ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) (ปร.ด. (ฟิสิกส์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ บุญฤทธิ์ ครุนวการ *
รองศาสตราจารย์ สรายุธ เดชะปัญญา *
รองศาสตราจารย์สุรสิงห์ ไชยคุณ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยศักดิ์ อิสโร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์ วิทิตอนันต์
รองศาสตราจารย์ สรไกร ศรีศุภผล
รองศาสตราจารย์ อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาเอกบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 30878160
Credit : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางฟิสิกส

การวิจัยขั้นสูงทางฟิสิกส์ การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ การนำเสนอผลงงานวิจัยในงานประชุมเชิงวิชาการ และการอภิปรายกลุ่มย่อย

Course codes : 30879160
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนา 1

การนำเสนองานวิจัยทางฟิสิกส์หัวข้อในสาขาที่จะทำดุษฎีนิพนธ์ครั้งที่ 1

Course codes : 30879260
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนา 2

การนำเสนองานวิจัยทางฟิสิกส์หัวข้อในสาขาที่จะทำดุษฎีนิพนธ์ครั้งที่ 2

Course codes : 30889360
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนา 3

การนำเสนองานที่เกี่ยวกับเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 30889460
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนา 4

การนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้นของดุษฎีนิพนธ์

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 30889160
Credit : 48(0-96-48)
ดุษฎีนิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมการทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของการทำโครงการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล สังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนบทคัดย่อ การนำเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 วิชาเอกบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 30878160
Credit : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางฟิสิกส

การวิจัยขั้นสูงทางฟิสิกส์ การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ การนำเสนอผลงงานวิจัยในงานประชุมเชิงวิชาการ และการอภิปรายกลุ่มย่อย

Course codes : 30879160
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนา 1

การนำเสนองานวิจัยทางฟิสิกส์หัวข้อในสาขาที่จะทำดุษฎีนิพนธ์ครั้งที่ 1

Course codes : 30879260
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนา 2

การนำเสนองานวิจัยทางฟิสิกส์หัวข้อในสาขาที่จะทำดุษฎีนิพนธ์ครั้งที่ 2

Course codes : 30889360
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนา 3

การนำเสนองานที่เกี่ยวกับเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 30889460
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนา 4

การนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้นของดุษฎีนิพนธ์

2 วิชาเอกบังคับเลือก

Course codes : 30870160
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการจำลองสำหรับปรากฎการณ์ทางกายภาพขั้นสูง

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ชนิดของแบบจำลองต่างๆ วิธีการทางแก้ปัญหาโดยใช้กราฟ การหาค่าเหมาะที่สุด การใช้สถิติ แบบจำลองสมการเชิงอนุพันธ์ วิธีการเพอร์เทอร์เบชัน หัวข้อทั่วไปสำหรับกระบวนการฟุ้ง แคลคูลัสสโตแคสติก สมการโฟคเคอร์-แพลงค์

Course codes : 30871160
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง

สปินและโมเมนตัมเชิงมุมของสปิน การประยุกต์ทฤษฎีควอนตัมกับฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์ของนิวเคลียส ฟิสิกส์ของโมเลกุล และฟิสิกส์สถานะของแข็ง อนุภาคที่เหมือนกันทุกประการ สมการคลื่นสัมพัทธภาพ และบทนำสู่กลศาสตร์ควอนตัมแบบสัมพันธภาพ

Course codes : 30871260
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการเคลื่อนที่ของคลื่น พลังงานและโมเมนตัมในสนาม ทฤษฎีการแผ่รังสีการกระเจิงและการเลี้ยวเบน ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของอนุภาคที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง

Course codes : 30873160
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สถานะของแข็งขั้นสูง

สมบัติทางไดอิเล็กตริก สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติทางแสง ความไม่สมบูรณ์ของผลึก ผลของอุณหภูมิต่ำ และสภาพนำยิ่งยวด

Course codes : 30874160
Credit : 3(2-3-4)
เครื่องมือและเทคนิคการทดลอง

การใช้เครื่องมือต่างๆ การออกแบบและสร้างเครื่องมือใช้ในการทดลอง เทคนิคที่ใช้ในการทดลองและวิจัยทางด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม

Course codes : 30876160
Credit : 3(3-0-6)
ปรากฏการณ์ถ่ายโอนขั้นสูง

การถ่ายโอนโมเมนตัม การถ่ายโอนพลังงาน การถ่ายโอนมวล การวิเคราะห์การถ่ายโอนแบบโมเลกุล และแบบการพาของโมเมนตัม ความร้อนและมวลในการไหลแบบราบเรียบและแบบปั่นป่วน การหาคําตอบเชิงวิเคราะห์ที่สภาวะคงตัว และไม่คงตัว การถ่ายโอนพลังงานมวลและโมเมนตัมพร้อมกัน

3 วิชาเอกเลือก

Course codes : 30871360
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง

ภาพรวมหลักการของกลศาสตร์ของไหล สมการการอนุรักษ์มวล โมเมนตัม และพลังงาน สมการสมการนาเวียร์-สโตกส์สำหรับการไหลแบบหนืด พลศาสตร์ความวน การไหลแบบแลมินาร์ ชั้นขอบเขต การไม่มีเสถียรภาพ การปั่นป่วน การไหลแบบอัดได้ เทคนิคเชิงตัวเลขในกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น

Course codes : 30872160
Credit : 3(3-0-6)
ทัศนศาสตร์ควอนตัม

อันตรกิริยาระหว่างแสงกับสสาร เลเซอร์ โฟโตนิกส์ การควบแน่นของโบส-ไอสไตน์ อุปกรณ์เชิงควอนตัม ทัศนศาสตร์อะตอม ทัศนศาสตร์โมเลกุล มาตรวิทยาเชิงควอนตัม การประยุกต์ในทัศนศาสตร์ควอนตัม

Course codes : 30872260
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุนาโนขั้นสูง

วัสดุนาโนขั้นสูง วัสดุนาโนที่เป็นโลหะ อโลหะ สารกึ่งตัวนำ วัสดุนาโนอัลลอยของเหล็กและไม่ใช่เหล็ก วัสดุนาโนเซรามิกส์ ฟิล์มบางของวัสดุนาโน วัสดุนาโนแบบผสม สมบัติทางกายภาพ ของวัสดุนาโนชนิดต่าง ๆ

Course codes : 30872360
Credit : 3(3-0-6)
กระบวนการผลิตวัสดุนาโนขั้นสูง

เทคนิคกระบวนการผลิตวัสดุนาโนขั้นสูง นิยามและสมบัติของวัสดุนาโน เทคนิคการเตรียมโครงสร้างนาโนด้วยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การเคลือบด้วยลำโมเลกุล การเคลือบด้วยพัลส์เลเซอร์ การเคลือบด้วยไอระเหยของสารเคมี การปลูกโดยเฟสของเหลว อิเล็กโทรสปินนิง การจัดตัวเองของโครงสร้างนาโนเทคนิคการหาลักษณะเฉพาะของสาร การเตรียมเซ็นเซอร์ และการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ทางด้านชีวภาพและอื่น ๆ

Course codes : 30872460
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาลักษณะเฉพาะขั้นสูงผลิตวัสดุนาโน

เทคนิคการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโน กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกำลังสูงแบบส่องกราด กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกำลังสูงแบบส่องผ่าน กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทัลเนลลิงส่อง กราด กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม กล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก เอกซเรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปคโทรสโกปี การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปคโทรสโกปี มอสบาวสเปคโทรสโกปี รามานสเปคโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์

Course codes : 30874260
Credit : 3(3-0-6)
ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

ธรรมชาติของแสง ทฤษฎีการแผ่ของแสงในตัวกลาง การมอดูเลตแสงโดยปรากฏการณ์อิเล็กโทร-ออปติก ปรากฏการณ์อะคูสโต-ออปติก และปรากฏการณ์ฟาราเดย์ อุปกรณ์แสดงผลซึ่งทำงานด้วยวิธีการเปล่งแสง โฟโตลูมิเนสเซนซ์ แคโทดลูมิเนสเซนซ์ อุปกรณ์แสดงผลแบบพลาสมาและแบบผลึกเหลว หลักการของอุปกรณ์ตรวจวัดเชิงแสง โครงสร้างและลักษณะเฉพาะของเส้นใยนำแสง การประยุกต์ใช้เส้นใยนำแสง การมอดูเลตสัญญาณแสงแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล

Course codes : 30878260
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความสนใจทางฟิสิกส์ในปัจจุบัน

4 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 30899860
Credit : 36(0-72-36)
ดุษฎีนิพนธ์

เงื่อนไข : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ให้นิสิตศึกษาด้วยตนเอง โดยเลือกศึกษางานวิจัยภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา งานวิจัย