ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (พย.บ.(หลักสูตรภาษาอังกฤษ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 122 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัชนันท์ ชีวานนท์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงใจ วัฒนสินธุ์ *
อาจารย์ นารีรัตน์ บุญเนตร *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 95110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English for Everyday Use)

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและพัฒนาทักษะ การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ การฝึกฝนทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันทั้งในห้องเรียน และการเรียนรู้ด้วย ตนเองผ่านการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารขนาดพกพา the use of computer laboratory and personal handheld devices

รหัสวิชา : 95110259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Advanced Communication)

ความสามารถและสร้างเสริมความมั่นใจในการสื่อสารเชิงธุรกิจ การสร้างสัมพันธ์ กับผู้คนในสังคม การติดต่อทางโทรศัพท์ การประชุม การนำเสนอผลงาน และการต่อรอง การฝึกฝนทักษะ การสื่อสารเชิงธุรกิจทั้งในห้องเรียน และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารขนาดพกพา

รหัสวิชา : 95110359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English Academic Writing)

ทักษะการเขียนที่จำเป็นต้องใช้ในการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนย่อหน้าสั้น ๆ การเขียนให้ความหมาย การเขียนขั้นตอนหรือวิธีทำ การเขียนอธิบาย การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนบรรยายเรื่องราว และการเขียนเรียงความ การฝึกฝนการใช้คำศัพท์และไวยกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเขียน เชิงวิชาการ การใช้คำเชื่อมประโยค การฝึกฝนและพัฒนาทักษะการถอดความ เพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอก ผลงานทางวรรณกรรม

รหัสวิชา : 95110559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน (Thai for Everyday Use)

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาไทยที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนการใช้ ภาษาไทยผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

รหัสวิชา : 95116659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน (Chinese for Everyday Use)

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาจีนที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนการใช้ ภาษาจีนผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูดการอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

1.2 กลุ่มอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 95115859
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การป้องกันตัว (Self Defense)

การป้องกันตัวแบบไม่ใช้ความรุนแรง เสริมสร้างความมั่นใจและทักษะเมื่อถูกจู่โจม การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นในสถานการณ์ต่าง ๆ

รหัสวิชา : 95121759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สิ่งแวดล้อมทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Marine Evironment and Ecotourism)

สิ่งแวดล้อมทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดการ การควบคุม ผลกระทบ ของการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งบนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 95111859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมเอเชียร่วมสมัย (Contemporary Asian Cultures)

การสำรวจประเด็นหลักทางประวัติศาสตร์และวรรณกรรมในเอเชีย การเจริญเติบโต และการขยายตัวของประเทศทั้งด้านความร่วมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและในระดับโลก วิวัฒนาการและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยในยุคปัจจุบัน การเกิดและการเจริญเติบโตของอาเซียน ปรัชญาหลังอาณานิคมและวรรณกรรมในอนุทวีปอินเดียประเพณีศิลปะคลาสสิกของจีนและญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของคาบสมุทรเกาหลี

รหัสวิชา : 95114759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 (Leadership in the 21st Century)

ทักษะการปฏิบัติ และเทคนิคในการสร้างเครือข่าย การเปลี่ยนแปลง พลวัตกลุ่ม การจัดการและการนำคนในองค์การ ประเภทของผู้นำและภาวะผู้นำ บทบาทภาวะผู้นำ บริบทของภาวะผู้นำ ความซื่อสัตย์และภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำในยุคดิจิตอล และทักษะความเป็นผู้นำเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต

1.4 กลุ่มนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 95114459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มุมมองที่สำคัญในสังคมดิจิตอล (Critical Perspectives on Digital Society)

ทฤษฎีและวิธีการที่สำคัญเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับสื่อใหม่ วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ การสื่อสาร โลกาภิวัตน์และการค้า การพัฒนาความเข้าใจและทราบวิธีการที่สำคัญของรูปแบบการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อสังคมและการสื่อสาร วิวัฒนาการของการสื่อสารและอุตสาหกรรมการสื่อสาร การรู้ถึงอนาคตของวัฒนธรรมดิจิตอลที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของพลเมือง วาระแห่งชาติและแนวคิดระดับโลก

รหัสวิชา : 95114559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking, Problem Solving, and Complex Analysis)

การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในด้านวิชาการ อาชีพ สังคมและชีวิตส่วนตัว ความคิด สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาแบบทีม และเทคนิคในการแก้ปัญหา โดยใช้การบริหารความขัดแย้งและกระบวนการตัดสินใจ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 95113059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จรรยาบรรณสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (Ethical Information Technology in Knowledge-based Society)

ความสำคัญของจรรยาบรรณและบทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ การจัดการองค์กรและในชีวิตประจำวัน แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ วิธีการสืบค้นทางสารสนเทศในลักษณะต่า ง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้อง ระบบการอ้างอิงเพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานผู้อื่น การเขียนรายงานเชิงวิชาการอย่างมีจริยธรรม

2.1 หมวดพื้นฐานวิชาชีพ

รหัสวิชา : 11310161
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
โภชนศาสตร์สำหรับการพยาบาล (Nutrition for Nursing)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ โภชนาการกับภาวะสุขภาพและการเจ็บป่วย ผลกระทบของภาวะทุพโภชนาการ หลักการประเมินภาวะโภชนาการ โภชนาการ สำหรับคนปกติในแต่ละช่วงวัย อาหารเฉพาะโรคและการเจ็บป่วย

รหัสวิชา : 11310261
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
จิตวิทยาสำหรับการพยาบาล (Psychology for Nursing)

แนวคิด ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา และพัฒนาการของมนุษย์ที่สำคัญสำหรับพยาบาล กระบวนการทางจิตด้านความคิด อารมณ์ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ การเข้าใจตนเอง การพัฒนาตนเอง และการปรับตัว

รหัสวิชา : 11320361
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการพยาบาล (Pathophysiology for Nursing)

ศึกษาโครงสร้างและกลไกการทำงานของร่างกายในภาวะที่ผิดปกติจากการเกิดโรคที่ส่งผลกระทบต่อสมดุลของร่างกาย รวมทั้งความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงที่ร่างกายตอบสนองต่อภาวะผิดปกตินั้น ได้แก่ เซลล์ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ความสมดุลของน้ำ อิเล็คโทรลัยท์ และกรด-ด่าง ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์

รหัสวิชา : 30510161
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (Microbiology and Parasitology)

โครงสร้างของจุลินทรีย์และปรสิตบางชนิดที่ก่อโรคในมนุษย์ การติดเชื้อและการก่อโรค กลไกการป้องกันตนเองของมนุษย์ต่อโรคติดเชื้อ วิธีการติดต่อ ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค

รหัสวิชา : 31620261
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Biochemistry for Health Science)

ชนิด โครงสร้างและสมบัติของชีวโมเลกุล ตลอดจนเมแทบอลิซึม

รหัสวิชา : 68010161
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ (Basic Human Anatomy)

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ แยกตามระบบดังนี้ โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือด และน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ

รหัสวิชา : 68010261
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ (Basic Human Anatomy Laboratory)

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษารูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ โดยสอดคล้องกับวิชา 68010161

รหัสวิชา : 68011261
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐานสำหรับการพยาบาล (Basic Human Physiology for Nursing)

หน้าที่และกลไกการทำงานอย่างละเอียดของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ หน้าที่ของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และกระบวนการรักษาสมดุลของร่างกาย

รหัสวิชา : 79223561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เภสัชวิทยาเบื้องต้น (Principle of Pharmacology)

ความหมายของเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา และผลข้างเคียงของยาที่มีผลต่อระบบและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์ ยาปฏิชีวนะ ปฏิกิริยาต่อกันของยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

2.2 หมวดวิชาชีพ

รหัสวิชา : 11320461
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล (Nursing Theories and Concepts)

แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล มโนทัศน์หลักของการพยาบาล วิชาชีพการพยาบาล องค์ความรู้และรูปแบบการเรียนรู้ทางการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่เลือกสรรและการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ทางการพยาบาล โดยส่งเสริมการเห็นคุณค่าและความซาบซึ้ง ในวิชาชีพการพยาบาล

รหัสวิชา : 11320561
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การพยาบาลพื้นฐาน 1 (Fundamental Nursing I)

แนวคิด หลักการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ในการทำหน้าที่และดำรงกิจวัตรประจำวัน การประเมินภาวะสุขภาพ การจัดการความเครียด เทคนิคปลอดเชื้อและหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

รหัสวิชา : 11320661
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การพยาบาลพื้นฐาน 2 (Fundamental Nursing II)

แนวคิด หลักวิธีการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่มีปัญหาซับซ้อน การดูแลผู้ป่วยที่คาสายระบายต่าง ๆ ผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจน การบริหารยา การเตรียมผู้ป่วยเพื่อส่งตรวจ การเก็บสิ่งส่งตรวจ การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

