ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) (บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 126 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ไม่พบข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

รหัสวิชา : 951101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา 1 (English for Academic Purposes I)

พัฒนาทักษะทางด้านการอ่านและการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษในระดับที่เหมาะสมเพียงพอ ซึ่งรวมทั้งการศึกษาเนื้อหาล่วงหน้า การอ่าน แบบผ่าน ๆ การอ่าน เพื่อให้ได้ใจความสำคัญและความเข้าใจศัพท์ในเนื้อเรื่อง

รหัสวิชา : 951102
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา 2 (English for Academic Purposes II)

การพัฒนาทักษะการอ่านในระดับที่สูงขึ้นตลอดจนการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ แบบย่อความ เช่น การเน้นจุดสำคัญและการสรุปความ ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถใน การอ่านมากขึ้น เพื่อให้อยู่ในระดับที่สูงพอในการทำความเข้าใจเนื้อหาเรื่องราวดีขึ้น

รหัสวิชา : 951103
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing)

การจัดเตรียมและพัฒนารูปแบบการเขียนเชิงวิชาการ ทั้งระดับการเขียน เรียงความ หรือระดับการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ ที่กำหนดให้เน้นถึงการเชื่อมต่อภายในและระหว่าง ย่อหน้า ตลอดจน ความเข้าใจในการหลีกเลี่ยงการคัดลอกแบบ (plagiarism) ด้วยทักษะการอ้างอิงและการยกคำพูด

รหัสวิชา : 951104
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (English for Specific Purposes)

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต ตลอดจนศักยภาพทางด้าน การใช้ภาษา เพื่อตอบสนองความต้องการทางอาชีพ โดยการเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในลักษณะของจดหมายสมัครงาน การแนะนำตัว การสอบสัมภาษณ์และการเตรียมความพร้อม เพื่อการเข้าถึงเนื้อหา และข้อกำหนด ที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงในการดำเนินอาชีพเฉพาะทาง

รหัสวิชา : 951105
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 (Thai Language for Communication I)

ไวยากรณ์ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ และฝึกการเขียนประโยคระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 951106
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (Thai Language for Communication II)

ไวยากรณ์ภาษาไทยในระดับสูง การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ ฝึกการเขียนประโยคและสรุปความได้

รหัสวิชา : 951107
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (French for Communication I)

ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ และฝีกการเขียนประโยคระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 951108
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 (French for Communication II)

ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสในระดับสูงขึ้น การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ ฝีกการเขียนประโยคและสรุปความได้

รหัสวิชา : 951109
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 (Japanese for Communication I)

ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ และ ฝึกการเขียนประโยคระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 951110
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 (Japanese for Communication II)

ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงขึ้น การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ ฝึกการเขียนประโยคและสรุปความได้

รหัสวิชา : 951160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1 (Korean for Communication I)

ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ และฝึกการเขียนประโยคระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 951161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2 (Korean for Communication II)

ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีในระดับสูงขึ้น การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ ฝึกการเขียนประโยคและสรุปความได้

รหัสวิชา : 951162
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1 (Russian for Communication I)

ไวยากรณ์ภาษารัสเซียขั้นพื้นฐาน การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ และฝึกการเขียนประโยคระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 951163
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2 (Russian for Communication II)

ไวยากรณ์ภาษารัสเซียในระดับสูงขึ้น การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ ฝึกการเขียนประโยคและสรุปความได้

รหัสวิชา : 951164
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1 (Spanish for Communication I)

ไวยากรณ์ภาษาสเปนขั้นพื้นฐาน การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ และ ฝึกการเขียนประโยคระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 951165
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2 (Spanish for Communication II)

ไวยากรณ์ภาษาสเปนในระดับสูงขึ้น การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ ฝึกการเขียนประโยคและสรุปความได้

รหัสวิชา : 951166
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication I)

ไวยากรณ์ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ และ ฝึกการเขียนประโยคระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 951167
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 (Chinese for Communication II)

ไวยากรณ์ภาษาจีนในระดับสูงขึ้น การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ ฝึกการเขียนประโยคและสรุปความได้

รหัสวิชา : 951168
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (German for Communication I)

ไวยากรณ์ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ และฝึกการเขียนประโยคระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 951169
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 (German for Communication II)

ไวยากรณ์ภาษาเยอรมันในระดับสูงขึ้น การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความ สั้น ๆ ฝึกการเขียนประโยคและสรุปความได้

รหัสวิชา : 951170
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1 (Vietnamese for Communication I)

ไวยากรณ์ภาษาเวียดนามขั้นพื้นฐาน การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ และฝึกการเขียนประโยคระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 951171
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2 (Vietnamese for Communication II)

ไวยากรณ์ภาษาเวียดนามในระดับสูงขึ้น การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ ฝึกการเขียนประโยคและสรุปความได้

รหัสวิชา : 951173
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร 2 (Portuguese for Communication II)

ไวยากรณ์ภาษาโปรตุเกสในระดับสูงขึ้น การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความ สั้น ๆ ฝึกการเขียนประโยคและสรุปความได้

รหัสวิชา : 951174
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอินโดนิเซียเพื่อการสื่อสาร 1 (Indonesian for Communication I)

ไวยากรณ์ภาษาอินโดนิเซียขั้นพื้นฐาน การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความ สั้น ๆ และฝึกการเขียนประโยคระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 951175
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอินโดนิเซียเพื่อการสื่อสาร 2 (Indonesian for Communication II)

ไวยากรณ์ภาษาอินโดนิเซียในระดับสูงขึ้น การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความ สั้น ๆ ฝึกการเขียนประโยคและสรุปความได้

รหัสวิชา : 951183
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 1 (Burmese for Communication I)

ไวยกรณ์ภาษาพม่าขั้นพื้นฐาน การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ และ ฝึกการเขียนประโยคระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 951184
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 2 (Burmese for Communication II)

ไวยกรณ์ภาษาพม่าในระดับสูงขึ้น การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ ฝึกการเขียนประโยคและสรุปความได้

รหัสวิชา : 951185
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1 (Lao for Communication I)

