ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการสาธารณะ) (บธ.ม. (การจัดการสาธารณะ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ชนิสรา แก้วสวรรค์ * ปร.ด. (การจัดการสาธารณะ)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2558)
อาจารย์ รชฏ จันทร์น้อย * Ph.D. (Management and Marketing)
Lincoln University, New Zealand (2558)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ * Ed.D. (Professional Development)
Victoria University, Australia (2551)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชนนี เมธิโยธิน * บธ.ด. (การตลาด)
มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย (2552)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 45250160
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์

วิเคราะห์วิธีการและขั้นตอนการวางกลยุทธ์การตลาด การกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การกำหนดราคาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

Course codes : 45260260
Credit : 3(3-0-6)
การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ กำหนดนโยบายการวางแผน เพื่อนำมาแก้ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีทางด้านการแข่งขันในวงการธุรกิจ

Course codes : 45351460
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีและการเงิน

หลักการ แนวคิดทางการบัญชี การจัดทำบัญชี และงบการเงิน การอ่านรายงานทางการเงิน การวางแผนประสานงาน การควบคุมการบัญชี การจัดทำงบประมาณ หน้าที่ของการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน ความเสี่ยง และผลตอบแทน การวางแผน และการควบคุมทางเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินทรัพย์ถาวร การจัดการเงินทุนจากแหล่งระยะสั้น ระยะ ปานกลาง และระยะยาว ยุทธ์วิธีในการจัดโครงสร้างเงินทุน นโยบายเงินปันผล การควบบริษัทและปัญหาการเงินอื่น ๆ เพื่อการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ

Course codes : 45461560
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหาร

ระเบียบวิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำมาทำการวิจัย การวางแผนออกแบบการวิจัย เทคนิคการค้นหาข้อมูล การเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การสำรวจ การสังเกต การวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการประเมินคุณภาพของงานวิจัยและการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

Course codes : 46250160
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ความเป็นมา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การมุ่งฉันทามติ สำนึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนองสาธารณะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเท่าเทียมกัน การปฏิบัติตามหลักนิติธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำงาน ฯลฯ แนวทางปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แบบอย่างที่ดีของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในต่างประเทศและในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและแนวทางเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Course codes : 46250460
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริอื่นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานภาครัฐ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการแปลงพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล รวมถึงแนวทางการพัฒนา

Course codes : 46250960
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาครัฐ

หลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเงินเดือนและค่าจ้าง การใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาครัฐ

Course codes : 46253260
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดทฤษฎีการจัดการ

พัฒนาการ หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารภาคเอกชน พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ทฤษฎีระบบ การบริหาร นโยบายองค์กร การบริหารจัดการแนวใหม่ การปฏิรูประบบองค์กร

Course codes : 46653560
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้สอนในการบรรยายและอภิปรายหัวข้อการบริหารธุรกิจในอาเซียน 10 ประเทศ เรื่องโอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงศึกษา/วิเคราะห์ตลาดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) และอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์) ตลอดจนใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาและสาขาธุรกิจ การวิเคราะห์ละการแก้ปัญหาธุรกิจ การเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การบูรณาการอาเซียนกับตลาดโลก

2 วิทยานิพนธ์

Course codes : 46269960
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

ทำและเสนอผลงานวิจัย ภายใต้การควบคุมเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 45250160
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์

วิเคราะห์วิธีการและขั้นตอนการวางกลยุทธ์การตลาด การกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การกำหนดราคาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

Course codes : 45260260
Credit : 3(3-0-6)
การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ กำหนดนโยบายการวางแผน เพื่อนำมาแก้ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีทางด้านการแข่งขันในวงการธุรกิจ

Course codes : 45351460
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีและการเงิน

หลักการ แนวคิดทางการบัญชี การจัดทำบัญชี และงบการเงิน การอ่านรายงานทางการเงิน การวางแผนประสานงาน การควบคุมการบัญชี การจัดทำงบประมาณ หน้าที่ของการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน ความเสี่ยง และผลตอบแทน การวางแผน และการควบคุมทางเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินทรัพย์ถาวร การจัดการเงินทุนจากแหล่งระยะสั้น ระยะ ปานกลาง และระยะยาว ยุทธ์วิธีในการจัดโครงสร้างเงินทุน นโยบายเงินปันผล การควบบริษัทและปัญหาการเงินอื่น ๆ เพื่อการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ

Course codes : 45461560
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหาร

ระเบียบวิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำมาทำการวิจัย การวางแผนออกแบบการวิจัย เทคนิคการค้นหาข้อมูล การเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การสำรวจ การสังเกต การวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการประเมินคุณภาพของงานวิจัยและการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

Course codes : 46250160
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ความเป็นมา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การมุ่งฉันทามติ สำนึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนองสาธารณะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเท่าเทียมกัน การปฏิบัติตามหลักนิติธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำงาน ฯลฯ แนวทางปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แบบอย่างที่ดีของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในต่างประเทศและในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและแนวทางเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Course codes : 46250460
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริอื่นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานภาครัฐ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการแปลงพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล รวมถึงแนวทางการพัฒนา

Course codes : 46250660
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพและประสิทธิภาพของภาครัฐ

หลักการจัดการ และวิธีการวัดคุณภาพและประเมินประสิทธิภาพ ในภาครัฐ เช่น การประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard หรือ Economic Value Added ในการกำหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิผล (Key Performance Indicators) ที่เหมาะสม รวมถึงปัญหาและอุปสรรค และสิ่งท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการประเมินผล การจัดสรรงบประมาณและให้รางวัลหรือบทลงโทษตามผลงาน และสามารถออกแบบการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การได้ดียิ่งขึ้น

Course codes : 46250960
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาครัฐ

หลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเงินเดือนและค่าจ้าง การใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาครัฐ

Course codes : 46253260
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดทฤษฎีการจัดการ

พัฒนาการ หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารภาคเอกชน พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ทฤษฎีระบบ การบริหาร นโยบายองค์กร การบริหารจัดการแนวใหม่ การปฏิรูประบบองค์กร

Course codes : 46653560
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้สอนในการบรรยายและอภิปรายหัวข้อการบริหารธุรกิจในอาเซียน 10 ประเทศ เรื่องโอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงศึกษา/วิเคราะห์ตลาดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) และอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์) ตลอดจนใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาและสาขาธุรกิจ การวิเคราะห์ละการแก้ปัญหาธุรกิจ การเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การบูรณาการอาเซียนกับตลาดโลก

2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 45361660
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารภาษีอากร

การวางแผนภาษีอากรขององค์การธุรกิจให้สอดคล้องกับระบบการจัดเก็บภาษีของรัฐ ปัญหาภาษีอากรในด้านต่าง ๆ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซ้อน

Course codes : 45460860
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการเป็นผู้นำองค์กรและการเปลี่ยนแปลง

ความเป็นผู้นำในองค์กรและบทบาทในการสร้างความสามารถในการปรับตัว สรรสร้างสิ่งใหม่ในองค์กร ภายใต้โลกาภิวัตน์ แบบจำลองระบบเปิดของกรอบการทำงานในองค์กร แบบจำลองทวิเกณฑ์ การปกครองและโครงสร้างองค์กรและกรรมการ การจัดการเพื่อความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาการเรียนรู้สำหรับองค์กร การจัดการในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่ไม่เป็นระบบ การวางแผนเพื่อการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลง การจัดการนวัตกรรมและพื้นฐานของการเป็นผู้นำในองค์กร

Course codes : 45461460
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์

แนวคิด ทฤษฎี และการจัดการกิจกรรมหลักระบบสินค้า จุดแลกเปลี่ยนระหว่างได้กับเสีย การลดต้นทุนและการจัดการต้นทุนรวมทั้งระบบสินค้าที่มีประสิทธิภาพระดับมาตรฐานการบริการ การพิจารณาความสมดุลค่าใช้จ่ายระบบสินค้ากับความพึงพอใจของลูกค้า การประยุกต์เทคโนโลยีข่าวสาร และอุปทานห่วงโซ่สินค้า บุคคลที่สามในระบบสินค้า เงื่อนไขการค้า การประกันภัยสินค้า

Course codes : 45461760
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการระหว่างประเทศ

