ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย) (พท.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 144 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ชลิยา ใจเย็น อะอิดะ *
อาจารย์ ชุลีกร ขวัญชัยนนท์ *
อาจารย์ พรรณภัทร อินทฤทธิ์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 59810259
Credit : 2(1-3-2)
สุขภาพด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว

โรคหรืออุบัติเหตุที่พบในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ การป้องกันโรคที่เกี่ยวข้อง การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง การปฐมพยาบาล ที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน การบูรณาการความรู้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 24110159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

Course codes : 30610659
Credit : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 30210159
Credit : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 79018159
Credit : 3(3-0-6)
สารสนเทศทางสุขภาพในชีวิตประจำวัน

การสืบค้นหาข้อมูลใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในชีวิตประจำวันด้านการใช้ยา และด้านการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพบุคคลในระดับครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

2.1 พื้นฐานวิชาชีพ

Course codes : 30310759
Credit : 3(3-0-6)
เคมีพื้นฐาน

โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุล เคมี กรด-เบส สมดุลกรดอ่อนและเบสอ่อน สมดุลการละลายและการเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยา รีดอกซ์ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

Course codes : 30610059
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 31620259
Credit : 2(2-0-4)
ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชนิด โครงสร้างและสมบัติของชีวโมเลกุล ตลอดจนเมแทบอลิซึม

Course codes : 65110259
Credit : 3(2-3-4)
เภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ของพืช อนุกรมวิธานพืช การระบุ การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ และการจำแนกพืช พืชพรรณท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพืช การใช้ประโยชน์จากพืชเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต ในมิติทางชีววิทยา นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม แนวทาง การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

Course codes : 65124359
Credit : 3(2-2-5)
จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

ชนิด ลักษณะ และวงจรชีวิต ของจุลชีพและปรสิตที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยในคน การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ วิทยาภูมิคุ้มกัน และโรคระบบภูมิคุ้มกัน

Course codes : 65130359
Credit : 3(2-3-4)
เภสัชเวท

พืชและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ พฤกษเคมีเบื้องต้น สารสำคัญที่ได้จากพืช ที่สามารถนำมาใช้เป็นยาและอาหาร การสกัดสารสำคัญ การตรวจเอกลักษณ์สารสำคัญ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย พิษวิทยาและการขจัดพิษของพืชและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และการทดลองทางคลินิก

Course codes : 65130859
Credit : 4(2-4-6)
เวชศาสตร์ทั่วไป

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ลักษณะทางคลินิก หลักการวินิจฉัยโรค และแนวทางการรักษาเบื้องต้นของโรค ทางอายุรศาสตร์ สูตินรีเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ กุมารเวชศาสตร์ ตจวิทยา จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิกวิทยา และหลักการบำบัดทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Course codes : 65132959
Credit : 2(1-2-3)
ระบาดวิทยาและชีวสถิติเบื้องต้น

หลักการ และแนวคิดทางระบาดวิทยา ธรรมชาติการเกิดโรค การกระจายของปัญหาสุขภาพ ดัชนีอนามัย การศึกษาปัญหาสุขภาพ หลักชีวสถิติเบื้องต้น วิธีการทางชีวสถิติทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน การฝึกปฏิบัติทางด้านระบาดวิทยาและชีวสถิติ

Course codes : 65710160
Credit : 2(1-2-3)
ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสริมสุขภาพ

ประวัติและวิวัฒนาการของการแพทย์แผนไทย ปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อด้านสุขภาพ การแพทย์พื้นบ้าน การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตามกระบวนการทางการแพทย์แผนไทย วิถีชีวิตและการกินอยู่อย่างไทย อาหารสมุนไพร พืชผักพื้นบ้าน การบริหารร่างกายแบบไทย

Course codes : 65710460
Credit : 1(1-0-2)
ระบบสุขภาพของประเทศ

ประวัติและพัฒนาการของบริการสุขภาพ การเปรียบเทียบระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย การจัดบริการสุขภาพ การจัดสรรเงินในบริการสุขภาพและการควบคุมคุณภาพบริการสุขภาพในประเทศไทย

Course codes : 65710560
Credit : 2(2-0-4)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางการแพทย์ ผลกระทบทางสังคมของสุขภาพและการเจ็บป่วย บทบาททางสังคมของสถาบันและองค์กรด้านสุขภาพ บทบาทของบุคคลที่มีวิชาชีพบริการสุขภาพและบทบาทของแพทย์แผนไทย

