ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ. (เทคนิคการแพทย์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 144 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จิราพร จรอนันต์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรมล ธรรมวิริยสติ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรอนันต์ เกื้อไข่ *
อาจารย์ พลาธิป ชูท้วม *
อาจารย์ สานิตา สิงห์สนั่น *
อาจารย์ กนกพร ศรีสุจริตพานิช
อาจารย์ ทิษฏยา เสมาเงิน
อาจารย์ นัฐพล ประกอบแก้ว
รองศาสตราจารย์ อุไรวรรณ อินทมาโส
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.1 วิชาแกน

Course codes : 30325459
Credit : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น

การคำนวณข้อมูลทางสถิติความแม่นและความเที่ยง การหาปริมาณสารโดยการชั่งน้ำหนักการหาปริมาณสารโดยการไทเทรตด้วยปฏิกิริยาสะเทิน ปฏิกิริยาตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อนและปฏิกิริยารีดอกซ์ หลักการและเทคนิคของสเปกโตโฟโตเมตรีและโครมาโทกราฟี

Course codes : 30325559
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น

เทคนิคการไทเทรตการใช้เครื่องวัดพีเอชและสเปกโตรโฟโตมิเตอร์