ภาพรวมของการจัดการระดับโลก วัฒนธรรม กฎหมาย การเมือง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการจัดการระหว่างประเทศ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การตลาดและการดำเนินงานข้ามชาติ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การทำการตัดสินใจและการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การจัดองค์กรสำหรับการประกอบการระหว่างประเทศ

Course codes : 45463360
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการ

อภิปราย บรรยายหัวข้อทางการบริหารที่น่าสนใจ การใช้กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยที่นำวิธีและทฤษฎีทางการบริหารมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

Course codes : 45463660
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารและประเมินผลโครงการ

ความสัมพันธ์นโยบายและโครงการ หลักการและวิธีการของการบริหารและการประเมินผลโครงการ ปัญหาและข้อจำกัดต่างๆของการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการ

Course codes : 45463960
Credit : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองสำหรับผู้บริหาร

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มและระหว่างบุคคล วิธีการในการพัฒนาทักษะการเจรจา และวิธีการในการเจรจาโน้มน้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

Course codes : 46250560
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจของรัฐ

วิธีการจัดการธุรกิจในเครือของรัฐบาล ตั้งแต่ การจัดการรัฐวิสาหกิจ ที่รัฐบาลได้แปรรูปและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว การนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเด็นต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ข้อดีและข้อเสียของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จะถูกนำมาวิเคราะห์และอภิปราย นอกจากนั้น นิสิตจะได้เรียนรู้วิธีการให้สัมปทานโครงการของรัฐ แบบต่าง ๆ

Course codes : 46250860
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาการบริหารท้องถิ่น

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่น พัฒนาการขององค์กรท้องถิ่น ความสัมพันธ์กับรัฐบาล ภูมิภาค และการบริหารภูมิภาค ตลอดจนความสัมพันธ์กับท้องถิ่น ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคเอกชนและภาคประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาคมในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการที่ดี โครงสร้างและกระบวนการบริหาร แบบอย่างที่ดี ปัญหาและแนวทางพัฒนา

Course codes : 46251060
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารการคลังท้องถิ่น

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคลังท้องถิ่น ที่มาของรายได้ ภาษีท้องถิ่น วิสาหกิจของท้องถิ่น การกู้และการระดมทุน เงินอุดหนุน รายจ่ายขององค์กรท้องถิ่น ระบบบัญชี ระบบงบประมาณ ระบบการเงินและการวางแผนการเงิน การตรวจบัญชี กฎหมายและอนุบัญญัติ ปัญหาและแนวทางพัฒนา

Course codes : 46251160
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

บทบาทและหน้าที่ขององค์กรส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โครงสร้างการบริหาร ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และกลุ่มอุตสาหกรรม การจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ ในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัย การควบคุมดูแล และการตรวจสอบ ประเด็นปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งโอกาสและการพัฒนา

Course codes : 46251260
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดของระบบสารสนเทศทางการจัดการ โครงสร้าง องค์ประกอบ และระบบย่อยของสารสนเทศทางรัฐ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการเงิน การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ การจัดหา การพัฒนา และการดำเนินงานของระบบประยุกต์ของภาครัฐ การจัดการ การควบคุม และการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การวางแผนกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ

Course codes : 46251460
Credit : 3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบันและความเป็นไปได้ ของวิวัฒนาการความสัมพันธ์ในอนาคต ของระบบและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างมลรัฐด้วยกัน และไม่ใช่มลรัฐ การบูรณาการภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กรณีศึกษา การวิเคราะห์และปฏิบัติภายใต้นโยบาย การผสมผสานทางการเมือง เศรษฐกิจวัฒนธรรมและขอบเขตด้านความมั่นคงปลอดภัยของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Course codes : 46251860
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

ความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ ความสัมพันธ์ของความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติกับการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจกับความมั่นคงแห่งชาติ กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติภายใต้สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลง การศึกษาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและภูมิประเทศที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงและการดำเนินธุรกิจของประเทศ กรณีศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจ

Course codes : 46251960
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการจัดการกายภาพของเมืองและชุมชน

