : 1(1-0-6)
สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ I

หลักการและเหตุผลของการสัมมนา ความหมาย ความสำคัญ หลักการและวัตถุประสงค์ของการสัมมนา องค์ประกอบของการสัมมนา การจัดการเรียนการสอนด้วยการสัมมนา การวางแผนการดำเนินการสัมมนา การศึกษา ค้นคว้า การทบทวนและวิเคราะห์เอกสารการวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ การจัดสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ การจัดทำรายงานการสัมมนา การอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ หลักการพูดและการนำเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนา การวิจารณ์และการอภิปรายงานวิจัย การศึกษาดูงานนวัตกรรมใหม่ด้านภูมิสารสนเทศ

Course codes : 87852561
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาจีนสำหรับชีวิตประจำวัน

รูปแบบของอักษรภาษาจีน ตัวอักษรและต้นแบบเสียงทั้งหมด, บทกวีและเสียงของภาษาจีนแมนดาริน เรียน 795 ตัวอักษรจีนเบื้องต้น เรียนตัวอักษร 993 คำศัพท์ใหม่ และ102 จุดพื้นฐานทางไวยากรณ์ กฎการเขียน หลักคำทั่วไปในระดับพื้นฐาน

Course codes : 87852661
Credit : 2(2-0-4)
จีนศึกษา

จีนศึกษาระบบและองค์ความรู้ประกอบ 14 ประเด็นหลัก ความรู้เกี่ยวกับดินแดนจีน ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การทูต ชีวิตของจีน ภูมิศาสตร์ กฏหมาย

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 87852761
Credit : 3(2-2-5)
ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

หลักการการจัดการทรัพยากร ลักษณะของระบบการบริหารจัดการทรัพยากร ลักษณะของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ หลักการทางกายภาพของการรับรู้ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากร ประยุกต์ข้อมูลจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร การสร้างระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

Course codes : 87852861
Credit : 3(3-0-6)
ระบบจัดการฐานข้อมูล

โครงสร้างของข้อมูลเชิงพื้นที่ การจัดการและการออกแบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ส่วนประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูล ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ โปรแกรมที่ใช้สำหรับการบริหารและจัดการฐานข้อมูล การทำงานของแฟ้มอยู่ข้อมูล การจัดเก็บ การจำแนก การค้นคืน และการสังเคราะห์ฐานข้อมูล การออกแบบ การประมวลผลการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแบบต่าง ๆ กำหนดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเชื่อมต่อข้อมูลและการประยุกต์ในการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

Course codes : 87852961
Credit : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ภาพดิจิทัล

ข้อมูลภาพดิจิทัล ระบบ Multispectral/Hyper Spectruml Image ระบบ Radar เทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัลขั้นสูง การปรับปรุงคุณภาพของภาพ หลักการจำแนกข้อมูลภาพเชิงวัตถุ ดัชนีพืชพรรณ การวิเคราะห์ข้อมูลหลายช่วงเวลา การวิเคราห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ระบบการรับรู้ระยะไกลรูปแบบต่าง ๆ

Course codes : 87853061
Credit : 3(3-0-6)
มาตรฐานภูมิสารสนเทศ

ความเป็นมาของมาตรฐานภูมิสารสนเทศ ประเภทของมาตรฐานในระดับประเทศภูมิภาคและนานาชาติ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำมาตรฐานภูมิสารสนเทศไปใช้งาน ตัวอย่างมาตรฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการพัฒนาเพื่อใช้งาน กระบวนการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศระดับชาติและนานาชาติ เปรียบเทียบการพัฒนามาตรฐานตามแบบ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standards Organization: ISO) และตามแบบองค์กรความร่วมมือข้อมูลภูมิศาสตร์ระบบเปิด (Open Geospatial Consortium: OGC)

Course codes : 87853161
Credit : 3(2-2-5)
เทคนิคการจัดการและวางแผนการใช้ที่ดิน

หลักการการใช้ที่ดิน คุณลักษณะของการวางแผนการใช้ที่ดิน ขอบข่ายงานการวางแผนการใช้ที่ดิน กระบวนการวางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน เทคนิคการทำแผนที่การใช้ที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน

Course codes : 87853261
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการเขตเมืองและอุตสาหกรรม

