ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) (ปร.ด. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ พลีรักษ์ * Ph.D. (Geoinformatics)
University of Salzburg, Austria (2552)
อาจารย์ นฤมล อินทรวิเชียร * วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญ หล่อพิทยากร * ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)
อาจารย์ กฤษนัยน์ เจริญจิตร Ph.D. (G?osciences, ressources naturelles et environnement)
Universit? Pierre et Marie CURIE (UPMC), Paris France (2558)
อาจารย์ ปัทมา พอดี วศ.ด. (วิศวกรรมสำรวจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทราพร สร้อยทอง Ph.D. (Urban Environment Mangement)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2557)
อาจารย์ สุพรรณ กาญจนสุธรรม D.Tech.Sci. (Remote Sensing and GIS)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2542)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาเรียนก่อนนำเสนอดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 87679160
Credit : 1(1-0-6)
สัมมนา 1

การทบทวนและวิจารณ์บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ การอภิปรายแลกเปลี่ยน หลักการและวิธีการวิจัยขั้นสูง การจัดทำและนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ จรรยาบรรณของการวิจัย

Course codes : 87679260
Credit : 2(2-0-8)
สัมมนา 2

สรุปและนำข้อมูลที่ได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ไปใช้ในการวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต การวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการวิจัย วางแผนเพื่อจัดสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นำเสนอผลการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในการสัมมนา การใช้เทคโนโลยีและกราฟฟิคดีไซน์สำหรับการนำเสนอ

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 87689860
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรม การคัดเลือกหัวข้อวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ผลการวิจัย การวิจารณ์ผล การเขียนอ้างอิง การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเสนอรายงานการวิจัยแบบปากเปล่า การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่วารสารทางวิชาการ

1 หมวดวิชาเรียนก่อนนำเสนอดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 87679160
Credit : 1(1-0-6)
สัมมนา 1

การทบทวนและวิจารณ์บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ การอภิปรายแลกเปลี่ยน หลักการและวิธีการวิจัยขั้นสูง การจัดทำและนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ จรรยาบรรณของการวิจัย

Course codes : 87679260
Credit : 2(2-0-8)
สัมมนา 2

สรุปและนำข้อมูลที่ได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ไปใช้ในการวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต การวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการวิจัย วางแผนเพื่อจัดสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นำเสนอผลการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในการสัมมนา การใช้เทคโนโลยีและกราฟฟิคดีไซน์สำหรับการนำเสนอ

2 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 87671160
Credit : 3(2-2-5)
การบูรณาการการรับรู้จากระยะไกล

เทคนิคและวิธีการขั้นสูงของการรับรู้จากระยะไกล การสกัดข้อมูลขั้นสูงจากข้อมูลจากการรับรู้จากระยะไกล การปรับแก้ไขภาพจากผลกระทบของชั้นบรรยากาศ การวิเคราะห์ข้อมูลหลายช่วงเวลาและความละเอียดของจุดภาพหลายขนาด การแสดงภาพผ่านทางเว็บ การประมวลผลภาพเชิงตัวเลขขั้นสูง การใช้ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลในการสร้างแบบจำลอง การบูรณาการข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลร่วมกับเทคนิคทาง GIS, GNSS และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

Course codes : 87671260
Credit : 3(2-2-5)
การบูรณาการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เหมืองข้อมูลเชิงพื้นที่ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แบบจำลองเชิงพื้นที่ แบบจำลองความสูงเชิงเลข การบริการข้อมูลเชิงพื้นที่ การบูรณาการเทคนิคและวิธีการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นสูงกับข้อมูลเชิงพื้นที่อื่น ๆ ในงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เทคนิคการนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ขั้นสูง

3 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 87671360
Credit : 3(3-0-6)
มาตรฐานภูมิสารสนเทศขั้นสูง

การจำแนกประเภทของมาตรฐานภูมิสารสนเทศตามแบบ ISO/TC211, ทบทวนข้อกำหนดของ OGC คำจำกัดความต่าง ๆ เช่น feature, feature collection, element and geometric property, simple features, GML การเข้าถึงข้อมูลภูมิศาสตร์ผ่านทาง Internet, ทบทวนเกี่ยวกับ Open GIS Web Service (OWS), ทบทวนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (SDI) ระดับต่างๆ โดยเฉพาะ NSDI, วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การพัฒนาและวัตถุประสงค์ของ Geospatial Data Clearinghouse/Portal (เว็บท่า) วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการพัฒนาข้อมูลอธิบายข้อมูล (metadata) และมาตรฐานข้อมูลอธิบายข้อมูล (metadata standards)