ไวยกรณ์ภาษาลาวขั้นพื้นฐาน การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ และ ฝึกการเขียนประโยคระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 951186
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2 (Lao for Communication II)

ไวยกรณ์ภาษาลาวในระดับสูงขึ้น การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ ฝึกการเขียนประโยคและสรุปความได้

รหัสวิชา : 951187
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1 (Cambodian for Communication I)

ไวยกรณ์ภาษาเขมรขั้นพื้นฐาน การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ และ ฝึกการเขียนประโยคระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 951188
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2 (Cambodian for Communication II)

ไวยกรณ์ภาษาเขมรในระดับสูงขึ้น การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ ฝึกการเขียนประโยคและสรุปความได้

รหัสวิชา : 951189
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร 1 (Malaysian for Communication I)

ไวยกรณ์ภาษามาเลเซียขั้นพื้นฐาน การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ และฝึกการเขียนประโยคระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 951190
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร 2 (Malaysian for Communication II)

ไวยกรณ์ภาษามาเลเซียในระดับสูงขึ้น การฝึกฟัง พูด อ่านประโยคและบทความสั้น ๆ ฝึกการเขียนประโยคและสรุปความได้

รหัสวิชา : 951191
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย (Introduction to the Thai Language and Culture)

ทักษะการใช้ภาษาไทยพื้นฐาน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำศัพท์ และประโยคภาษา ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งแนะนำลักษณะเฉพาะทางด้านวัฒนธรรมและสังคมไทย

รหัสวิชา : 951192
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ลักษณะภาษาไทย (Characteristics of the Thai Language)

หลักภาษาไทยเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของภาษาไทย ระบบเสียงและอักษรไทย การเขียนคำในภาษาไทย การสร้างคำใน ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย และลักษณะนาม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักภาษาไทยและศิลปการใช้ภาษาไทย

รหัสวิชา : 951193
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเบื้องต้น (Thai Language Skills for Beginner)

หลักภาษาไทยเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของภาษาไทย พัฒนาทักษะการฟัง การพูด และ ฝึกการอ่านประโยค และบทความสั้นๆ พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะการเขียนเบื้องต้น

รหัสวิชา : 951194
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยระดับกลาง (Thai Language Skills for Intermediate)

หลักภาษาไทยเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของภาษาไทยระดับสูง พัฒนาทักษะการฟัง การพูดและฝึกการอ่านประโยค และบทความ พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะการเขียนและการสรุปความจากบทความ

รหัสวิชา : 951195
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านออกเสียง (Oral Reading)

พัฒนาทักษะการอ่านในส่วนของคำ ประโยค ข้อความสั้น ๆ และหนังสือพิมพ์ ฝึกการออกเสียงให้เป็นไปตามระบบไวยากรณ์ทางการออกเสียงของภาษาไทย

รหัสวิชา : 951196
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการเขียน (Writing Skills)

หลักการเขียนและฝึกปฏิบัติการเขียน เพื่อให้เกิดทักษะด้านการใช้คำ การเรียบเรียง ประโยค การเรียบเรียงข้อความ และเรื่องราวสั้น ๆ พัฒนาทักษะการเขียนในรูปประโยคปฎิเสธและคำถาม โดยให้สอดคล้องกับเวลา

รหัสวิชา : 951197
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพูดเพื่อประสิทธิผล (Effective Speech)

ลักษณะของการสื่อสาร และความสัมพันธ์ของการสื่อสารในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้อง กับชีวิตประจำวัน พัฒนาทักษะการพูดในส่วนของเนื้อหา ท่าทางการแสดงออก และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ เป้าหมาย และสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

รหัสวิชา : 951198
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด (Development of Listening and Speaking Skills)

การฟัง และทักษะการสื่อสารระดับสูง สามารถประยุกต์การสื่อสารให้เข้ากับ เทคโนโลยีการสื่อสาร อุปกรณ์ต่าง ๆ และรวมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันได้

รหัสวิชา : 951199
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการฟังด้านการอ่าน (Development of Reading Skills)

พัฒนาทักษะการอ่านระดับสูง สามารถวิจารณ์และวิเคราะห์คำ ย่อหน้าและบทความได้

รหัสวิชา : 951200
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการฟังด้านการเขียน (Development of Writing Skills)

พัฒนาทักษะการเขียนระดับสูง สามารถวิเคราะห์และสรุป ย่อหน้า บทความ และ บทพูดได้

รหัสวิชา : 951201
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษา, ความหมาย และการแปล (Language, Meaning, and Interpretation)

ความหมายของคำพิเศษต่าง ๆ เช่น สำนวน พร้อมทั้งศึกษาหลักการตีความ การแปล โดยคำ หรือกลุ่มคำ ศึกษากลวิธีปัจจัยทางวากยสัมพันธ์ และความหมายทางภาษาศาสตร์

รหัสวิชา : 951202
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (Teaching Thai as a foreign language)

วิธีการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติในชีวิตประจำวัน หลักจิตวิทยาสำหรับ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีได้

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

รหัสวิชา : 951112
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษย์และการพัฒนาอารยธรรม (Human and Civilization Development)

การพัฒนาความรู้ความสามารถของมนุษย์ เพื่อนำไปใช้บริหารระบบทางการเมือง การปกครอง ตลอดจนเศรษฐกิจสังคม ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม การสร้างสรรค์ อารยธรรมในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

รหัสวิชา : 951113
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถานการณ์โลกปัจจุบัน (Contemporary World Affairs)

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน บทบาทและการเข้าถึงของประเทศต่าง ๆ ในการ แก้ปัญหาระหว่าง ประเทศ และนานาประเทศ เพื่อให้เกิดความสงบสันติ

รหัสวิชา : 951114
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน (Psychology in Everyday Life)

ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่จะนำไปสู่ปัญหาที่มีสาเหตุมาจากความ แตกต่างใน ปัจเจกบุคคล เช่น การปรับตนเอง ปัญหาและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลในชีวิต ประจำวัน

รหัสวิชา : 951116
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ (Human rights and Human Trafficking)

