ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 42 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ *
รองศาสตราจารย์ วสุธร ตันวัฒนกุล *
อาจารย์ วัลลภ ใจดี *
อาจารย์ กุหลาบ รัตนสัจธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนัย บวรเกียรติกุล
อาจารย์ นิภา มหารัชพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภา นันทวรศิลป์
อาจารย์ พัชนา ใจดี
รองศาสตราจารย์ ยุวดี รอดจากภัย
อาจารย์ รจฤดี โชติกาวินทร์
อาจารย์ วันดี นิลสำราญจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
อาจารย์ สุนิศา แสงจันทร์
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 70050060
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข (Research Methodology in Public Health)

การนิยามปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบการวิจัย ประเภทการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง และรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยทางชีวการแพทย์ การวิจัยบริการและระบบบริการสาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย และการนำเสนอผลการวิจัย การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยทางสาธารณสุข เพื่อจัดทำโครงการวิจัย

รหัสวิชา : 70150060
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สุขภาพและการจัดการสุขภาพ (Health and Health Management)

ปัญหาสุขภาพในประเทศและอาเซียน ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน การจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนทั้งการป้องกัน ส่งเสริม ควบคุม รักษาและฟื้นฟูสภาพ การจัดการด้านองค์การ บุคลากร พัสดุและงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

รหัสวิชา : 70550060
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวสถิติประยุกต์ (Applied Biostatistics)

ตัวแปร ข้อมูลและระดับการวัดข้อมูล สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง พาราเมตริกและนอนพาราเมตริก การแปลผล และการเสนอผลสถิติ เพื่อการวิจัยและพัฒนางานสาธารณสุข

2 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 70969760
หน่วยกิต : 42(0-0-126)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

วิจัยเกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข การสร้างและพัฒนาต้นแบบการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข การติดตามและประเมินผลต้นแบบการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน กระบวนการทางการวิจัย จริยธรรมการวิจัย การประเมินผล และการเสนอผลงานการวิจัยภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษา ใน 3 ลักษณะ ประกอบด้วย 1. การวิจัยเอกสาร(Documentary Research) 6(0-0-18) 2. การวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research) 12(0-0-36) 3. การวิจัยเชิงกึ่งทดลองหรือทดลอง(Quasi or True Experimental Research) หรือการวิจัยเชิงประเมิน(Evaluation Research) 24(0-0-72)

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 70050060
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข (Research Methodology in Public Health)

การนิยามปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบการวิจัย ประเภทการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง และรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยทางชีวการแพทย์ การวิจัยบริการและระบบบริการสาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย และการนำเสนอผลการวิจัย การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยทางสาธารณสุข เพื่อจัดทำโครงการวิจัย

รหัสวิชา : 70150060
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สุขภาพและการจัดการสุขภาพ (Health and Health Management)

ปัญหาสุขภาพในประเทศและอาเซียน ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน การจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนทั้งการป้องกัน ส่งเสริม ควบคุม รักษาและฟื้นฟูสภาพ การจัดการด้านองค์การ บุคลากร พัสดุและงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

รหัสวิชา : 70250060
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารงานสาธารณสุข (Public Health Administration)

แนวคิดพื้นฐานด้านการบริหารจัดการ กระบวนการที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณสุขและการวางแผนสาธารณสุข การจัดองค์การด้านสาธารณสุข ทรัพยากรสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข การประเมินผลด้านสาธารณสุขและการบริหารงานสาธารณสุขในรูปแบบและลักษณะเฉพาะ

รหัสวิชา : 70350060
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาการระบาดประยุกต์ (Applied Epidemiology)

แนวคิดและหลักการของวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรค การวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์และการเป็นสาเหตุของการเกิดโรค องค์ประกอบของการเกิดโรค การวิเคราะห์และการแปลความหมายของการวัดความสัมพันธ์ของการเกิดโรค การประยุกต์วิทยาการระบาดในการป้องกันและควบคุมโรคและปัญหาสาธารณสุข

รหัสวิชา : 70550060
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวสถิติประยุกต์ (Applied Biostatistics)

ตัวแปร ข้อมูลและระดับการวัดข้อมูล สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง พาราเมตริกและนอนพาราเมตริก การแปลผล และการเสนอผลสถิติ เพื่อการวิจัยและพัฒนางานสาธารณสุข

รหัสวิชา : 71354060
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยประยุกต์ (Applied Occupational Health and Safety)

อันตรายที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน ทั้งทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ เออร์กอนอมิคส์ อุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพ องค์ประกอบสำคัญในงานอาชีวอนามัย บทบาทของบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย การควบคุมอันตรายในสถานประกอบการ

รหัสวิชา : 72055060
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Management)

ขอบเขตของการอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพ การวางแผน การสร้างกลยุทธ์ และการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 73056060
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ (Health Education and Health Promotion)

แนวคิด หลักการ กลวิธีทางสุขศึกษา ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ การให้บริการสุขภาพ กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพในมิติต่าง ๆ

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 70150160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สุขภาพโลก (Global Health)