Course codes : 65720360
Credit : 2(1-2-3)
สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย

หลักการ แนวคิด และการปฏิบัติทางด้านสุขภาพจิต ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตและพัฒนาการของมนุษย์ บุคลิกภาพและการปรับตัว ปัญหาสุขภาพจิตในสังคม โรคทางจิตเวชและแนวทางในการป้องกันรักษา จิตวิทยาคลินิก บทบาทของแพทย์แผนไทยในการส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมาย

Course codes : 65730260
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย

Course codes : 65730660
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาทางแพทย์แผนไทย

บูรณาการความรู้ แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งผลการวิจัย ด้านการแพทย์แผนไทย การนำเสนอ การอภิปราย แลกเปลี่ยน ประเด็นที่น่าสนใจ และการจัดการสัมนา

Course codes : 65730760
Credit : 3(2-2-5)
ระเบียบวิจัยทางการแพทย์แผนไทย

แนวคิด หลักการและความสำคัญของการวิจัยต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย จรรยาบรรณนักวิจัย กระบวนการทำวิจัย การตั้งประเด็นคำถามวิจัย การสืบค้น อ้างอิงและประเมินวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การวางรูปแบบการวิจัย การวิจัยทางคลินิก การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การจัดทำโครงร่างการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการนำเสนอผลการวิจัย

Course codes : 65732560
Credit : 2(1-2-3)
การตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรคสำหรับแพทย์แผนไทย

การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การใช้อุปกรณ์และเทคนิคในการตรวจร่างกาย อาการวิทยา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการแปลผล การวินิจฉัยโรค การบันทึกเวชระเบียน การจัดเก็บเวชระเบียน การส่งต่อผู้ป่วย ความสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ มารยาทในการซักประวัติและการตรวจร่างกาย

Course codes : 65741560
Credit : 3(0-9-6)
โครงงานพิเศษทางด้านการแพทย์แผนไทย

การปฏิบัติงานด้านกระบวนการวิจัย การเขียนรายงานหรือต้นฉบับผลงานวิจัย ทางด้านเวชกรรมแผนไทย หรือเภสัชกรรมแผนไทย หรือนวดแผนไทย หรือผดุงครรภ์ไทย หรืองานการแพทย์แผนไทยด้านอื่นๆ

Course codes : 68010359
Credit : 4(3-3-6)
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

บทนำทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะในระบบระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และการพัฒนาของตัวอ่อนมนุษย์

Course codes : 68021159
Credit : 3(2-3-4)
สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ หน้าที่ของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ ระบบต่อมไร้ท่อ และกระบวนการรักษาสมดุลของร่างกาย

Course codes : 68021359
Credit : 3(3-0-6)
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การทำงานและปรับสมดุลในภาวะผิดปกติของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และความผิดปกติของระบบต่างๆ ที่สัมพันธ์กับอาการและอาการแสดงทางคลินิก

Course codes : 68024259
Credit : 2(2-0-4)
พยาธิวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย

ปฏิกิริยาเบื้องต้นของเซลล์และเนื้อเยื่อต่อสิ่งกระตุ้นที่ผิดปกติ สาเหตุและปัจจัยการเกิดโรค พยาธิกำเนิด พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิตและต่อมน้ำเหลือง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์

Course codes : 79223559
Credit : 3(3-0-6)
เภสัชวิทยาเบื้องต้น

ความหมายของเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา และผลข้างเคียงของยาที่มีผลต่อระบบและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์ ยาปฏิชีวนะ ปฏิกิริยาต่อกัน ของยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

2.2 วิชาชีพ

Course codes : 65720860
Credit : 3(2-3-4)
เวชกรรมไทย 1

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาแพทย์แผนไทย หลักการ แนวคิด และสาระสำคัญ ทางการแพทย์ แผนไทย ในคัมภีร์เวชศึกษา คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีร์โรคนิทาน คัมภีร์ธาตุวิภังค์ คัมภีร์ธาตุวิวรณ์ และคัมภีร์วรโยคสาร การวิเคราะห์และเทียบเคียง สาเหตุ อาการ อาการแสดง การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคตามหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบัน การให้คำแนะนำ และการส่งต่อผู้ป่วย