Course codes : 87671460
Credit : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลระบบไมโครเวฟขั้นสูง

การรับรู้ระยะไกลไมโครเวฟ ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลจากดาวเทียมในระบบ SAR ระบบการประมวลผลภาพ mode ต่าง ๆ ของ SAR การประมวลผลภาพและการจำลองสัญญาณของ SAR วิธีการปรับแก้ภาพเชิงเรขาคณิตและเชิงคลื่น การประมวลผลภาพ SAR แบบ stereo processing, SAR interferometry แนวโน้มในการใช้ข้อมูลเรดาร์ การประยุกต์ข้อมูล SAR ในการติดตามทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Course codes : 87671560
Credit : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลสำหรับระบบนิเวศภาคพื้นดิน

หลักการและลักษณะของระบบนิเวศภาคพื้นดิน ระบบนิเวศป่าไม้ ดาวเทียมที่ใช้ในการสำรวจและติดตามระบบนิเวศภาคพื้นดิน ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลที่ใช้ในการศึกษาระบบนิเวศภาคพื้นดิน คุณสมบัติการสะท้อนของป่าไม้ การจำแนกป่าไม้ การทำแผนที่ป่าไม้ การประยุกต์ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลเพื่อใช้ในการติดตามพื้นที่ป่าไม้ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการพื้นที่ป่าไม้ แบบจำลองป่าไม้

Course codes : 87671660
Credit : 3(2-2-5)
การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่แบบหลายเกณฑ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

การบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ แบบจำลองเชิงพื้นที่ แบบจำลองเชิงพื้นที่แบบหลายเกณฑ์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกต์แบบจำลองเชิงพื้นที่แบบหลายเกณฑ์เพื่อใช้ในการจัดการพื้นที่เกษตร ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

Course codes : 87673160
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการด้านสุขภาพและสาธารณสุข

การประเมินสถานการณ?ด?านสุขภาพ การเกิดโรคและการแพร่ระบาดของโรค การแพร่ระบาดของโรคตามภูมิประเทศและภูมิอากาศ การประเมินการรวมกลุ่มของโรค การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงการเกิดโรค การสร้างแผนที่การเกิดโรค การสร้างแผนที่ด้านสาธารณสุข การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสาธรณสุข

Course codes : 87673260
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดทางภูมิศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่

แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ ทฤษฎีทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนแนวคิดทางภูมิศาสตร์ หลักการและทฤษฎีทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ การประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ วางแผนการสำรวจพื้นที่ การกำหนดวิธีการในแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยหลักการทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

Course codes : 87677160
Credit : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์สำหรับการติดตามทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง การกัดเซาะชายฝั่ง หลักการและทฤษฎีทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ภาพถ่ายดาวเทียมในการติดตามพื้นที่ชายฝั่ง แบบจำลองชายฝั่งเชิงบูรณาการ

Course codes : 87677260
Credit : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ด้านอุทกวิทยา

หลักการอุทกศาสตร์ ทรัพยากรน้ำและลุ่มน้ำ วัฏจักรของน้ำ การประมาณปริมาณฝน การคำนวณปริมาณน้ำท่า ปริมาณการคายระเหยบนพื้นผิว แบบจำลองคุณภาพน้ำ การประมาณปริมาณความชื้นในดิน การประมาณปริมาณน้ำใต้ดิน แบบจำลองทางอุทกศาสตร์

Course codes : 87677360
Credit : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

รูปแบบการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง ดินโคลนถล่ม คลื่นพายุซัดฝั่ง การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล แผ่นดินไหว และสึนามิ แบบจำลองพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประมาณความเสียหายทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การคาดการณ์การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ แนวทางการบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

Course codes : 87677460
Credit : 3(2-2-5)
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ AEC การประเมินสารสนเทศการใช้ประโยชน์ที่ดิน การสร้างและปรับปรุงสารสนเทศการใช้ประโยชน์ที่ดินจากข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล วิธีการการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจำแนกและวิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทยและกลุ่มประเทศ AEC การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทยและกลุ่มประเทศ AEC

4 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 87699860
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนินพธ์

จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การคัดเลือกหัวข้อวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ผลการวิจัย การวิจารณ์ผล การเขียนอ้างอิง การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเสนอรายงานการวิจัยแบบปากเปล่า การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่วารสารทางวิชาการ