ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) (ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 72 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาพร หนูอุไร *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์ *
อาจารย์ ทิษฏยา เสมาเงิน
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 687898
หน่วยกิต : 48(0-144-48)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ จริยธรรมการวิจัย การวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ การนำผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นดุษฎีนิพนธ์ การนำเสนอรายงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 687501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เซลล์และชีววิทยาเชิงโมเลกุล (Cell and Molecular Biology)

โครงสร้าง หน้าที่ และวิวัฒนาการของเซลล์ การขนส่งผ่านผนังเซลล์ สารพันธุกรรม เมแทบอลิสม การแบ่งตัว การสื่อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเซลล์

รหัสวิชา : 687601
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงระบบ (Systemic Medical Science)

สภาวะสมดุลของร่างกาย ระบบผิวหนัง และภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท ระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบย่อยอาหารระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์บูรณาการของวิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงระบบ

รหัสวิชา : 687602
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Current Topics in Medical Science)

หัวข้อวิจัย ที่มาของคำถามวิจัย ความสำคัญของงานวิจัย ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน

รหัสวิชา : 687604
หน่วยกิต : 1(1-0-4)
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 (Seminar in Medical Science I)

วิเคราะห์ และสรุปบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน

รหัสวิชา : 687605
หน่วยกิต : 1(1-0-4)
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 (Seminar in Medical Science II)

วิเคราะห์ และสรุปบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงเนื้อหาของงานวิจัย โดยอิงตามระบบการทำงานของร่างกาย

2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 312503
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Statistical Methodology in Medical Science)

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ หลักการทางสถิติและการประยุกต์เพื่อวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง การแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบด้วยไคกำลังสองและการวิเคราะห์ความถี่ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์

รหัสวิชา : 687502
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Research Article Analysis)

สืบค้น คัดเลือก วิเคราะห์ และวิจารณ์ บทความวิจัยที่เป็นปัจจุบัน บทความวิจัยแบบสั้นบทความเสนอแนะ จดหมายถึงบรรณาธิการ รายงานผู้ป่วยบทความพิเศษ และ บทความปริทัศน์

รหัสวิชา : 687504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักทางกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ (Concept in Functional Anatomy)

รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง ตำแหน่ง หน้าที่ และความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ในแต่ละระบบของร่างกายมนุษย์

รหัสวิชา : 687505
หน่วยกิต : 2(2-3-4)
พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering)

หลักทางธรรมชาติของสารพันธุกรรม โครงสร้าง หน้าที่การแสดงออกและการควบคุมการแสดงออกของยีนในสิ่งมีชีวิต เทคนิคระดับโมเลกุลสำหรับการเพิ่มจำนวนและการตัดต่อยีนของดีเอ็นเอพาหะ เพิ่มจำนวนยีนและผลิตโปรตีนจากยีนที่ต้องการในเซลล์เจ้าบ้าน การนำผลผลิตของโปรตีนที่ผลิตได้มาใช้มาใช้ประโยชน์

รหัสวิชา : 687506
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เนื้อเยื่อวิทยาขั้นสูง (Advanced Histology)

โครงสร้างอย่างละเอียดของเซลล์และเนื้อเยื่อที่ประกอบเป็นอวัยวะของมนุษย์ เทคนิคขั้นสูงในการศึกษาทางเนื้อเยื่อ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

รหัสวิชา : 687603
หน่วยกิต : 3(3-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิควิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Research Methodology and Techniques in Medical Science)

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ หลักการทางสถิติและการประยุกต์เพื่อวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง การแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบด้วยไคกำลังสองและการวิเคราะห์ความถี่ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์

รหัสวิชา : 687607
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางประสาทวิทยาศาสตร์ (Current Topics in Neuroscience)

หัวข้อวิจัย ที่มาของคำถามวิจัย ความสำคัญของงานวิจัย ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน

รหัสวิชา : 687608
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สรีรวิทยาขั้นสูง (Advanced Physiology)

หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบในร่างกายมนุษย์ สรีรวิทยาของเซลล์ สรีรวิทยาระบบระบบกล้ามเนื้อ สรีรวิทยาระบบประสาท สรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อ สรีรวิทยาระบบหายใจ โดยเน้นกลไกและกระบวนการระดับเซลล์และระดับโมเลกุลเพื่อดำรงสภาพสมดุลของร่างกายการศึกษา ความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันของระบบต่าง ๆ ในสภาวะสมดุลปกติและผิดปกติ

รหัสวิชา : 687609
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางพยาธิวิทยา (Current Topics in Pathology)

ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย หลักพื้นฐานทางพยาธิวิทยา สาเหตุการเกิดโรคและพยาธิสภาพ พยาธิกำเนิด และกลไกปฏิกิริยาตอบโต้ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองพื้นฐานต่อสิ่งที่มารุกเร้าในระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะของร่างกาย รวมทั้งการปรับตัวของร่างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพที่พบได้ในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 687610
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง (Advanced Medical Microbiology)

รายละเอียดเชิงลึกในจุลชีววิทยาทางการแพทย์ซึ่งหมายรวมถึงวิทยาแบคทีเรีย วิทยาไวรัสและกิณวิทยา

รหัสวิชา : 687611
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคนิคขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Advanced Techniques in Medical Science)

เทคนิคการสกัด การหาปริมาณ การแยก การทำบริสุทธิ์ การหาลำดับกรดอะมิโนของโปรตีนและสารพันธุกรรม การผลิตและวิเคราะห์แอนติบอดี การศึกษาตำแหน่งของโปรตีนและสารพันธุกรรมในเซลล์และเนื้อเยื่อ

3 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 687998
หน่วยกิต : 9(0-27-9)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

การกำหนดหัวข้อวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ การวางแผนงานวิจัย การดำเนินการการวิจัยอย่างมีจริยธรรม การวิเคราะห์ผลงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ การนำผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็น ดุษฎีนิพนธ์ การนำเสนอรายงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 687501
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เซลล์และชีววิทยาเชิงโมเลกุล (Cell and Molecular Biology)

โครงสร้าง หน้าที่ และวิวัฒนาการของเซลล์ การขนส่งผ่านผนังเซลล์ สารพันธุกรรม เมแทบอลิสม การแบ่งตัว การสื่อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเซลล์

รหัสวิชา : 687601
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงระบบ (Systemic Medical Science)

สภาวะสมดุลของร่างกาย ระบบผิวหนัง และภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท ระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบย่อยอาหารระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์บูรณาการของวิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงระบบ

รหัสวิชา : 687602
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Current Topics in Medical Science)

หัวข้อวิจัย ที่มาของคำถามวิจัย ความสำคัญของงานวิจัย ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน

รหัสวิชา : 687603
หน่วยกิต : 3(3-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิควิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Research Methodology and Techniques in Medical Science)

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ หลักการทางสถิติและการประยุกต์เพื่อวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง การแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบด้วยไคกำลังสองและการวิเคราะห์ความถี่ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์

รหัสวิชา : 687604
หน่วยกิต : 1(1-0-4)
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 (Seminar in Medical Science I)

วิเคราะห์ และสรุปบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน

รหัสวิชา : 687605
หน่วยกิต : 1(1-0-4)
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 (Seminar in Medical Science II)

วิเคราะห์ และสรุปบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงเนื้อหาของงานวิจัย โดยอิงตามระบบการทำงานของร่างกาย

รหัสวิชา : 687606
หน่วยกิต : 1(1-0-6)
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 (Seminar in Medical Science III)

วิเคราะห์ และสรุปบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นปัจจุบันเชื่อมโยงเนื้อหาของงานวิจัย โดยอิงตามระบบการทำงานของร่างกาย สังเคราะห์ประเด็นความรู้ใหม่ที่ได้จากบทความวิจัย

2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 312503
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Statistical Methodology in Medical Science)

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ หลักการทางสถิติและการประยุกต์เพื่อวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง การแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบด้วยไคกำลังสองและการวิเคราะห์ความถี่ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์

