ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 42 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ วสุธร ตันวัฒนกุล *
อาจารย์ วัลลภ ใจดี *
อาจารย์ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนัย บวรเกียรติกุล
อาจารย์ นิภา มหารัชพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภา นันทวรศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชนา ใจดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รจฤดี โชติกาวินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
อาจารย์ สุนิศา แสงจันทร์
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 70050060
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข

การนิยามปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบการวิจัย ประเภทการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง และรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยทางชีวการแพทย์ การวิจัยบริการและระบบบริการสาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย และการนำเสนอผลการวิจัย การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยทางสาธารณสุข เพื่อจัดทำโครงการวิจัย

Course codes : 70150060
Credit : 3(3-0-6)
สุขภาพและการจัดการสุขภาพ

ปัญหาสุขภาพในประเทศและอาเซียน ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน การจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนทั้งการป้องกัน ส่งเสริม ควบคุม รักษาและฟื้นฟูสภาพ การจัดการด้านองค์การ บุคลากร พัสดุและงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

Course codes : 70550060
Credit : 3(3-0-6)
ชีวสถิติประยุกต์

ตัวแปร ข้อมูลและระดับการวัดข้อมูล สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง พาราเมตริกและนอนพาราเมตริก การแปลผล และการเสนอผลสถิติ เพื่อการวิจัยและพัฒนางานสาธารณสุข

2 วิทยานิพนธ์

Course codes : 70969760
Credit : 42(0-0-126)
วิทยานิพนธ์

วิจัยเกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข การสร้างและพัฒนาต้นแบบการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข การติดตามและประเมินผลต้นแบบการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน กระบวนการทางการวิจัย จริยธรรมการวิจัย การประเมินผล และการเสนอผลงานการวิจัยภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษา ใน 3 ลักษณะ ประกอบด้วย 1. การวิจัยเอกสาร(Documentary Research) 6(0-0-18) 2. การวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research) 12(0-0-36) 3. การวิจัยเชิงกึ่งทดลองหรือทดลอง(Quasi or True Experimental Research) หรือการวิจัยเชิงประเมิน(Evaluation Research) 24(0-0-72)

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 70050060
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข

การนิยามปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบการวิจัย ประเภทการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง และรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยทางชีวการแพทย์ การวิจัยบริการและระบบบริการสาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย และการนำเสนอผลการวิจัย การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยทางสาธารณสุข เพื่อจัดทำโครงการวิจัย

Course codes : 70150060
Credit : 3(3-0-6)
สุขภาพและการจัดการสุขภาพ

ปัญหาสุขภาพในประเทศและอาเซียน ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน การจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนทั้งการป้องกัน ส่งเสริม ควบคุม รักษาและฟื้นฟูสภาพ การจัดการด้านองค์การ บุคลากร พัสดุและงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

Course codes : 70250060
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารงานสาธารณสุข

แนวคิดพื้นฐานด้านการบริหารจัดการ กระบวนการที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณสุขและการวางแผนสาธารณสุข การจัดองค์การด้านสาธารณสุข ทรัพยากรสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข การประเมินผลด้านสาธารณสุขและการบริหารงานสาธารณสุขในรูปแบบและลักษณะเฉพาะ

Course codes : 70350060
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาการระบาดประยุกต์

แนวคิดและหลักการของวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรค การวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์และการเป็นสาเหตุของการเกิดโรค องค์ประกอบของการเกิดโรค การวิเคราะห์และการแปลความหมายของการวัดความสัมพันธ์ของการเกิดโรค การประยุกต์วิทยาการระบาดในการป้องกันและควบคุมโรคและปัญหาสาธารณสุข

Course codes : 70550060
Credit : 3(3-0-6)
ชีวสถิติประยุกต์

ตัวแปร ข้อมูลและระดับการวัดข้อมูล สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง พาราเมตริกและนอนพาราเมตริก การแปลผล และการเสนอผลสถิติ เพื่อการวิจัยและพัฒนางานสาธารณสุข

Course codes : 71354060
Credit : 3(3-0-6)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยประยุกต์

อันตรายที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน ทั้งทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ เออร์กอนอมิคส์ อุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพ องค์ประกอบสำคัญในงานอาชีวอนามัย บทบาทของบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย การควบคุมอันตรายในสถานประกอบการ

Course codes : 72055060
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตของการอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพ การวางแผน การสร้างกลยุทธ์ และการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

Course codes : 73056060
Credit : 3(3-0-6)
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

แนวคิด หลักการ กลวิธีทางสุขศึกษา ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ การให้บริการสุขภาพ กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพในมิติต่าง ๆ

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 70150160
Credit : 3(3-0-6)
สุขภาพโลก

