ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) (วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ พลีรักษ์ * Ph.D. (Geoinformatics)
University of Salzburg, Austria (2552)
อาจารย์ นฤมล อินทรวิเชียร * วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญ หล่อพิทยากร * ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)
อาจารย์ กฤษนัยน์ เจริญจิตร Ph.D. (Geosciences, ressources naturelles et environnement)
Universite Pierre et Marie CURIE (UPMC), Paris France. (2558)
อาจารย์ ปัทมา พอดี วศ.ด. (วิศวกรรมสำรวจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทราพร สร้อยทอง Ph.D. (Urban Environment Mangement)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2557)
อาจารย์ สุพรรณ กาญจนสุธรรม D.Tech.Sci (Remote Sensing and GIS)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2542)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 87651160
Credit : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลและระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม

ทฤษฎีและหลักการได้มาของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม การแปลและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตาและคอมพิวเตอร์ การศึกษาหลักการของการกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวโลกด้วยดาวเทียม โดยใช้เครื่องมือประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมและคำนวณค่าพิกัดของตำแหน่งได้ทั้งแบบพิกัดภูมิศาสตร์และพิกัดกริด

Course codes : 87651260
Credit : 3(2-2-5)
การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

ข้อมูลเชิงพื้นที่รูปแบบต่าง ๆ แบบจำลองภูมิประเทศ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แบบจำลองเชิงพื้นที่และเวลา การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพื้นที่ วิธีการทาง GIS ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การใช้วิธีการทาง GIS ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 87659160
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิควิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

เทคนิคในการดำเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ หลักการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย หลักการเขียนผลการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย การเลือกหัวข้อวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ หลักการเขียนข้อเสนอเพื่อขอทำวิจัย การวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่และเทคนิคอื่นๆ

Course codes : 87659260
Credit : 2(2-2-5)
สัมมนาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1

หลักการและเหตุผลของการสัมมนา ความหมาย ความสำคัญ หลักการและวัตถุประสงค์ของการสัมมนา องค์ประกอบของการสัมมนา การจัดการเรียนการสอนด้วยการสัมมนา การวางแผนการดำเนินการสัมมนา การศึกษา ค้นคว้า ทบทวนเอกสารการวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ การจัดสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักการพูดและการนำเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนา การจัดทำรายงานการสัมมนา การอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ

Course codes : 87659360
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 2

นำเสนอรายงานความก้าวหน้าและผลการวิจัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำวิทยานิพนธ์ ต่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 87651360
Credit : 3(3-0-6)
มาตรฐานภูมิสารสนเทศ

ความเป็นมาของมาตรฐานภูมิสารสนเทศ ประเภทของมาตรฐานในระดับประเทศภูมิภาคและนานาชาติ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำมาตรฐานภูมิสารสนเทศไปใช้งาน ตัวอย่างมาตรฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการพัฒนาเพื่อใช้งาน กระบวนการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศระดับชาติและนานาชาติ เปรียบเทียบการพัฒนามาตรฐานตามแบบ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standards Organization: ISO) และตามแบบองค์กรความร่วมมือข้อมูลภูมิศาสตร์ระบบเปิด (Open Geospatial Consortium: OGC)

Course codes : 87651460
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

โครงสร้างของข้อมูล การจัดการ และการทำงานของแฟ้มอยู่ข้อมูล การศึกษากระบวนการในการจัดการฐานข้อมูล ประกอบด้วย การจัดเก็บ การจำแนก การค้นคืน และการสังเคราะห์ฐานข้อมูล การออกแบบ การปรับโครงสร้าง การแปลง และการเชื่อมต่อข้อมูล และการประยุกต์ในการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

Course codes : 87651560
Credit : 3(2-2-5)
การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่

ความหมาย ทฤษฎี หลักการ และการสร้างของแบบจำลองเชิงพื้นที่ การการสร้างภาพฉายอนาคตด้วยเทคนิคทาง GIS ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล GPS และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบจำลองภัยพิบัติ แบบจำลองสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

Course codes : 87651660
Credit : 3(2-2-5)
การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลด้วยระบบไมโครเวฟ

