ชื่อหลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวภาพ) (วศ.ม. (วิศวกรรมชีวภาพ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ญาณิศา ละอองอุทัย *
วิทวัส แจ้งเอี่ยม *
สันติ โพธิ์ศรี *
กัมปนาท หวลบุตตา
จันทนา ปัญญาวราภรณ์
จันทรวรรณ แสงแข
จิตติมา เจริญพานิช
ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข
แดง แซ่เบ๊
ทรงกลด สารภูษิต
มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
เล็ก วันทา
วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 50659161
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methods)

การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัยระดับบัณฑิตทางวิศวกรรมชีวภาพ เทคนิคสำหรับการกำหนด พัฒนา และการดำเนินงานของปัญหาของวิจัย การประเมินและเขียนรายงานวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย จริยธรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

1.2 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 50669761
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่น และการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมในการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

2.1.2 วิชาแกนบังคับ

รหัสวิชา : 50651161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชีวภาพและการประยุกต์ (Bioengineering and Applications)

พื้นฐานโมเลกุลและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในมุมมมองของงานทางวิศวกรรม การใช้หลักการขั้นพื้นฐาน และแนวทางของโมเดลทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการศึกษางานด้านโมเลกุล โครงสร้างเซลล์ หน้าที่ และปรากฎการณ์ของเซลล์ ความสัมพันธ์ของเซลล์กับหน้าที่ และความสัมพันธ์ของเซลล์กับวัสดุชีวภาพ ค้นคว้าและการวิจารณ์เทคโนโลยีในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้

รหัสวิชา : 50651261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชีวภาพเชิงระบบ (System Bioengineering)

การใช้ศาสตร์ด้านวิศวกรรมในการศึกษาระบบชีววิทยาในระดับโมเลกุล จนถึงระบบอวัยวะ ใช้องค์ความรู้และเทคนิคด้านโมเลกุล เซลล์ การส่งทอดสัญยาณ และยีนมาศึกษาระบบ เน้นในเรื่องเซลล์และระบบหัวใจ ระบบประสาท จากยีนจนกลายเป็นอวัยวะ

รหัสวิชา : 50651361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์เชิงชีวภาพและการประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Bioeconomics and Entrepreneurship in biotechnology)

การพัฒนาของประเภทใหม่ของการลงทุน การลงทุนบนพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ การวิเคราะห์โอกาสและประเมินผล การประเมินตลาดกลยุทธ์ในการเริ่มต้น การพัฒนาแผนธุรกิจ

รหัสวิชา : 50651461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปฏิกิริยาชีวภาพ (Biological Reaction Engineering)

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของปฏิกิริยาและเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ

2.2 หมดววิชาเลือก

รหัสวิชา : 50662161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรวัสดุชีวภาพ (Biomaterials Engineering)

โครงสร้างของแข็ง การตรวจวิเคราะห์วัสดุ วัสดุปลูกถ่ายอวัยวะเทียมโลหะ วัสดุปลูกถ่ายอวัยวะเทียมเซรามิก วัสดุปลูกถ่ายอวัยวะเทียใพอลีเมอร์ วัสดุชีวภาพผสม ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง-คุณสมบัติของวัสดุชีวะ เนื้อเยื่อ อ่อนและแข็ง การตอบสนองของเนื้อเยื่่อต่อการปลูกถ่ายอวัยวะเทียม การถดถอยของวัสดุในสภาวะแวดล้อมชีวภาพ

รหัสวิชา : 50662261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบและการประยุกต์วัสดุชีวภาพ (Design and Applications of Biomaterials)

การทดสอบทางชีวภาพและความเข้ากันได้ทางชีวะ การแทนที่เนื้อเยื่ออ่อนวัสดุและวัสดุปลูกถ่ายทางทันตกรรม คุณสมบัติเชิงกลของโครงสร้างฟันการออกแบบและประยุกต์ข้อศอกเทียม การออกแบบและประยุกต์ไหล่เทียม การแทนที่ข้อต่อเข่า การแทนที่ข้อต่อสะโพก นั่งร้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อ

รหัสวิชา : 50662361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตรวจวิเคราะห์วัสดุชีวภาพ (Characterization of Biomaterials)