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การละเมิดสิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศ และความหมาย ของสิทธิมนุษยชนสมัยใหม่ แนวคิดของการค้ามนุษย์ กระบวนการค้ามนุษย์และแนวทางการป้องกัน

รหัสวิชา : 951117
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะนิยม (Arts Appreciation)

ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของงานศิลปะ และงานดนตรีประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในงานศิลปะอย่างแท้จริงและเกิดความซาบซึ้งในผลงานของศิลปินทั้งในและต่างประเทศ

รหัสวิชา : 951118
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature)

พัฒนาการและหลักการของวรรณคดีเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่าง วรรณคดีไทยกับวรรณคดีต่างประเทศ ศิลปะแขนงอื่น และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนทัศน์ในการศึกษา วรรณคดีเปรียบเทียบทั้งในอาเซียนและสากล

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 951121
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม (Humans and their Natural Resources and Environment)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมนุษย์ รูปแบบของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อิทธิพลของการประยุกต์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่กระทบต่อสภาพแวดล้อม

รหัสวิชา : 951123
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมโลก (General Knowledge of Global Society)

ลักษณะทั่วไป การจัดระเบียบและโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมของโลกบทบาท และองค์ประกอบของสถาบันในสังคมโลก การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคง และ การอยู่รอดของสังคมโลก

รหัสวิชา : 951124
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมไทย (General Knowledge of Thai Society)

ลักษณะทั่วไป การจัดระเบียบและโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมของไทย บทบาท และองค์ประกอบของสถาบันในสังคมไทย การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคง และการอยู่รอดของสังคมไทย

รหัสวิชา : 951125
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐกิจโลก (The Global Economy)

ความเป็นโลกไร้พรมแดน ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้เรียนที่จะต้อง เรียนรู้ให้ เข้าใจ เป็นอย่างดี เกี่ยวกับเศรษฐกิจระดับโลก วิชานี้เรียนรู้การพัฒนาเปลี่ยนแปลง ทางด้านความเป็นมาของเศรษฐกิจ โลกไร้พรมแดน ศึกษาหาเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับ มาจนถึงปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ หลัก และความร่วมมือกันระดับนานาชาติ ซึ่งได้แก่ อเมริกา ญี่ปุ่น อังกฤษ แคนาดา อิตาลี ฝรั่งเศส และเยอรมัน ตลอดจนสหภาพยุโรปทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีประเทศเกาหลี จีน รัสเซีย และประเทศที่ร่ำรวยน้ำมันใน ตะวันออกกลาง รวมทั้งประเทศต่าง ๆ ที่เลือกศึกษาจากเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อาฟริกา และอเมริกาใต้

รหัสวิชา : 951126
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Study)

ผลกระทบของธรรมชาติที่มีต่อพฤติกรรมและความรู้สึก ของมนุษย์ หัวข้อการศึกษา รวมถึง ความกดดันจากสิ่งแวดล้อม เสียงรบกวน สภาวะอากาศ ความหนาแน่น ของอากาศ การแออัดของ ฝูงคน การรักษาอาณาเขตของแต่ละบุคคลและพฤติกรรม การรวมกลุ่ม ภัยธรรมชาติ ภัยจากเทคโนโลยี อาณาเขตและพื้นที่ของแต่ละบุคคล สถาปัตยกรรม พฤติกรรมของมนุษย์ และความเข้าใจในธรรมชาติ

รหัสวิชา : 951127
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Study)

วิชานี้ถูกออกแบบเพื่อนิสิตที่มีความสนใจที่จะพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ที่แตกต่างและหลากลาย เนื้อหามุ่งเน้นความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของหลากวัฒนธรรม และความ ซาบซึ้งใน วัฒนธรรมที่หลากหลาย การต่อรองในบริบทของวัฒนธรรมและสังคม ที่แตกต่าง เพื่อวัตถุประสงค์ใน การเชื่อมโยงความหลากหลายนี้เข้าด้วยกัน

รหัสวิชา : 951128
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Fundamental of Speech Communication)

พื้นฐานความรู้ด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์ของการสื่อสารในธุรกิจ และ ความเป็นมืออาชีพ การอภิปรายในชั้นเรียนมุ่งเน้นในเรื่องบรรยากาศ บริบท ปรัชญา และการฝึกรูปแบบ การสื่อสารในองค์กร รวมถึงการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 951129
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

กำเนิดอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) แนวคิดการรวม กลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ข้อกำหนดของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน กฏบัตรอาเซียน ความร่วมมือและเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสวิชา : 951132
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced Computer Utilization)

การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ขึ้นเกิดใหม่ เช่น ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ ห้องเรียนทางจอภาพ (Virtual Class) ข้อมูลการสอนจากประสบการณ์ทางเทคโนโลยี

รหัสวิชา : 951133
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (General Knowledge of Science)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการทางปรัชญาและกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ในระบบวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ กระบวนการ พัฒนาทาง วิทยาศาสตร์ และข้อโต้แย้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสวิชา : 951134
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Mathematics in Everyday Life)

คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล หลักการนับ และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น โดยจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัว โดยเน้นตัวอย่างที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับนิสิตสายศิลป์ มนุษย์และสังคม

รหัสวิชา : 951135
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (Introduction to Computer Information Systems)

พื้นฐานทางด้านระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) และระบบ การใช้งานสำหรับโปรแกรมใช้งานทั่วไป (Microsoft Office) เครือข่ายอินเตอร์เนต และ จรรยาบรรณของผู้ใช้

รหัสวิชา : 951136
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เครือข่ายอินเตอร์เนตกับการออกแบบเวบไซด์ (Introduction to the Internet and Web Design)

การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับ เทคโนโลยี สารสนเทศที่ขึ้นเกิดใหม่ และการออกแบบเวบไซด์

รหัสวิชา : 951137
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สภาวะโลกร้อน (Global Warming)