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาเมืองและฟื้นฟูเมือง และวางผังเมือง เทคนิคการวางผังเมือง การประสานระหว่างองค์ประกอบทางกายภาพกับองค์ประกอบอื่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การวางแผนสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และปัจจัยพื้นฐานต่างๆ การมีส่วนร่วมของประชาคม กฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาและข้อจำกัด แนวทางการพัฒนา

Course codes : 46252060
Credit : 3(3-0-6)
การรักษาสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ความสมดุลและความยั่งยืน ความน่าอยู่ของเมืองและชุมชน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของประชาคมในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ

Course codes : 46252160
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายภาคเอกชนและภาครัฐ

หน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ของสังคมสมัยใหม่ ภายในกรอบระบบของกฎหมายที่ครอบคลุมโดยรวม กฎหมายเอกชน กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าและกฎหมายสาธารณชน โดยมีรากฐานบนพระราชบัญญัติกฎหมายพิพากษาและกฎหมายมหาชน กรอบระบบของกฎหมาย พัฒนาการและความเจริญก้าวหน้าของทุกผู้คน จุดที่มุ่งเน้นของหน่วยการเรียนนี้คือ หลักการทางกฎหมายซึ่งแสดงถึงผลลัพธ์ในเชิงที่จะทำให้ผู้บริหารจัดการภาคสาธารณะมีความเชี่ยวชาญและสามารถบริหารจัดการในแง่มุมต่าง ๆ ที่สำคัญที่สุดทางด้านกฎหมายซึ่งเผชิญอยู่ในระดับต่าง ๆ ของภารกิจหน้าที่ประจำวัน ความเชี่ยวชาญในการนำกฎระเบียบต่าง ๆ ไปใช้ในการตีความกฎหมายที่ตราเป็นลายลักษณ์อักษร

Course codes : 46252260
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการของภาครัฐ

พื้นฐานในการจัดการโครงการสมัยใหม่ ประเด็นการเรียนประกอบด้วยความหมายของโครงการ การวางแผนโครงการ การสร้างทีม การจัดการโครงการในองค์กร การควบคุมโครงการ การบริหารโครงการ และการส่งมอบโครงการ

Course codes : 46252360
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาผลกระทบนโยบายสาธารณะ

อภิปรายและบรรยายในหัวข้อนโยบายสาธารณะด้านต่าง ๆ และผลกระทบจากการดำเนินนโยบายนั้นๆ โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยนำแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ มาใช้

Course codes : 46252460
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และการจัดการนโยบายสาธารณะแบบบูรณาการ

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลข่าวสาร ที่มีผลกระทบกับธรรมชาติของการบริหารจัดการ และถือว่าเป็นการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ได้กับการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ด้านนโยบาย การตัดสินใจ ผลลัพธ์และผลที่เกิดขึ้นดีขึ้นในภาครัฐ การมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ การใช้ประโยชน์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการระบุปัญหา การเปรียบเทียบทางเลือก และการประเมินผลนโยบาย ผลที่ได้คือความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

Course codes : 46252560
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการจัดการและพฤติกรรมองค์การ

แนวคิด และทฤษฎีการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การควบคุมงาน สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ การวิเคราะห์องค์การและพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคลในองค์การ พฤติกรรมการทำงาน ความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกัน ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม การจูงใจ ภาวะผู้นำในองค์การ ทัศนคติการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์และประสิทธิภาพของกลุ่ม ตลอดจนการทำการตัดสินใจการควบคุมทางพฤติกรรม และวัฒนธรรมองค์การ

Course codes : 46253760
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเศรษฐกิจของชาติ

วิธีการบริหารและจัดการเศรษฐกิจของประเทศในภาพกว้าง ตั้งแต่ การกำหนดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การกำหนดงบประมาณของรัฐ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง นโยบายการค้าและการลงทุน บทบาทและหน้าที่ขององค์กรระดับประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

3 งานนิพนธ์

Course codes : 46269860
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการสาธารณะ

ค้นคว้าทางการจัดการสาธารณะ จะเป็นหัวข้อในหน่วยงานใดๆก็ตามที่เหมาะสม นอกเหนือไปจากหัวข้อเรื่องที่ได้เคยศึกษามาจากงานวิชาต่างๆและได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วทำรายงานเป็นเล่มพร้อมกับสอบปากเปล่า