เครื่องวิเคราะห์หาธาตุโดยการวาวรังสีเอกซ์ เครื่องวิเคราะห์ธาตุระบบวัดความยาวคลื่น รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ เทคนิคการกระตุ้นอิมพลัซ์ คุณลักษณะการาหมุนของอิเล็กตรอน ลักษณะภาพถ่ายอิเล็กตรอน โดยรังสีเอ็กซ์ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงพันธะภายใต้รังสีอินฟาเรด ลักษณะรูปทรงของมวล ลักษณะรูปทรงมวลประจุทุติยภูมิ ลักษณะเฉพาะของการสูญเสียพลังงานอิเล็กตรอน การทดสอบนอกสิ่งมีชีวิต การทดสอบภายในสิ่งมีชีวิต สมบัติเชิงกลของวัสดุชีวภาพ ส่วนประกอบธาตุและเคมี

รหัสวิชา : 50662461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พอลิเมอร์ชีวภาพ (Polymeric Biomaterials)

การปลูกถ่ายอวัยวะทางชีวการแพทย์และการประยุกต์อุปกรณ์สำหรับการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพ ความเข้ากันได้และคุณสมบัติพื้นผิวของพอลิเมอร์ในด้านกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศึกษาอุปกรณ์ในระยะสั้น (ท่อสอดเพื่อดูดของเหลว) และอวัยวะเทียมที่สวมใส่เป็นเวลานาน เช่น เลนส์เทียม หลอดเลือดเทียม และหน้าอกเทียม

รหัสวิชา : 50662561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เซรามิกส์ชีวภาพขั้นสูง (Advanced Bioceramics)

โครงสร้างของเซรามิกส์ตั้งแต่การสังเคราะห์จนถึงการแปรรูป เซรามิกส์ชีวะแบบเฉื่อยต่อสภาพแวดล้อมชีวภาพ เซรามิกส์ชีวะแบบทำปฏิกิริยาต่อสภาพแวดล้อมชีวภาพ เซรามิกส์ชีวะแบบสลายตัวในสภาพแวดล้อมชีวภาพ กระจกชีวภาพ วัสดุผสมชีวะจากเซรามิกส์กับเซรามิกส์ การใช้งานของเซรามิกส์ชีวะ การเคลือบผิวโดยเซรามิกส์ชีวะ

รหัสวิชา : 50662661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมพื้นผิวขั้นสูง (Advanced Surface Engineering)

ธรรมชาติของพื้นผิว ความหยาบผิวและการวัดไตรโบโลจี (การเสียดทาน การสึกหรือและการหล่อลื่น) กรรมวิธีปรับปรุงพื้นผิว การเคลือบผิว การทำความสะอาดพื้นผิว การตรวจวิเคราะห์พื้นผิว

รหัสวิชา : 50662861
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุชีวภาพ 1 (Special Topics in Biomaterials Engineering I)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมวัสดุชีวภาพ

รหัสวิชา : 50662961
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุชีวภาพ 2 (Special Topics in Biomaterials Engineering II)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมวัสดุชีวภาพและการประยุกต์

รหัสวิชา : 50663161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจำลองทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Modelling in Biomedical Engineering)

การจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับระบบชีวการแพทย์ โดยเป็นทั้งแบบกลุ่ม เดียวหรือเชื่อมโยงระบบ ประกอบไปด้วยระบบไฟฟ้า เครื่องกล และกระบวนการเคมีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ เนื้อเยื่อ หรือระบบอวัยวะ

รหัสวิชา : 50663261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เครื่องมือทางชีวการแพทย์ (Biomedical Instrumentation)

หลักการทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาสำหรับเครื่องมือทางชีวการแพทย์ ทั้งแบบระบบเดียวหรือความสัมพันธ์ระหว่างระบบ ประกอบไปด้วยเรื่องของสัญญาณของการกระจัด แรงเหนี่ยวนำ แรงดัน การไหล อุณหภูมิ ศักย์ทางชีวภาพ องค์ประกอบการเคมีของของเหลวในร่างกาย การวิเคราะห์วัสดุชีวภาพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย

รหัสวิชา : 50663361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบเมตาโบลิคและการควบคุม (Metabolic System and Regulation)

กลไกของการควบคุมเมตาโบลิค งานวิจัยใหม่ในเชิงของระบบเมตาโบลิคแบบเฉพาะ เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยและหลักการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องและควบคุมระบบเมตาโบลิซึม

รหัสวิชา : 50663461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์และอวัยวะเทียม (Design of Medical Devices and Implants)

ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงทางคลินิกและวิธีแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะและการใช้เครื่องมือแพทย์ ระบบการควบคุมระหว่างเซลล์และของเหลวในร่างกาย การวิเคราะห์ระบบเพื่อออกแบบเพื่อให้เข้าพอดีกับร่างกายแต่ละส่วน รูปร่างและขนาดของอวัยวะเทียม การเลือกวัสดุชีวภาพ เครื่องมือสำหรับกระบวนการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนถ่ายอวัยวะการทดสอบความปลอดภัยทางคลินิกเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยก่นอนำไปใช้จริง สัดส่วนของความเสี่ยงต่อประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อการประเมินผลของประสิทธิภาพของการออกแบบสำหรับการทดลอง ทางคลินิก ทางอุปกรณ์ทางกระดูก การปลูกถ่ายเนื้อเยื่ออ่อน และการปลูกถ่ายรากฟังเทียม

รหัสวิชา : 50663561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีของการอำนวยความสะดวก (Rehabilitation Engineering and Assistive Technology)

การออกแบบและการประยุกต์ทางวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีของการอำนวยความสะดวกในภาพกว้าง การเคลื่อนไหวของล้อที่นั่งและท่านั่งในรูปแบบต่างๆ การควบคุมทางด้านของสิ่งแวดล้อม การใช้ระบบคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 50663861
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1 (Special Topics in Biomedical Engineering I)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

รหัสวิชา : 50663961
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2 (Special Topics in Biomedical Engineering II)

หลักวิทยาการและเทคโนโลีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และการประยุกต์

รหัสวิชา : 50664161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชีวเคมี (Biochemical Engineering)

หลักการของวิศวกรรมชีวเคมีของกระบวนการที่ใช้เซลจุลินทรีย์ และเอนไซม์ในอุตสาหกรรม จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเร่งโดยเอนไซม์ การใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ วิถีทางเมเทบอลิซึมและพลังงาน อุณหพลศาสตร์ในกระบวนการทางชีวภาพ การคำนวณสมดุลมวลสารและพลังงานในกระบวนการทางชีวภาพ จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเร่งโดยจุลทรีย์ ปรากฎการณ์ถ่ายเทในกระบวนการทางชีวภาพ การออกแบบและการวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการชีวภาพ

รหัสวิชา : 50664261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการแยกเชิงชีวภาพ (Bioseparation Engineering)

การออกแบบ การวิเคราะห์และขยายขนาดกระบวนการแยกทางชีวภาพ การทำให้สารบริสุทธิ์และการนำกลับมาใช้ของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ การทำให้เซลล์แตก การเหวี่ยงแยก การตกตะกอน การสกัด การดูดซับ การแยกด้วยเยื่อแผ่น โครมาโตกราฟฟี่ การตกผลึก

รหัสวิชา : 50664361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมเมตาโบลิค (Metabolic Engineering)

เมตาโบลิค การสร้างและการวิเคราะห์เครือข่ายวิถีเมตาโบลิค การออกแบบและปรับแต่งวิถีเมตาโบลิค การวิเคราะห์ฟลักเมตาโบลิค การควบคุมเมตาโบลิค การควบคุมและการถอดรหัสสัญญาณ การประยุกต์วิศวกรรมเมตาโบลิคในการปรับปรุงสายพัธุ์สิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญทางเทคโนโลยนีชีวภาพและทางเกษตรกรรม

รหัสวิชา : 50664461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจำลองระบบทางชีวภาพและการควบคุม (Biological System Modelling and Controls)

การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางเคมีและชีวภาพ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสภาวะคงตัว และสภาวะพลวัต การควบคุมกระบวนการทางเคมีและชีวภาพ การจำลองและการควบคุมกระบวนการโดยใช้คอมพิวเตอร์ การแสดงกรณีตัวอย่างในกระบวนการอุตสาหกรรมทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 50664561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรากฎการณ์ถ่ายโอนเชิงชีวภาพ (Biotransport Phenomena)

การพัฒนาอย่างเป็นระบบของแนวคิดและสมการการถ่ายโอนโมเมนตัว ความร้อนและมวลสาร การแก้ปัญหาการถ่ายโอนในวิศวกรรม กระบวนการทางชีวภาพ แนวคิดการถ่ายโอนในการพัฒนาอวัยวะเทียม และระบบการควบคุมการขนถ่ายยา

รหัสวิชา : 50664661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor Design)

การออกแบบและการวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ พลศาสตร์ของเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ การควบคุม การเลือกและการขยายขนาดเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ และการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