ความหมายของช่วงคลื่นไมโครเวฟและเรดาร์ โพลาไรเซชัน เรขาคณิตของภาพเรดาร์ คุณลักษณะและพื้นฐานของการสะท้อนคลื่นเรดาร์ เรดาร์ช่องเปิดสังเคราะห์ เรดาร์ช่องเปิดจริง พารามิเตอร์ของระบบเรดาร์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนคลื่นเรดาร์ การตีความหมายภาพเรดาร์และการประยุกต์ภาพเรดาร์ในด้านต่าง ๆ

Course codes : 87651760
Credit : 3(2-2-5)
การเผยแพร่แผนที่บนโทรศัพท์มือถือและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ศึกษาภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนบนมือถือและเว็บไซต์ จัดเตรียมฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่สำหรับแสดงบนมือถือและเว็บไซต์ สร้างและเผยแพร่ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่บนโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์

Course codes : 87653160
Credit : 3(2-2-5)
การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาชุมชน

ทฤษฎี หลักการ เทคนิค และวิธีการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ การใช้ข้อมูลจากการรับรู้จากระยะไกลและข้อมูลเชิงพื้นที่อื่น ๆ สำหรับแก้ไขปัญหาในชุมชน เช่น การกัดเซาะชายฝั่ง น้ำทะเลเปลี่ยนสี และการแพร่กระจายของคราบน้ำมัน

Course codes : 87653260
Credit : 3(2-2-5)
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์สำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งและโลจิสติกส์ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การสร้างแบบจำลองด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เทคนิคการวิเคราะห์โครงข่าย

Course codes : 87653360
Credit : 3(2-2-5)
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยวและบริการ

การจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดรูปแบบ วิเคราะห์ และสร้างแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว การสร้างแบบจำลองด้านการท่องเที่ยวและบริการ

Course codes : 87653460
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการเขตเมืองและอุตสาหกรรม

ทฤษฏี แนวคิด และหลักการวางผังเมือง การกำหนดเขตอุตสาหกรรม กฎหมายเกี่ยวกับผังเมืองและอุตสาหกรรม ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการวางแผนจัดการเมือง การทำแผนที่เมืองและอุตสาหกรรม

Course codes : 87655160
Credit : 3(3-0-6)
ธรณีสัณฐานวิทยาขั้นสูง

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะธรณีสัณฐาน การสำรวจและจัดทำแผนที่ทางธรณีสัณฐาน กระบวนการของตะกอน กระบวนการการเกิดดิน ลำดับของชั้นหิน ประวัติและวิวัฒนการของสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ในด้านต่าง ๆ

Course codes : 87655260
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์กายภาพขั้นสูง

วิเคราะห์ปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเป็นระบบได้แก่ ภูมิอากาศน้ำ ภูมิประเทศ ดิน หิน และแร่ และสิ่งมีชีวิตการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของผิวโลกอันเกิดจากการปัจจัยต่าง ๆ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์และมนุษย์และการประยุกต์ในด้านต่าง ๆ

Course codes : 87655360
Credit : 3(3-0-6)
แนวความคิดทางภูมิศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงของแนวความคิดของนักภูมิศาสตร์ชาติต่าง ๆ ของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และอาหรับ ศึกษาความหมายขอบข่าย วิธีการศึกษาและสาระสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางภูมิศาสตร์ วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทางภูมิศาสตร์

Course codes : 87657160
Credit : 3(2-2-5)
เทคนิคการจัดการและวางแผนการใช้ที่ดิน

หลักการการใช้ที่ดิน คุณลักษณะของการวางแผนการใช้ที่ดิน ขอบข่ายงานการวางแผนการใช้ที่ดิน กระบวนการวางแผนและระบบข้อมูลในการวางแผนการใช้ที่ดิน เทคนิคการทำแผนที่การใช้ที่ดิน การวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจและสังคม วางแผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน

Course codes : 87657260
Credit : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

กระบวนการตัดสินใจ วางแผน และดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ โดยใช้ความรู้ เทคนิค และวิธีการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ การสร้างแบบจำลองทางทรัพยากรธรรมชาติ

Course codes : 87657360
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

คำจำกัดความของภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การศึกษาผลกระทบและแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการสร้างแบบจำลองและภาพฉายอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยเทคนิคภูมิสารสนเทศ

Course codes : 87657460
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หลักการและทฤษฎีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวคิด วิธีการ หัวข้อ และรูปแบบและขั้นตอนของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบและกฎหมายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิธีการและเทคนิคที่เหมาะสมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาหัวข้อในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 87669960
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การคัดเลือกหัวข้อวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ผลการวิจัย การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 87651160
Credit : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลและระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม

ทฤษฎีและหลักการได้มาของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม การแปลและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตาและคอมพิวเตอร์ การศึกษาหลักการของการกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวโลกด้วยดาวเทียม โดยใช้เครื่องมือประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมและคำนวณค่าพิกัดของตำแหน่งได้ทั้งแบบพิกัดภูมิศาสตร์และพิกัดกริด

Course codes : 87651260
Credit : 3(2-2-5)
การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

ข้อมูลเชิงพื้นที่รูปแบบต่าง ๆ แบบจำลองภูมิประเทศ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แบบจำลองเชิงพื้นที่และเวลา การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพื้นที่ วิธีการทาง GIS ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การใช้วิธีการทาง GIS ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 87659160
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิควิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

เทคนิคในการดำเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ หลักการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย หลักการเขียนผลการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย การเลือกหัวข้อวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ หลักการเขียนข้อเสนอเพื่อขอทำวิจัย การวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่และเทคนิคอื่นๆ

Course codes : 87659260
Credit : 2(2-2-5)
สัมมนาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1

หลักการและเหตุผลของการสัมมนา ความหมาย ความสำคัญ หลักการและวัตถุประสงค์ของการสัมมนา องค์ประกอบของการสัมมนา การจัดการเรียนการสอนด้วยการสัมมนา การวางแผนการดำเนินการสัมมนา การศึกษา ค้นคว้า ทบทวนเอกสารการวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ การจัดสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักการพูดและการนำเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนา การจัดทำรายงานการสัมมนา การอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ

Course codes : 87659360
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 2

นำเสนอรายงานความก้าวหน้าและผลการวิจัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำวิทยานิพนธ์ ต่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 87651360
Credit : 3(3-0-6)
มาตรฐานภูมิสารสนเทศ

ความเป็นมาของมาตรฐานภูมิสารสนเทศ ประเภทของมาตรฐานในระดับประเทศภูมิภาคและนานาชาติ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำมาตรฐานภูมิสารสนเทศไปใช้งาน ตัวอย่างมาตรฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการพัฒนาเพื่อใช้งาน กระบวนการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศระดับชาติและนานาชาติ เปรียบเทียบการพัฒนามาตรฐานตามแบบ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standards Organization: ISO) และตามแบบองค์กรความร่วมมือข้อมูลภูมิศาสตร์ระบบเปิด (Open Geospatial Consortium: OGC)

Course codes : 87651460
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

โครงสร้างของข้อมูล การจัดการ และการทำงานของแฟ้มอยู่ข้อมูล การศึกษากระบวนการในการจัดการฐานข้อมูล ประกอบด้วย การจัดเก็บ การจำแนก การค้นคืน และการสังเคราะห์ฐานข้อมูล การออกแบบ การปรับโครงสร้าง การแปลง และการเชื่อมต่อข้อมูล และการประยุกต์ในการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

Course codes : 87651560
Credit : 3(2-2-5)
การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่

ความหมาย ทฤษฎี หลักการ และการสร้างของแบบจำลองเชิงพื้นที่ การการสร้างภาพฉายอนาคตด้วยเทคนิคทาง GIS ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล GPS และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบจำลองภัยพิบัติ แบบจำลองสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

Course codes : 87651660
Credit : 3(2-2-5)
การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลด้วยระบบไมโครเวฟ

ความหมายของช่วงคลื่นไมโครเวฟและเรดาร์ โพลาไรเซชัน เรขาคณิตของภาพเรดาร์ คุณลักษณะและพื้นฐานของการสะท้อนคลื่นเรดาร์ เรดาร์ช่องเปิดสังเคราะห์ เรดาร์ช่องเปิดจริง พารามิเตอร์ของระบบเรดาร์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนคลื่นเรดาร์ การตีความหมายภาพเรดาร์และการประยุกต์ภาพเรดาร์ในด้านต่าง ๆ