ทฤษฎีและสาเหตุของสภาวะโลกร้อน หัวข้อการศึกษา รวมถึงมุมมอง ที่แตกต่างของ รัฐบาลและนักวิทยาศาสตร์ในเรื่องของสภาวะโลกร้อน การทำวิจัย การอภิปราย ในเรื่องราว เช่น ภาวะ เรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก และ ผลกระทบ ต่อมนุษย์ เนื่องจากการร้อนขึ้นของ ชั้นบรรยากาศที่มีผลกระทบต่อโลก การตรวจสอบ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในการสนับสนุน การเติบโต อย่างรวดเร็วของประชากรโลก ข้อถกเถียง ที่สำคัญ คือ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอนาคตจะช่วย คุ้มครองมนุษย์ชาติ หรือการเปลี่ยนแปลง ทางด้าน ความคิด พฤติกรรมและการดำเนินชีวิตต่อความยั่งยืน

รหัสวิชา : 951138
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Introduction to Microsoft Office)

การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ศึกษาระบบปฏิบัติการในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ไมโครซอฟ เพื่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย Excel, Outlook, PowerPoint, Visio, และ Word

1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

รหัสวิชา : 951141
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีปฏิบัติและการดำเนินงานในองค์กร (Contexts of Practice in Organization)

โครงสร้างที่มีรูปแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการต่างส่งผลต่อรูปแบบ การทำงาน ซึ่งรวมถึงปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ด้วย และบทบาทของการจัดการ สหภาพและกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งตอบรับ ต่อปัจจัยภายนอกเหล่านี้ รายวิชานี้รวมถึงการศึกษาถึงรูปแบบและการทำงานของ สถานที่ ทำงาน รูปแบบใหม่ ได้แก่ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างแนวคิดทางประชาธิปไตย โครงสร้างทางราชการ นวัตกรรม การพัฒนาองค์กร และยังกล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบถึงการวางแผน การพัฒนาคุณภาพประกันคุณภาพ การคัดสรร การคัดเลือกพนักงาน และการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน

รหัสวิชา : 951142
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะทั่วไปและการพัฒนาทักษะ (Generic Competency and its Development)

การมีความสามารถในด้านต่าง ๆ มีความจำเป็นต่อการเป็นสมาชิกที่มี ประสิทธิภาพ ในองค์กรและสังคมรูปแบบใหม่ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความสามารถ ในเรื่องทั่วไป ทั้งรูปแบบ ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในแต่ละโอกาส โดยการเรียนรู้ในการ ทำงานนอกที่ ทำงาน หรือการทดลอง การวัดระดับการพัฒนาความสามารถในระดับต่าง ๆ ของ ผู้เริ่มต้นและ ผู้เชี่ยวชาญ

รหัสวิชา : 951143
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในสังคมโลกไร้พรมแดน (Lifelong Learning in a Global Society)

การเรียนรู้เกี่ยวกับแรงกระตุ้นต่าง ๆ ที่เป็นตัวกำหนดในสังคมโลกไร้พรมแดน เตรียมคนในทุกช่วงวัยสำหรับสังคมดังกล่าว การเป็นโลกไร้พรมแดน สังคมร่วมสมัย และสังคมในอดีต เศรษฐกิจและเนื้อหาทางวัฒนธรรม การเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกตัวอย่างการเรียนรู้ ตลอดชีวิตในสังคมที่แตกต่าง กัน วัฒนธรรมและเนื้อหาทางด้านเศรษฐกิจอันนำไปสู่ความเจริญ ก้าวหน้า ทางด้านการเรียนรู้หนังสือ

รหัสวิชา : 951144
หน่วยกิต : 3(3-0-3)
พื้นฐานการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาและจรรยาบรรณ (Introduction to Higher Education and Ethical Modes)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นิสิตสามารถประสบความสำเร็จ ในการใช้ชีวิต ในมหาวิทยาลัยหัวข้อครอบคลุมทักษะสำคัญเพื่อช่วยให้นิสิตสามารถใช้ชีวิตในการ เรียนได้อย่างมีความสุข ทักษะที่จำเป็นนี้ได้แก่ ทักษะในการเรียน ทักษะการใช้ห้องสมุด ทักษะด้าน คอมพิวเตอร์ ทักษะเบื้องต้นใน การค้นคว้า และทักษะการใช้ชีวิตในสังคม รวมถึง มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ในการอ้างอิงที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยง การคัดลอกข้อความของผู้อื่น

1.6 กลุ่มวิชาสุขภาพ

รหัสวิชา : 951151
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ว่ายน้ำ (Swimming)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาด้วยกิจกรรมว่ายน้ำ สามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดีเน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมว่ายน้ำ

รหัสวิชา : 951152
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
บาสเกตบอล (Basketball)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ด้วยกิจกรรมบาสเกตบอล สามารถนำไปใช้เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมบาสเกตบอล

รหัสวิชา : 951153
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอล (Volleyball)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายและการดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาด้วยกิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอล สามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดี ในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมวอลเลย์บอล

รหัสวิชา : 951154
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทนนิส (Tennis)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการ ออกกำลังกาย การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ด้วยกิจกรรมเทนนิส สามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และนันทนาการซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเทนนิส

รหัสวิชา : 951155
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แบดมินตัน (Badminton)

ความสำคัญของสุขภาพและมรรถภาพทางร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาด้วยกิจกรรมแบดมินตันสามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมแบดมินตัน

รหัสวิชา : 951156
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ลีลาศ (Social Dance)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การดูและน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกาย ด้วยกิจกรรมการฝึกด้วยกิจกรรมลีลาศ สามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมลีลาศ

รหัสวิชา : 951157
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โยคะ (Yoga)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกาย การดูแลน้ำหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมโยคะ สามารถนำไปเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมโยคะ

รหัสวิชา : 951158
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Promotion)

แนวคิดสุขภาพองค์รวม หลักการสร้างเสริมสุขภาพที่ครอบคลุมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ การป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง การดูแลตนเองเพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี

รหัสวิชา : 951159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (First Aid and Basic Life Support)

แนวคิด หลักการในการปฐมพยาบาล การประเมินและสังเกตอาการผิดปกติ เบื้องต้น และให้การปฐมพยาบาล เมื่อเกิดปัญหาสุขภาพหรือภาวะฉุกเฉินในบ้านและชุมชน รวมทั้งการช่วย ฟื้นคืนชีพเบื้องต้น รู้จักยาและวิธีการใช้ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรืออยู่ในภาวะฉุกเฉิน ได้รับความปลอดภัยและบรรเทาความทุกข์ทรมาน ก่อนส่งต่อสถานบริการทางการแพทย์ให้ได้รับการรักษา ขั้นต่อไป