Course codes : 65720960
Credit : 3(2-3-4)
เวชกรรมไทย 2

ปรัชญา และทฤษฎี ทางการแพทย์แผนไทย ในคัมภีร์ฉันทศาสตร์ คัมภีร์ตักกะศิลา คัมภีร์สิทธิสารสังเคราะห์ คัมภีร์ปฐมจินดา และคัมภีร์มหาโชตรัต การวิเคราะห์ และเทียบเคียง สาเหตุ อาการ อาการแสดง การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคตามหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบัน การให้คำแนะนำ และการส่งต่อผู้ป่วย

Course codes : 65721260
Credit : 4(3-2-7)
เภสัชกรรมไทย 1

ความรู้พื้นฐานและประวัติของเภสัชกรรมไทย จรรยาเภสัช หลักเภสัช ๔ ประการ ประวัติยาเบญจกูล เภสัชวัตถุ พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ ธาตุวัตถุ กระสายยา ตัวยาเดียวเรียกได้หลายอย่าง ตัวยาที่มีสรรพคุณใกล้เคียงกัน การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษายาสมุนไพร รสของยา ยารสประธาน รสยาประจำธาตุ รสยาแก้ตามวัย รสยาแก้ตามฤดู รสยาแก้ตามกาล คณาเภสัช จุลพิกัด พิกัด มหาพิกัด

Course codes : 65731060
Credit : 3(2-3-4)
เวชกรรมไทย 3

ปรัชญา และทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย ในคัมภีร์ธาตุบรรจบ คัมภีร์อติสาร คัมภีร์อุทรโรค คัมภีร์กษัย คัมภีร์ชวดาร และคัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ สาเหตุ อาการ อาการแสดง การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค ตามหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบัน การให้คำแนะนำ และการส่งต่อผู้ป่วย

Course codes : 65731160
Credit : 3(2-3-4)
เวชกรรมไทย 4

ปรัชญา และ ทฤษฎี ทางการแพทย์แผนไทย ในคัมภีร์มุขโรค คัมภีร์อภัยสันตา คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา คัมภีร์ไพจิตมหาวงศ์ คัมภีร์วิถีกุฏฐโรค และคัมภีร์ทิพมาลา การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ สาเหตุ อาการ อาการแสดง การวินิจฉัยโรค และ การบำบัดโรค ระหว่างการแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบัน การให้คำแนะนำ และการส่งต่อผู้ป่วย

Course codes : 65731360
Credit : 3(2-3-4)
เภสัชกรรมไทย 2

การเตรียมการผลิตยา การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร วิธีการปรุงยา ให้มีคุณภาพดี การชั่งตัวยา การเก็บตัวยา เครื่องปรุงยา พิษวิทยาของสมุนไพร การกำหนดอายุยาด้วยวิธีแผนโบราณ ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 27 ขนาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา และเครื่องสำอางจากสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ หลักการผลิตที่ดี อุปกรณ์และเครื่องมืออย่างง่าย เครื่องมือที่ทันสมัยในระดับชุมชนถึงระดับอุตสาหกรรม การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพยาจากสมุนไพร

Course codes : 65731460
Credit : 3(2-3-4)
เภสัชกรรมไทย 3

การใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ยาจากสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาสามัญประจำบ้าน สมุนไพรที่เป็นพืชเศรษฐกิจ สมุนไพรที่มีพิษ หลักการและข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตำรับยา การขออนุญาตผลิตและขายยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร

Course codes : 65731660
Credit : 3(1-4-4)
การนวดไทย 1

ประวัติการนวดไทย ศีลธรรม จรรยาบรรณในการนวด องค์ความรู้การนวดไทย การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเกี่ยวกับการนวดไทย หลักพื้นฐานของการนวดไทย และ การนวดราชสำนัก ข้อบ่งชี้และข้อควรระวังในการนวด มรรยาทของผู้นวด การนวดไทยพื้นฐาน การดัดตน ประโยชน์ของการนวด กายวิภาคศาสตร์กับการนวด โรค อาการโรค และกลไกการเกิดโรค หลักการตรวจวินิจฉัยและบำบัดโรคตามหลักทฤษฎีการนวดไทย การฝึกกำลังนิ้วมือ การฝึกปฏิบัติการนวดขั้นพื้นฐาน