รหัสวิชา : 50664761
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมเอนไซม์ (Enzymatic Engineering)

สมบัติทั่วไปของเอนไซม์ จลนพลศาสตร์และเสถียรภาพของเอนไซม์ การตรึงเอนไซม์และจลนพลศาสตร์ของการตรึงเอนไซม์ การออกแบบและวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์เอนไซม์ ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพในระบบสมัยใหม่การประยุกต์เทคโนโลยีเอนไซม์ในเซนเซอร์ตรวจจับทางชีวภาพ การวินิจฉัยโรคทางคลินิกและในกระบวนการอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 50664861
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 (Special Topics in Bioprocess Engineering I)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

รหัสวิชา : 50664961
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 (Special Topics in Bioprocess Engineering II)

หลักวิทยาการรและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและการประยุกต์

รหัสวิชา : 50665161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมชีวภาพ (Advanced Mathematics for Bioengineering)

การประยุกต์เทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมชีวภาพ โดยอาศัยเทคนิคสมการอนุพันธ์สามัญ สมการอนุพันธ์ย่อย วิธีการประมาณค่าและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงอื่นๆ

รหัสวิชา : 50665261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อัลกอริทึมและฟังก์ชันของจีโนม (Algorithyms for Functional Genomics)

การวิเคราะห์ลำดับดีเอ็นเอ ลำดับอาร์เอ็นเอ และลำดับโปรตีน การจัดเรียงเปรียบเทียบลำดับ ฐานข้อมูลจีโนมิก การแสดงออกของยีน การวิเคราะห์ข้อมูลไมโครอาร์เรย์ ฟังก์ชันการทำงานจีโนม การวิเคราะห์จีโนม

รหัสวิชา : 50665361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาเชิงคำนวณและชีวสารสนเทศ (Computational Biology and Bioinformatics)

การประมวลผลสตริงและการประยุกต์ใช้ในลำดับทางชีวภาพ อัลกอริทึม สำหรับปัญหาทางด้านชีววิทยาเชิงคำนวณ การวิเคราะห์ลำดับทางชีวภาพ การหาและการทำนายโครงสร้างของโมทิฟ การวิเคราะห์ข้อมูลไมโครอาร์เรย์ การวิเคราะห์จีโนม การวิเคราะห์เครือข่ายชีวภาพ

รหัสวิชา : 50665461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)

โครงสร้างการตัดสินใจแบบต้นไม้ วิธีการตัดสินใจด้วยความน่าจะเป็น การแบ่งแยกชนิด้วยวิธีของ Bayes การประมาณค่าด้วยวิธีตัวแปรแบบเหมือนที่สุด การแบ่งแยกด้วยชนิดด้วยวิธีของ Bayes และการกระจายแบบ Gaussian การถดถอย โครงข่ายประสาทเทียม การตรวจสอบข้ามการเรียนรู้แบบน่าจะถูกต้อง มิติของ VC กลไกการแยกชนิดแบบเวกเตอร์ การแยกชนิดด้วยการหากลุ่ม k สมาชิกที่ใกล้ที่สุด โครงข่ายของ Bayes การแยกชนิดแบบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

รหัสวิชา : 50665561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัญญาณและระบบ (Signals and Systems)

การประมวลผลสัญญาณ สัญยาณคลื่นไซน์ คุณสมบัติของสัญญาณ การแปลงความถี่ การวิเคราะห์อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ การวิเคราะห์วงจรและสัญยาณแบบไซน์ การแปลงลาปลาสซ์ ฟังก์ชันการถ่ายโอนแบบจำลองระบบและพฤติกรรม

รหัสวิชา : 50665661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กรรมวิธีสัญญาณสถิติในวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Statistical Signal Processing in Biomedical Engineering)

ลักษณะสมบัติของสัญญาณและระบบเชิงเส้นแบบไม่แปรตามเวลา การเปลี่ยนสัญญาณต่อเนื่องทางเวลาเป็นสัญญาณดีสครีตทางเวลา สัญญาณพลังงานและสัญญาณกำลัง การจำลองสัญยาณสโตคาสติก จากสัญญาณรบกวนขาว หลักการของอัตตสหสัมพันธ์สำหรับสัญยาณดีสครีตทางเวลาการทำนายเชิงเส้นและการกรองเชิงเส้นแบบออปติมัม วิธีกำลังสองน้อยที่สุดสำหรับการจำลองระบบและการออกแบบวงจรกรอง