รหัสวิชา : 951181
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สุขภาพและความงาม (Health and Beauty)

แนวคิดวิถีธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวม แนวคิดและวิธีการปรับสมดุลสุขภาพและการสร้างเสริมความงามด้วยภูมิปัญญาไทยและสากล ภายใต้หลักเศรษฐกิจ พอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทไทยและวิถีชีวิตไทย

รหัสวิชา : 951182
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skills and Adolescent Health)

แนวคิด ความหมาย พัฒนาการ องค์ประกอบและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น สุขภาพ อนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพทางเพศ ทักษะชีวิตที่จำเป็น การวางแผนชีวิต และการพัฒนาตนเองเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 953111
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Principles of Economics)

หลักการพื้นฐานของวิชาจุลเศษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทานของสินค้า การผลิตและการกำหนดราคาของธุรกิจแบบสมบูรณ์และผูกขาด หลักการขั้นพื้นฐานของวิชามหเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการคำนวนผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาวะการมีงานทำ ผลกระทบของเงินเฟ้อ ผลรวมของอุปสงค์และอุปทาน นโยบาย การเก็บภาษี นโยบายทางการเงินและการค้าระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 953123
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ (Business Statistic)

ความรู้พื้นฐานทางสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาและทำวิจัยธุรกิจ สถิติเชิงพรรณนา ศึกษาถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อหาแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูลพื้นที่ ใต้โค้งปกติ ความเบ้ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงปกติ การทดสอบสมมุติฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลสหสัมพันธ์อย่างง่าย

รหัสวิชา : 953212
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานการวิจัยธุรกิจ (Introduction to Business Research)

ความสำคัญของการวิจัยธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียน เค้าโครงการวิจัย การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐานและการทดสอบ เครื่องมือการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์ผลงานวิจัย การเขียนรายงาน การอภิปรายผล วิธีการนำเสนอและเผยแพร่งานวิจัย ตลอดจนบทนำสู่การวิจัย เชิงคุณภาพด้านธุรกิจ

รหัสวิชา : 953221
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บัญชีเบื้องต้น (Principles of Accounting)

แสดงถึงภาพรวมของหลักการบัญชีขั้นพื้นฐาน เช่น การกำหนดรายได้ การเตรียม รายงานทางการเงิน และการบริหารบัญชี การควบคุมเงินสด ระบบใบสำคัญจ่าย การทำสมุดรายจ่ายเบ็ดเตล็ด การเจรจาต่อรองข้อตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ กับทางธนาคาร และขั้นตอนการทำบัญชีเงินสดและสินค้าคงคลัง

รหัสวิชา : 953222
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Law and Ethics)

ธรรมชาติ ที่มาและการพัฒนาของกฎหมายธุรกิจ โดยเน้นหนักไปที่ข้อกฎหมาย การทำนิติกรรมสัญญา ข้อกฎหมายที่มีความเกี่ยวพันกับการขาย การรับประกับคุณภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ ได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยมทางสังคม จริยธรรมวิชาชีพ และ ความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินงานด้านธุรกิจ

รหัสวิชา : 953231
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการจัดการเบื้องต้น (Principles of Management)

พื้นฐานและทฤษฎีของหลักการบริหารจัดการ การวางแผน การจัดการองค์การ การจัดการบุคคลเข้าทำงานการอำนวยการและการควบคุมกำกับดูแล รวมถึงวิวัฒนาการทางการจัดการ บริบททางการจัดการองค์การและสภาพแวดล้อม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม โครงสร้างการบริหารงาน นวัตกรรมทางการจัดการ และการอภิปรายถึงทฤษฎีการจัดการที่ประยุกต์ใช้ในองค์การที่มีการจัดการ โครงสร้างอย่างทันสมัย

รหัสวิชา : 953232
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารงานบุคคล (Human Resource Management)

ความหมาย ลักษณะและบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรซึ่งรวมถึงประเด็นหลัก ๆ อันได้แก่ การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล การบรรจุและการแนะนำตัวเข้าทำงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินการปฏิบัติงาน การให้ประโยชน์ตอบแทนและความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงาน และแรงงานสัมพันธ์

รหัสวิชา : 953233
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการตลาดเบื้องต้น (Principles of Marketing)

ความหมายของการตลาด แนวความคิดทางการตลาด ความสำคัญของการตลาดต่อ ธุรกิจและเศรษฐกิจ หน้าที่ทางการตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจน การกำหนดส่วนประสมทางการตลาด

รหัสวิชา : 953301
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน (Productions and Operation Management)

พื้นฐานและกระบวนการในการจัดการการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ การวางแผนงานและกลยุทธ์ การเลือกทำเลที่ตั้ง ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ การคาดการณ์ปริมาณความต้องการของตลาดและสินค้าคงคลัง การจัดตารางการทำงานในการผลิต การควบคุมดูแลทั้งภายในและนอกองค์การ การควบคุมคุณภาพและปริมาณ

รหัสวิชา : 953311
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ (Business Finance)

วิวัฒนาการของหลักการ การวางแผนการเงิน ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์งานของผู้จัดการฝ่ายการเงินและการประยุกต์ใช้หลักการในสถานการณ์จริง หัวข้อการศึกษารวมถึง DCF และกลยุทธ์การลงทุนการจัดการความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งในประเทศและต่างประเทศ และประเด็นต่าง ๆ ในเรื่องการเงินระหว่างประเทศ การจัดการการเงินระยะสั้น การจัดการกระแสเงินสดและการจัดการลูกหนี้

2.2 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 953495
หน่วยกิต : 6(0-18-0)
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