รหัสวิชา : 11320761
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต (Nursing Care for Adults and Elderly with Acute and Critical Illness)

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ ภาวะสุขภาพ และการตอบสนองต่อความเจ็บป่วย และผลกระทบ การดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต การประเมินภาวะสุขภาพ การพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต รวมทั้งครอบครัว การใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล โดยคำนึงถึงจริยธรรมทางการพยาบาลผู้ป่วยเฉียบพลันและวิกฤต

รหัสวิชา : 11320861
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลชุมชน (Community Nursing)

แนวคิดระบบสุขภาพ วิทยาการระบาดสำหรับพยาบาลชุมชน แนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพชุมชน กลวิธีการดูแลสุขภาพชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเฉพาะ อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม บทบาทพยาบาลในงานสร้างเสริมและป้องกันโรคและดูแลชุมชน กลยุทธ์การดำเนินงานสาธารณสุข การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน กลวิธีในการดำเนินงานชุมชน การประเมินภาวะสุขภาพชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การวางแผน การดำเนินงาน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลการดำเนินงาน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และจริยธรรมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และความหลากหลายตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 11320961
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพปกติ (Nursing and Midwifery Care for Healthy Maternity and Newborn)

แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภ์ การอนามัยเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์ การคลอด และหลังคลอดในมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพปกติ กระบวนการพยาบาลและการดูแล แบบองค์รวม เพื่อประเมินภาวะเสี่ยงและให้การพยาบาลทั้งในระยะก่อนตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 11321061
หน่วยกิต : 2(0-6-4)
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน (Practicum of Community Nursing)

ฝึกปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉัยความต้องการด้านสุขภาพ วางแผน ปฏิบัติ การพยาบาลแบบองค์รวม ประเมินผลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบองค์รวม ในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน ที่บ้าน โรงเรียน และสถานประกอบการ รวมทั้งการดำเนินงาน การดูแลสุขภาพครอบครัว และสุขภาพชุมชนที่มีความหลากหลายของปัญหาและความต้องการตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 11321161
หน่วยกิต : 3(0-9-6)
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (Practicum of Fundamental Nursing)

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่มุ่งเน้นทักษะการประเมินภาวะสุขภาพ และการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลของผู้รับบริการ โดยใช้กระบวนการพยาบาล การสื่อสาร การคิดอย่างมีวิจารณญาณภายใต้บทบาทของวิชาชีพ และเคารพในสิทธิของผู้รับบริการ

รหัสวิชา : 11331261
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น (Basic Medical Care)

แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น การประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัย การรักษาโรคเบื้องต้น ด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม ปัจจุบันพยาบาล และภาวะฉุกเฉิน การให้คำแนะนำตามปัญหาสุขภาพ การส่งต่อ การบรรเทาสาธารณภัย บทบาทและขอบเขตเกี่ยวกับ การรักษาโรคเบื้องต้น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และจริยธรรมในการให้ การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น

รหัสวิชา : 11331361
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (Nursing Care for Children and Adolescents)

แนวคิดในการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในภาวะสุขภาพปกติ และภาวะเสี่ยง ทฤษฎีพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น การเจริญเติบโตและพัฒนาการ โภชนาการและการประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและอุบัติเหตุ การส่งเสริมการเล่นตามวัย รวมทั้งแนวคิดการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ สิทธิเด็ก กฎหมาย และประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 11331461
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
การบริหารการพยาบาล (Nursing Administration)

กระบวนการจัดการ การบริหารคุณภาพทางการพยาบาล เพื่อการวางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในสถานการณ์ทางการพยาบาล โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ

รหัสวิชา : 11331561
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพเสี่ยงสูง (Nursing and Midwifery Care for Maternity and Newborn in High Risk Health Condition)

แนวคิดและหลักการพยาบาลผดุงครรภ์สำหรับมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูง จากการตั้งครรภ์ พยาธิสรีรวิทยา และการจัดการดูแลในมารดาและทารกแรกเกิด ในภาวะเสี่ยงสูง กระบวนการพยาบาลและการดูแลแบบองค์รวม เพื่อประเมินภาวะเสี่ยง และให้การพยาบาลทั้งในระยะก่อนตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 11331661
หน่วยกิต : 3(0-9-6)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต (Practicum of Nursing Care for Adult and Elderly with Acute and Critical Illness)