รหัสวิชา : 50665761
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประมวลผลภาพดิจิตอล (Digital Image Processing)

การรับรู้ภาพ การดิจิไทซ์ภาพ การเพิ่มคุณภาพของภาพ การฟื้นฟูภาพ การแบ่งย่อยภาพ การบีบอัดภาพ กรรมวิธีแปลงภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบและนำเสนอภาพ

รหัสวิชา : 50665861
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางอิเลกทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพและชีวสารสนเทศ 1 (Special Topics in Bioelectronics, Bioimaging and Bioinformatics I)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านอิเลกทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพ และชีวสารสนเทศ

รหัสวิชา : 50665961
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางอิเลกทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพและชีวสารสนเทศ 2 (Special Topics in Bioelectronics, Bioimaging and Bioinformatics II)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านอิเลกทรอนิกส์ชีวภาพ ภาพชีวภาพ และชีวสารสนเทศ และการประยุกต์

รหัสวิชา : 50666161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบกระบวนการทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Process Design)

การสังเคราะห์ การแยกและกระบวนการการฆ่าเชื้อ การประยุกต์ในการออกแบบและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางเภสัชกรรม การสังเคราะห์ยาในอุตสาหกรรม กระบวนการการแยก การกลั่น การตกผลึก การกรอง การทำแห้งแบบเยือกแข็ง และการอบแห้ง

รหัสวิชา : 50666261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จลนพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์และกระบวนการถ่ายโอนทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical kinetics. Thermodynamics and Transport Processes)

แนวความคิดของปรากฎการณ์ถ่ายโอน อุณหพลศาสตร์และวิศวกรรมปฏิกิริยา สรีรวิทยาขั้นพื้นฐาน พื้นฐานของการนำส่งยา จลนพลศาสตร์ของการดูดซึมยา การกระจายตัวและการกำจัด ปัญหาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบยาที่มีการปลดปล่อยตัวยาทันที ปลดปล่อยล่าช้า ปลดปล่อยอย่างช้างๆ ในอัตราที่กำหนดไว้และปลดปล่อยตัวยาแบบต่อเนื่อง กระบวนการการสร้างและการทำลายยาภายในเซลล์

รหัสวิชา : 50666361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัสดุยาและนาโนเทคโนโลยีเภสัชกรรมอินทรีย์ (Pharmaceutical Meterials and Pharmaceutical Organic Nanotechnology)

วิศวกรรมวัสดุเวชภัณฑ์ การออกแบบและการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตยารวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ยา การผลิต การจำแนกลักษณะและการเลือกใช้วัสดุยา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีอินทรีย์การประยุกต์ผลิตภัณฑ์ยาในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 50666461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบยาด้วยนาโนเทคโนโลยีและระบบการขนถ่าย (Nanotechnology-based Drug Design and Delivery)

การพัฒนายาตัวใหม่โดยพิจารณาการดูดซึมยาและการกระจายตัว การแปลงสัญญาณจากยาที่ได้รับเข้าสู่เซลล์ เอนไซม์และตัวรับเป้าหมาย การออกแบบยาโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับโครงสร้างทางเคมี การนำส่งยา การเลือกใช้วัสดุและกระบวนการสำหรับระบบนำส่งยาชนิดใหม่ การสังเคราะห์วัสดุนาโนชีวภาพที่เหมาะสมสำหรับการดูแลสุขภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปัญหาเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

รหัสวิชา : 50666561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างและการทำงานของยา (Structure and Function of Drugs)

การสำรวจตัวยาที่สำคัญในการใช้งานทางคลินิก อิทธิพลของโครงสร้างทางเคมีในการแปลผลทางเภสัชวิทยา

รหัสวิชา : 50666661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เครื่องมือสำหับการประเมินการทำงานของกระบวนการทางชีวภาพ (Chemical Tools for Assessing Biological Function)

เคมีชีวอินทรีย์และชีววิทยาเคมีร่วมสมัย การประยุกต์ทางเคมีเพื่ออธิบายหน้าที่ทางชีวเคมี รวมถึงการยับยั้งเอนไซม์แบบเฉพาะเจาะจง กลไกการออกแบบยา กลไกระดับโมเลกุลของการดื้อยา การใช้ประโยชน์จากการทำงานของตัวรับภายในและภายนอกเซลล์ เพื่อเข้าใจการทำงานและปฏิสัมพันธ์ทางชีวภาพ วิธีการทางเคมีสำหรับการตรวจจับกิจกรรมของเซลล์