Course codes : 87651760
Credit : 3(2-2-5)
การเผยแพร่แผนที่บนโทรศัพท์มือถือและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ศึกษาภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนบนมือถือและเว็บไซต์ จัดเตรียมฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่สำหรับแสดงบนมือถือและเว็บไซต์ สร้างและเผยแพร่ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่บนโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์

Course codes : 87653160
Credit : 3(2-2-5)
การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาชุมชน

ทฤษฎี หลักการ เทคนิค และวิธีการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ การใช้ข้อมูลจากการรับรู้จากระยะไกลและข้อมูลเชิงพื้นที่อื่น ๆ สำหรับแก้ไขปัญหาในชุมชน เช่น การกัดเซาะชายฝั่ง น้ำทะเลเปลี่ยนสี และการแพร่กระจายของคราบน้ำมัน

Course codes : 87653260
Credit : 3(2-2-5)
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์สำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งและโลจิสติกส์ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การสร้างแบบจำลองด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เทคนิคการวิเคราะห์โครงข่าย

Course codes : 87653360
Credit : 3(2-2-5)
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยวและบริการ

การจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดรูปแบบ วิเคราะห์ และสร้างแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว การสร้างแบบจำลองด้านการท่องเที่ยวและบริการ

Course codes : 87653460
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการเขตเมืองและอุตสาหกรรม

ทฤษฏี แนวคิด และหลักการวางผังเมือง การกำหนดเขตอุตสาหกรรม กฎหมายเกี่ยวกับผังเมืองและอุตสาหกรรม ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการวางแผนจัดการเมือง การทำแผนที่เมืองและอุตสาหกรรม

Course codes : 87655160
Credit : 3(3-0-6)
ธรณีสัณฐานวิทยาขั้นสูง

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะธรณีสัณฐาน การสำรวจและจัดทำแผนที่ทางธรณีสัณฐาน กระบวนการของตะกอน กระบวนการการเกิดดิน ลำดับของชั้นหิน ประวัติและวิวัฒนการของสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ในด้านต่าง ๆ

Course codes : 87655260
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์กายภาพขั้นสูง

วิเคราะห์ปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเป็นระบบได้แก่ ภูมิอากาศน้ำ ภูมิประเทศ ดิน หิน และแร่ และสิ่งมีชีวิตการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของผิวโลกอันเกิดจากการปัจจัยต่าง ๆ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์และมนุษย์และการประยุกต์ในด้านต่าง ๆ

Course codes : 87655360
Credit : 3(3-0-6)
แนวความคิดทางภูมิศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงของแนวความคิดของนักภูมิศาสตร์ชาติต่าง ๆ ของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และอาหรับ ศึกษาความหมายขอบข่าย วิธีการศึกษาและสาระสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางภูมิศาสตร์ วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทางภูมิศาสตร์

Course codes : 87657160
Credit : 3(2-2-5)
เทคนิคการจัดการและวางแผนการใช้ที่ดิน

หลักการการใช้ที่ดิน คุณลักษณะของการวางแผนการใช้ที่ดิน ขอบข่ายงานการวางแผนการใช้ที่ดิน กระบวนการวางแผนและระบบข้อมูลในการวางแผนการใช้ที่ดิน เทคนิคการทำแผนที่การใช้ที่ดิน การวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจและสังคม วางแผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน

Course codes : 87657260
Credit : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

กระบวนการตัดสินใจ วางแผน และดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ โดยใช้ความรู้ เทคนิค และวิธีการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ การสร้างแบบจำลองทางทรัพยากรธรรมชาติ

Course codes : 87657360
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

คำจำกัดความของภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การศึกษาผลกระทบและแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการสร้างแบบจำลองและภาพฉายอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยเทคนิคภูมิสารสนเทศ

Course codes : 87657460
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หลักการและทฤษฎีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวคิด วิธีการ หัวข้อ และรูปแบบและขั้นตอนของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบและกฎหมายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิธีการและเทคนิคที่เหมาะสมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาหัวข้อในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3 หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์

Course codes : 87669860
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การคัดเลือกหัวข้อการศึกษา การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดวิธีการศึกษา การดำเนินการศึกษา การวิเคราะห์และการวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์