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุรวมทั้งครอบครัวที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน และวิกฤตแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี ในการรักษาพยาบาล การทำงานร่วมกับทีมสุขภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเด็นทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

รหัสวิชา : 11331761
หน่วยกิต : 2(0-6-4)
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ (Practicum of Nursing Care for Well Children and Adolescents)

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในภาวะสุขภาพปกติ และภาวะเสี่ยง การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ การประเมินภาวะสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและอุบัติเหตุ การส่งเสริมการเล่นตามวัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง และความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 11331861
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (Mental Health and Psychiatric Nursing)

แนวคิด หลักการพื้นฐาน และการประยุกต์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสุขภาพจิตและ จิตเวช การประเมินสุขภาพจิต พยาธิสภาพของการเจ็บป่วยทางจิต การวินิจฉัยและจำแนกโรคทางจิตเวชและการรักษา รูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตรายบุคคลและรายกลุ่ม กระบวนการพยาบาลเพื่อส่งเสริม ป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตสำหรับบุคคลกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อยู่ในภาวะเบี่ยงเบนหรือผู้ที่เจ็บป่วยทางจิต การฟื้นฟูทางจิตเวชที่เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนโดยคำนึงถึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 11331961
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายของชีวิต (Nursing Care for Adults and Elderly with Chronic Illness and End of Life)

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ ภาวะสุขภาพ และการตอบสนองต่อ ความเจ็บป่วย และผลกระทบ การดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิต การประเมินภาวะสุขภาพ การตอบสนอง ผลกระทบ การพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิต รวมทั้งครอบครัว การใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล โดยคำนึงถึงจริยธรรมทางการพยาบาล ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิต

รหัสวิชา : 11332061
หน่วยกิต : 3(0-9-6)
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน (Practicum of Nursing Care for Children and Adolescents in Health Deviation)

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง เพื่อการดูแลสุขภาพองค์รวม และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 11332161
หน่วยกิต : 3(0-9-6)
ปฏิบัติการการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น (Practicum of Basic Medical Care)

ฝึกปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉัย รักษาโรคเบื้องต้น ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน ทำหัตถการ ให้คำแนะนำตามปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ ตัดสินใจ ทางคลินิก เพื่อการส่งต่อ การจัดการสาธารณภัย การปฏิบัติตามบทบาทและขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้น ตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 11332261
หน่วยกิต : 3(0-9-6)
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพปกติ (Practicum of Nursing and Midwifery Care for Healthy Maternity and Newborn)

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการดูแล แบบองค์รวมสำหรับมารดาและทารกแรกเกิดในภาวะสุขภาพปกติในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ฝึกทักษะการตรวจครรภ์ การเฝ้าคลอด การทำคลอด การตรวจสุขภาพมารดาหลังคลอด การให้คำแนะนำการวางแผนครอบครัวในขอบเขตของกฎหมายพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ คำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 11342361
หน่วยกิต : 2(0-6-4)
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing)

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะในการคัดกรอง การประเมิน การพยาบาล ทางสุขภาพจิตและจิตเวช โดยประยุกต์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กระบวนการพยาบาล และรูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตและการมีส่วนร่วมของครอบครัว โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 11342461
หน่วยกิต : 4(0-12-8)
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพเสี่ยงสูง (Practicum of Nursing and Midwifery Care for Maternity and Newborn in High Risk Health Condition)

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการดูแล แบบองค์รวม สำหรับมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูงหรือภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การจัดการดูแลมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูงในขอบเขต ของกฎหมายพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ โดยคำนึงถึงความหลายหลายทางวัฒนธรรมและประเด็น ทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 11342561
หน่วยกิต : 4(0-12-8)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายของชีวิต (Practicum of Nursing Care for Adult and Elderly with Chronic Illness and End of Life)

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุรวมทั้งครอบครัวที่เจ็บป่วยเรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิตแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อสร้างเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล การทำงานร่วมกับทีมสุขภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเด็นทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

รหัสวิชา : 11342661
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จริยธรรม กฎหมาย และวิชาชีพการพยาบาล (Ethics, Law and Professional Nursing)

ความเป็นวิชาชีพการพยาบาล การพยาบาลกับวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ หลักจริยธรรม ทฤษฎีจริยศาสตร์ คุณค่าทางจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล มาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล กฎหมายวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ

รหัสวิชา : 11342761
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิจัยและสารสนเทศทางการพยาบาล (Nursing Research and Information)

แนวคิดและกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล การสืบค้นและการตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูล และสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการวิจัย การพัฒนาการพยาบาลและทักษะการเรียนรู้ ด้วยตนเอง จริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล และการนำผลการวิจัยมาใช้

รหัสวิชา : 11342861
หน่วยกิต : 2(0-6-4)
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน (Practicum of Community Mental Health and Psychiatric Nursing II)

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะในการประเมิน กระบวนการพยาบาล และการพยาบาลทางสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับผู้มีปัญหาหรือเจ็บป่วยทางจิต และผู้ดูแลในชุมชน การส่งเสริมและการป้องกันปัญหาทางสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มเบี่ยงเบนอย่างเป็นองค์รวม โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 11342961
หน่วยกิต : 2(0-6-4)
ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล (Practicum of Nursing Administration)

ฝึกปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยโดยประยุกต์แนวคิดและหลักการบริหาร การปฏิบัติงานแบบทีมการพยาบาลในบทบาทสมาชิกทีม หัวหน้าทีม และหัวหน้าเวร เพื่อพัฒนาภาวะผู้ตาม ภาวะผู้นำ และคุณภาพบริการการพยาบาล โดยยึดหลักจริยธรรม และสิทธิผู้ป่วย

รหัสวิชา : 11343061
หน่วยกิต : 3(0-9-6)
ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่เลือกสรร (Practicum of Nursing in Selected Area)

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่เลือกสรร โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการดูแล แบบองค์รวมภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา : 11313161
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเล่นกับพัฒนาการในเด็กเล็ก (Play and Development in Early Childhood)

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่นและพัฒนาการเด็กเล็ก ความสำคัญ ประเภทและประโยชน์ของการเล่น การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กด้วยการเล่น เทคโนโลยีกับการเล่น การจัดกิจกรรมการเล่นและของเล่นตามวัย และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

รหัสวิชา : 11323261
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลสาธารณภัย (Disaster Nursing)

แนวคิด หลักการการจัดการกับภัยพิบัติต่างๆ บทบาทและสมรรถนะของพยาบาล ในการจัดการเพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง เตรียมความพร้อม ฟื้นฟู ชุมชนบุคคล และครอบครัวทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม ประเด็นจริยธรรมและกฎหมาย ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

รหัสวิชา : 11323361
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วัฒนธรรมกับภาวะสุขภาพ (Culture and Health)

แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อภาวะสุขภาพทั้งภาวะปกติ และเจ็บป่วย โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

รหัสวิชา : 11333461
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ธรรมชาติบำบัดเพื่อการดูแลสุขภาพ (Naturopathy for Health Care)

แนวคิดและหลักการดูแลสุขภาพของบุคคลด้วยวิธีทางธรรมชาติ การปรับสมดุลสุขภาพ โดยใช้ธรรมชาติบำบัด แนวทางการประยุกต์ใช้ธรรมชาติบำบัดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 11333561
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
แนวคิดเบื้องต้นในธุรกิจบริการสุขภาพ (Introduction for Business Concepts in Health Care Services)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจบริการสุขภาพ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การตลาด คุณธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจบริการสุขภาพ การวิเคราะห์ความคุ้มค่า

รหัสวิชา : 11333661
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลอาชีวอนามัย (Occupational Nursing)

ปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน พิษวิทยาประยุกต์ การยศาสตร์ โรคจากการประกอบอาชีพ การเฝ้าระวังและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการทำงาน บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ

รหัสวิชา : 11333761
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประเด็น แนวโน้ม และการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล (Issues, Trends and Nursing Professional Development)

ประเด็น แนวโน้ม และการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อการปฏิบัติการพยาบาล ตามบริบททางสังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ

รหัสวิชา : 11333861
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ (Health Counseling)

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ และเทคนิคการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ การใช้เทคโนโลยีในการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ และการประยุกต์การให้คำปรึกษาทางสุขภาพในการให้บริการสุขภาพโดยยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพ

รหัสวิชา : 11333961
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลนานาชาติ (International Nursing)

วัฒนธรรม วิถีชีวิต และบรรทัดฐานของสังคม นโยบายสุขภาพและระบบสุขภาพ บริการสุขภาพและการพยาบาลในต่างประเทศที่เลือกสรร โดยเน้นการวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับประเทศไทย เพื่อพัฒนามุมมองนานาชาติของผู้เรียนเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพโลก วิชาชีพการพยาบาล และการดูแลสุขภาพที่หลากหลายวัฒนธรรม