รหัสวิชา : 50666861
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์ 1 (Special Topics in Biopharmaceutical Engineering I)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์

รหัสวิชา : 50666961
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์ 2 (Special Topics in Biopharmaceutical Engineering II)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร์และการประยุกต์

รหัสวิชา : 50667161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อณูวิทยาและพันธุวิศวกรรม (Molecular and Genetic Engineering)

กระบวนการภายในเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ และนิวเคลียส การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดีเอ็นเอในการตรวจสอบโครงสร้างและหน้าที่ของยีนในการวินิจฉัยและการตรวจสอบโรคทางพันธุกรรม การวินิจฉัยจากรูปแบบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในมนุษย์และอธิบายตำแหน่งของยีนที่มีความผิดปกติ

รหัสวิชา : 50667261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมโปรตีน (Protein Engineering)

หลักการทางชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์ที่ทันสมัยสำหรับวิศวกรรมและนักวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาชีวภาพ ยีน โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน การทำงานร่วมกันของเซลล์ การติดต่อสื่อสารของเซลล์

รหัสวิชา : 50667361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปฏิสัมพันธ์ของเซลล์และโปรตีน (Cell and Protein interaction)

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์-เซลล์ เซลล์-โปรตีนและโปรตีน-โปรตีน ระบบเชิงชีววิทยาและการสื่อสารระหว่างเซลล์ เทคโนโลยีในปัจจุบันสำหรับการทดสอบการจับกันของสารชีวโมเลกุล

รหัสวิชา : 50667461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมเนื้อเยื่อและกระบวนการของเซลล์ต้นกำเนิด (Tissue Engineering and Stem Cell Processing)

ความรู้ทางอณูชีววิทยา ภาพรวมเกี่ยวกับสารประกอบนอกเซลล์และพื้นฐานของรีเชพเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์และเซลล์กับสารละลายภายในเซลล์ทั้งระดับทฤษฎีและการทดลอง ผลกระทบของตัวกระตุ้นทางกายภาพ ทางเคมีและทางไฟฟ้าต่อการทำงานของเซลล์ การควบคุมของยีนและกระบวนการส่งสัญญาณ องค์ประกอบของวัฎจักรของเซลล์, การตายของเซลล์ วิศวกรรมกระบวนการสร้างและสลาย และยีนบำบัด

รหัสวิชา : 50667561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เนื้อเยื่อ เซลล์และอณูวิทยาของการเกิดโรค (Tissue, Cellular and Molecular Basis of Disease)

การควบคุมการแสดงออกของยีนในระดับเคมี ชีววิทยาและจีโนม กลไกระดับโมเลกุลที่ตอบสนองต่อการเกิดโรค กลไกการตายของเซลล์ กระบวนการสลายของโปรตีน การแสดงออกของยีน ลักษณะทางกายภาพของเนื้อเยื่อและเซลล์ที่ผิดปกติ

รหัสวิชา : 50667661
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาของเซลล์ต้นกำเนิดเป็นอวัยวะ การเกิดมะเร็งและการกำเนิดเส้นเลือด (Stem Cells in Organogenesis, Carcinogenesis and Atherogenesis)

ต้นกำเนิดของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิดในมนุษย์โดยอาศัยความรู้ทางด้านเซลล์วิทยา พันธุศาสตร์และคณิตศาสตร์มาผสมผสานโดยอาศัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้อต้นทางโครงข่ายพันธุกรรมของเซลล์ต้นกำเนิด การประยุกต์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดโรคที่เกิดจากการชราภาพ พันธุศาสตร์ประชากรขั้นพื้นฐานต่อการถ่ายทอดความเสี่ยงในการเกิดโรค

รหัสวิชา : 50667861
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอณูชีววิทยาและเซลล์ต้นกำเนิด 1 (Special Topics in Stem Cell and Biomolecular Engineerign I)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมอณูชีววิทยา และเซลล์ต้นกำเนิด

รหัสวิชา : 50667961
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอณูชีววิทยาและเซลล์ต้นกำเนิด 2 (Special Topics in Stem Cell and Biomolecular Engineerign II)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมอณูชีววิทยา และเซลล์ต้นกำเนิดและการประยุกต์

2.3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 50669961
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าดครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่น และการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมในการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