ทฤษฏี แนวคิด และหลักการวางผังเมือง วิธีการกำหนดเขตอุตสาหกรรม ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการวางผังเมือง กฎหมายเกี่ยวกับผังเมืองและอุตสาหกรรม ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการวางแผนจัดการเมือง การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเมืองและอุตสาหกรรม การทำแผนที่เมืองและอุตสาหกรรม

Course codes : 87853361
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์กายภาพขั้นสูง

การศึกษาลักษณะทางกายภาพ การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเป็นระบบ การศึกษาปรากฏการร์ภูมิอากาศน้ำ ภูมิประเทศ ดิน หิน และแร่ และสิ่งมีชีวิต การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของผิวโลกอันเกิดจากการปัจจัยต่าง ๆ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์และมนุษย์และการประยุกต์ในด้านต่าง ๆ

Course codes : 87853461
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ความหมายและผลกระทบของภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การสร้างแบบจำลองและภาพฉายอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศวิเคราะห์ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

Course codes : 87853561
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หลักการและทฤษฎีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวคิด วิธีการ หัวข้อ และรูปแบบและขั้นตอนของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบและกฎหมายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิธีการและเทคนิคที่เหมาะสมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาหัวข้อในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาในใช้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Course codes : 87853661
Credit : 1(1-0-6)
สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ II

นักเรียนพัฒนาความคิดที่สำคัญและความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการ จัดทำข้อสอบวิจัยทบทวนวรรณกรรมเขียนข้อเสนอมีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าอิสระ การสอนทักษะการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย

Course codes : 87853761
Credit : 2(2-2-5)
ระบบนำทางบูรณาการ

แนะนำระบบการนำทางเฉื่อย (INS) เทคนิคการนำทางหลายตัว หลักการทางคณิตศาสตร์ การออกแบบและการใช้อัลกอริธึมการนำทางแบบบูรณาการโดยใช้ GNSS / INS ขั้นตอนวิธีขั้นพื้นฐานและการออกแบบระบบของระบบนำทางแบบบูรณาการ

Course codes : 87853861
Credit : 2(2-2-5)
การปรับแก้ทั่วไป

ความรู้ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงของการปรับการสังเกต การทดสอบสมมติฐาน การตรวจหาข้อผิดพลาด การสร้างแบบจำลองทางจลศาสตร์ การประมาณองค์ประกอบและส่วนประกอบความแปรปรวนและการใช้งาน การประยุกต์ความรู้ในโครงการวิจัย

Course codes : 87853961
Credit : 2(2-2-5)
หลักการโฟโตแกรมเมตรี

หลักการของการประมวลผลภาพทางอากาศและดาวเทียมและภาพดิจิตอลแบบกวาดภาพ การสกัดวัตถุให้มีรายละเอียดภาพเมตริกถูกต้อง การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการทำแผนที่ดิจิตอลและฐานข้อมูล GIS หลักการของการซื้อและการประมวลผลข้อมูล lidar ในการกำหนด DEMs และการสกัดข้อมูล

Course codes : 87854061
Credit : 2(2-2-5)
หลักการภูมิมาตร

หลักการและพื้นฐานการวัดรูปร่างและพื้นที่ผืนดิน วิศวกรรมและการสำรวจทางธรณีวิทยา การวัดรูปร่างทางกายภาพขั้นสูง ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทางธรณีวิทยาและทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

Course codes : 87854161
Credit : 2(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง

การตรวจสอบและการนำวิธีการที่ซับซ้อนสำหรับการประมวลผลภาพดิจิตอลดาวเทียม โดยเน้นการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อมและเมือง

Course codes : 87854261
Credit : 2(2-2-5)
ระบบนำทางด้วยดาวเทียมขั้นสูง

บริบททางวิทยาศาสตร์ของเทคโนโลยีระบบนำทางด้วยดาวเทียม ประวัติศาสตร์การพัฒนาระบบนำทางด้วยดาวเทียม หลักการทางคณิตศาสตร์ของระบบนำทางด้วยดาวเทียม การประมวลผลข้อมูลระบบนำทางด้วยดาวเทียม การประยุกต์ในการนำทาง, ธรณีวิทยาและอื่น ๆ

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 87869961
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การคัดเลือกหัวข้อวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ผลการวิจัย การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์