รหัสวิชา : 687502
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Research Article Analysis)

สืบค้น คัดเลือก วิเคราะห์ และวิจารณ์ บทความวิจัยที่เป็นปัจจุบัน บทความวิจัยแบบสั้นบทความเสนอแนะ จดหมายถึงบรรณาธิการ รายงานผู้ป่วยบทความพิเศษ และ บทความปริทัศน์

รหัสวิชา : 687504
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักทางกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ (Concept in Functional Anatomy)

รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง ตำแหน่ง หน้าที่ และความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ในแต่ละระบบของร่างกายมนุษย์

รหัสวิชา : 687505
หน่วยกิต : 2(2-3-4)
พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering)

หลักทางธรรมชาติของสารพันธุกรรม โครงสร้าง หน้าที่การแสดงออกและการควบคุมการแสดงออกของยีนในสิ่งมีชีวิต เทคนิคระดับโมเลกุลสำหรับการเพิ่มจำนวนและการตัดต่อยีนของดีเอ็นเอพาหะ เพิ่มจำนวนยีนและผลิตโปรตีนจากยีนที่ต้องการในเซลล์เจ้าบ้าน การนำผลผลิตของโปรตีนที่ผลิตได้มาใช้มาใช้ประโยชน์

รหัสวิชา : 687506
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เนื้อเยื่อวิทยาขั้นสูง (Advanced Histology)

โครงสร้างอย่างละเอียดของเซลล์และเนื้อเยื่อที่ประกอบเป็นอวัยวะของมนุษย์ เทคนิคขั้นสูงในการศึกษาทางเนื้อเยื่อ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

รหัสวิชา : 687607
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางประสาทวิทยาศาสตร์ (Current Topics in Neuroscience)

หัวข้อวิจัย ที่มาของคำถามวิจัย ความสำคัญของงานวิจัย ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน

รหัสวิชา : 687608
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สรีรวิทยาขั้นสูง (Advanced Physiology)

หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบในร่างกายมนุษย์ สรีรวิทยาของเซลล์ สรีรวิทยาระบบระบบกล้ามเนื้อ สรีรวิทยาระบบประสาท สรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อ สรีรวิทยาระบบหายใจ โดยเน้นกลไกและกระบวนการระดับเซลล์และระดับโมเลกุลเพื่อดำรงสภาพสมดุลของร่างกายการศึกษา ความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันของระบบต่าง ๆ ในสภาวะสมดุลปกติและผิดปกติ

รหัสวิชา : 687609
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางพยาธิวิทยา (Current Topics in Pathology)

ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย หลักพื้นฐานทางพยาธิวิทยา สาเหตุการเกิดโรคและพยาธิสภาพ พยาธิกำเนิด และกลไกปฏิกิริยาตอบโต้ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองพื้นฐานต่อสิ่งที่มารุกเร้าในระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะของร่างกาย รวมทั้งการปรับตัวของร่างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพที่พบได้ในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 687610
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง (Advanced Medical Microbiology)

รายละเอียดเชิงลึกในจุลชีววิทยาทางการแพทย์ซึ่งหมายรวมถึงวิทยาแบคทีเรีย วิทยาไวรัสและกิณวิทยา

รหัสวิชา : 687611
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคนิคขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Advanced Techniques in Medical Science)

เทคนิคการสกัด การหาปริมาณ การแยก การทำบริสุทธิ์ การหาลำดับกรดอะมิโนของโปรตีนและสารพันธุกรรม การผลิตและวิเคราะห์แอนติบอดี การศึกษาตำแหน่งของโปรตีนและสารพันธุกรรมในเซลล์และเนื้อเยื่อ

3 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 687999
หน่วยกิต : 12(0-36-12)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

การทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คำถามงานวิจัย การกำหนดหัวข้อวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ การวางแผนงานวิจัย การดำเนินการการวิจัยอย่างมีจริยธรรม การวิเคราะห์ผลงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ การนำผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นดุษฎีนิพนธ์ การนำเสนอรายงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