ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) (ปร.ด. (ฟิสิกส์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 3 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ บุญฤทธิ์ ครุนวการ *
รองศาสตราจารย์ สรายุธ เดชะปัญญา *
รองศาสตราจารย์สุรสิงห์ ไชยคุณ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยศักดิ์ อิสโร
อาจารย์ ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์ วิทิตอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรไกร ศรีศุภผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาเอกบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 30878160
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางฟิสิกส (Advanced Research Methodology in Physics)

การวิจัยขั้นสูงทางฟิสิกส์ การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ การนำเสนอผลงงานวิจัยในงานประชุมเชิงวิชาการ และการอภิปรายกลุ่มย่อย

รหัสวิชา : 30879160
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนา 1 (Seminar I)

การนำเสนองานวิจัยทางฟิสิกส์หัวข้อในสาขาที่จะทำดุษฎีนิพนธ์ครั้งที่ 1

รหัสวิชา : 30879260
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนา 2 (Seminar II)

การนำเสนองานวิจัยทางฟิสิกส์หัวข้อในสาขาที่จะทำดุษฎีนิพนธ์ครั้งที่ 2

รหัสวิชา : 30889360
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนา 3 (Seminar III)

การนำเสนองานที่เกี่ยวกับเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 30889460
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนา 4 (Seminar IV)

การนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้นของดุษฎีนิพนธ์

2 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 30889860
หน่วยกิต : 48(0-96-48)
ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมการทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของการทำโครงการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล สังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนบทคัดย่อ การนำเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 วิชาเอกบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 30878160
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางฟิสิกส (Advanced Research Methodology in Physics)

การวิจัยขั้นสูงทางฟิสิกส์ การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ การนำเสนอผลงงานวิจัยในงานประชุมเชิงวิชาการ และการอภิปรายกลุ่มย่อย

รหัสวิชา : 30879160
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนา 1 (Seminar I)

การนำเสนองานวิจัยทางฟิสิกส์หัวข้อในสาขาที่จะทำดุษฎีนิพนธ์ครั้งที่ 1

รหัสวิชา : 30879260
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนา 2 (Seminar II)

การนำเสนองานวิจัยทางฟิสิกส์หัวข้อในสาขาที่จะทำดุษฎีนิพนธ์ครั้งที่ 2

รหัสวิชา : 30889360
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนา 3 (Seminar III)

การนำเสนองานที่เกี่ยวกับเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 30889460
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนา 4 (Seminar IV)

การนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้นของดุษฎีนิพนธ์

2 วิชาเอกบังคับเลือก

รหัสวิชา : 30870160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการจำลองสำหรับปรากฎการณ์ทางกายภาพขั้นสูง (Advanced Modeling Methods for Physical Phenomena)

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ชนิดของแบบจำลองต่างๆ วิธีการทางแก้ปัญหาโดยใช้กราฟ การหาค่าเหมาะที่สุด การใช้สถิติ แบบจำลองสมการเชิงอนุพันธ์ วิธีการเพอร์เทอร์เบชัน หัวข้อทั่วไปสำหรับกระบวนการฟุ้ง แคลคูลัสสโตแคสติก สมการโฟคเคอร์-แพลงค์

รหัสวิชา : 30871160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง (Advanced Quantum Mechanics)

สปินและโมเมนตัมเชิงมุมของสปิน การประยุกต์ทฤษฎีควอนตัมกับฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์ของนิวเคลียส ฟิสิกส์ของโมเลกุล และฟิสิกส์สถานะของแข็ง อนุภาคที่เหมือนกันทุกประการ สมการคลื่นสัมพัทธภาพ และบทนำสู่กลศาสตร์ควอนตัมแบบสัมพันธภาพ

รหัสวิชา : 30871260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง (Advanced Electromagnetic Theories)

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการเคลื่อนที่ของคลื่น พลังงานและโมเมนตัมในสนาม ทฤษฎีการแผ่รังสีการกระเจิงและการเลี้ยวเบน ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของอนุภาคที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง

รหัสวิชา : 30873160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สถานะของแข็งขั้นสูง (Advanced Solid State Physics)

สมบัติทางไดอิเล็กตริก สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติทางแสง ความไม่สมบูรณ์ของผลึก ผลของอุณหภูมิต่ำ และสภาพนำยิ่งยวด

รหัสวิชา : 30874160
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เครื่องมือและเทคนิคการทดลอง (Instrument and Experimental Techniques)

การใช้เครื่องมือต่างๆ การออกแบบและสร้างเครื่องมือใช้ในการทดลอง เทคนิคที่ใช้ในการทดลองและวิจัยทางด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม

รหัสวิชา : 30876160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรากฏการณ์ถ่ายโอนขั้นสูง (Advanced Transport Phenomena)