การวางแผนอาชีพและการหางาน การเขียนประวัติเพื่อการสมัครงาน จดหมาย นำส่ง ตลอดจนเทคนิคในการให้สัมภาษณ์งาน ฝึกประสบการณ์การทำงานกับองค์การภายนอก สามารถใช้ความรู้ที่ได้รับมาจากหลักสูตรไปใช้ได้ในสภาพชีวิตการทำงานที่เป็นจริง เรียนรู้การกำหนดโครงสร้างและกลไกการทำงาน เพื่อนำประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับหลักสูตรที่ศึกษาโดยเฉพาะ เป็นประสบการณ์การทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามที่วิทยาลัยได้จัดวางไว้

รหัสวิชา : 958301
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เนต และเว็ป (Introduction to the Internet and the Web)

ภาพรวมเกี่ยวกับความรู้ขั้นพื้นฐานทางอินเตอร์เนต และWorld Wide Web รวมทั้ง วิธีสร้างโฮมเพจ(Homepage)อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งด้วยภาษาจาวา (Java) และ เอชทีเอ็มแอล (HTML) เนื้อหาครอบคลุมบทบาทและการปฏิบัติงานของตัวเลือกเว็ป (Web browser) และผู้ให้บริการ (server) รวมทั้งความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องในการใช้เว็ป โดยผ่านรูปแบบต่างๆ ตามโครงสร้าง ที่เป็นเหตุเป็นผลในเอกสารแบบเอชทีเอ็มแอล (HTML) แผ่นแสดงรูปแบบ (Style Sheet) ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์พื้นฐานของการออกแบบหน้าต่างจอการใช้งาน (Interface) สำหรับเว็ปอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 958302
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การติดต่อโดยทางข้อมูลและระบบเครือข่าย (Data Communications and Networking)

การทำงานพื้นฐานของระบบติดต่อสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งทักษะทาง ฮาร์ดแวร์ (Hardware)และ ซอฟแวร์ (Software) เช่น ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ทีซี/ไอพี (TC/IP) ตลอดจนการปฏิบัติงานของอุตสาหกิจในการติดต่อทางข้อมูล ตลอดจนการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารข้อมูล ในภาคธุรกิจ

รหัสวิชา : 958303
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงการระบบข้อมูล (Information Systems Project)

การใช้หลักเกณฑ์ในการจัดการโครงการ และการพัฒนาระบบโดยการพัฒนาระบบ ที่สมบูรณ์ กรณีศึกษาทางธุรกิจ การวิเคราะห์และการออกแบบโดยผ่านกลยุทธ์การปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 958304
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบข้อมูลในการจัดการองค์การ (Information Systems in Organizations)

ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารองค์กร โดยเน้นการจัดองค์กรและการออกแบบ ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ภายในขอบเขตการทำงานเหล่านั้น

รหัสวิชา : 958305
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Information Security Management)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์การเพื่อประยุกต์ใช้กับยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งทำให้ได้ถึงทะเบียนของสิ่งต่าง ๆ และระดับของความมั่นคง โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และสัญญาธุรกิจต่าง ๆ ขององค์การและของคู่ค้า-พันธมิตร และสังคม ที่เกี่ยวข้องหลักการ วัตถุประสงค์ และความต้องการทางธุรกิจของการประมวลผลข้อมูลข่าวสารขององค์การ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

รหัสวิชา : 958311
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การใช้ประโยชน์คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ (Computer Utilization in Business)

การสร้างโปรแกรมต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์ ให้ความเข้าใจในเนื้อหาระบบที่พัฒนา ก้าวหน้าโดยการใช้ วีบี เนต (VB Net) วิชัวล์สตูดิโอ (Visual Studio) เนต (Net) ภาษา จาวา (Java) และ เอเอสพี (ASP) เพื่อสร้างวิธีการใช้ หลักสูตรนี้ใช้ทีมโปรเจค (Team Project) ในการจำลองสถานการณ์จริงเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ และทักษะการบริหารโครงการด้วย

รหัสวิชา : 958312
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic office)

แนวคิดและวิธีการใช้งานในสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อต่างๆรวมถึงการใช้ อุปกรณ์การสื่อสารและอุปกรณ์การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Outlook), การจัดการบันทึกเทคโนโลยี reprographics การไหลของระบบบริหารและงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการอ้างอิง การปฏิบัติและ จรรยาวิชาชีพเทคนิคการเตรียมความพร้อมของงานและการทำงานร่วมกันกลุ่มเล็ก

รหัสวิชา : 958313
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (Information System Analysis and Design)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ การกำหนดปัญหา และความต้องการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบโครงสร้างและการสร้างแบบจำลองระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และวิธีการออกแบบสำหรับระบบเชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ

รหัสวิชา : 958401
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

ภาพรวมเกี่ยวกับทักษะในการเขียนโปรแกรมภาพที่เป็นพื้นฐานเป็นเหตุเป็นผล การ จัดทำเอกสารการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ สตูดิโอภาพ เนต และวีบีเนต (VB Net) เพื่อใช้ทางธุรกิจ

รหัสวิชา : 958402
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบเว็ปและการพัฒนาเพื่อใช้ในธุรกิจ (Web Design and Development for Business)

การออกแบบเว็ปไซด์เพื่องานธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้วิธีแบบทีม โปรเจ็ค (Team Project) วัสดุอุปกรณ์ในการออกแบบและพัฒนา รวมทั้งวิธีใช้หลากหลาย เช่น การทำโปรแกรม ฐานข้อมูล (database) และมัลตีมีเดีย (multimedia)

รหัสวิชา : 958403
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจ (Business logistic System)

แนวคิดวิธีการและเทคนิคในการดำเนินธุรกิจของระบบโลจิสติกที่เกี่ยวข้อง กับการผลิตสินค้า / การผลิตและการใช้งานของลูกค้า หัวข้อเฉพาะ ได้แก่ ความต้องการของระบบโลจิสติกส์ วิศวกรรมการออกแบบระบบโลจิสติกส์ควบคู่กันไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขนส่งและการจัดจำหน่ายจัดหา คลังสินค้าสนับสนุนวัสดุ การวิเคราะห์สินค้าคงคลังพื้นฐาน การออกแบบห่วงโซ่อุปทานและ การจัดการและผลิตภัณฑ์สนับสนุนลูกค้า

รหัสวิชา : 958411
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบฐานข้อมูล (Database System)