สุขภาพของประชากรโลกในภาพรวม แนวคิดด้านสาธารณสุขที่สำคัญระดับโลกและในภูมิภาคอาเซียน บทบาทของนักสาธารณสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาสุขภาพของประชากรโลก

Course codes : 70150260
Credit : 3(3-0-6)
สุขภาพแรงงาน

แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการย้ายถิ่น นโยบาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของแรงงานในระดับโลก ระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับประเทศ การจัดการสาธารณสุขเพื่อแรงงานสุขภาพดี

Course codes : 70150360
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารสุขภาพในงานสาธารณสุข

แนวคิดและหลักการด้านการสื่อสารสุขภาพในงานสาธารณสุข วิเคราะห์กลยุทธ์ องค์ประกอบและกระบวนการในการสื่อสารสุขภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม

Course codes : 70250160
Credit : 3(3-0-6)
นโยบาย การวางแผน การจัดการและการประเมินสุขภาพ

แนวคิดและวิธีการในการวิเคราะห์นโยบายสุขภาพ การกำหนดและพัฒนานโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การทำแผนงาน โครงการ และการประเมินแผนงาน โครงการด้านสุขภาพ

Course codes : 70250260
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรทางสาธารณสุข

แนวคิด หลักการในการจัดการทรัพยากร วิเคราะห์การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรสาธารณสุขของประเทศไทยและในประเทศกำลังพัฒนา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 70250360
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อระบบและคุณภาพการบริการทางสาธารณสุข การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพ

Course codes : 70250460
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการระบบสารสนเทศทางสาธารณสุข

รูปแบบและระบบการดูแลสุขภาพ รูปแบบและวิธีการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางสาธารณสุข การใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงานทางสาธารณสุข

Course codes : 70250560
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์อภิมานและประเมินงานวิจัยทางสาธารณสุข

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการในการสังเคราะห์และประเมินงานวิจัย รูปแบบและวิธีการสังเคราะห์และการประเมินงานวิจัยทางสาธารณสุข

Course codes : 70250660
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความขัดแย้ง

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีเรื่องความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง เครื่องมือและเทคนิคการกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งในองค์กร เทคนิคการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

Course codes : 70250760
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ความหมาย แนวคิดและวัฎจักรของภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ และบทบาทของนักสาธารณสุขในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

Course codes : 70250860
Credit : 3(3-0-6)
การสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว

แนวคิดการพัฒนางานสาธารณสุข การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตพื้นที่การท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ มาตรฐานงานสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว

Course codes : 70250960
Credit : 3(3-0-6)
การสัมมนาทางการบริหารงานสาธารณสุข

สัมมนาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุขในระดับชุมชน เขต ภาคและประเทศ เพื่อแสวงหาแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาการดำเนินงานทางการบริหารงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Course codes : 70251060
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการวิจัยและประเมินผลสาธารณสุข

สัมมนาประเด็นปัญหาการวิจัยและประเมินผลทางสาธารณสุข ทั้งรูปแบบ วิธีการและการออกแบบการวิจัยและประเมินผล เพื่อแสวงหาแนวทางและข้อสรุปไปใช้ในการพัฒนาการวิจัยและประเมินผลทางสาธารณสุข

Course codes : 70350160
Credit : 3(3-0-6)
การสัมมนาทางวิทยาการระบาด

ทบทวนปัญหาและงานวิจัยทางวิทยาการระบาด วิเคราะห์วิธีการ และรูปแบบที่ใช้ในการดำเนินงานทางวิทยาการระบาดในอดีต เพื่อแสวงหาแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาการดำเนินงานทางวิทยาการระบาดให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Course codes : 70550160
Credit : 3(3-0-6)
ประชากรศาสตร์กับปัญหาสุขภาพ

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ ประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การจัดการสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 72055160
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายและแผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักการและวิธีการในการจัดทำนโยบายและแผนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดทำ การกำหนดนโยบายและดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

Course codes : 72055260
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและการนิเทศปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักการบริหารจัดการทางด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ทั้งในภาคราชการและเอกชน แผนปฏิบัติการรวมทั้งกลยุทธ์ที่ใช้ การใช้เทคโนโลยี การนิเทศติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อม

Course codes : 72055360
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

หลักการและวิธีการในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความร่วมมือของชุมชนในระดับต่าง ๆ หลักการและขั้นตอนในการประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต ตลอดจนแผนงานนโยบายและการบริหารจัดการในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

Course codes : 72055460
Credit : 3(3-0-6)
การสัมมนาทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

สัมมนาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อแสวงหาแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 70969960
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุข การผสมผสานความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และจริยธรรมการวิจัย ด้วยการเขียนโครงร่างวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลการวิจัยที่แสดงถึงภูมิปัญญาและความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพของตน ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์