การถ่ายโอนโมเมนตัม การถ่ายโอนพลังงาน การถ่ายโอนมวล การวิเคราะห์การถ่ายโอนแบบโมเลกุล และแบบการพาของโมเมนตัม ความร้อนและมวลในการไหลแบบราบเรียบและแบบปั่นป่วน การหาคําตอบเชิงวิเคราะห์ที่สภาวะคงตัว และไม่คงตัว การถ่ายโอนพลังงานมวลและโมเมนตัมพร้อมกัน

3 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 30871360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง (Advance Fluid Mechanics)

ภาพรวมหลักการของกลศาสตร์ของไหล สมการการอนุรักษ์มวล โมเมนตัม และพลังงาน สมการสมการนาเวียร์-สโตกส์สำหรับการไหลแบบหนืด พลศาสตร์ความวน การไหลแบบแลมินาร์ ชั้นขอบเขต การไม่มีเสถียรภาพ การปั่นป่วน การไหลแบบอัดได้ เทคนิคเชิงตัวเลขในกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น

รหัสวิชา : 30872160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทัศนศาสตร์ควอนตัม (Quantum Optics)

อันตรกิริยาระหว่างแสงกับสสาร เลเซอร์ โฟโตนิกส์ การควบแน่นของโบส-ไอสไตน์ อุปกรณ์เชิงควอนตัม ทัศนศาสตร์อะตอม ทัศนศาสตร์โมเลกุล มาตรวิทยาเชิงควอนตัม การประยุกต์ในทัศนศาสตร์ควอนตัม

รหัสวิชา : 30872260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัสดุนาโนขั้นสูง (Advanced Nanomaterials)

วัสดุนาโนขั้นสูง วัสดุนาโนที่เป็นโลหะ อโลหะ สารกึ่งตัวนำ วัสดุนาโนอัลลอยของเหล็กและไม่ใช่เหล็ก วัสดุนาโนเซรามิกส์ ฟิล์มบางของวัสดุนาโน วัสดุนาโนแบบผสม สมบัติทางกายภาพ ของวัสดุนาโนชนิดต่าง ๆ

รหัสวิชา : 30872360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กระบวนการผลิตวัสดุนาโนขั้นสูง (Advanced Nanomaterials Manufacturing Processes)

เทคนิคกระบวนการผลิตวัสดุนาโนขั้นสูง นิยามและสมบัติของวัสดุนาโน เทคนิคการเตรียมโครงสร้างนาโนด้วยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การเคลือบด้วยลำโมเลกุล การเคลือบด้วยพัลส์เลเซอร์ การเคลือบด้วยไอระเหยของสารเคมี การปลูกโดยเฟสของเหลว อิเล็กโทรสปินนิง การจัดตัวเองของโครงสร้างนาโนเทคนิคการหาลักษณะเฉพาะของสาร การเตรียมเซ็นเซอร์ และการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ทางด้านชีวภาพและอื่น ๆ

รหัสวิชา : 30872460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาลักษณะเฉพาะขั้นสูงผลิตวัสดุนาโน (Advanced Characterization of Nanomaterials)

เทคนิคการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโน กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกำลังสูงแบบส่องกราด กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกำลังสูงแบบส่องผ่าน กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทัลเนลลิงส่อง กราด กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม กล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก เอกซเรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปคโทรสโกปี การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปคโทรสโกปี มอสบาวสเปคโทรสโกปี รามานสเปคโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์

รหัสวิชา : 30874260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ (Optoelectronics)

ธรรมชาติของแสง ทฤษฎีการแผ่ของแสงในตัวกลาง การมอดูเลตแสงโดยปรากฏการณ์อิเล็กโทร-ออปติก ปรากฏการณ์อะคูสโต-ออปติก และปรากฏการณ์ฟาราเดย์ อุปกรณ์แสดงผลซึ่งทำงานด้วยวิธีการเปล่งแสง โฟโตลูมิเนสเซนซ์ แคโทดลูมิเนสเซนซ์ อุปกรณ์แสดงผลแบบพลาสมาและแบบผลึกเหลว หลักการของอุปกรณ์ตรวจวัดเชิงแสง โครงสร้างและลักษณะเฉพาะของเส้นใยนำแสง การประยุกต์ใช้เส้นใยนำแสง การมอดูเลตสัญญาณแสงแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล

รหัสวิชา : 30878260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ (Special Topics in Physics)

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความสนใจทางฟิสิกส์ในปัจจุบัน

4 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 30899860
หน่วยกิต : 36(0-72-36)
ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

เงื่อนไข : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ให้นิสิตศึกษาด้วยตนเอง โดยเลือกศึกษางานวิจัยภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา งานวิจัย