3.3 งานนิพนธ์

รหัสวิชา : 50669861
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
งานนิพนธ์ (Independent Study)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การกำนดวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การเสนอเค้าโครงการศึกษาค้นคว้า การดำเนินการศึกษาค้นคว้า การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมในการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

4 รายวิชาปรับพื้น

รหัสวิชา : 50640161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุลสำหรับวิศวกรรมชีวภาพ (Cell and Molecular Biology for Bioengineering)

การแนะนำเบื้องต้นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเซลล์ในระดับโมเลกุลจนถึงระดับเซลล์ กลไกการทำงานของยีนเบื้องต้น การควบคุมการแสดงออกของยีน โครงสร้างของเซลล์ การขนส่งและส่งผ่าน การส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ การประกอบกันของเซลล์ การแบ่งตัวของเซลล์ และโครงสร้างของเซลล์

รหัสวิชา : 50640261
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สรีรวิทยาสำหรับวิศวกรรมชีวภาพ (Physiology for Bioengineering)

สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเบื้องต้นสำหรับนิสิตสาขาวิศวกรรมชีวภาพ การควบคุมกลไกและหลักการทางวิศวกรรมชีวภาพเบื้องต้น หน้าที่การทำงานของเซลล์เบื้องต้น ระบบการควบคุมทางชีววิทยาของกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ และระบบไหลเวียนของร่างกาย ระบบย่อยอาหาร การหายใจ ไต ระบบสืบพันธุ์ การควบคุมเมตาบอลิซึม และกลไกการป้องกันของร่างกาย

รหัสวิชา : 50640361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์และชีวเคมีสำหรับวิศวกรรมชีวภาพ (Origanic Chemistry and Biochemistry for Bioengineering)

พื้นฐานเคมีอินทรีย์และชีวเคมีสำหรับวิศวกรรมชีวภาพ โครงสร้าง หน้าที่และคุณสมบัติของสารอินทรีย์และโมเลกุลชีวภาพ โครงสร้างและความว่องไวต่อปฏิกิริยาของโมเลกุลสารอินทรีย์ ประเภทของปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์และกลไกการเกิดปฏิกิริยา ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับหน้าที่ของโมเลกุลชีวภาพในสิ่งมีชีวิต กระบวนการเมตาบอลิซึม

รหัสวิชา : 50640461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการดุลมวลสารและพลังงานเบื้องต้น (Principle of Mass and Energy Balance)

หลักการคำนวณทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น ปริมาณมวลสารสัมพันธ์และการคำนวณสมดุลมวลสาร การป้อนเวียนรอบ การป้อนข้าม และการเป่าทิ้งสมดุลวัฎภาคและสมดุลเคมีสมดุลพลังงาน การคำนวณสมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานของกระบวนการที่สภาวะหยุดนิ่ง การศึกษากระบวนการโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 50640561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบทางวิศวกรรม และกระบวนการเบื้องต้น (Introduction to Engineering Decide and Process)

หลักการเบื้องต้นในการออกแบบทางวิศวกรรม การเลือกระบบการทำงานของกระบวนการ การเลือกกระบวนการและเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 50640661
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์สำหรับวิศวกร (Cell and Molecular Biology Laboratory for Engineers)

ชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์เบื้อต้น โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลชีววิทยาเบื้องต้นและระบบนิเวศน์ของจุลินทรีย์ความหลากหลายของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีชีวภาพ

รหัสวิชา : 50640761
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการบูรณาการทางวิศวกรรม (Integrated Engineering Process Laboratory)

การทำปฏิบัติการแบบบูรณาการทางด้านกระบวนการทางวิศวกรรม โดยอาศัยความรู้ทางด้านเคมีเชิงฟิสิกส์เคมีอินทรีย์เคมีวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์

รหัสวิชา : 50640861
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิศวกรรมชีวภาพสำหรับอนาคตและจริยธรรมวิชาชีพ (Bioengineering for the future and professional ethics)

วิชานี้ออกแบบมาเพื่อแนะนำให้นิสิตวิศวกรรมชีวภาพระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาได้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติของจริยธรรมทางวิศวกรรม ซึ่งจะช่วยให้นิสิตได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมและวิศวกรรมรวมไปถึงการใช้ทฤษฎีทางศีลธรรมแบบคลาสสิคและการกำหนดในประเด็นทางวิศวกรรมที่จะเป็นส่งเสริมทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การประกอบอาชีพวิศวกรที่ประสบความสำเร็จ