ภาพรวมของฐานข้อมูลพื้นฐานการประมวลผลธุรกรรมพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์อินเทอร์เน็ตที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลการอภิปรายของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการสร้างการใช้งานอินเทอร์เน็ตเหล่านี้

รหัสวิชา : 958412
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)

แนวคิด หลักการ คุณสมบัติและสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเบื้องต้น แบบจำลอง ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล การนอมัลไลซ์ข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษาประมวลผล ข้อมูล (SQL) ความมั่นคง การทำงานเวลาเดียวกัน ความสมบูรณ์ การดูแลระบบฐานข้อมูล พื้นฐานของการ ออกแบบคลังข้อมูล ภาคปฏิบัติ ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้กรณีตัวอย่างทางธุรกิจ ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล และโปรแกรมเข้าถึงข้อมูลตัวอย่างเพื่อทดลองสร้าง บันทึก แก้ไข ข้อมูลในฐานข้อมูล ด้วยภาษาเอสคิวแอล

รหัสวิชา : 958413
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Social Issues and Ethics for IT professional)

ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์ ความหลากหลาย โลกาภิวัตน์ ช่องว่างดิจิทัล การคำนึงถึงผู้บกพร่องทางการรับรู้ ข้อคำนึงทางเศรษฐศาสตร์ ประเด็นทางกฎหมาย อย่างข้อบังคับ นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความประพฤติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.3 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 953201
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น (Principles of Macro Economics)

แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค และหลักการเบื้องต้นด้านรายได้ การจ้างงาน การว่างงาน องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ ผลผลิต การเฟ้อของราคาเงิน อุปสงค์ และอุปทาน การเงิน การธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา นโยบายด้านการเงิน การค้าและการเงินระหว่างประเทศ นโยบายด้านเศรษฐกิจและ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์มหภาคว่าด้วยระบบเศรษฐกิจเปิดเบื้องต้น

รหัสวิชา : 953202
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น (Principles of Micro Economics)

แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค และหลักการเบื้องต้น ประโยชน์จากการค้า การทำงานของตลาด อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น และการประยุกต์ อุปสงค์ อุปทาน ตลาดและสวัสดิการ เศรษฐศาสตร์ภาคสาธารณะ พฤติกรรมของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และผูกขาด ตลาดปัจจัย การผลิต ทฤษฎีทางเลือกของผู้บริโภค

รหัสวิชา : 953241
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บัญชีเบื้องต้น II (Principles of Accounting II)

แนวคิดและการพัฒนาข้อมูลด้านบัญชีเพื่อการตัดสินใจ ครอบคลุมระบบค่าใช้จ่ายในการจัดการ การวิเคราะห์ ต้นทุนและกำไร และแนวคิดเชิงงบประมาณ

รหัสวิชา : 958306
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเทคโนโลยีทางข้อมูลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information Technology Management)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีข้อมูลที่มีต่อเศรษฐกิจ และ การปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การเกิดขึ้นใหม่ของสิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสาธารณะ บทบาทขององค์กรสมัยใหม่ การปฏิบัติทางธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมอร์ส รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กร/การตลาด

รหัสวิชา : 958307
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนโปรแกรมจาวา (Java Programming)

พื้นฐานของจาวา คำสั่งต่าง ๆ การประกาศตัวแปร การสร้างคลาสและการสืบทอด การเรียกใช้โปรแกรม การแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดการกับ Exception รวมถึง JAVA Multithreading Streams และการใช้ JAVA Applet เพื่อติดต่อกับผู้ใช้

รหัสวิชา : 958315
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบข้อมูลทางบัญชี (Accounting Information Systems)

หลักการทางบัญชี และศึกษาถึงการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบข้อมูลบัญชี เนื้อหา ครอบคลุมการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางด้านบัญชี การควบคุมภายในและปัญหา การตรวจสอบบัญชี ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ในการวางแผนและการใช้ข้อมูลทางบัญชี

รหัสวิชา : 958316
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบข้อมูลทางการตลาด (Marketing Information Systems)

การเรียนรู้แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับระบบข้อมูลทางการตลาดและศึกษาวิธีการนำ คอมพิวเตอร์ไปใช้ในการปฎิบัติงานทางการตลาด เนื้อหาครอบคลุมซอฟแวร์ที่ใช้ในการพาณิชย์อย่างกว้างขวาง รวมทั้งกรณีศึกษาต่าง ๆ

รหัสวิชา : 958317
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบข้อมูลการเงินและการธนาคาร (Finance and Banking Information Systems)

แนวความคิดทางด้านระบบข้อมูลที่ใช้ทางการเงินและการธนาคาร การศึกษาถึง การใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานทางการเงินและการธนาคาร เนื้อหาครอบคลุมหมวดหมู่ของระบบซอฟแวร์(Software)เชิงพาณิชย์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อนำมาช่วยปฏิบัติงานทางการเงินและการธนาคาร รวมทั้งกรณีศึกษาต่าง ๆ

รหัสวิชา : 958318
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบข้อมูลทางด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Information Systems)

ภาพรวมของหลักการ และการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลทรัพยากร บุคคล เนื้อหาครอบคลุมหน้าที่ทางด้านการจัดหาบุคลากร การจ่ายเงินเดือน เวลาทำงานและการเข้างาน การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลงาน การทำสัญญาว่าจ้างประจำ การวางแผนด้านอาชีพ และการฝึกอบรม

รหัสวิชา : 958325
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce)

หลักการเบื้องต้นของระบบอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ และหลักการเบื้องต้นในการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ประเภทของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDI ระบบการรับ-จ่ายเงินบนอินเทอร์เน็ต ระบบความปลอดภัย ปัญหาอุปสรรคของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและจัดตั้งเว็บไซต์ การจด โดเมนเนม รวมทั้งศึกษาระบบการจัดส่งสินค้า การขนส่งสินค้า การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและศึกษาเทคโนโลยีการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต

รหัสวิชา : 958326
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ใช้ในธุรกิจ (Business Applications of Geographic Information Systems)