Course codes : 65731760
Credit : 3(1-4-4)
การนวดไทย 2

ความหมายของจุดสัญญาณ และเส้นประธานสิบ ความสัมพันธ์ของเส้นประธานสิบกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หลักการ และ วิธีการ ตรวจ วินิจฉัย และการบำบัดโรค ตามทฤษฏีการนวดไทย การเทียบเคียงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ประโยชน์ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และข้อควรระวัง ในการนวดไทย การฝึกปฏิบัติ การนวดไทยเพื่อบำบัดโรค การนวดไทยเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ การนวดไทยสำหรับแม่และเด็ก

Course codes : 65731860
Credit : 3(1-4-4)
การนวดไทย 3

ทักษะและเทคนิคในการเพิ่มกำลังนิ้วมือ การนวดจุดสัญญาณเพื่อการบำบัดโรคเฉียบพลันและโรคเรื้อรังร่วมกับการใช้ยาสมุนไพร การวินิจฉัยโรค การนวดเพื่อการบำบัดโรค และการให้คำแนะนำเรื่องท่ากายบริหารและพฤติกรรมที่เหมาะสม การส่งต่อผู้ป่วย การนวดส่งเสริมสุขภาพ การนวดไทยสำหรับนักกีฬา การนวดฝ่าเท้า การนวดน้ำมัน การนวดประยุกต์อื่นๆ

Course codes : 65731960
Credit : 3(2-3-4)
การผดุงครรภ์ไทย 1

บทบาทหน้าที่ จริยธรรมและจรรยาบรรณของผดุงครรภ์ไทย กายวิภาคและสรีรวิทยาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ การดูแลมารดาและทารกในระยะก่อนคลอด ระหว่างคลอดและหลังคลอด การดูแลตนเองของหญิงมีครรภ์ ความเชื่อและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเกิด การวิเคราะห์หาความผิดปกติของมารดาและทารก การทำคลอดตามหลักการแพทย์แผนไทย การส่งต่อผู้ป่วย

Course codes : 65732060
Credit : 2(1-3-4)
การผดุงครรภ์ไทย 2

หลักการและวิธีการแพทย์แผนไทย วิธีการแพทย์พื้นบ้านไทย ในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอด การอยู่ไฟหลังคลอด หลักจริยธรรม จรรยาบรรณของผดุงครรภ์ไทย

Course codes : 65742160
Credit : 4(0-12-6)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย

การปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล ด้านการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วย ด้วยการผสมผสาน ระหว่าง การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์เสริม และการแพทย์ทางเลือก ด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมของแพทย์แผนไทย การให้สุขศึกษา ตามหลักการแพทย์แผนไทย ทักษะในการสื่อสาร และ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยกับบุคคลากรทางการแพทย์

Course codes : 65742260
Credit : 3(0-9-3)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย

การปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมไทยในสถานบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานผลิตยา และร้านขายยา ทักษะในการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วย กับบุคลากรทางการแพทย์ ตามหลักคุณธรรม และจริยธรรมวิชาชีพเภสัชกรรมไทย

Course codes : 65742360
Credit : 3(0-9-3)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย

การปฏิบัติงานในสถานพยาบาลด้านการนวดไทยและโรงพยาบาล การนวดบำบัดโรคตามทฤษฎีการนวดไทย การใช้สมุนไพร การประคบร้อน การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกาย ทักษะในการสื่อสาร และการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วย กับบุคลากรทางการแพทย์ ตามหลักจรรยาบรรณในการนวด

Course codes : 65742460
Credit : 2(0-6-3)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย

การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลด้านผดุงครรภ์ไทย ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมของ ผดุงครรภ์ไทย ทักษะในการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วย กับบุคลากรทางการแพทย์

Course codes : 65742660
Credit : 3(0-9-3)
ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

การบูรณาการหลักการ แนวคิด และองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย ประยุกต์ในการ ซักประวัติ การตรวจร่างกาย การจำแนกโรค การวินิจฉัยโรคและการบันทึกเวชระเบียน การรักษาด้วยสมุนไพร การนวดไทย และธรรมชาติบำบัด การเทียบโรคระหว่าง การแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนปัจจุบัน การวางแผนดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วย การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ การให้คำแนะนำ การดูแลมารดาขณะตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด การส่งต่อผู้ป่วย การผลิตยาสมุนไพร การควบคุมและประเมินคุณภาพการผลิตยาแผนไทยตามมาตรฐานการผลิตที่ดี