สุขภาพของประชากรโลกในภาพรวม แนวคิดด้านสาธารณสุขที่สำคัญระดับโลกและในภูมิภาคอาเซียน บทบาทของนักสาธารณสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาสุขภาพของประชากรโลก

รหัสวิชา : 70150260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สุขภาพแรงงาน (Migrant Health)

แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการย้ายถิ่น นโยบาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของแรงงานในระดับโลก ระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับประเทศ การจัดการสาธารณสุขเพื่อแรงงานสุขภาพดี

รหัสวิชา : 70150360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารสุขภาพในงานสาธารณสุข (Health Communication in Public Health)

แนวคิดและหลักการด้านการสื่อสารสุขภาพในงานสาธารณสุข วิเคราะห์กลยุทธ์ องค์ประกอบและกระบวนการในการสื่อสารสุขภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม

รหัสวิชา : 70250160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบาย การวางแผน การจัดการและการประเมินสุขภาพ (Health Policy, Planning, Management and Evaluation)

แนวคิดและวิธีการในการวิเคราะห์นโยบายสุขภาพ การกำหนดและพัฒนานโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การทำแผนงาน โครงการ และการประเมินแผนงาน โครงการด้านสุขภาพ

รหัสวิชา : 70250260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรทางสาธารณสุข (Public Health Resources Management)

แนวคิด หลักการในการจัดการทรัพยากร วิเคราะห์การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรสาธารณสุขของประเทศไทยและในประเทศกำลังพัฒนา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 70250360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Public Health Economics)

แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อระบบและคุณภาพการบริการทางสาธารณสุข การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพ

รหัสวิชา : 70250460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการระบบสารสนเทศทางสาธารณสุข (Management Information System in Public Health)

รูปแบบและระบบการดูแลสุขภาพ รูปแบบและวิธีการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางสาธารณสุข การใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงานทางสาธารณสุข

รหัสวิชา : 70250560
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์อภิมานและประเมินงานวิจัยทางสาธารณสุข (Meta-Analysis in Public Health Research and Evaluation)

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการในการสังเคราะห์และประเมินงานวิจัย รูปแบบและวิธีการสังเคราะห์และการประเมินงานวิจัยทางสาธารณสุข

รหัสวิชา : 70250660
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีเรื่องความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง เครื่องมือและเทคนิคการกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งในองค์กร เทคนิคการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 70250760
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency Management)

ความหมาย แนวคิดและวัฎจักรของภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ และบทบาทของนักสาธารณสุขในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

รหัสวิชา : 70250860
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว (Public Health Management for Tourism)

แนวคิดการพัฒนางานสาธารณสุข การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตพื้นที่การท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ มาตรฐานงานสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว

รหัสวิชา : 70250960
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสัมมนาทางการบริหารงานสาธารณสุข (Seminar on Public Health Administration)

สัมมนาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุขในระดับชุมชน เขต ภาคและประเทศ เพื่อแสวงหาแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาการดำเนินงานทางการบริหารงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รหัสวิชา : 70251060
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการวิจัยและประเมินผลสาธารณสุข (Seminar on Public Health Research and Evaluation)

สัมมนาประเด็นปัญหาการวิจัยและประเมินผลทางสาธารณสุข ทั้งรูปแบบ วิธีการและการออกแบบการวิจัยและประเมินผล เพื่อแสวงหาแนวทางและข้อสรุปไปใช้ในการพัฒนาการวิจัยและประเมินผลทางสาธารณสุข

รหัสวิชา : 70350160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสัมมนาทางวิทยาการระบาด (Seminar on Epidemiology)

ทบทวนปัญหาและงานวิจัยทางวิทยาการระบาด วิเคราะห์วิธีการ และรูปแบบที่ใช้ในการดำเนินงานทางวิทยาการระบาดในอดีต เพื่อแสวงหาแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาการดำเนินงานทางวิทยาการระบาดให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รหัสวิชา : 70550160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประชากรศาสตร์กับปัญหาสุขภาพ (Population Sciences and Health Problems)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ ประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การจัดการสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 72055160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายและแผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Policy and Planning)

หลักการและวิธีการในการจัดทำนโยบายและแผนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดทำ การกำหนดนโยบายและดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 72055260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและการนิเทศปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Management and Supervision of Current Environmental Health Issues)

หลักการบริหารจัดการทางด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ทั้งในภาคราชการและเอกชน แผนปฏิบัติการรวมทั้งกลยุทธ์ที่ใช้ การใช้เทคโนโลยี การนิเทศติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 72055360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)

หลักการและวิธีการในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความร่วมมือของชุมชนในระดับต่าง ๆ หลักการและขั้นตอนในการประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต ตลอดจนแผนงานนโยบายและการบริหารจัดการในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 72055460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสัมมนาทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Seminar on Environmental Health Management)

สัมมนาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อแสวงหาแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 70969960
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุข การผสมผสานความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และจริยธรรมการวิจัย ด้วยการเขียนโครงร่างวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลการวิจัยที่แสดงถึงภูมิปัญญาและความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพของตน ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์