ข้อมูลตัวเลขที่สำคัญช่วยส่งเสริมการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาธุรกิจงานด้าน ปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ที่มีการเพิ่มขยาย การออกแบบบริการเชิงธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศใน เชิงพาณิชย์

รหัสวิชา : 958405
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงการระบบข้อมูลทางธุรกิจ (Business Information Systems Project)

การทำโครงงานทางด้านการปฏิบัติงาน ระบบโลจิสติกส์ หรือระบบข้อมูลใน องค์การธุรกิจที่เลือก

รหัสวิชา : 958406
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาคำสั่งหน้าจอ (interface) สำหรับผู้ใช้ (User Interface Development)

การควบคุมหน้าจอ (Interface Control) การจัดการเหตุการณ์ต่าง ๆ (events) การใช้ การควบคุมแบบประกอบติด (build-in) และ/หรือ การควบคุมโดยการเขียนกำกับล่วงหน้า รายวิชานี้ครอบคลุมการเข้าถึงฐานข้อมูลแบบง่ายๆ โดยผ่านทางการควบคุมฐานข้อมูล และการเข้าเว็ปที่ให้บริการ ซึ่งได้แก่ ยาฮู (Yahoo) และอเมซอนดอทคอม (Amazon.com) เป็นต้น

รหัสวิชา : 958415
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบช่วยในการพิจารณาตัดสินใจ (Decision Support Systems)

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีข้อมูลในปัจจุบัน รวมถึงการจัดการฐานข้อมูล ระบบ ชำนาญการ วิธีเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือบริหารการตัดสินใจ เทคนิคและกลยุทธ์เหล่านี้ จะได้มีการนำมาพิจารณา วิเคราะห์เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ในสภาวะที่เป็นจริงในโลกปัจจุบัน

รหัสวิชา : 958416
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีทางข้อมูลแบบบูรณาการในธุรกิจ (Integrated Information Technologies in Business)

การตรวจสอบเกี่ยวกับแนวคิด ส่วนประกอบ และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของลูกค้า/ผู้ใช้ ระบบปฏิบัติงานพื้นฐานของธุรกิจใหญ่ การออกแบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภาษาที่เป็นคำถามโครงสร้าง (SQL) แนวโน้มในเรื่องฐานข้อมูลและวิธีการนำไปใช้ เทคนิคเครือข่ายที่มีเนื้อที่กว้างไกลและภายในประเทศที่ใช้ในธุรกิจ จะได้มีการรวมรวมไว้ในหลักสูตรทั้งหมด

รหัสวิชา : 958421
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Seminar in Information Systems)

สัมมนาเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางข้อมูล หรือการวิจัยใหม่ ที่มี ผลกระทบต่อทฤษฎีข้อมูล

รหัสวิชา : 958422
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การพัฒนาซอฟแวร์ขั้นก้าวหน้า (Advanced Software Development)

การแก้ข้อติดขัดและปัญหาด้านตรรกะในสถานการณ์จริง (real time) ของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ทั้งหมด เช่น การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) และการใช้ประโยชน์คอมพิวเตอร์ในทางธุรกิจ (Computer Utilization in Business)

รหัสวิชา : 958423
หน่วยกิต : 3(0-0-9)
การค้นคว้าอิสระ (Independent Study in Management)

ศึกษาอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาเฉพาะเจาะจงด้านเทคโนโลยีทางข้อมูล ซึ่งนิสิตเลือก หลังจากมีการปรึกษาและได้รับอนุมัติภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่รับผิดชอบ

รหัสวิชา : 958424
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีไร้สาย (Wireless Technology)

หลักการและเทคโนโลยีที่สำคัญของการสื่อสารแบบไร้สาย เทคนิคและโพรโตคอล ที่ใช้ในการส่งและรับข้อมูล มาตรฐานที่สำคัญในการสื่อสารแบบไร้สาย ข้อจำกัดของการสื่อสารแบบไร้สาย รูปแบบสำหรับเครือข่ายไร้สาย การออกแบบและการจัดการเครือข่ายไร้สาย หลักและวิธีการดำเนินการในระบบประมวลผลแบบกระจาย โพรโตคอลสนับสนุนการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ที่สำคัญ หลักและวิธีการเขียนโปรแกรมประยุกต์สำหรับเครือข่ายไร้สาย

รหัสวิชา : 958425
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การโปรแกรมในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Programming)

สถาปัตยกรรมของโปรแกรมประยุกต์สำหรับเครือข่าย, ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สถาปัตยกรรมและชนิดของโปรแกรมผู้ให้บริการ ระบบปฏิบัติการ ระบบสื่อสารข้อมูล และบริการของระบบที่มีให้สำหรับการเขียนโปรแกรมประยุกต์ บริการของโพรโตคอลในชั้นเครือข่ายและชั้นส่งผ่านข้อมูล โพรโตคอลสื่อสารข้อมูลแบบที่ต้องมีการสร้างการติดต่อก่อน และแบบไม่ต้องมีการสร้างการติดต่อ การออกแบบ เทคนิค และการพัฒนาโปรแกรมสำหรับเครือข่าย

รหัสวิชา : 958426
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบปฏิบัติการ (Operation Systems)

ทบทวนบทบาทหน้าที่ และหลักการของระบบปฏิบัติการ แนวคิดหลักของ การเชื่อมต่อระหว่างระบบและโปรแกรมประยุกต์ การปรับกลวิธีทางฮาร์ดแวร์ และซอฟตแวร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของโปรแกรมประยุกต์ ทบทวนการจัดหน่วยความจำ หน่วยความจำเสียง การสลับหน้าและหน่วยความจำเสมือน แนวคิดหลักของระบบแฟ้ม โครงสร้างและเนื้อหาของระบบไดเรคทอรี การจัดการกับแฟ้ม แนวคิดรวมของการรักษาความปลอดภัย การป้องกัน, การควบคุมการเข้าใช้งาน, การตรวจสอบ รับรอง และการสำรองข้อมูล

รหัสวิชา : 959402
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)

หลักการและการดำเนินการของโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมโซ่อุปทานและแนวคิดการบริหารโซ่อุปทาน การประเมินความสามารถของโซ่อุปทาน การบริหารโซ่อุปทานทั่วโลก